Hotărârea nr. 299/2019

HCL 299 – Hotărâre privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul I an şcolar 2019 – 2020 pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora pentru semestrul I an școlar 2019 - 2020 pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 17278/22.10.2019 al Administrației Școlilor Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de prevederile art. 84 alin. (3) și art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 privind educația națională, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 197/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum și pentru abrogarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, de Legea nr. 71/2018 pentru modificarea art. 84 alin. (1) și (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 666/09.09.2019 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor în anul școlar 2019-2020, de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul și stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011, de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 672/2019 privind modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului României nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul și stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011, de prevederile din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare, respectiv O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012, O.M.E.N. nr. 3480/26.03.2018 și O.M.E.N. nr. 5085/30.08.2019, O.M.E.N.C.S. nr. 4742/10.08.2016 pentru aprobarea Statutului Elevului, precum și de prevederile Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București Sector 6 privind situația numerică a burselor pentru semestrul I - an școlar 2019 - 2020 cu nr. 21391 din data de 10.10.2019, înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 17017 din data de 17.10.2019;

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. i), coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. 1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2019, pentru semestrul I an școlar 2019 - 2020, elevilor cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din instituțiile de învățământ din Sectorul 6, un număr de 11398 burse școlare, după cum urmează:

  • I)  429 burse de performanță din care:

al) 84 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației Naționale, locul I, bursă în cuantum de 2000 lei/olimpic/an;

a2) 22 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației Naționale, locul II, bursă în cuantum de 1500 lei/olimpic/an;

a3) 14 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației Naționale, locul III, bursă în cuantum de 1000 lei/olimpic/an;

b) 1 bursă de performanță pentru elevii care s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației Naționale, pentru competițiile internaționale; bursă în cuantum de 160 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice;

cl) 194 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale competițiilor, concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico - științific de nivel național organizate de Ministerul Educației Naționale, locul I, bursă în cuantum de 160 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice;

c2) 74 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale competițiilor, concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico - științific de nivel național organizate de Ministerul Educației Naționale, locul II, bursă în cuantum de 100 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice;

c3) 40 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale competițiilor, concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico - științific de nivel național organizate de Ministerul Educației Naționale, locul III, bursă în cuantum de 50 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice;

  • II) 8600 burse de merit din care:

al) 4277 burse de merit pentru elevii care au obținut între mediile 8.50 - 9,49 la învățământ pe anul școlar 2018 - 2019, bursă în cuantum de 70 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice;

a2) 3386 burse de merit pentru elevii care au obținut între mediile 9.50 - 9,99 la învățământ pe anul școlar 2018 - 2019, bursă în cuantum de 90 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice;

a3) 678 burse de merit pentru elevii care au obținut media generală 10 pe anul școlar 2018 - 2019, bursă în cuantum de 110 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice;

bl) 35 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene a olimpiadelor și concursurilor organizate de Ministerul Educației Naționale locul I, bursă în cuantum de 100 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice;

b2) 20 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene a olimpiadelor și concursurilor organizate de Ministerul Educației Naționale locul II, bursă în cuantum de 80 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice;

b3) 32 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene a olimpiadelor și concursurilor organizate de Ministerul Educației Naționale locul III, bursă în cuantum de 60 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice;

cl) 87 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației Naționale locul I, bursă în cuantum de 100 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice;

c2) 41 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației Naționale locul II, bursă în cuantum de 80 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice;

c3) 44 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației Naționale locul III. bursă în cuantum de 60 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice;

  • III) 100 burse de studiu în cuantum de maxim 50 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare,

inclusiv pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice;

  • IV) 2009 burse de ajutor social în cuantum de 130 lei/lună/elev/pe toată perioada anului

școlar în conformitate cu art. 13 alin, a) și c) din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare respectiv, O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012, O.M.E.N. nr. 3480/26.03.2018 și O.M.E.N. nr. 5085/30.08.2019;

  • V) 232 burse de ajutor social în cuantum maxim de 174 lei/luna/elev pe perioada cursurilor

școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice în conformitate cu art. 13 alin, b) din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare respectiv, O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012, O.M.E.N. nr. 3480/26.03.2018 și O.M.E.N. nr. 5085/30.08.2019; cele 232 burse de ajutor social în cuantum maxim de 174 lei/luna/elev vor fi acordate începând cu data de 1 decembrie 2019, numai pe baza documentelor de transport (bilete, abonamente, etc.), care vor fi depuse de către elevii beneficiari, în fiecare lună la registratura unității de învățământ;

Cele 232 burse de ajutor social pentru perioada 1 septembrie 2019 - 30 noiembrie 2019 vor fi în cuantum de 80 lei/elev/lună în conformitate cu art. 13 alin, b) din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare respectiv, O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012, O.M.E.N. nr. 3480/26.03.2018 și O.M.E.N. nr. 5085/30.08.2019 pe perioada cursurilor școlare și pe perioada pregătirii practice;

  • VI) 28 burse de ajutor social ocazional în cuantum de 130 lei/an/elev, în conformitate cu art. 16 din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare respectiv, O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012, O.M.E.N. nr. 3480/26.03.2018 și O.M.E.N. nr. 5085/30.08.2019;

Art. 2. Se aprobă numărul și tipul de burse pentru fiecare instituție de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, conform Anexei, ce constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. In cazul în care numărul de burse aprobat pentru fiecare unitate școlară este diferit față de numărul elevilor care îndeplinesc condițiile de acordare a acestora, consiliile de administrație ale unităților de învățământ stabilesc criterii specifice de acordare a burselor școlare, fără a se ține cont de religie, rasă, sex, apartenență politică a elevilor sau a familiilor acestora, apartenență la organizații legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 și Direcția Generală Economică din cadrul Primăriei Sectorului 6, împreună cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate capf. art. 243 alin. (1) lit. a) dinQXJ.G. nr. 57/2019

SECRET


UL SECTORULUI 6,

Nr.: 299

Data: 28.11.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel. 037.620.4473; www.primarie6.ro email: prim6(arprimarie6.ro facebook. corn/ PrimariaSectorului6

ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 299/28.11..2019

SITUAȚIA

numerică a burselor solicitate, pe categorii de burse, pentru semestrul I - an școlar 2019/2020

Nr crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv. Profesi onal

Altele (Postliceal, A doua sansa, Gimnazial FR)

1

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 59

Total număr de elevi din care:

907

541

366

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

26

17

9

B. Bursa de merit

210

210

C. Bursa de studiu

3

3

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

24

13

11

a.1) orfani

3

1

2

a.2) medicale

14

9

5

D, b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

7

3

4

E. Burse de ajutor ocazional

3

2

1

Total A+B+C+D+E

266

32

234

2

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 117

Total număr de elevi din care:

1666

970

670

26

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

501

60

441

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

81

52

29

a.1) orfani

22

11

11

a.2) medicale

29

19

10

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

30

22

8

E. Burse de ajutor ocazional

3

3

Total A+B+C+D+E

585

112

473

3

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 142

Total număr de elevi din care:

912

583

329

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

3

3

B. Bursa de merit

135

135

C. Bursa de studiu

D Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

28

13

15

a.1) orfani

9

5

4

a.2) medicale

15

7

8

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

4

1

3

E. Burse de ajutor ocazional

2

2

Total A+B+C+D+E

168

18

150

Nr crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv.

Profesi onal

Altele (Postliceal, A doua sansa, Gimnazial FR)

4

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 153

Total număr de elevi din care:

310

161

149

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

39

39

C. Bursa de studiu

9

9

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

81

49

32

a. 1) orfani

4

4

a.2) medicale

1

1

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

76

48

28

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

129

49

80

5

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 156

Total număr de elevi din care:

1171

718

453

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

5

4

1

B. Bursa de merit

242

242

C. Bursa de studiu

5

5

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

28

12

16

a. 1) orfani

18

8

10

a.2) medicale

8

3

5

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

2

1

1

E. Burse de ajutor ocazional

2

2

Total A+B+C+D+E

282

16

266

6

ȘCOALA GIMNAZIALA "ION DUMITRIU"

Total număr de elevi din care:

909

529

380

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

2

1

1

B. Bursa de merit

141

141

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

64

29

35

a.1) orfani

10

5

5

a.2) medicale

22

11

11

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

32

13

19

E. Burse de ajutor ocazional

2

1

1

Total A+B+C+D+E

209

31

178

7

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFANTA TREIME"

Total număr de elevi din care:

663

386

277

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

6

1

5

B. Bursa de merit

105

105

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

51

29

22

a.1) orfani

9

5

4

a.2) medicale

16

8

8

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

26

16

10

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

162

30

132

Nr crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv. Profesi onal

Altele (Postliceal, A doua sansa, Gimnazial FR)

8

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 161

Total număr de elevi din care:

246

118

78

50

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

11

11

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

87

62

25

a.1) orfani

a.2) medicale

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

87

62

25

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

98

62

36

9

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 163

Total număr de elevi din care:

547

337

210

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

7

7

B. Bursa de merit

84

1

83

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

31

21

10

a.1) orfani

6

4

2

a.2) medicale

3

3

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

22

14

8

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

122

29

93

10

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SF. CALINIC DE LA CERNICA”

Total număr de elevi din care:

619

367

252

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

10

5

5

B. Bursa de merit

158

158

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

46

28

18

a.1) orfani

7

5

2

a.2) medicale

18

10

8

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o aită localitate

c) cu venituri mici

21

13

8

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

214

33

181

11

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 167

Total număr de elevi din care:

388

227

161

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

69

1

68

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

42

26

16

a.1) orfani

4

1

3

a.2) medicale

7

4

3

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

31

21

10

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

111

27

84

Nr crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv. Profesi onal

Altele (Postliceal, A doua sansa, Gimnazial FR)

12

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 168

Total număr de elevi din care:

184

100

84

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

13

13

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

62

43

19

a. 1) orfani

4

3

1

a.2) medicale

2

2

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

56

38

18

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

75

43

32

13

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 169

Total număr de elevi din care:

991

567

424

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

17

10

7

B. Bursa de merit

240

240

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

67

36

31

a. 1) orfani

13

7

6

a.2) medicale

20

7

13

D b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

34

22

12

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

324

46

278

14

ȘCOALA GIMNAZIALA "SF. ANDREI"

Total număr de elevi din care:

1697

979

718

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

31

15

16

B. Bursa de merit

432

2

430

C. Bursa de studiu

2

2

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

82

50

32

a. 1) orfani

21

12

9

a.2) medicale

31

20

11

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

30

18

12

E. Burse de ajutor ocazional

3

3

Total A+B+C+D+E

550

67

483

15

ȘCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN BRANCUSI"

Total număr de elevi din care:

1645

982

663

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

25

14

11

B. Bursa de merit

383

383

C. Bursa de studiu

1

1

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

40

19

21

a. 1) orfani

15

6

9

a 2) medicale

14

7

7

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

11

6

5

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

449

33

416

Nr crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv. Profesi onal

Altele (Postliceal, A doua sansa, Gimnazial FR)

16

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFINȚII CONSTANTIN SI ELENA"

Total număr de elevi din care:

654

363

291

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

9

5

4

B. Bursa de merit

185

5

180

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

25

15

10

a.1) orfani

11

7

4

a.2) medicale

6

4

2

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

8

4

4

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

219

25

194

17

ȘCOALA GIMNAZIALA „ORIZONT”

Total număr de elevi din care:

916

584

332

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

13

7

6

B. Bursa de merit

226

4

222

C. Bursa de studiu

1

1

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

25

14

11

a, 1) orfani

13

7

6

a 2) medicale

10

6

4

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

2

1

1

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

265

25

240

18

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.197

Total număr de elevi din care:

1367

783

584

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

23

13

10

B. Bursa de merit

385

385

C. Bursa de studiu

4

4

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

28

13

15

a. 1) orfani

11

6

5

a.2) medicale

12

4

8

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o aită localitate

c) cu venituri mici

5

3

2

E. Burse de ajutor ocazional

1

1

Total A+B+C+D+E

441

26

415

19

ȘCOALA GIMNAZIALA „REGINA MARIA”

Total număr de elevi din care:

1494

899

595

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

19

15

4

B. Bursa de merit

377

377

C. Bursa de studiu

1

1

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

49

26

23

a.1) orfani

6

3

3

a.2) medicale

24

12

12

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

19

11

8

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

446

41

405

Nr crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv. Profesi onal

Altele (Postliceal, A doua sansa, Gimnazial FR)

20

ȘCOALA GIMNAZIALA "ADRIAN PAUNESCU"

Total număr de elevi din care:

475

278

197

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

6

2

4

B. Bursa de merit

118

118

C. Bursa de studiu

2

2

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

22

8

14

a. 1) orfani

12

4

8

a.2) medicale

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

10

4

6

E Burse de ajutor ocazional

3

1

2

Total A+B+C+D+E

151

11

140

21

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 206

Total număr de elevi din care:

816

486

330

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

12

6

6

B. Bursa de merit

220

6

214

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

50

31

19

a. 1) orfani

15

8

7

a.2) medicale

17

12

5

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

18

11

7

E. Burse de ajutor ocazional

2

1

1

Total A+B+C+D+E

284

44

240

22

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 279

Total număr de elevi din care:

945

593

352

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

7

3

4

B. Bursa de merit

215

215

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

30

12

18

a 1) orfani

6

1

5

a,2) medicale

8

5

3

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

16

6

10

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

252

15

237

23

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 309

Total număr de elevi din care:

770

442

328

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

7

5

2

B. Bursa de merit

153

153

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

60

37

23

a. 1) orfani

14

6

8

a.2) medicale

12

9

3

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

34

22

12

E Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

220

42

178

Nr crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv. Profesi onal

Altele (Postliceal, A doua sansa, Gimnazial FR)

24

ȘCOALA GIMNAZIALA "REGELE MIHAI 1"

Total număr de elevi din care:

585

360

225

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

8

6

2

B. Bursa de merit

126

126

C. Bursa de studiu

15

15

0. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

58

32

26

a. 1) orfani

8

3

5

a.2) medicale

10

4

6

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

40

25

15

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

207

38

169

25

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 311

Total număr de elevi din care:

547

345

202

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

5

2

3

B. Bursa de merit

102

102

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

40

19

21

a. 1) orfani

5

2

3

a.2) medicale

10

5

5

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

25

12

13

E. Burse de ajutor ocazional

4

2

2

Total A+B+C+D+E

151

23

128

26

LICEUL TEHNOLOGIC "SF. ANTIM IVIREANU"

Total număr de elevi din care:

620

267

228

125

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

9

3

6

B. Bursa de merit

170

118

52

C. Bursa de studiu

2

1

1

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

53

17

14

22

a.1) orfani

11

5

6

a.2) medicale

11

6

4

1

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

10

10

c) cu venituri mici

21

11

5

5

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

234

20

139

75

27

LICEUL TEORETIC "EUGEN LOVINESCU"

Total număr de elevi din care:

1271

406

282

583

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

2

2

B. Bursa de merit

444

4

170

270

C. Bursa de studiu

4

1

3

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

82

17

20

45

a. 1) orfani

20

4

6

10

a.2) medicale

23

5

6

12

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

18

18

c) cu venituri mici

21

8

8

5

E. Burse de ajutor ocazional

3

1

1

1

Total A+B+C+D+E

535

22

192

321

Nr crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv. Profesi onal

Altele (Postllceal, A doua sansa, Gimnazial FR)

28

COLEGIUL ECONOMIC "COSTIN C. KIRITESCU"

Total număr de elevi din care:

927

113

736

78

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

76

1

75

B. Bursa de merit

340

84

256

C. Bursa de studiu

4

4

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

76

3

73

a. 1) orfani

20

2

18

a.2) medicale

9

9

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

42

42

c) cu venituri mici

5

1

4

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

496

88

408

29

COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI"

Total număr de elevi din care:

841

414

266

41

120

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

1

1

B, Bursa de merit

23

23

C. Bursa de studiu

17

14

3

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

64

57

7

a. 1) orfani

21

21

a.2) medicale

17

17

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

4

3

1

c) cu venituri mici

22

16

6

E Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

105

95

10

30

LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU PONI"

Total număr de elevi din care:

866

344

414

108

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

36

36

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

19

19

a. 1) orfani

11

11

a.2) medicale

3

3

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă iocalitate

2

2

c) cu venituri mici

3

3

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

55

55

31

COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU"

Total număr de elevi din care:

1069

446

320

134

169

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

26

26

C. Bursa de studiu

13

13

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

50

50

a. 1) orfani

14

14

a.2) medicale

9

9

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

15

15

c) cu venituri mici

12

12

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

89

89

Nr crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv. Profesi onal

Altele (Postliceal, A doua sansa, Gimnazial FR)

32

COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA"

Total număr de elevi din care:

1247

291

328

628

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

1

1

B. Bursa de merit

711

6

238

467

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

63

8

9

46

a. 1) orfani

18

4

3

11

a.2) medicale

20

4

4

12

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

17

17

c) cu venituri mici

8

2

6

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

775

14

247

514

33

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "MIRCEA ELIADE"

Total număr de elevi din care:

940

212

728

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

10

10

B. Bursa de merit

270

104

166

C. Bursa de studiu

8

1

7

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

75

14

61

a.1) orfani

25

4

21

a.2) medicale

4

4

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

34

7

27

c) cu venituri mici

12

3

9

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

363

119

244

34

COLEGIUL TEHNIC "PETRU MAIOR"

Total număr de elevi din care:

595

595

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

2

2

B. Bursa de merit

124

124

C. Bursa de studiu

2

2

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

18

18

a.1) orfani

7

7

a.2) medicale

7

7

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

1

1

c) cu venituri mici

3

3

E Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

146

146

35

LICEUL "MARIN PREDA"

Total număr de elevi din care:

1454

583

390

481

Tipul bursei

A Bursa de performanță

17

7

7

3

B. Bursa de merit

365

179

186

C. Bursa de studiu

2

2

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

48

16

16

16

a.1) orfani

17

5

6

6

a.2) medicale

9

4

2

3

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

1

1

c) cu venituri mici

21

7

8

6

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

432

23

204

205

Nr crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv. Profesi onal

Altele (Postliceal, A doua sansa, Gimnazial FR)

36

COLEGIUL NATIONAL "GRIGORE MOISIL"

Total număr de elevi din care:

1044

278

766

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

23

15

8

B. Bursa de merit

808

236

572

C. Bursa de studiu

3

3

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

45

5

40

a.1) orfani

15

2

13

a.2) medicale

11

2

9

D b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

12

12

c) cu venituri mici

7

1

6

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

879

256

623

37

COLEGIUL TEHNIC DE POSTA SI TELECOMUNICAȚII "GH. AIRINEI"

Total număr de elevi din care:

1281

731

226

52

272

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

38

38

B. Bursa de merit

45

45

C. Bursa de studiu

1

1

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

153

151

2

a. 1) orfani

50

49

1

a.2) medicale

17

17

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

68

68

c) cu venituri mici

18

17

1

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

237

235

2

38

LICEUL TEORETIC "TU DOR VLADIMIRESCU"

Total număr de elevi din care:

867

867

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

3

3

B. Bursa de merit

302

302

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

79

79

a, 1) orfani

38

38

a 2) medicale

19

19

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă iocalitate

8

8

c) cu venituri mici

14

14

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

384

384

39

COLEGIUL TEHNIC "CAROL 1"

Total număr de elevi din care:

692

255

201

64

172

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

19

19

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

14

14

a 1) orfani

10

10

a.2) medicale

2

2

D, b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

2

2

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

33

33

Nr

crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial zi

Liceu zi

Liceu seral+FR

Inv. Profesi onal

Altele (Postliceal, A doua sansa. Gimnazial FR)

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ "CONSTANTIN PĂUNESCU”

Total număr de elevi din care:

185

72

113

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

19

19

C. Bursa de studiu

1

1

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

115

45

70

a.1) orfani

4

4

a.2) medicale

104

45

59

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

7

7

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

135

45

90

41

ȘCOALA PROFESIONALA SPECIALA PENTRU DEFICIENTI DE AUZ "SFANTA MARIA"

Total număr de elevi din care:

159

42

62

55

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

6

3

3

B. Bursa de merit

28

7

21

C. Bursa de studiu

D Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

86

30

56

a.1) orfani

a.2) medicale

84

30

54

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

2

2

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

120

30

66

24

TOTAL SECTOR S

Total număr de elevi din care:

35482

14359

10656

7699

1427

424

917

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

429

151

132

143

3

B. Bursa de merit

8600

89

5946

2544

21

C. Bursa de studiu

100

49

48

3

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

2241

822

719

691

9

a.1) orfani

527

133

158

235

1

a.2) medicale

658

266

268

124

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

232

7

224

1

c) cu venituri mici

824

423

286

108

7

E. Burse de ajutor ocazional

28

10

17

1

Total A+B+C+D+E

11398

1072

6863

3427

36