Hotărârea nr. 298/2019

HCL 298 – Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 12-2/5298/07.11.2019 al Direcției Corp Control Primar și Administrație Publică - Direcția Gospodărie Locală - Serviciul îndrumare și control Asociații de Proprietari;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 5 al Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de dispozițiile art. 2 lit. e), art. 10 alin. (5), art. 64 alin. (9), (10) și (11) din Legea nr. 196 din 20 iulie 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. p), art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Metodologia de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 să emită atestatele persoanelor fizice care îndeplinesc condițiile stabilite prin Metodologia de atestare în vederea dobândirii calității de administrator de condominii la propunerea compartimentului de specialitate, respectiv Serviciul îndrumare și Control Asociații de Proprietari,

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2009 cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Consiliului Local nr. 11/2009, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Corp Control Primar și Administrație Publică -Direcția Gospodărie Locală - Serviciul îndrumare și control Asociații de Proprietari, vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sector 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.^yhr. 57/2019

SECRETARUL SECTORULUI 6,

yT !       -      ----———

/Demirel Spiridon

Nr.: 298

Data: 28.11.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel. 037.620.4473; www.primarie6.ro email: prim6(âprimarie6.rofacebook.com/ PrimariaSectorului6

ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 298/28.11.2019

Metodologia de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii

Art. 1. Atestarea persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii se face de către Primarul Sectorului 6 al Municipiului București la propunerea compartimentului de specialitate, respectiv Serviciul îndrumare și Control Asociații de Proprietari,

Art. 2. Persoanele fizice care doresc să dobândească calitatea de administrator de condominii și care vor desfășura activitatea de administrare tehnică și întreținere a proprietății comune (administrare propriu - zisă a structurii imobiliare, a instalațiilor și a tuturor elementelor proprietății comune, aflate în proprietatea sau în administrarea asociației) și administrare financiară (contabilitate și casierie), sunt atestați în condițiile prezentei metodologii.

Art. 3. Pot fi atestați ca administratori de condominii numai persoanele fizice care îndeplinesc următoarele condiții:

 • a) au capacitate deplină de exercițiu;

 • b) au domiciliul în Sectorul 6 al Municipiului București;

 • c) au diplomă de studii (învățământ general obligatoriu);

 • d) au obținut un certificat de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii, emis în conformitate cu legislația privind învățământul superior sau privind formarea profesională a adulților.

Art. 4. Atestarea persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii se realizează la cererea acestora, la care se vor anexa următoarele documente:

 • a) act de identitate (copie);

 • b) actele de stare civilă (certificat de naștere, certificat de căsătorie, dacă este cazul - copie)

 • c) certificat de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii, emis în conformitate cu legislația privind învățământul superior sau privind formarea profesională a adulților (copie);

 • d) cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nicio condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracțiune de natură economico-financiară (original);

 • e) cazierul fiscal (original);

 • f) declarație pe propria răspundere conform căreia solicitantul nu este în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni (original).

Art. 5. Persoanele fizice care solicită eliberarea atestatului vor prezenta la compartimentul de specialitate, respectiv Serviciul îndrumare și Control Asociații de Proprietari, spre verificare, toate originalele actelor atașate în copie la cererea prin care se solicită emiterea atestatului de administrator de condominii.

Art. 6. Funcționarul din cadrul compartimentului de specialitate, respectiv Serviciul îndrumare și Control Asociații de Proprietari care verifică documentele prezentate, asigură certificarea copiilor xerox “conform cu originalul”.

Art. 7. Cererea pentru eliberarea atestatului, însoțită de actele anexate, se va înregistra la Registratura Generală - Serviciul Biroul Unic. Modelul cererii reprezintă Anexa nr. 1 la prezenta metodologie.

Art. 8. în situația în care cererea privind emiterea atestatului de administrator de condominii se transmite de solicitant prin intermediul serviciilor poștale, documentele care se rețin în copie trebuie să fie legalizate de către un notar public.

Art. 9. La începutul fiecărei luni calendaristice, compartimentul de specialitate, respectiv Serviciul îndrumare și Control Asociații de Proprietari va centraliza toate cererile înregistrate pe parcursul lunii anterioare și va întocmi un referat care va fi înaintat Primarului Sectorului 6 împreună cu atestatele, în vederea semnării/aprobării acestora.

Art. 10. Atestatul de administrator de condominii se eliberează pentru o perioadă de 4 (patru) ani și poate fi reînnoit în condițiile în care a fost emis.

Art. 11. Atestatul va cuprinde datele de identificare ale titularului (nume/prenume/CNP), numărul și data certificatului de calificare profesională emis în condițiile legii de furnizori autorizați, valabilitatea și autoritatea emitentă. Modelul atestatului de administrator de condominii reprezintă Anexa nr. 2 la prezenta Metodologie.

Art. 12. Atestatul poate fi suspendat sau retras de către Primarul Sectorului 6 ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive, în cazul în care instanțele judecătorești competente au stabilit existența unui prejudiciu cauzat de administrator.

Art. 13. Retragerea atestatului de administrator de condominii se dispune, prin dispoziția Primarului Sectorului 6 care se afișează la sediului Sectorului 6 al Municipiului București și se comunică persoanei în cauză.

Art. 14. Persoana pentru care s-a dispus retragerea atestatului este obligată să depună de îndată, atestatul de administrator de condominii, în original, la compartimentul de specialitate, respectiv Serviciul îndrumare și Control Asociații de Proprietari.

Art. 15. Expirarea, suspendarea sau retragerea atestatului determină automat imposibilitatea exercitării activității de administrare a condominiilor.

Anexa 1 la Metodologia de atestare


SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CERERE

Subsemnata (ul)

domiciliată/domiciliat în_________________________________________________________________________

str._____________________________________________________________________nr.______________bl.________________, sc.____, ap.

sector._________, posesor al C.I./B.I. seria.____________, nr.___________CNP

telefon______________________. rog a mi se aproba emiterea atestatului de administrator de condominii

în baza prevederilor art. 10 alin. (5) și (6) din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.

Declar că am luat cunoștință de prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera circulație a acestor date și declar în mod explicit că îmi dau acordul în vederea prelucrării datelor cu caracter personal de către Sectorul 6 al Municipiului București. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat.

Data


Semnătura,

Anexez la prezenta cerere, următoarele acte:

 • 1. Act de identitate (copie);

 • 2. Actele de stare civilă (certificat de naștere, certificat de căsătorie, dacă este cazul - copie);

 • 3. Actele de studii (învățământ genera! obligatoriu - copie);

 • 4. Certificatul de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii, conform prevederilor art. 2, lit. f) (copie);

 • 5. Cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nici o condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracțiune de natură economico-financiară (original);

 • 6. Cazierul fiscal (original);

 • 7. Declarație pe propria răspundere conform căreia solicitantul nu este în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni (original).

* La depunerea cererii, se vor prezenta și documentele solicitate, în original, pentru certificarea copiilor depuse.

In situația în care dosarul se transmite de solicitant prin intermediul serviciilor poștale, documentele trebuie să fie legalizate de către un notar public.


Anexa 2 la Metologia de atestare


SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


ATESTAT

NR.       /_____________

Doamna/Domnul


având CNP______________

posesoare/posesor a/al Certificatului de calificare profesională nr.__________________/________________________________,

eliberat de___este atestată/atestat pentru ocupația de administrator de condominii de către Primarul Sectorului 6 al Municipiului București.

Atestatul este emis în baza prevederilor Legii nr. 196/2018 pentru o perioadă de 4 ani și poate fi reînoit în aceleași condiții.

Atestatul poate fi suspendat sau retras de către Primarul Sectorului 6 ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive, în cazul în care instanțele judecătorești competente au stabilit existența unui prejudiciu cauzat de administrator.

PRIMAR,