Hotărârea nr. 295/2019

HCL 295 – Hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii juridice în domeniul achizițiilor publice


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziției de servicii juridice în domeniul achizițiilor publice

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7794/19.11.2019 al Direcției Generale Investiții și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6; în conformitate cu prevederile:

  • - Art. 29 alin. (1) lit. d) și alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. I alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă achiziționarea de servicii de asistență și consultanță juridică în domeniul achizițiilor publice, cu privire la procedurile de achiziție publică având o valoare de peste 500.000 lei, tară TVA. în scopul pregătirii anticipate a soluționării disputelor, conform dispozițiilor art. 29 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

(2) Se aprobă achiziționarea de servicii de asistență și reprezentare juridică cu privire la disputele și procedurile judiciare din domeniul achizițiilor publice, conform dispozițiilor art. 29 alin. (3) lit. a) și b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Art. 2. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 să semneze contractul de asistență juridică.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate conf. ai din O.U.

SECRETARUL


irL 243 alin. (1) lit. a) yhr. 57/2019


CTORULUI 6,

Nr.: 295

Data: 28.11.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(cDprimarie6.ro;

facebook.com/PrimariaSectorului6