Hotărârea nr. 29/2019

HCL 29 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2019,a proiectului„Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Principesa Margareta a României


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2019, a proiectului „Centrul Comunitar Generații” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat

cu Fundația Principesa Margareta a României

Văzând Raportul de specialitate nr. D/25522/04.12.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere :

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 181/30.08.2018 privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare din bugetul local, în anul 2019, pentru asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum și categoriile de cheltuieli pentru care acestea pot solicita subvenții din bugetul local;

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 180/30.08.2018 privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare si selecționare a asociațiilor, fundațiilor si cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare si a Grilei de evaluare a asociațiilor, fundațiilor si cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii;

 • - H.C.G.M.B. nr. 130/30.06.2010 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la cooperarea dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Fundația Principesa Margareta a României în vederea realizării proiectului de interes public “Centrul Comunitar Generații”;

 • - Raportul de atribuire subvenții asociațiilor și fundațiilor în baza Legii nr. 34/1998 pentru anul 2019, cu nr. D//24422/15.11.2018;

 • - Prevederile art. 46 - 48 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

 • - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială cu modificările și completările ulterioare;

-H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) și q) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă derularea și finanțarea în limita sumei de 301.192 lei din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2019, a proiectului „Centrul Comunitar Generații” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundația Principesa Margareta a României, conform Anexelor A și B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr.: 29

Data: 31.01.2019

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarieâ.ro, e-mail: prim6(a),primarie6.ro

la H.C.L. Sector 6 nr.^/.5Z;£6

FIȘA TEHNICA privind unitatea de asistență socială

 • 1. Unitatea de asistență socială:

-denumire: Centrul Comunitar Generații.

- tipul de unitate: Centru de zi cu cantină socială.

 • 2. Sediul unitatii de asistenta sociala: București, Strada Economu Cezărescu nr.47-59, sector 6, București; tel. 0213123035.

 • 3. Justificarea unitatii de asistenta sociala în raport cu necesitățile si prioritățile de asistenta sociala ale comunității:

- descrieți problemele sociale existente în comunitate si, daca este posibil, oferiți date cantitative si calitative ale acestora;

Proiectul Centrul Comunitar Generații își propune să se adreseze într-o manieră holistică, intergenerațională, problemelelor care apar în rândul copiilor din familii sărace și vârstnicilor pensionați și singuri. Pe scurt, este vorba de perpetuarea în rândul copiilor a unui cerc vicios -"sărăcie - educație insuficientă - sărăcie- comportamente antisociale", iar în rândul vârstnicilor de izolare și pierderea oricărui scop în viață odată cu pensionarea.

România se confruntă cu o rată ridicată de părăsire timpurie a școlii. Cea mai expusă categorie este populația săracă. învățământul românesc, în ansamblul său, se află într-un declin accentuat, atestat și de Raportul anual pentru educație al Comisiei Europene, care plasează România între codașii UE din perspectiva elementarei abilități de a citi și a înțelege un text în limba maternă. Mai mult de jumătate dintre elevii cu o medie de vârstă de 15 ani au dificultăți din acest punct de vedere. Datele disponibile indică o scădere a efectivelor de elevi. Cea mai accentuată scădere se înregistrează în cazul învățământului primar și gimnazial.

Părăsirea timpurie a școlii reprezintă un fenomen care afectează negativ calitatea si competitivitatea capitalului uman. Rata abandonului școlar în România a fost, anul trecut, de 18,5 %, mult peste media de 10,76 % din Uniunea Europeană, potrivit cifrelor date publicității de Eurostat. Cauzele sunt în primul rând de natură socio-economică și familială. Studiile disponibile indică faptul că, în cazul copiilor provenind din familii sărace, riscul de abandon școlar este de 3 ori mai ridicat decât în cazul copiilor provenind din familii neafectate de sărăcie si de 3,5 ori mai ridicat în cazul copiilor proveniți din familii aflate la limita extremă de sărăcie.

Copiii proveniți din familii defavorizate au un orizont limitat de cunoaștere, de dezvoltare și exprimare. Sărăcia restrânge posibilitățile părinților de a asigura copiilor condițiile necesare educației. Alimentația sărăcăcioasă contribuie la performanțele școlare reduse și facilitează părăsirea timpurie a școlii. Mai mult, sărăcia este o consecință a nivelului scăzut de educație al părinților, a numărului mare de membri ai familiei sau/și a apartenenței la o familie monoparentală.

Comportamentul copiilor proveniți din comunitățile defavorizate reflectă problemele financiare și emoționale ale mediului. Acești copii se confruntă cu: probleme de stimă de sine scăzută, cu probleme de integrarea și adaptarea la școală, performanțe școlare reduse, 1

hiperactivitate, violență verbală, minciună, atitudini neconforme și abateri de la normele morale și de drept, nervozitate exacerbată sau timiditate.

Copiii care provin din familii cu probleme sociale au rezultate școlare nesatisfacătoare încă din primul an, de multe ori fiind predestinați pentru cercul vicios "sărăcie - educație insuficientă - sărăcie". Ei rămân în urmă la școală, nu au de obicei nici un sprijin din partea familiei, își pierd încrederea și la scurt timp își agravează situația școlară. Unii dintre ei dezvoltă comportamente antisociale, sunt timizi, sensibili, alții opun rezistență oricui vrea să-i ajute sau manifestă agresivitate, nervozitate accentuată, au probleme de integrare de grup sau devin depresivi.

Prin urmare, nevoile acestor elevi sunt legate atât de suport alimentar și rechizite cât și de sprijin în efectuarea temelor și recuperarea lacunelor școlare, încurajarea performanțelor școlare, furnizarea de modele de urmat, de oportunități de cunoaștere, facilitarea cunoașterii de sine și a situațiilor cu care se confruntă. De asemeni, au nevoie ca și părinții lor să-și schimbe atitudinea față de educație și față de copil.

Sectorul 6 se confruntă cu problematica tinerilor și copiilor ce provin din familii dezorganizate, sărace și fără perspective. Riscurile la care aceștia sunt supuși, reprezintă riscuri pentru întreaga societate și lipsa de intervenție provoacă probleme grave pe termen lung.

Vârstnicii sunt o altă categorie defavorizată, mulți dintre ei trăind în singurătate și/sau în condiții de sărăcie severă. Dificultățile cu care se confruntă persoanele vârstnice odată cu etapa pensionării, de obicei sunt reprezentate de: sărăcie, probleme de sănătate asociate vârstei sau singuratate/izolare socială. Persoanele vârstnice pot întâmpina dificultăți de ordin psiho - afectiv pe perioade mai lungi sau mai scurte de timp, din cauza unor rupturi în relațiile interpersonale (divorț, văduvie, decesul unui copil sau a unui prieten apropiat) sau a altor evenimente cu impact major asupra vieții (pensionarea sau instituționalizarea).

Majoritatea vârstnicilor au posibilități limitate de petrecere a timpului liber și relaxare, de aceea implicarea lor în activități de voluntariat contribuie la garantarea participării active a acestora la viața socială, culturală, economică a comunităților, crescând stima de sine și sentimentul utilității sociale pentru această categorie de populație.

Barometrul de opinie publică din toamna anului 2007 arată un procent foarte redus al vârstnicilor și adulfilor vârstnici care sunt membri ai unei organizații.

Imaginea persoanelor vârstnice in societate s-a deteriorat permanent după 1990, astfel incat, in acest moment, exista o ruptura evidenta intre generații. Implicarea vârstnicilor în activități de tip intergenerațional conduce la stabilirea de legături între generații și sensibilizarea unei generații la problemele celeilalte. Prin participarea persoanelor vârstnice la activitățile Centrului Generații, se urmărește creșterea gradului de implicare în viața comunității, stimularea comunicării intergeneraționale și a îmbătrânirii active cu consecințe imediate asupra sănătății persoanelor vârstnice care evită stările depresive create de izolare.

în cadrul Centrului Comunitar Generații primim lunar sprijinul a 50 de voluntari, 20 de voluntari vârstnici si 30 voluntari tineri cu următoarele calificări: asistent social, pedagog, profesor, studenți la facultățile cu profil socio-uman etc. Fiecare voluntar are în responsabilitatea sa un copil sau coordonează o activitate de grup și vine la centru minim 2 ore pe săptămână. Implicarea lor constituie o mare contribuție atât psiho-pedagogică cât și materială. Un meditator/profesor este plătit cu minm 50 lei pe 2 ore de activitate. Lunar voluntarii noștri realizează în medie un număr de 400 ore de voluntariat, pentru care ar fi trebuit să alocăm o sumă de 10 000 lei (iar pentru un an 120 000 lei).

- precizați, daca este cazul, alti furnizori de servicii de asistenta sociala existenti în comunitate, precum si tipul serviciilor acordate NU ESTE CAZUL

 • 4. Serviciile de asistenta sociala acordate (rezumați în maximum 10 rânduri):

 • - suport educațional (meditații și sprijin în efectuarea temelor școlare, cursuri de limbi străine, etc);

 • - servicii de socializare, recreative și petrecere a timpului liber;

 • - consiliere psihologică individuală și de grup;

 • - îndrumare parentală;

 • - suport alimentar;

 • - sprijin material, pentru copii și familiile aflate în situații de urgență.

 • 5. Date despre persoanele asistate:

  • 5.1. Persoanele asistate sunt rezidente în București, sector 6 (precizați localitatea/localitatile).

  • 5.2. Numărul de persoane asistate: 50 copii și familiile lor.

  • 5.3. Criterii de selecționare a persoanelor asistate:

Criterii de selecție copii:

 • • situație socio-economică: cu un venit mai mic de 950 RON / membru al familiei;

 • • domiciliul stabil: sector 6, București;

 • • vârsta: 6 -16 ani;

 • • situație familiala: copii aflați în situații materiale dificile, cu risc de abandon școlar, îmbolnăvire, excluziune socială, proveniți din familii monoparentele, familii cu mulți copii,

 • • situație școlară: copii cu lacune școlare, care doresc sa primească meditații, copii care dezvoltă comportamente inadecvate, atât în relația cu adulții cât și cu vârstnicii, copii care nu primesc sprijinul părinților în efectuarea temelor și dobândirea unor abilități de viață.

 • 6. Descrierea unității de asistență socială:

  • 6.1. Funcționează din anul: 2007

  • 6.2. Planificarea activităților

(în maximum 3 pagini descrieți activitatile derulate in unitatea de asistenta sociala si planificarea acestora)

Principalele activități derulate sunt:

 • ■ Identificarea și selecționarea copiilor, evaluarea potențialului educațional, elaborarea planurilor de intervenție pentru ieșirea din criză și dezvoltarea personală;

 • ■ Oferirea de suport educațional copiilor (meditații și sprijin în efectuarea temelor școlare, cursuri de limbi străine, informatica etc)

 • ■ Realizarea activităților de socializare, recreere și petrecere a timpului liber (vizite muzee, călătorii, tabere, excursii, teatru etc).

 • ■ Stimularea creativității prin ateliere de pictura, arta decorativă, teatru, dans, cor;

 • ■ Sprijinirea părinților în obținerea unui loc de munca și a drepturilor ce li se cuvin;

 • ■ Furnizarea serviciilor de consiliere individuală, de grup și parentală;

 • ■ Prevenirea îmbolnăvirii printr-o alimentație corespunzătoare și educație sanitară (cantină și sprijin material).

Activitatile se desfășoară zilnic, de luni până vineri între orele 9.00 și 17.00.

înainte sau după orele de școală, copii vin la Centru unde li se va asigura o masă caldă care va fi servită în cadrul cantinei Colegiului Ucecom. Sub îndrumarea personalului și a voluntarilor tineri și seniori sunt ajutați la efectuarea temelor pentru a doua zi, a celor

suplimentare, dar primesc sprijin și pentru rezolvarea lacunelor școlare. Orarul va fi afișat la avizierul Centrului Generații, perioada și frecvența cu care fiecare beneficiar va beneficia de acest serviciu va fi decisă de către echipa Centrului la propunerea asistentului social/psihologului care instrumentează cazul, va fi aprobată de către coordonatorul centrului și va fi stipulată în planul de servicii.

După realizarea temelor școlare vor fi realizate activități recreative, cu implicarea voluntarilor seniori, tinerilor și persoanelor vârstnice. Astfel se va oferi copiilor/tinerilor cu aptitudini posibilitatea de a și le pune în valoare într-un cadru instituțional care să le stimuleze creativitatea și dorința de a evolua.

Rezultatul urmărit la finalul perioadei în care un beneficiar a primit aceste servicii, este obișnuirea copilului cu un program zilnic, recuperarea lacunelor școlare, creșterea performanțelor școlare, dezvoltarea unor deprinderi pentru o viață sănătoasă, principalul efect vizat fiind acela al prevenirii oricăror situații de abandon/absenteism școlar și excluziune socială.

Anual vor fi aplicate teste psihologice în vederea optimizării ritmului de dezvoltare a personalității, asistență psiho-pedagogica a copiilor cu risc de abandon școlar, cu dificultăți de învățare, carențe informaționale și adaptare școlară.

Asistența psihologică individuală și de grup se realizează atât la cererea beneficiarului cât și la solicitarea psihologului sau la recomandarea asistentului social/coordonator program, sau după caz, profesor/diriginte.

Scopul acestui demers este acela de a oferi beneficiarilor sprijin în luarea unor decizii importante, în găsirea unor soluții alternative în situații dificile și de a rezolva o situație de criză. Acest demers nu are caracter terapeutic, nu vizează rezolvarea unei anumite patologii psihice, în situația în care vor apărea astfel de cazuri, li se va recomanda beneficiarilor să consulte servicii de specialitate ale unor instituții abilitate.

Familiile copiilor vor beneficia de ajutor material în funcție de necesități și disponibilitatea materială a FPMR. în urma accesării acestui serviciu beneficiarul va fi ajutat să depăseasca situația de criză fie prin dispariția cauzei care a generat-o fie prin găsirea de soluții alternative: dezvoltarea capacității de auto-susținere, apelarea la membrii familiei lărgite, apelarea la prieteni, vecini sau alți membrii ai comunității.

Situația fiecărui beneficiar va fi urmărită de către asistentul social/psihologul care instrumentează cazul în strânsă colaborare cu părinții și cu voluntarii care se implică în desfășurarea acestor activități.

Se va analiza dorința de implicare a beneficiarilor prin observație directă a activității/ atitudinii și prin monitorizarea prezenței. De asemeni, se vor urmări efectele implicării seniorilor/voluntarilor în activitățile cu tineri și copii, pentru a stabili legături între generații și sensibilizarea unei generații la problemele celeilalte.

Prin participarea persoanelor vârstnice la activitățile Centrului Generații, se urmărește creșterea gradului de implicare în viața comunității, diminuarea sentimentului de inutilitate și însingurare și creșterea interacțiunii dintre generații.

 • - Clubul de creație manuală- ne dorim să dezvoltăm copiii într-un mod frumos și într-un mediu care să le modeleze viitorul. Clubul reprezintă un punct de plecare în dezvoltarea creativității copiilor și suntem siguri ca rezultatele nu vor întârzia să apară. Creativitatea reflecta personalitatea fiecărui copil, de aceea, consideram faptul ca activitatile creative ii ajuta pe aceștia sa se dezvolte intr-un mod cât mai optim.

Frecvența:-o dată/săptămână.

 • - Călătorie în lumea fabulelor - este un club unde copiii mici își îmbunătățesc vocabularul și registrul emoțiilor; se bucură de conținuturile din spatele cuvintelor și îi introduce în lumea fascinantă a fabulelor dezvoltându-le copiilor imaginația și creativitatea.

Frecvența:-o dată/săptămână.

 • - Club de comunicare- clubul a luat naștere din nevoia copiilor de comunicare. Aici învață despre comunicarea eficientă, să își adapteze mesajul în funcție de cei cărora li se adresează, să identifice canalul optim de comunicare și astfel să devină convingători în susținerea propriilor idei.

Frecvența:-o dată/săptămână.

 • - Călătorie în lumea poveștilor - este o oportunitate pentru copii de a se bucura de conținuturile din spatele cuvintelor, de a-și îmbogăți vocabularul și registrul emoțiilor. îi introduce în lumea fascinantă a literaturii dezvoltându-le copiilor imaginația și creativitatea iar seniorii se bucură redescoperind și descoperind lecturile de altădată și actuale.

Frecvența:-o dată/săptămână.

 • - Clubul de educație fizică și sport - viață sănătoasă-(Aici pot fi incluse: Clubul de autoapărare - In cadrul acestei activități copiii învață cum își pot apăra integritatea fizică, folosind inteligența și stăpânirea de sine fără a depășii cadrul legal al apărării. Clubul de Yoga

 • - Yoga este practicată de mai bine de 5000 de ani și este un mjloc de desăvârșire atat fizică cât și spirituală. Copiii au posibilitatea de a practica exerciții și meditații care îi ajută la menținerea echilibrului. Clubul de dans- Dansul este o activitate care dezvoltă capacitățiile de coordonare, simțul artistic și crește rezistența la efort. Cei mici așteaptă nerăbdători să se bucure de fiecare oră de dans, unde au posibilitatea să își consume energia cu ajutorul unor mișcări sincronizate perfect cu muzica. Clubul de gimnastica- gimnastica este o activitate frumoasă de a preveni supraponderalitatea și de a construi un corp frumos și sănătos prin dezvoltarea unor abilități motorii și de coordonare. Sporește capacitatea de concentrare și încrederea în sine).

Frecvența:-o dată/săptămână.

-Clubul de engleză - alături de un voluntar copii sunt nerăbdători să învețe următoarea lecție de engleză. învață cât de important este salutul, fac exerciții de dicție, se amuză inventând jocuri de cuvinte, citesc povești și joacă cărți.

Frecvența:-o dată/săptămână.

 • - Clubul de Quilling- Scopul clubului este sa îi antrenăm pe copii în activități care să le dezvolte îndemânarea și imaginația, de a transforma un obiect oarecare, într-unul ingenios înfrumusețat, într-o podoabă.

Frecvența:-o dată/săptămână.

 • - Ora de film- Curiozitatea este o caracteristică comună a tuturor adolescenților și un mijloc atât de frumos și de natural de a cunoaște lumea prin vizionarea de filme educative specifice vârstei.

Frecvența:-o dată/săptămână.

 • - Activități de energizare în aer liber/sala de sport - O parte din voluntarii Centrului le oferă copiilor jocuri inedite, care să le antreneze spiritul de echipă, ambiția, forța și motivația. Copiii petrec o parte din timp pe terenul de fotbal. Astfel de momente în aer liber, dar mai ales mișcarea și exercițiile fizice reprezintă o sursă majoră pentru energia și sănătatea fiecăruia. Frecvența: o dată/zi.

 • - Petrecerea lunii - la fiecare sfârșit de lună, sărbătorim copiii născuți în luna respectivă. Copiii au ocazia de a-și serba ziua de naștere întru-un cadru festiv, cu tort, muzică și voie bună, înconjurați de colegii lor și de voluntari.

Frecvența: o dată/lună.

 • - Educația parentală - este o activitate creată special pentru părinți, cu scopul dezvoltării abilităților și competențelor parentale care sunt eficiente pe termen lung. în cadrul acestor ședințe se propun modalități pozitive de interacțiune a părinților, contexte de descoperire și amplificare a experiențelor pozitive cu copiii, cadru de valorizare și stimulare a unor atitudini și comportamente, precum și îmbogățirea nivelului de cunoștiințe legate de creșterea, îngrijirea și dezvoltarea copilului.

Frecvență: o dată/lună.

-Tabăra intergenerațională - reunește pentru 5 zile copii, tineri și vârstnici într-un cadru natural și plăcut, căutând să ofere tuturor participanților o vacanță de neuitat, plăcută, distractivă, plină de surprize și inedit, punând accent pe interacțiunea între generații și educație.

Frecvență: o dată/an.

 • 6.3. Parteneri în proiect și natura parteneriatului. (prezentați în copie convențiile de parteneriat)

 • • Colegiul UCECOM “Spiru Haret”:

Adresa: Str. Economu Cezarescu nr. 47-59, sector 6, București, telefon 021 31166195, fax 021  31166159, e-mail: contact@ucecom-spiruharet.ro; website: www.ucecom-

spiruharet.ro

 • - asigură spațiul necesar coordonării și implementării programului intergenerațional după cum urmează:

 • - sala de clasă - parter Colegiul Ucecom - centrul de zi;

 • - sala de sport / terenul de sport;

 • - sala consiliere psihologică;

 • - acces la grupurile sanitare ale Liceului Ucecom;

 • - accesul beneficiarilor la salonul de coafură, manechiură și pedichiură la Coaforul Speranței;

 • - plata utilităților (electricitate, încălzire, apă, gaze, gunoi) pentru spațiile utilizate în cadrul programului;

 • - sprijină și susține FPMR în soluționarea problemelor care apar în implementarea proiectului.

• Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, sector 6, București: Tel:     021.745.72.37,     021.745.62.22, e-mail :office@dgaspc6.com; website:

www.protectiacopilului6.ro

 • - reprezintă autoritatea locală în domeniul asistenței sociale acordate copiilor, tinerilor si bătrânilor, persoanelor cu dizabilități de pe raza sectorului 6;

 • - oferă suportul logistic și legal necesar derulării activităților Centrului Comunitar Generații;

 • - promovează imaginea Centrului Comunitar Generații și a FPMR, în calitate de partener, precum și a celorlalți parteneri din proiect precum și participarea alături de FPMR la promovarea proiectelor menționate și activitățile desfășurate;

 • - oferă sprijin în furnizarea de informații referitoare la beneficiarii proiectului (tineri institutionalizați, copii proveniți din familii aflate în dificultate, vârstnici);

 • - sprijină identificarea și selectarea potențialilor beneficiari ai proiectului, de pe raza sectorului 6;

 • - colaborează și identifică noi oportunități de lucru în comun pentru dezvoltarea serviciilor sociale în sectorul 6.

 • •  Poliția Sectorului 6- Secția 20, București.

: Str. George Mihai Zamfirescu, Nr. 52; telefon: 021/311.20.21 interior 15842;

e-mail: sectia20@b.politiaramana.ro; website: www.b.politiaramana.ro

-desemnează un reprezentant care va colabora cu Fundația Principesa Margareta a României -Centrul Comunitar Generații în vederea realizării obiectivelor stabilite;

-inițiază/dezvoltă proiecte care sa aibă ca obiect prevenirea accidentelor rutiere în rândul pietonilor, pe linia prevenirii infracțiunilor cu violență în mediul școlar și stradal.

-organizează activități cu caracter socio-educativ, având ca grup țintă copii și tineri care provin din familii defavorizate, pentru responsabilizarea și adoptarea unui comporament preventiv;

-se implică activ cu resurse umane și informaționale pentru desfășurarea activităților din proiectele comune;

-oferă sprijin informațional cu privire la orice aspect implicat în deșfasurarea colaborării și evaluarea impactului tuturor acțiunilor întreprinse în desfășurarea programelor comune, -respectă normele de deontologie profesională - confidențialitate.

-promovează parteneriatul cu Centrul Comunitar Generații prin toate mijloacele avute la dispoziție și în materialele sale informative și de prezentare pentru identificarea unor noi beneficiari.

 • •  Școala Nr. 168, sector 6, București

Adresa: Str. Alizeului, Nr. 9, sector 6, București, telefon: 031.432.60.90,

e-mail: secretariat@scoalal68.ro, website: www.scoalal68.ro.

-desemnează un reprezentant care va colabora cu Fundația Principesa Margareta a României -Centrul Comunitar Generații”, în vederea realizării obiectivelor stabilite;

- participă alături de Fundația Principesa Margareta a României la implementarea și dezvoltarea programelor pentru copii;

-promovează imaginea Fundației Principesa Margareta a României pe parcursul derulării programelor în parteneriat.

 • 6.4. Acordarea serviciilor de asistenta sociala:

  • 6.4.1. Instrumente de lucru utilizate (anchete sociale, plan individualizat, contract de furnizare de servicii sociale, raport de evaluare inițiala, raport de evaluare complexa)

(înainte de a descrie instrumentele de lucru utilizate, menționați numele standardului de calitate aplicat si actul normativ prin care a fost aprobat)

Ordinul Nr. 24/04.03.2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi. Pentru a putea accesa unul dintre serviciile sociale acordate de Centrul Comunitar Generații orice potențial beneficiar trebuie să parcurgă următorii pași, indiferent de serviciul pe care urmează să îl acceseze:

 • • Cerere tSrifă râu verbală către Centrul Comunitar Generații;

 • • Realizarea anchetei fbciale de către aLÎLtentul fbcial al Centrului;

 • • Beneficiarul este informat asupra condițiilor de primire a ajutorului solicitat și se obține acordul de cooperare al acestuia;

 • • Asistentul social, împreună cu beneficiarul sau reprezentanții acestuia, stabilește nevoile și prioritățile și întocmește planul de intervenție, adaptat fiecărui beneficiar în parte. în stabilirea planului individualizat de intervenție/servicii asistentul social care instrumentează cazul solicită, după caz, sprijinul psihologului Centrului.

 • • Planul individualizat de intervenție conține: tipul de intervenție, perioada, etapele de derulare a intervenției și rezultatele urmărite, atât la nivelul fiecărei etape, cât și la finalul intervenției. Săptămânal sunt organizate întâlniri în care asistentul social prezintă fiecare plan de intervenție pe care l-a elaborat, pentru a fi aprobat de către coordonatorul centrului. Ulterior se efectuează evaluarea semestrială a cazului;

 • • Beneficiarul sau reprezentanții săi legali și reprezentanții Centrului, vor semna un contract de servicii sociale în care sunt stabilite drepturile și îndatoririle părților și la care se anexează planul individual de intervenție;

 • • La încheierea perioadei de intervenție asistentul social care instrumentează cazul va realiza o fișă de închidere a cazului, în care va descrie istoria evoluției intervenției, gradul de atingere a obiectivelor propuse și se vor face recomandări.

Procedura prin care persoanele asistate își pot exprima nemulțumirile privind serviciile primite sunt realizate în baza unui chestionar de evaluare a impactului serviciilor sociale, registru de reclamații, sugestii, îndrumări.

 • 6.4.2. Proceduri de evaluare a serviciilor de asistenta sociala

Pentru a putea aprecia progresul în cadrul unui program de lungă durată, cum este acesta, evaluarea se va face continuu și anume:

 • • Evaluarea inițială care presupune măsurarea și evaluarea stării, comportamentului anterior intervenției. Această evaluare va servi ca punct de comparare în aprecierea modificărilor ulterioare. Se efectuează înaintea conceperii planului de intervenție;

 • • Evaluarea formativă efectuată în timpul procesului de intervenție. După fiecare ședință se verifică eficiența strategiilor și se poate realiza o adaptare a programului pentru binele beneficiarului;

 • • Evaluarea sumativă a rezultatelor are loc la sfârșitul programului de intervenție. Se consultă familia sau se compară cu evaluarea inițială asupra achizițiilor beneficiarului în timpul acestui program. Asigurăm astfel valoarea rezultatelor intervenției și concluzionăm asupra întregii activități desfășurate.

 • 6.4.3. Date tehnice referitoare la unitatea de asistenta sociala:

Spațiul în care se desfășoară activitățile Centrului Generații are o suprafață totala de 308, 22 mp și are următoarea structură funcțională:

 • -  Centrul Generații - suprafața utilă 54,46 mp, capacitate 50 de persoane.

Pardoseala este acoperită cu pachet melaminat, pereții sunt placați cu lambriu de lemn, pereții sunt zugrăviți cu vopsea vinarom albă, ușa de acces este din metal, geamurile sunt din termopan pe toată suprafața încăperii, este situată la parter. în acest spațiu sunt asigurate următoarele dotări: 2 dulapuri din pal- pentru depozitarea materialelor didactice, de curățenie și sanitarizare, 10 mese rabatabile, 3 birouri de lucru, 2 cuiere, frigider, cuptor cu microunde. Iluminatul este asigurat atât natural prin ferestre cât și artificial cu lumina electrică din plafon. Ventilația este asigurată natural prin ușă și ferestre cât și asigurat de 2 aere condiționate.

Sala de sport - suprafața utilă 154,5 mp- capacitate 200 persoane.

Pardoseala este acoperita cu parchet, iar pereții sunt zugrăviți cu vopsea vinarom, 2 uși de acces din lemn, geamuri pe toata suprafața sălii, este situat la parter. Iluminatul este asigurat atât natural prin ferestre cât și artificial cu lumină electrică. Ventilația este asigurată natural prin ferestre și uși. Sala de sport este folosită pentru gimnastica aerobică și ocazional cu ocazia diverselor evenimente organizate în cadrul Centrului Comunitar Generații ( 1/8 Martie, Sărbători de Paști, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, Ziua Voluntarului, Crăciun, Ziua Intergeneraționala,etc)

 • -  Cabinet consiliere psihologică și juridică - suprafața utilă - 50 mp - capacitate 20 persoane.

Pardoseala este acoperită cu gresie, iar pereții sunt zugrăviți cu vopsea vinarom, 1 ușă acces din lemn, 2 geamuri pe unul din pereți, situat la etajul 2. Iluminatul este asigurat atât natural prin ferestre cât și artificial cu lumină electrică. Ventilația este asigurată natural prin ferestre și uși.

Grupuri sanitare:

Acces la grupurile sanitare ale Colegiului Ucecom astfel: câte 1 cabina WC + 1 lavoar pentru fete/baieți parter; câte 8 cabina WC + 8 lavoar pentru băieți etaj 1 si 2.

Pardoseala grupurilor sanitare este placată cu gresie și este dotată cu sifoane de pardoseală, iar pereții sunt placați cu faianță.

 • -  Condiții de comunicare cu exteriorul:

Centrul Comunitar Generații este situat în cartierul Grozăvești și este un punct de referință pentru membrii comunității avînd acces la toate mijloacele de transport (metrou, autobuz) și comunicații (internet, telefonie fixă, telefonie mobila).

 • -  Condiții de servire a mesei:

Beneficiarii cantinei sociale servesc masa la cantina Colegiului Ucecom în baza contractului de colaborare existent între FPMR și Colegiul Ucecom.

 • b) în cazul unitatii care asista persoanele la domiciliul acestora: - NU ESTE CAZUL

 • - frecventa intervențiilor, numărul de vizite/saptamâna

 • - posibilități ale persoanei asistate de comunicare cu alte persoane asistate sau cu familia;

 • - posibilități ale persoanei asistate de comunicare cu unitatea de asistenta

sociala

 • - condiții de transport al mesei

 • - operativitatea intervenției...............................

 • 6.4.4. Date privind personalul de specialitate al unitatii de asistenta sociala (personal calificat/persoane asistate)

Fundația are angajați cu contract de muncă următorul personal de specialitate implicat direct în acordarea serviciilor sociale:

La Centrul Generații:

-1 coordonator de program- psiholog-100%;

-1 asistent social - 100%;

-1 psiholog - 100%;

în cadrul Centrului Comunitar Generații sunt 50 de voluntari, 25 de voluntari vârstnici și 30 de voluntari cu următoarele calificări: asistent social, pedagog, profesor, studenți la facultățile cu profil socio-uman etc.

 • 6.4.5. Procedura prin care persoanele asistate îsi pot exprima nemulțumirile privind serviciile primite Nemulțumirile privind serviciile vor fi evidențiate în baza unui chestionar de evaluare a impactului serviciilor sociale care se aplică trimestrial de către voluntarii centrului/ registru de reclamații, sugestii, îndrumări.

 • 7. Resurse umane:

  • 7.1. Numărul total de personal: 19, din care:

 • - de conducere 1;

 • - de execuție 18;

 • - cu contract individual de munca 19;

 • - cu contract de voluntariat 65 din care 30 persoane vârstnice si 35 voluntari tineri .

 • 7.2. Personal de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate auxiliar. Se completează pentru fiecare funcție:

Funcția/profesie/ocupație/califîcare/încadrarea în Clasificarea ocupațiilor din România (șase caractere):

 • a) Coordonator program, cod COR 122951.

 • b) Asistent social cod COR 263501.

 • c) Psiholog cod COR 263411.

 • d) Responsabil financiar cod COR 121120.

 • 7.3. Personal de specialitate implicat direct în acordarea serviciilor de asistenta sociala:

 • - asistenți sociali cu studii superioare: 1;

 • - psiholog cu studii superioare 2;

 • - număr 3/ Centrul Comunitar Generații.

 • - responsabilități:

Coordonator centru:

 • - Asigură implementarea programelor locale în baza planurilor de acțiune și a bugetului cu respectarea standardelor de calitate;

 • - Identifică parteneri, asigură implicarea lor în proiect și menține relația cu aceștia, asigurând transparență în relațiile cu aceștia, reprezentarea intereselor fundației și promovarea imaginii fundației;

 • - Sprijină activitățile de fundraising și de promovare ale proiectului, asigurând comunicarea completă, corectă și în timp util a informațiilor necesare;

 • - Elaborează strategia de dezvoltare a programului și stabilește metodologia de lucru;

 • - Stabilește calendarul activităților pentru fiecare lună în parte;

 • - Elaborează regulamentul de funcționare a centrului conform metodologiei stabilite;

 • - Stabilește de comun acord cu echipa standardele minime în furnizarea serviciilor sociale în cadrul centrului și verifică periodic dacă sunt respectate întocmește rapoarte de activitate către finanțatori;

 • - Participă la realizarea rapoartelor financiare pentru finanțatori.

 • - Planifică și coordonează activitatea serviciilor: activități educaționale, cantină socială, asistență psihologică, consiliere juridică, cursuri de educație pentru sănătate, clubul copiilor, clubul seniorilor, cursuri de educație civică si juridică;

 • - Monitorizează, înregistrează și evaluează impactul și gradul de satisfacție al beneficiarilor față de serviciile acordate.

Asistent social:

 • - Dezvoltarea metodologiei de lucru specifice și aplicarea ei, sub supravegherea Coordonatorului de program;

 • - Identificarea cazurilor sociale care ar putea fi beneficiari ai centrului, din inițiativă proprie sau a altor membri ai echipei de proiect, sub coordonarea Coordonatorului de program

 • - Realizarea anchetelor sociale pentru copiii înscriți în program; selecția beneficiarilor conform metodologiei agreate, sub coordonarea Coordonatorului de program

Furnizarea de servicii de asistență socială copiilor din program

 • - Participarea, împreună cu psihologul, la stabilirea și adaptarea planului individualizat de intervenție în funcție de nevoile copilului, monitorizarea cazurilor și adaptarea planului de intervenție în funcție de evoluția cazului

 • - Păstrarea legăturii cu familiile copiilor beneficiari ai centrului, realizarea de vizite periodice în familie

 • - Sprijinirea părinților copiilor în găsirea unui loc de muncă, obținerea unor drepturi legale (de exemplu ajutor social), în măsura în care necesită un astfel de spijin;

 • - Organizarea programului de meditații copiii beneficiari și intocmirea de documente necesare derulării activității (baze de date, dosarele beneficiarilor etc.);

 • - Sprijinirea derulării activităților intergeneraționale și pentru seniori:

 • - Propunerea, inițierea și implicarea în organizarea de activități sociale, culturale, educaționale, sportive, recreative pentru beneficiarii centrului; Implicarea în organizarea activităților la Clubul Seniorilor

 • - Propunerea, inițierea și implicarea în organizarea de activități împreună cu voluntarii centrului, implicarea în derularea de activități/evenimente.

Psiholog:

 • - Dezvoltarea metodologiei de lucru specifice responsabilităților asumate și aplicarea ei, cu păstrarea, organizarea și raportarea informațiilor conform celor agreate împreună cu Coordonatorul de Program și Managerul de Programe;

 • - Participarea împreună cu asistentul social la stabilirea și actualizarea planului individualizat în funcție de nevoile copilului;

 • - Consilierea individuală și de grup a copiilor, (cu identificarea nevoilor și intereselor copiilor);

 • - întocmirea de fise de evaluare psihologică și actualizarea periodică a acestora; monitorizarea dezvoltării personale a fiecărui beneficiar și stabilirea de măsuri de intervenție în funcție de situație; monitorizarea prezenței copiilor la activitățile școlare și la activitatea practică; consiliere si orientare școlară si vocatională;

 • - Realizarea activităților de consiliere pentru părinți: consiliere parentală pentru părinții copiilor, beneficiari ai centrului, la solicitarea părinților sau la iniațiativa psihologului sau/și asistentului social;

 • - Realizarea activităților de consiliere și sprijin pentru copii: consiliere individuală și de grup pentru copiii beneficiari ai centrului, la inițiativa lor sau /și a echipei proiectului;

 • - Implicarea în organizarea și derularea programului de meditații pentru copiii implicați în program, în colaborare cu echipa proiectului; implicare în activități intergeneraționale;

 • - Propunerea de activități sociale, culturale, educaționale, sportive, recreative pentru beneficiarii centrului (copii și vârstnici), care să răspundă nevoilor și intereselor copiilor; inițierea și implicarea în organizare;

 • - Propunerea, inițierea și implicarea în organizarea de activități împreună cu voluntarii centrului, în baza identificării nevoilor și intereselor acestora; implicarea în selecția voluntarilor.

 • 8. Date privind coordonatorul unitatii de asistenta sociala: Numele Mitrofan-Crețu prenumele Victoria, profesia psiholog. Funcția în asociație/fundație: Coordonator program

Angajat cu contract individual de muncă: nr. 3954/22.10.2007

 • 9. Patrimoniul unitatii de asistenta sociala (Precizați valoarea.):

 • - construcții - Nu

 • - terenuri - Nu

 • - alte mijloace fixe - Nu

 • - mijloace de transport: 2 autoturisme primite ca donație

 • 10. Rezultate preconizate în urma acordării subvenției

Până la sfârșitul anului 2019:

 • - diminuarea riscului de abandonului/eșecului școlar pentru 50 de copii;

 • - formarea de abilități de învățare și recuperare a launelor școlare pentru 50 de copii;

 • - creșterea capacității de adaptare și integrare socio-școlară pentru 50 de copii;

 • - sporirea capacității de relaționare unii cu alții și cu ceilalți colegi, prieteni, vecini;

 • - reducerea comportamentelor și atitudinilor negative la copii și formarea unor comportamente normale;

 • - diminuarea sentimentul marginalizării și excluderii copiilor care provin din familii defavorizate;

 • - creșterea nivelului de școlarizare

 • - recuperarea carențelor alimentare și remedierea problemelor de sănătate la 50 de copii ce vor primi o masă caldă zilnic;

 • - 50 copii vor primi materiale educaționale constând în rechizite;

 • - 30 de familii ( ale celor 50 de copii) vor primi consiliere parentală;

 • - 50 de copii vor beneficia de consiliere psihologică individuală și de grup;

 • - 100 de teste psihologice aplicate copiilor.

  Director general D.G.A.S.P.C. Sector 6
  Directo

  Sorin-Mugjuel


  iP.M.R.

  gărit Enescu


  / ™INC!PF.SA ! MARGARETA ' A ROMÂNIEI
la H.C.L. Sector 6 nr^.l.9

DATE

privind bugetul unitarii de asistenta sociala in anul 2019

Denumirea unității de asistență socială

Proiectul

Sediul

Număr de persoane asistate lunar

Subvenția lunară/persoană asistată este de:

FUNDAȚIA PRINCIPESA MARGARETA A ROMÂNIEI (FPMR) „Centrul Comunitar Generații”

Calea Plevnei, nr. 98, bl. IOC, sc.. ap.8, SI

50

501.99    lei

I. Bugetul

Lei noi (RON)

Denumirea indicatorului

TOTAL

Trim.I

Trim. II

Trim.III

Trim.IV

Venituri totale din care:

666,644.00

166,661.00

166,661.00

166,661.00

166,661.00

1. Venituri ale asociatiei/fundatiei*l

365,452.00

91,363.00

91,363.00

91,363.00

91,363.00

2. Subvenție acordata in temeiul Legii nr. 34/1998

301,192.00

75,298.00

75,298.00

75,298.00

75,298.00

Cheltuieli totale din care: *2)-*3)

414,136.00

103,534.00

103,534.00

103,534.00

103,534.00

1. Cheltuieli de personal *4)

142,126.00

35,531.50

35,531.50

35,531.50

35,531.50

2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

150,000.00

37,500.00

37,500.00

37,500.00

37,500.00

3. Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4. Cheltuieli cu iluminatul

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon, internet, posta

1,200.00

300.00

300.00

300.00

300.00

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

36,000.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipamen pentru

45,150.00

11,287.50

11,287.50

11,287.50

11,287.50

8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitorii lor

4,500.00

1,125.00

1,125.00

1,125.00

1,125.00

9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

6,000.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

6,360.00

1,590.00

1,590.00

1,590.00

1,590.00

11. Cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala (carburanți si lubrifianti)

18,000.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

12. Alte cheltuieli care au legătură directa cu derularea proiectului (servicii consultanta, servicii psihologie, servicii terapie, servicii asistenta sociala, consumabile de birou, piese de schimb, reparații auto, servicii, excursii, pregătire si perfecționare personal, bani buzunar, taxe, legalizări, posta, asigurări, pachete si activitati, reparații si modernizări, etc.

4,800.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

II. Natura cheltuielilor pentru care sc solicita subvenția

Denumirea indicatorului

Cheltuieli totale

Din subvenție in baza legii nr. 34/1998

Din venituri proprii

1. Cheltuieli de personal *4)

142,126.00

99,488.00

42,638.00

2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

150,000.00

120,000.00

30,000.00

3. Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei

0.00

0.00

0.00

4. Cheltuieli cu iluminatul

0.00

0.00

0.00

5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon, internet, posta

1,200.00

600.00

600.00

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

36,000.00

36,000.00

0.00

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate

45,150.00

31,904.00

13,246.00

8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitorii lor

4,500.00

0.00

4,500.00

9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

6,000.00

6,000.00

0.00

10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

6,360.00

0.00

6,360.00

11. Cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala (carburanți si lubrifianti)

18,000.00

4,800.00

13,200.00

12. Alte cheltuieli care au legătură directa cu derularea proiectului (servicii consultanta, servicii psihologie, servicii terapie, servicii asistenta sociala, consumabile de birou, piese de schimb, reparații auto, servicii, excursii, pregătire si perfecționare personal, bani buzunar, taxe, legalizări, posta, asigurări, pachete si activitati, reparații si modernizări, etc.

4,800.00

2,400.00

2,400.00

Cheltuieli totale

414,136.00

301,192.00

112,944.00

III. Cheltuieli curente lunare de funcționare în unitatea de asist, soc.

34,511.33

30,748.83

IV. Cost mediu de întreținere a unei pers. asist./lună(cheltuieli curente de funcționare lunare raportate la nr. de beneficiari/lună)

690.23

614.98