Hotărârea nr. 284/2019

HCL 284 – Hotărâre privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 2” şi a cheltuielilor legate de proiect


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului "‘Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 2” și a cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7566/12.11.2019 al Direcției Generale Investiții;

Ținând seama de Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6; în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Programului Operațional Regional 2014-2020;

 • - Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 -"Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1

 • - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A - „Clădiri rezidențiale";

 • - Ordonanței de Urgență nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanței de Urgență nr. 18/2009 din 4 martie 2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională București Ilfov nr. 11924/07.11.2019, înregistrată la Sectorul 6 al Municipiului București cu nr. 43575/08.11.2019;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum și ale art. 166 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă proiectul “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 2” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A -„Clădiri rezidențiale”, nr. apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/A/2/BI.

Art. 2. (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 2”, în cuantum de 21.738.151.08 lei (inclusiv T.V.A.), din care valoare totală eligibilă 18.851.737,62 lei și valoare totală neeligibilă de 2.886.413,46 lei.

 • (2) Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 2.886.413,46 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 7.540.695,05 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 2”.

 • (3) Se aprobă contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 4.523.501,00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice.

 • (4) Se aprobă contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 773.244,18 lei reprezentând, după caz:

25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice;

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice;

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

 • (5) Se aprobă cota de participare de 21,5% în cuatum de 364.768,60 lei, sumă care nu va mai fi recuperată de la Asociația de proprietari, reprezentând ajutor de natură socială pentru următoarele categorii de proprietari persoane fizice: persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întreținere; persoane singure/familii care, în ultimele 3 luni anterioare efectuării anchetei sociale de către autoritatea administrației publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sub câștigul salarial mediu net pe economie; veterani de război și soți/soții supraviețuitori/supraviețuitoare ai/ale acestora; pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sunt sub câștigul salarial mediu net pe economie.

 • (6) Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari se regăsește în prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 182/08.09.2016, cu modificările și completările ulterioare, Ari. 3-10.”

Art. 3. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 2”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Sectorului 6 și alte surse legal constituite.

Art. 4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 5. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Sectorului 6 al Municipiului București.

Art. 6. începând cu data prezentei Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 166/18.07.2018 privind aprobarea proiectului “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 2” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 284

Data: 28.11.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.pnmarie6.ro: e-mail: prim6(a)primarie6.ro; facebook.com/ PrimariaSectorului6