Hotărârea nr. 282/2019

HCL 282 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 3 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind aprobarea conturilor de execuție pe trimestrul 3 ale Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2019

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1844/18.11.2019 al Direcției Generale Economice și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

în temeiul art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;

în temeiul art. 139 alin. (3) lit a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului București pe trimestrul 3 al anului 2019, conform Anexelor nr. 1 și 2.

Art. 2. Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor externe pe trimestrul 3 al anului 2019, conform Anexelor nr. 3 și 4.

Art. 3. Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor interne pe trimestrul 3 al anului 2019, conform Anexelor nr. 5 și 6.

Art. 4. Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul 3 al anului 2019, conform Anexelor nr. 7 și 8.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   CONTRASEMNEAZĂ


pentru legalitate conf. an. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.GL/nr. 57/2019 SECRETARUI/SECTORULUI 6,

D^f^irer-Spirrdon

Nr.: 282                                                         '

Data: 28.11.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel. 037.620.4473; www.primarie6.ro email: prim6(âprimarie6.rfacebook.com/PrimariaSectonilui6

Unitatea administrativ-teritorială:SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI r ’CURESTI                                                       ANEXA 1 la HCL nr 282/28. H 2019

Formular: 11/01                                                                                                                                                                    /

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 30.09.2019

cod 20                                                                                                                                                                                           -lei-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte căi decât încasări

Drepturi constatate de încasat

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din

care:

din anii precedenți

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

VENITURI-TOTAL

(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+ 47.02+48.02)

00.01

967 702 000

713 613 000

994 027 688

330 804 400

663 223 288

656 523 400

420 635

337 083 653

VENITURI PROPRII

(cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15)

49.90

751 965 000

564 642 000

876 449 598

330 804 400

545 645 198

538 945 310

420 635

337 083 653

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

878 976 000

656 333 000

980 740 910

330 804 400

649 936 510

643 236 622

420 635

337 083 653

A. VENITURI FISCALE

(cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

852 854 000

638 848 000

922 783 690

285 804 599

636 979 091

628 362 021

310 071

294 111 598

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

518 527 000

371 363 000

335 813 265

0

335 813 265

335 813 265

0

0

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

0

0

0

0

0

0

0

A 1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

( cod 03.02+04.02)

00.06

518 527 000

371 363 000

335 813 265

0

335 813 265

335 813 265

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0

o

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+01.02.05)

04.02

518 527 000

371 363 000

335 813 265

0

335 813 265

335 813 265

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

42 219 000

42 219 000

42 218 434

0

42 218 434

42 218 434

0

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

476 308 000

329 144 000

293 594 831

0

293 594 831

293 594 831

0

0

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

A 1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

1 o

0

0

0

A

r -

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

147 726 000

128 687 000

361 271 281

210 775 054

150 496 227

144 759 036

165 012

216 347 233

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.011a 07.02.03 + 07.02.50)

07.02

147 726 000

128 687 000

361 271 281

210 775 054

150 496 227

144 759 036

165 012

216 347 233

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

122 025 000

108 655 000

323 940 421

195 113 956

128 826 465

124 411 605

106 265

199 422 551

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

32 000 000

27 858 000

40 558 158

11 927 081

28 631 077

25 789 158

64 075

14 704 925

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

90 025 000

80 797 000

283 382 263

183 186 875

100 195 388

98 622 447

42 190

184 717 626

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

13 501 000

10 974 000

24 393 581

--

11 568 653

12 824 928

11 712 165

9 986

12 671 430

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

4 500 000

3 740 000

7 322 443

3 644 556

3 677 887

3 360 723

8 171

3 953 549

Impozit și taxă pe teren de Ia persoane juridice

07.02.02.02

9 000 000

7 233 000

17 071 138

7 924 097

9 147 041

8 351 442

1 815

8 717 881

Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanțe ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-

07.02.02.03

1 000

1 000

0

0

0

0

0

0

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

9 500 000

6 870 000

8 837 068

2 189 242

6 647 826

6 528 068

46 273

2 262 727

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

2 700 000

2 188 000

4 100 211

1 903 203

2 197 008

2 107 198

2 488

1 990 525

A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

174 303 000

129 202 000

192 770 578

51 243 778

141 526 800

138 567 667

124 870

54 078 041

Sume defalcate din TVA

(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

127 051 000

91 719 000

104 311 249

0

104 311 249

104 311 249

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

32 348 000

30 529 000

43 121 249

0

43 121 249

43 121 249

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

77 002 000

50 000 000

50 000 000

0

50 000 000

50 000 000

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

17 701 000

11 190 000

11 190 000

0

11 190 000

11 190 000

0

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii (cod 12.02.07)

12.02

2 000

2 000

9316

9 089

227

1 950

0

7 366

Taxe hoteliere

12.02.07

2 000

2 000

9316

9 089

227

1 950

0

7 366

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

950 000

777 000

7 404 774

6 488 200

916 574

652 217

0

6 752 557

Impozit pe spectacole

15.02.01

950 000

777 000

7 404 774

6 488 200

916 574

652 217

0

6 752 557

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

46 300 000

36 704 000

81 045 239

44 746 489

36 298 750

33 602 251

124 870

47318 118

A

T

1

2

3=4+5

4 1

5

6

7

8=3-6-7

Impozit pe mijloacele de transport

(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

32 300 000

28 244 000

75 377 060

1

44 746 4891

30 630 571

TI 934 072

124 870

47 318 118

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

18 300 000

16 904 000

34 851 830

18 278 0941

16 573 736

16 368 032

60 475

18 423 323

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

14 000 000

11 340 000

40 525 230

26 468 395

14 056 835

11 566 040

64 395

28 894 795

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

14 000 000

8 460 000

5 668 179

0

5 668 179

5 668 179

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

0

0

0

2i

0

0

0

0

A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

12 298 000

9 596 000

32 928 566

23 785 767

9 142 799

9 222 053

20 189

23 686 324

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

12 298 000

9 596 000

32 928 566

23 785 767

9 142 799

9 222 053

20 189

23 686 324

Alte impozite și taxe

18.02.50

12 298 000

9 596 000

32 928 566

23 785 767

9 142 799

9 222 053

20 189

23 686 324

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

26 122 000

17 485 000

57 957 220

44 999 801

12 957 419

14 874 601

110 564

42 972 055

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

1 900 000

1 371 000

1 195 202

0

1 195 202

1 195 202

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)

30.02

1 900 000

1 371 000

1 195 202

0

1 195 202

1 195 202

0

0

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

1 900 000

1 371 000

1 195 202

0

1 195 202

1 195 202

0

0

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

1 900 000

1 371 000

1 195 202

0

1 195 202

1 195 202

0

0

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

• 31.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII

(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

24 222 000

16 114 000

56 762 018

44 999 801

11 762 217

13 679 399

110 564

42 972 055

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+ 33.02.26+33.02.27 + 33.02.28+ 33.02.33+33.02.50)

33.02

301 000

168 000

160 294

115 867

44 427

44 527

14 569

101 198

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

300 000

168 000

44 427

0

44 427

44 427

0

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din despăgubiri

33.02.26

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

1 000

0

115 867

115 867

0

100

14 569

101 198

A

p—

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Contribuții pentru finanțarea Programului „Școală după școală"

33.02.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

81 000

55 000

50 857

0

50 857

50 857

0

0

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

23 000

14 000

14 817

0

14 817

14 817

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

58 000

41 000

36 040

0

36 040

36 040

0

0

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

21 515 000

14 275 000

54 940 309

44 635 185

10 305 124

12 141 448

95 735

42 703 126

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

21 500 000

14 270 000

54 935 162

44 630 185

10 304 977

12 141 301

95 735

42 698 126

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

21 500 000

14 270 000

54 935 162

44 630 185

10 304 977

12 141 301

95 735

42 698 126

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

0

0

5 147

5 000

147

147

0

5 000

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

15 000

5 000

0

0

0

0

0

0

Diverse venituri   (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +

36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23 + 36.02.31+ 36.02.47+36.02.50)

36.02

2 325 000

1 616 000

1 610 558

248 749

1 361 809

1 442 567

260

167 731

Venituri din aplicarea prescripției extinctive (cod 36.02.01.01)

36.02.01

25 000

15 000

4 527

0

4 527

4 527

0

0

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

25 000

15 000

4 527

0

4 527

4 527

0

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe speciale

36.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri

36.02.50

2 300 000

1 601 000

1 606 031

248 749

1 357 282

1 438 040

260

167 731

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

1                                A

r

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-71 736 000

-45 445 000

-44 794 081

0

-44 794 081

.44 794 081

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

71 736 000

45 445 000

44 794 081

0

44 794 081

44 794 081

0

0

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

40 000

28 000

19 937

0

19 937

19 937

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri

(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)

39.02

40 000

28 000

19 937

0

19 937

19 937

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

40 000

28 000

19 937

0

19 937

19 937

0

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

9 728 203

0

9 728 203

9 728 203

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.13+ 40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50)

40.02

0

0

9 728 203

0

9 728 203

9 728 203

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0

0

9 728 203

0

9 728 203

9 728 203

0

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare

40.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte operațiuni financiare(cod.41.02.05+41.02.14)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.01+41.02.05.02)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

A

r ■

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de funcționare

41.02.05.01

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de dezvoltare

41.02.05.02

0

0

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și investiții

41.02.14

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

87 071 000

56 011 000

3 355 188

0

3 355 188

3 355 188

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

87 071 000

56 011 000

3 355 188

0

3 355 188

3 355 188

0

0

Subvenții de la bugetul de stat

(cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12+42.02.13+

42.02.14+42.0215+42.02.16+42.02.18+42.02.20+ 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.34+ 42.02.35+ 42.02.40 la 42.02.42 + 42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.52+ 42.02.54+ 42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65 la 42.02.67+ 42.02.69+ 42.02.73+42.02.77)

42.02

87 071 000

56 011 000

3 355 188

0

3 355 188

3 355 188

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termofîcare

42.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

1 093 000

1 093 000

454 431

0

454 431

454 431

0

0

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național ( cod 42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

83 978 000

53 580 000

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

83 978 000

53 580 000

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale

42.02.52

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

0

2 888 933

0

2 888 933

2 888 933

0

0

A

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

2 000 000

1 338 000

11 824

0

11 824

11 824

0

0

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite în cadrul Programului stațiuni balneare

42.02.77

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la alte administrații

(cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+

43.02.21+43.02.23 +43.02.24 +43.02.30 + 43.02.31+

43.02.34+43.02.39)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020

43.02.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0

0

0

0

0

0

0

0

A

F‘

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere (cod 43.02.39.01+43.02.39.02)

43.02.39

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de funcționare

43.02.39.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43.02.39.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări      ( cod 45.02.01 la

45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)

45.02.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

0

Prefmanțare

45.02.01.03

0

0

Corecții financiare

45.02.01.04

0

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04)

45.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

0

0

Prefmanțare

45.02.02.03

0

0

Corecții financiare

45.02.02.04

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

0

Corecții financiare

45.02.03.04

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.04)

45.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0

0

Prefmanțare

45.02.04.03

0

0

Corecții financiare

45.02.04.04

0

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.04)

45.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0

0

Prefmanțare

45.02.05.03

0

0

Corecții financiare

45.02.05.04

0

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la 45.02.07.04)

45.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

0

Prefmanțare

45.02.07.03

0

0

Corecții financiare

45.02.07.04

0

0

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.04)

45.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0

0

A

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.v8.02

0

0

Prefinanțare

45.02.08.03

0

0

Corecții financiare

45.02.08.04

0

0

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.04)

45.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

0

Prefinanțare

45.02.15.03

0

0

Corecții financiare

45.02.15.04

0

0

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.04)

45.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0

0

Prefinanțare

45.02.16.03

0

0

Corecții financiare

45.02.16.04

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.04)

45.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

0

0

Prefinanțare

45.02.17.03

0

0

Corecții financiare

45.02.17.04

0

0

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 la 45.02.18.04)

45.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

”o1

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

0

0

Prefinanțare

45.02.18.03

0

0

Corecții financiare

45.02.18.04

0

0

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02 + 45.02.19.03 + 45.02.19.04)

45.02.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

0

0

Prefinanțare

45.02.19.03

0

0

Corecții financiare

45.02.19.04

0

0

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01 la 45.02.20.04)

45.02.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

0

0

Prefinanțare

45.02.20.03

0

0

Corecții financiare

45.02.20.04

0

0

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 la 45.02.21.04)

45.02.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

0

0

A

F*

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Prefinanțare

45.02.zl.03

0

0

Corecții financiare

45.02.21.04

0

0

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03+46.02.04)

46.02

0

0

0

ol

0

0

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

0

0

0

1

1 0

0

0

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume în curs de distribuire (cod 47.02.04)

47.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic în curs de distribuire

47.02.04

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-

2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 + 48.02.11 + 48.02.12 +

48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.32.33)

48.02

1 615 000

1 241 000

183 450

0

183 450

183 450

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)

48.02.01

1 615 000

1 241 000

52 550

0

52 550

52 550

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

1 562 000

1 188 000

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

53 000

53 000

52 550

0

52 550

52 550

0

0

Prefinanțare

48.02.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

48.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

0

0

ol

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

48.02.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)

48.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

48.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)

48.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

0

0

Prefinanțare

48.02.04.03

0

0

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01 la 48.02.05.03)

48.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

0

0

Prefinanțare

48.02.05.03

0

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)

48.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

0

0

A

v—

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.H.02

Prefinanțare

48.02.11.03

Instrumentul European de Vecinătate (ENI)

(cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)

48.02.12

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

Prefinanțare

48.02.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) (cod 48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

Prefinanțare

48.02.19.03

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.32.01+48.02.32.02)

48.02.32

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul

Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod

48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

(cod 00.02+00.16+00.17+47.02) - TOTAL

00.01

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02)

49.90

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)

00.06

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130 900

0

130 900

130 900

0

0

0

0

130 900

0

130 900

130 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

808 333 000

611 981 000

936 401 260

330 804 400

605 596 860

598 896 972

420 635

337 083 653

751 925 000

564 614 000

876 429 661

330 804 400

545 625 261

538 925 373

420 635

337 083 653

807 240 000

610 888 000

935 946 829

330 804 400

605 142 429

598 442 541

420 635

337 083 653

852 854 000

638 848 000

922 783 690

285 804 599

636 979 091

628 362 021

310 071

294 111 598

518 527 000

371 363 000

335 813 265

0

335 813 265

335 813 265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

518 527 000

371 363 000

335 813 265

0

335 813 265

335 813 265

0

0

A

--

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

O3.u2

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05)

04.02

518 527 000

371 363 000

335 813 265

0

335 813 265

335 813 265

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

42 219 000

42 219 000

42 218 434

42 218 434

42 218 434

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

476 308 000

329 144 000

293 594 831

293 594 831

293 594 831

0

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

0

0

A 1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

147 726 000

128 687 000

361 271 281

210 775 054

150 496 227

144 759 036

165 012

216 347 233

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.011a 07.02.03+07.02.50)

07.02

147 726 000

128 687 000

361 271 281

210 775 054

150 496 227

144 759 036

165 012

216 347 233

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

122 025 000

108 655 000

323 940 421

195 113 956

128 826 465

124 411 605

106 265

199 422 551

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

32 000 000

27 858 000

40 558 158

11 927 081

28 631 077

25 789 158

64 075

14 704 925

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

90 025 000

80 797 000

283 382 263

183 186 875

100 195 388

98 622 447

42 190

184 717 626

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 Ia 07.02.02.03)

07.02.02

13 501 000

10 974 000

24 393 581

11 568 653

12 824 928

11 712 165

9 986

12 671 430

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

4 500 000

3 740 000

7 322 443

3 644 556

3 677 887

3 360 723

8 171

3 953 549

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

9 000 000

7 233 000

17 071 138

7 924 097

9 147 041

8 351 442

1 815

8 717 881

Impozitul pe terenul extravilan*) +Restanțe anii anteriori din impozitul pe terenul agricol

07.02.02.03

1 000

1 000

0

0

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

9 500 000

6 870 000

8 837 068

2 189 242

6 647 826

6 528 068

46 273

2 262 727

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

2 700 000

2 188 000

4 100 211

1 903 203

2 197 008

2 107 198

2 488

1 990 525

A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

174 303 000

129 202 000

192 770 578

51 243 778

!

141 526 800

138 567 667

124 870

54 078 041

Sume defalcate din TVA

(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

127 051 000

91 719 000

104 311 249

0

104 311 249

104 311 249

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

32 348 000

30 529 000

43 121 249

43 121 249

43 121 249

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

77 002 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

|   17 701 000

11 190 000

11 190 000

11 190 000

11 190 000

0

A

-

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii (cod 12.02.07)

12.02

2 000

2 000

9316

9 089

227

1 950

0

7 366

Taxe hoteliere

12.02.07

2 000

2 000

9316

9 089

227

1 950

7 366

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

950 000

777 000

7 404 774

6 488 200

916 574

652 217

0

6 752 557

Impozit pe spectacole

15.02.01

950 000

777 000

7 404 774

6 488 200

916 574

652 217

6 752 557

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

46 300 000

36 704 000

81 045 239

44 746 489

36 298 750

33 602 251

124 870

47 318 1 18

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01 + 16.02.02.02)

16.02.02

32 300 000

28 244 000

75 377 060

44 746 489

30 630 571

27 934 072

124 870

47 318 118

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

18 300 000

16 904 000

34 851 830

--

18 278 094

16 573 736

16 368 032

60 475

18 423 323

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

14 000 000

11 340 000

40 525 230

26 468 395

14 056 835

11 566 040

64 395

28 894 795

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

14 000 000

8 460 000

5 668 179

5 668 179

5 668 179

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

0

0

A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

12 298 000

9 596 000

32 928 566

23 785 767

9 142 799

9 222 053

20 189

23 686 324

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

12 298 000

9 596 000

32 928 566

23 785 767

9 142 799

9 222 053

20 189

23 686 324

Alte impozite și taxe

18.02.50

12 298 000

9 596 000

32 928 566

23 785 767

9 142 799

9 222 053

20 189

23 686 324

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-45 614 000

-27 960 000

13 163 139

44 999 801

-31 836 662

-29 919 480

110 564

42 972 055

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

1 900 000

1 371 000

1 195 202

0

1 195 202

1 195 202

0

0

Venituri din proprietate

(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

1 900 000

1 371 000

1 195 202

0

1 195 202

1 195 202

0

0

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

1 900 000

1 371 000

1 195 202

0

1 195 202

1 195 202

0

0

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

1 900 000

1 371 000

1 195 202

1 195 202

1 195 202

0

0

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

0

0

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII

(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-47 514 000

-29 331 000

11 967 937

44 999 801

-33 031 864

-31 114 682

110 564

42 972 055

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+ 33.02.26+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.33+33.02.50)

33.02

301 000

168 000

160 294

115 867

44 427

44 527

14 569

101 198

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

300 000

| 168 000

44 427

44 427

44 427

0

0

A

T*—

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

0

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0

0

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

0

0

Venituri din despăgubiri

33.02.26

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

1 000

115 867

115 867

0

100

14 569

101 198

Contribuții pentru finanțarea Programului 'Școală după școală"

33.02.33

0

--

0

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

81 000

55 000

50 857

0

50 857

50 857

0

0

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

23 000

14 000

14 817

0

14 817

14 817

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

58 000

41 000

36 040

0

36 040

36 040

0

0

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

21 515 000

14 275 000

54 940 309

44 635 185

10 305 124

12 141 448

95 735

42 703 126

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

21 500 000

14 270 000

54 935 162

44 630 185

10 304 977

12 141 301

95 735

42 698 126

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

21 500 000

14 270 000

54 935 162

44 630 185

10 304 977

12 141 301

95 735

42 698 126

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

5 147

5 000

147

147

0

5 000

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

15 000

5 000

0

0

Diverse venituri    (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+

36.02.11+36.02.14+36.02.50)

36.02

2 325 000

1 616 000

1 610 558

248 749

1 361 809

1 442 567

260

167 731

Venituri din aplicarea prescripției extinctive ( cod 36.02.01.01)

36.02.01

25 000

15 000

4 527

0

4 527

4 527

0

0

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

25 000

15 000

4 527

4 527

4 527

0

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0

0

Taxe speciale

36.02.06

0

0

0

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

0

Alte venituri

36.02.50

2 300 000

1 601 000

1 606 031

248 749

1 357 282

1 438 040

260

167 731

A

K*—

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-71 736 000

-45 445 000

-44 794 081

0

-44 794 081

-44 794 081

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus)

37.02.03

-71 736 000

-45 445 000

.44 794 081

-44 794 081

.44 794 081

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.18+ 40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare

40.02.18

0

0

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

Alte operațiuni financiare(cod.41.02.05)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Diisponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.01)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Diisponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de funcționare

41.02.05.01

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

1 093 000

1 093 000

454 431

0

454 431

454 431

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

1 093 000

1 093 000

454 431

0

454 431

454 431

0

0

Subvenții de la bugetul de stat

(cod 42.02.21+42.02.28+ 42.02.34+42.02.35 + 42.02.41+

42.02.42+ 42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.54+ 42.02.66+42.02.73)

42.02

1 093 000

1 093 000

454 431

0

454 431

454 431

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

1 093 000

1 093 000

454 431

0

454 431

454 431

0

0

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

0

0

A

r-

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național ( cod 42.02.51.01)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

0

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0

0

Subvenții de la alte administrații

(cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+

43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30 +43.02.34+ 43.02.39)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

0

0

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

0

0

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

0

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

0

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0

0

A

T'

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0

0

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere (cod 43.02.39.01)

43.02.39

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de funcționare

43.02.39.01

0

0

Sume în curs de distribuire (cod 47.02.04)

47.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic în curs de distribuire

47.02.04

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) -TOTAL

00.01

159 369 000

101 632 000

57 626 428

0

57 626 428

57 626 428

0

0

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)

49.90

40 000

28 000

19 937

0

19 937

19 937

0

0

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

71 736 000

45 445 000

44 794 081

0

44 794 081

44 794 081

0

0

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

71 736 000

45 445 000

44 794 081

0

44 794 081

44 794 081

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 36.02+37.02)

00.14

71 736 000

45 445 000

44 794 081

0

44 794 081

44 794 081

0

0

Diverse venituri    (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23 +

36.02.31+36.02.47)

36.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

0

Contribuția asociației de propeietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

0

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

(cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

71 736 000

45 445 000

44 794 081

0

44 794 081

44 794 081

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

71 736 000

45 445 000

44 794 081

44 794 081

44 794 081

0

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

40 000

28 000

19 937

0

19 937

19 937

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri

(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)

39.02

40 000

28 000

19 937

0

19 937

19 937

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

40 000

28 000

19 937

0

19 937

19 937

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

0

0

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

9 728 203

0

9 728 203

9 728 203

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

0

0

9 728 203

0

9 728 203

9 728 203

0

0

A

r

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

9 728 203

9 728 203

9 728 203

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

0

1

0

Alte operațiuni financiare (cod.41.02.05+41.02.14)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.02)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de dezvoltare

41.02.05.02

0

0

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și investiții

41.02.14

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

85 978 000

54 918 000

2 900 757

0

2 900 757

2 900 757

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

85 978 000

54 918 000

2 900 757

0

2 900 757

2 900 757

0

0

Subvenții de la bugetul de stat

(cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 +42.02.13+ 42.02.14+42.02.15+ 42.02.16+ 42.02.18+42.02.20+ 42.02.29+ 42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65+ 42.02.67+42.02.69+42.02.77)

42.02

85 978 000

54 918 000

2 900 757

0

2 900 757

2 900 757

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

A

F"

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

(cod 42.02.51.02)

42.02.51

83 978 000

53 580 000

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

83 978 000

53 580 000

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale

42.02.52

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

2 888 933

2 888 933

2 888 933

0

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

2 000 000

1 338 000

11 824

11 824

11 824

0

Subvenții primite în cadrul Programului stațiuni balneare

42.02.77

0

0

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.31+43.02.39)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

A

r—

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020

43.02.31

0

0

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere (cod 43.02.39.02)

43.02.39

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43.02.39.02

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări

( cod 45.02.01 la 45.02.05+ 45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)

45.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

0

Corecții financiare

45.02.01.04

0

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04)

45.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

0

0

Prefinanțare

45.02.02.03

0

0

Corecții financiare

45.02.02.04

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+ 45.02.03.04)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

0

Corecții financiare

45.02.03.04

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.04)

45.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0

0

Prefinanțare

45.02.04.03

0

0

Corecții financiare

45.02.04.04

0

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.04)

45.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0

0

Prefinanțare

45.02.05.03

0

0

Corecții financiare

45.02.05.04

0

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la 45.02.07.04)

45.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

0

Prefinanțare

45.02.07.03

0

0

Corecții financiare

45.02.07.04

0

0

A

r

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.08.01 Ia 45.02.08.04)

45.02.08

0

0

0

I

oi

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0

0

Prefinanțare

45.02.08.03

0

0

Corecții financiare

45.02.08.04

0

0

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 Ia 45.02.15.04)

45.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

0

Prefinanțare

45.02.15.03

0

0

Corecții financiare

45.02.15.04

0

0

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.04)

45.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0

0

Prefinanțare

45.02.16.03

0

0

Corecții financiare

45.02.16.04

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.04)

45.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

0

0

Prefinanțare

45.02.17.03

0

0

Corecții financiare

45.02.17.04

0

0

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 la 45.02.18.04)

45.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

0

0

Prefinanțare

45.02.18.03

0

0

Corecții financiare

45.02.18.04

0

0

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02 + 45.02.19.03+45.02.19.04)

45.02.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

0

0

Prefinanțare

45.02.19.03

0

0

Corecții financiare

45.02.19.04

0

0

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01 la 45.02.20.04)

45.02.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

0

0

Prefinanțare

45.02.20.03

0

0

Corecții financiare

45.02.20.04

0

0

A

y

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor Financiare SEE (cod 45.02.21.01 la 45.02.21.04)

45.02.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

0

0

Prefinanțare

45.02.21.03

0

0

Corecții financiare

45.02.21.04

0

0

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03+46.02.04)

46.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finațate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-

2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 + 48.02.11 + 48.02.12 +

48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

1 615 000

1 241 000

183 450

0

183 450

183 450

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)

48.02.01

1 615 000

1 241 000

52 550

0

52 550

52 550

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

1 562 000

1 188 000

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

53 000

53 000

52 550

0

52 550

52 550

0

Prefinanțare

48.02.01.03

0

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

48.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0

0

Prefinanțare

48.02.02.03

0

0

Fondul de Coeziune (FC)

(cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)

48.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

0

1

0

Prefinanțare

48.02.03.03

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)

48.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

0

0

Prefinanțare

48.02.04.03

0

0

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime

(FEPAM) (cod 48.02.05.01 la 48.02.05.03)

48.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

c

0

Prefinanțare

48.02.05.03

c

0

A

--

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)

48.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

0

0

Prefmanțare

48.02.11.03

0

0

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)

48.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

0

0

Prefmanțare

48.02.12.03

0

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

0

0

130 900

0

130 900

130 900

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

130 900

130 900

130 900

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

0

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) (cod 48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

0

0

| Prefmanțare

48.02.19.03

0

0

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

0

0

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.32.01+48.02.32.02)

48.02.32

0

0

0

(

oi             0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

0

0

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul

Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod

48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

0

1----------------------

i

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

0

J

0

*_) Detalierea se face numai în execuție

ANEXA .2 la HCL nr. 282/28/

Unitatea administrativ-teritorială:SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Formular.

1 11/01 I

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE $1 PARAGRAFE la data de 30.09.2019

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite de angajament

Credite

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

TOTAL CHELTUIELI (od 50.02+59.02+63.02+79.02)

49.02

215 008 000

958 330 000

859 944 000

845 252 553

845 272 473

593 717 927

251 554 546

1

0

Partea l-a SER VICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

0

135 328 000

111 474 000

108 731 278

108 731 278

79 557 470

29 173 808

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

98 677 000

84 627 000

81 828 805

81 828 805

58 201 168

23 627 637

Din total capitol:

0

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

0

98 677 000

84 627 000

81 828 805

81 828 805

58 201 168

23 627 637

Autorități executive

51.02.01.03

0

98 677 000

84 627 000

81 828 805

81 828 805

58 201 168

23 627 637

0

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

6 150 000

4 827 000

4 827 000

4 827 000

4 709 000

118 000

Din total capitol:

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritarilor locale

54.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice

54.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

6 150 000

4 827 000

4 827 000

4 827 000

4 709 000

118 000

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

0

30 501 000

22 020 000

22 075 473

22 075 473

16 647 302

5 428 171

1

0

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației

56.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția

56.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu

56.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

40 150 000

35 817 000

35 817 000

35 817 000

28 929 636

6 887 364

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

450 000

384 000

384 000

384 000

244 733

139 267

Din total capitol:

0

Aparare naționala

60.02.02

0

450 000

384 000

384 000

384 000

244 733

139 267

0

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

39 700 000

35 433 000

35 433 000

35 433 000

28 684 903

6 748 097

Din total capitol:

0

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

39 500 000

35 298 000

35 298 000

35 298 000

28 614 000

6 684 000

| Politie comunitara

61.02.03.04

0

39 500 000

35 298 000

35 298 000

35 298 000

28 614 000

6 684 000

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

0

200 000

135 000

135 000

135 000

70 903

64 097

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Partea a IlI-a CHEL TUIELISOCIAL-CUL TURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

215 008 000

494 352 000

458 022 000

446 069 499

446 089 419

333 809 383

112 280 036

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

0

157 112 000

138 756 000

138 654 987

138 654 987

87 691 059

50 963 928

Din total capitol:

0

|învatamânt preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

0

65 200 000

61 787 000

61 691 487

61 691 487

35 207 066

26 484 421

nvatamânt preșcolar

65.02.03.01

0

40 064 000

3b „89 000

38 593 487

38 593 487

18 657 084

19 936 403

nvatamânt primar

65.02.03.02

0

25 136 000

23 098 000

23 098 000

23 098 000

16 549 982

6 548 018

nvatamânt secundar (cod 65.02.04.01 Ia 65.02.04.03)

65.02.04

0

51 825 000

47 011 000

47 005 500

47 005 500

31 696 868

15 308 632

nvatamânt secundar inferior

65.02.04.01

0

26 977 000

25 741 000

25 741 000

25 741 000

16 435 674

9 305 326

[nvatamânt secundar superior

65.02.04.02

0

24 848 000

21 270 000

21 264 500

21 264 500

15 261 194

6 003 306

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

0

0

0

0

0

învățământ postliceal

65.02.05

0

61 000

61 000

61 000

61 000

50 108

10 892

învățământ nedefinibi

prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

2 835 000

2 835 000

2 835 000

2 835 000

1 649 710

1 185 290

| învățământ special

65.02.07.04

0

2 835 000

2 835 000

2 835 000

2 835 000

1 649 710

1 185 290

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii educaționale complementare (cod 65.02.12.01 )

65.02.12

0

19 475 000

16 309 000

16 309 000

16 309 000

10 671 280

5 637 720

) Școala după școala

65.02.12.01

19 475 000

16 309 000

16 309 000

16 309 000

10 671 280

5 637 720

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

0

17 716 000

10 753 000

10 753 000

10 753 000

8 416 027

2 336 973

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie

(cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

130 882 000

103 428 000

103 383 801

103 383 801

78 467 698

24 916 103

Din total capitol:

0

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.02.03.03

0

o1

0

0

0

0

0

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

0

0

0

0

0

0

Cămine culturale

67.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

0

0

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

118 882 000

94 263 000

94 218 801

94 218 801

69 658 698

24 560 103

Sport

67.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

0

118 882 000

94 263 000

94 218 801

94 218 801

69 658 698

24 560 103

Servicii religioase

67.02.06

0

2 000 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 450 000

50 000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

10 000 000

7 665 000

7 665 000

7 665 000

7 359 000

306 000

_

0

Asigurări si asistenta sociala

68.02

215 008 000

206 358 000

215 838 000

204 030 711

204 050 631

167 650 626

36 400 005

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

13 238 000

12 363 000

13 238 000

12 363 000

12 363 000

9 434 814

2 928 186

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

75 254 000

67 913 000

67 853 000

67 904 711

67 904 711

55 168 803

12 735 908

| Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

75 254 000

67 913 000

67 853 000

67 904 711

67 904 711

55 168 803

12 735 908

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

32 817 000

29 794 000

32 817 000

29 794 000

29 794 000

26 222 352

3 571 648

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0

0

0

0

0

0

0

Creșe

68.02.11

24 115 000

21 926 000

24 1J 5 000

21 926 000

21 926 000

18 005 563

3 920 437

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

10 550 000

8 251 000

8 251 000

8 251 000

6 094 777

2 156 223

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

3 000 000

2 684 000

3 000 000

2 684 000

2 684 000

2 357 669

326 331

Ajutor social

68.02.15.01

3 000 000

2 684 000

j „JO 000

2 684 000

2 684 000

2 357 669

326 331

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

Mte cheltuieli in domeniui asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

66 584 000

61 128 000

66 564 000

61 108 000

61 127 920

50 366 648

10 761 272

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

0

185 828 000

161 605 000

161 612 200

161 612 200

107 101 459

54 510 741

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

97 259 000

89 920 000

89 927 200

89 927 200

45 227 749

44 699 451

Din total capitol:

0

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

38 972 000

38 660 000

38 660 000

38 660 000

9 882 566

28 777 434

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0

8 722 000

8 667 000

8 667 000

8 667 000

0

8 667 000

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

0

30 250 000

29 993 000

29 993 000

29 993 000

9 882 566

20 110 434

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

67 000

64 000

64 000

64 000

5 119

58 881

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

67 000

64 000

64 000

64 000

5 119

58 881

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

0

58 220 000

51 196 000

51 203 200

51 203 200

35 340 064

15 863 136

1

0

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

0

88 569 000

71 685 000

71 685 000

71 685 000

61 873 710

9 811 290

Din total capitol:

0

Reducerea și controlul

poluării

74.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

88 500 G00

71 616 000

71 616 000

71 616 000

61 865 679

9 750 321

Salubritate

74.02.05.01

0

88 500 000

71 616 000

71 616 000

71 616 000

61 865 679

9 750 321

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

69 000

69 000

69 000

69 000

8 031

60 969

0

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

102 672 000

93 026 000

93 022 576

93 022 576

44 319 979

48 702 597

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Acțiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

0

0

0

0

0

0

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

0

0

0

0

0

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Energie termica

81.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Alti combustibili

81.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli privind

combustibili si energia

81.02.50

0

0

0

0

0

0

0

i

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

1

0

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

102 672 000

93 026 000

93 022 576

93 022 576

44 319 979

48 702 597

Din total capitol:

1

0

Transport rutier (cod

84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0

102 672 000

93 026 000

93 022 576

93 022 576

44 319 979

48 702 597

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Străzi

84.02.03.03

0

102 672 000

93 026 000

93 022 576

93 022 576

44 319 979

48 702 597

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

| Aviația civila

84.02.06.02

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Zone libere

87.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Turism

87.02.04

0

0

0

0

0

0

0

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Alte acțiuni economice

87.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

REZERVE

97.02

0

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

0

DEFICIT 11 (-)    (49.02-cod 00.01)

99.02

0

1

BUGETUL LOCAL PE SECȚIUNI DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2018

L

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

211 988 000

789 521 000

695 557 000

681 571 815

681 591 735

541 887 498

139 704 237

I            T

Partea l-a SER VICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

0

124 981 000

101 143 000

98 818 540

98 818 540

74 320 725

24 497 815

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

88 330 000

74 296 000

71 916 067

71 916 067

52 964 423

18 951 644

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

0

88 330 000

74 296 000

71 916 067

71 916 067

52 964 423

18 951 644

Autorități executive

51.02.01.03

88 330 000

74 296 000

71 916 067

71 916 067

52 964 423

18 951 644

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

6 150 000

4 827 000

4 827 000

4 827 000

4 709 000

118 000

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

6 150 000

4 827 000

4 827 000

4 827 000

4 709 000

118 000

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

I

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

30 501 000

22 020 000

22 075 473

22 075 473

16 647 302

5 428 171

_

Transferuri cu caracter generai intre diferite nivele ale administrației

56.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția

56.02.06

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu

56.02.07

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

Partea a Il-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NA TIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

40 047 000

35 714 000

35 714 000

35 714 000

28 909 727

6 804 273

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

347 000

281 000

281 000

281 000

224 824

56 176

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02

347 000

281 000

281 000

281 000

224 824

56 176

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

39 700 000

35 433 000

35 433 000

35 433 000

28 684 903

6 748 097

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

39 500 000

35 298 000

35 298 000

35 298 000

28 614 000

6 684 000

|Politie comunitara

61.02.03.04

39 500 000

35 298 000

35 298 000

35 298 000

28 614 000

6 684 000

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

200 000

135 000

135 000

135 000

70 903

64 097

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

1

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

211 988 000

441 289 000

406 801 000

395 136 499

395 156419

317 229 502

77 926 917

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

0

136 070 000

119 .j4 000

119 032 987

119 032 987

82 329 544

36 703 443

Din total capitol:

nvatamânt preșcolar si

primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

0

49 074 000

46 517 000

46 421 487

46 421 487

30 660 253

15 761 234

nvatamânt preșcolar

65.02.03.01

25 270 000

24 721 000

24 625 487

24 625 487

14 702 027

9 923 460

nvatamânt primar

65.02.03.02

23 804 000

21 796 000

21 796 000

21 796 000

15 958 226

5 837 774

invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

46 921 000

42 671 000

42 665 500

42 665 500

30 894 066

11 771 434

[nvatamânt secundar inferior

65.02.04.01

24 275 000

23 039 000

23 039 000

23 039 000

16 188 249

6 850 751

[nvatamânt secundar superior

65.02.04.02

22 646 000

19 632 000

19 626 500

19 626 500

14 705 817

4 920 683

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

0

învățământ postliceal

65.02.05

61 000

61 000

61 000

61 000

50 108

10 892

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

2 823 000

2 823 000

2 823 000

2 823 000

1 637 810

1 185 190

1

[nvatamânt special

65.02.07.04

2 823 000

2 823 000

2 823 000

2 823 000

1 637 810

1 185 190

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Servicii educaționale complementare (cod 65.02.12.01 )

65.02.12

0

19 475 000

16 309 000

16 309 000

16 309 000

10 671 280

5 637 720

| Școala după școala

65.02.12.01

19 475 000

16 309 000

16 309 000

16 309 000

10 671 280

5 637 720

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

17 716 000

10 753 000

10 753 000

10 753 000

8 416 027

2 336 973

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recrecre si religie

(cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

102 643 000

75 899 000

75 854 801

75 854 801

68 412 454

7 442 347

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Cămine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

90 643 000

66 734 000

66 689 801

66 689 801

59 603 454

7 086 347

Sport

67.02.05.01

0

0

Tineret

67.02.05.02

0

0

0

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

90 643 000

66 734 000

66 689 801

66 689 801

59 603 454

7 086 347

Servicii religioase

67.02.06

2 000 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 450 000

50 000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

10 000 000

7 665 000

7 665 000

7 665 000

7 359 000

306 000

Asigurări si asistenta sociala

68.02

211 988 000

202 576 000

211 768 000

200 248 711

200 268 631

166 487 504

33 781 127

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

12 824 000

11 949 000

12 824 000

11 949 000

11 949 000

9 320 147

2 628 853

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

75 254 000

67 913 000

67 853 000

67 904 711

67 904 711

55 168 803

12 735 908

| Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

75 254 000

67 913 000

67 853 000

67 904 711

67 904 711

55 168 803

12 735 908

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

31 888 000

29 153 000

31 888 000

29 153 000

29 153 000

25 977 723

3 175 277

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

23 001 000

20 812 000

2j vJl 000

20 812 000

20 812 000

17 872 689

2 939 311

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

9 500 000

7 201 000

7 201 000

7 201 000

5 667 263

1 533 737

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

3 000 000

2 684 000

3 000 000

2 684 000

2 684 000

2 357 669

326 331

Ajutor social

68.02.15.01

3 000 000

2 684 000

3 000 000

2 684 000

2 684 000

2 357 669

326 331

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

66 021 000

60 565 000

66 00) 000

60 545 000

60 564 920

50 123 210

10441 710

Partea a IV-a SER VICII SI DEZVOL TARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

0

145 796 000

122 488 000

122 495 200

122 495 200

121 427 544

1 067 656

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

57 296 000

50 872 000

50 879 200

50 879 200

35 284 729

15 594 471

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

0

0

0

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

57 296 000

50 872 000

50 879 200

50 879 200

35 284 729

15 594 471

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

0

88 500 000

71 616 000

71 616 000

71 616 000

61 865 679

9 750 321

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

88 500 000

71 616 000

71 616 000

71 616 000

61 865 679

9 750 321

Salubritate

74.02.05.01

88 500 000

71 616 000

71 616 000

71 616 000

61 865 679

9 750 321

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

0

0

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

37 408 000

29 411 000

29 407 576

29 407 576

29 407 576

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

1

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

37 408 000

29 411 000

29 407 576

29 407 576

24 277 136

5 130 440

Din total capitol:

1

Transport rutier (cod

84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0

37 408 000

29 411 000

29 407 576

29 407 576

24 277 136

5 130 440

I

| Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Străzi

84.02.03.03

37 408 000

29 411 000

29 407 576

29 407 576

24 277 136

5 130 440

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

| Aviația civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

r

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 Ia 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

0

Alte acțiuni economice

87.02.50

0

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE

97.02

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

DEFICIT 11 (-) (cod 00.01-49.02)

99.02

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

3 020 000

168 809 000

164 387 000

163 680 738

163 680 738

51 830 429

111 850 309

Partea I-a SER VICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

0

10 347 000

10 331 000

9 912 738

9 912 738

5 236 745

4 675 993

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

10 347 000

10 331 000

9 912 738

9 912 738

5 236 745

4 675 993

Din total capitol:

Autoritati executive si

legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

0

10 347 000

10 331 000

9 912 738

9 912 738

5 236 745

4 675 993

Autorități executive

51.02.01.03

10 347 000

10 331 000

9 912 738

9 912 738

5 236 745

4 675 993

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

(cod 60.02+61.02)

59.02

0

103 000

103 000

103 000

103 000

19 909

83 091

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

103 000

103 000

103 000

103 000

19 909

83 091

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02

103 000

103 000

103 000

103 000

19 909

83 091

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

L

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

0

0

0

0

0

0

|Politie comunitara

61.02.03.04

0

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

3 020 000

53 063 000

51 221 000

50 933 000

50 933 000

16 579 881

34 353 119

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

0

21 042 000

19 622 000

19 622 000

19 622 000

5 361 515

14 260 485

Din total capitol:

1

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

0

16 126 000

15 270 000

15 270 000

15 270 000

4 546 813

10 723 187

învățământ preșcolar

65.02.03.01

14 794 000

13 968 000

13 968 000

13 968 000

3 955 057

10 012 943

învățământ primar

65.02.03.02

1 332 000

1 302 000

1 302 000

1 302 000

591 756

710 244

nvatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

4 904 000

4 ^40 000

4 340 000

4 340 000

802 802

3 537 198

nvatamânt secundar inferior

65.02.04.01

2 702 000

2 702 000

2 702 000

2 702 000

247 425

2 454 575

nvatamânt secundar superior

65.02.04.02

2 202 000

1 638 000

1 638 000

1 638 000

555 377

1 082 623

nvatamant profesional

65.02.04.03

0

nvatamânt posti iceal

65.02.05

0

0

0

învățământ nedefinibil

prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

12 000

12 000

12 000

12 000

11 900

100

_

[nvatamânt special

65.02.07.04

12 000

12 000

12 000

12 000

11 900

100

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recrecre si religie

cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

28 239 000

27 529 000

27 529 000

27 529 000

10 055 244

17 473 756

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Cămine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

28 239 000

27 529 000

27 529 000

27 529 000

10 055 244

17 473 756

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

28 239 000

27 529 000

27 529 000

27 529 000

10 055 244

17 473 756

Servicii religioase

67.02.06

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

0

0

Asigurări si asistenta sociala

68.02

3 020 000

3 782 000

4 070 000

3 782 000

3 782 000

1 163 122

2 618 878

Din total capitol:

1.....

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

414 000

414 000

414 000

414 000

414 000

114 667

299 333

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

0

0

0

0

0

| Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

929 000

641 000

929 000

641 000

641 000

244 629

396 371

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

1 114 000

1 114 000

1 114 000

1 114 000

1 114 000

132 874

981 126

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

427 514

622 486

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

0

0

0

0

0

0

Ajutor social

68.02.15.01

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

563 000

563 000

563 000

563 000

563 000

243 438

319 562Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDlu SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

Alimentare cu apa

70.02.05.01

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

[luminat public si electrificări rurale

70.02.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

1

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

Salubritate

74.02.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizarea si tratarea

apelor reziduale

74.02.06

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

Acțiuni generale economice,

comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

Alti combustibili

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

Camere agricole

83.02.03.07

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

Din total capitol:

1

Transport rutier (cod

84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

Drumuri si poduri

84.02.03.01

Transport în comun

84.02.03.02

Străzi

84.02.03.03

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

| Aviația civila

84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

1

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

40 032 000

39 117 000

39 117 000

39 117 000

9 951 051

29 165 949

0

39 963 000

39 048 000

39 048 000

39 048 000

9 943 020

29 104 980

0

38 972 000

38 660 000

38 660 000

38 660 000

9 882 566

28 777 434

8 722 000

8 667 000

8 667 000

8 667 000

0

8 667 000

30 250 000

29 993 000

29 993 000

29 993 000

9 882 566

20 110 434

0

67 000

64 000

64 000

64 000

5 119

58 881

67 000

64 000

64 000

64 000

5 119

58 881

0

0

0

0

0

924 000

324 000

324 000

324 000

55 335

268 665

0

69 000

69 000

69 000

69 000

8 031

60 969

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 000

69 000

69 000

69 000

8 031

60 969

0

65 264 000

63 615 000

63 615 000

63 615 000

20 042 843

43 572 157

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 264 000

63 615 000

63 615 000

63 615 000

20 042 843

43 572 157

0

65 264 000

63 615 000

63 615 000

63 615 000

20 042 843

43 572 157

0

0

65 264 000

63 615 000

63 615 000

63 615 000

20 042 843

43 572 157

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o|              0

0

0

0

01

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

0

Alte acțiuni economice

87.02.50

0

1

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE

1

97.02

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

DEFICIT 11 (-) (cod 00.01-49.02)

99.02

15 finanțat din excedentul anilor precedenti

NOTA:               - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod

corespunzător, conform clasificației economice.Unitatea administrațiv-teritorialâ: SECTORUL 6 al MUNICPIULUI BUCUREȘTI

F o rmul^ 11/03  |

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI DE CREDITE EXTERNE


la data de 30.09.2019

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate

Drepturi constatate

încasări

Stinge ri pe alte cai decât

Drepturi constate de incasat

Total, din

care:

din anii preced enti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

SURSĂ DE FINANȚARE

00.01

262 571 000

197 330 000

72 240 218

0

72 240 218

72 240 218

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

00.16

262 571 000

197 330 000

72 240 218

0

72 240 218

72 240 218

0

0

Alte operațiuni financiare ( cod 41.06.03)

41.06

262 571 000

197 330 000

72 240 218

0

72 240 218

72 240 218

0

0

. Sume aferente creditelor externe

41.06.03

262 571 000

197 330 000

72 240 218

0

72 240 218

72 240 218

0

0

Sume aferente creditelor externe

41.06.03.01

262 571 000

197 330 000

72 240 218

0

72 240 218

72 240 218

0

0

Sume aferente refinnatarii creditelor externe

41.06.03.02

0

0

0

//ii O,q'

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Formular:


11/03CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE la data de 30.09.2019

r

Credite

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite de angajament

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

CREDITE INTERNE

(cod 51.06+65.06+66.06+67.06+68.06+70.06+74.06+80.06+81.06+84.06+96.06)

49.06

0

262 571 000

197 330 000

197 330 000

197 330 000

72 159 661

125 170 339

_

0

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 57.06.01)

51.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

0

| Autorități executive si legislative

51.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Ordine publica si siguranța nationala(cod 61.06.04)

61.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

0

Siguranța naționala

61.06.04

0

0

o.

0

0

0

0

0

0-

Invatamant (cod 65.06.03 la cod 65.06.05+65.06.06+65.06.50)

65.06

0

85 500 000

85 500 000

85 500 000

85 500 000

0

85 500 000

Din total capitol:

0

0

învățământ preșcolar si primar (cod 65.06.03.01+65.06.03.02)

65.06.03

"ol

85 500 000

85 500 000

85 500 000

85 500 000

0

85 500 000

învățământ preșcolar

65.06.03.01

0

21 008 000

21 008 000

21 008 000

21 008 000

0

21 008 000

învățământ primar

65.06.03.02

0

64 492 000

64 492 000

64 492 000

64 492 000

0

64 492 000

învățământ secundar (cod 65.06.04.01+65.06.04.02+65.06.04.03)

65.06.04

0

0

0

0

o.

0

0

învățământ secundar inferior

65.06.04.01

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar superior

65.06.04.02

0

0

0

0

“ol

0

0

Invatamant profesional

65.06.04.03

0

0

0

0

0

0

0

Invatamant postliceal

65.06.05

0

0

0

0

0

0

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.06.06.04)

65.06.06

0

0

0

0

0

0

0

învățământ special

65.06.06.04

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.06.50

0

0

0

0

0

0

0

Sanatatc (66.06.06+66.06.50)

66.06

0

o

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01)

66.06.06

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.06.06.01

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.06.50.50)

66.06.50

0

0

0

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.06.50.50

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, rccreere si religie (cod 67.06.03+67.06.50)

67.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii culturale     (cod 67.06.03.02 la cod 67.06.03.08+67.06.03.12+67.06.03.30)

67.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.06.03.02

0

0

0

0

0

Muzee

67.06.03.03

0

0

0

0

0

instituții publice de spectacole si concerte

67.06.03.04

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.06.03.05

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.06.03.06

0

0

0

0

0

Cămine culturale

67.06.03.06

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.06.03.08

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.06.03.12

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.06.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.06.05.01 la 67.06.05.03)

67.06.05

0

0

0

0

0

0

0

Sport

67.06.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.06.05.02

0

0

0

0

0

0

0

întreținere, grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement)

67.06.05.03

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.06.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.06.04+68.06.06+68.06.15)

68.06

0

0

0

0

0

0

0

Din loial capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.06.04

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.06.06

0

0

0

0

0

0

0

Crese

68.06.11

0

0

0

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.06.15.02+68.06.15.50)

68.06.15

0

0

0

0

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.06.15.02

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.06.15.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.06.50

0

0

0

0

0

0

0

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.06.03+70.06.05+70.06.06+70.06.06+70.06.50)

70.06

0

177 071 000

111 830 000

111 830 000

111 830 000

72 159 661

39 670 339

Din total capitol:

0

Locuințe

( cod 70.06.03.01+70.06.03.30)

70.06.03

0

177 071 000

111 830 000

111 830 000

111 830 000

72 159 661

39 670 339

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.06.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.06.03.30

0

177 071 000

111 830 000

111 830 000

111 830 000

72 159 661

39 670 339

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.06.05.01+70.06.05.02)

70.06.05

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.06.05.01

0

0

0

0

0

0

Amenajari hidrotehnice

70.06.05.02

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificări rurale

70.06.06

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.06.06

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.06.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția mediului (cod 74.06.05+74.06.06)

74.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.06.05.01+74.06.05.02)

74.06.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.06.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.06.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.06.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.06.01 )

80.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

1

0

Acțiuni generale economice si comerciale ( cod 80.06.01.06 )

80.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.06.01.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibil și energie (cod 81.06.06 )

81.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

1

0

| Energie termică

81.06.06

0

0

j 0

0

0

0

0

0

Transporturi (cod 84.06.03+ 84.06.06 )

84.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Transport rutier (cod 84.06.03.01 la 84.06.03.03)

84.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.06.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.06.03.02

0

~oT

0

0

0

0

0

Străzi

84.06.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Transport aerian (cod 84.06.06.02)

84.06.06

0

0

0

0

0

0

0

Aviația civila

84.06.06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.06)

96.06

0

0

0

0

0

0

DEFICIT

99.06

0

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNn DE DEZVOLTARE

262 571 000

197 330 000

197 330 000

197 330 000

72 159 661

125 170 339

CREDITE INTERNE

(cod 51.06+65.06+66.06+67.06+68.06+70.06+74.06+80.06+81.06+84.06+96.06)

0

262 571 000

197 330 000

197 330 000

197 330 000

72 159 661

125 170 339

0

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 57.06.01)

51.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

| Autorități executive si legislative

51.06.01

0

0

0

Ordine publica si siguranța nationala(cod 61.06.04)

61.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Siguranța naționala

61.06.04

0

0

0

0

Invatamant (cod 65.06.03 la cod 65.06.05+65.06.06+65.06.50)

65.06

“ol

85 500 000

85 500 000

85 500 000

85 500 000

0

85 500 000

Din total capitol:

0

învățământ preșcolar si primar (cod 65.06.03.01+65.06.03.02)

65.06.03

0

85 500 000

85 500 000

85 500 000

85 500 000

0

85 500 000

învățământ preșcolar

65.06.03.01

21 008 000

21 008 000

21 008 000

21 008 000

21 008 000

învățământ primar

65.06.03.02

64 492 000

64 492 000

64 492 000

64 492 000

64 492 000

învățământ secundar (cod 65.06.04.01+65.06.04.02+65.06.04.03)

65.06.04

0

0

0

0

0

0

0

învatamant secundar inferior

65.06.04.01

0

învățământ secundar superior

65.06.04.02

0

învatamant profesional

65.06.04.03

0

0

0

învatamant postliceal

65.06.05

0

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.06.06.04)

65.06.06

0

0

0

0

0

0

0

învățământ special

65.06.06.04

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.06.50

0

Sanatate (66.06.06+66.06.50)

66.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

1

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01)

66.06.06

0

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.06.06.01

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.06.50.50)

66.06.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.06.50.50

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.06.03+67.06.50)

67.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii culturale (cod 67.06.03.02 la cod 67.06.03.08+67.06.03.12+67.06.03.30)

67.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.06.03.02

0

Muzee

67.06.03.03

0

Instituții publice de spectacole si concerte

67.06.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.06.03.05

0

Case de cultura

67.06.03.06

0

Cămine culturale

67.06.03.06

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.06.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.06.03.12

0

Alte servicii culturale

67.06.03.30

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.06.05.01 la 67.06.05.03)

67.06.05

0

0

0

0

0

0

0

Sport

67.06.05.01

0

Tineret

67.06.05.02

0

întreținere, grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement)

67.06.05.03

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.06.50

0

0

0

0

0

0

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.06.04+68.06.06+68.06.15)

68.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.06.04

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.06.06

0

0

0

Crese

68.06.11

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.06.15.02+68.06.15.50)

68.06.15

0

0

0

0

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.06.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.06.15.50

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.06.50

0

0

0

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.06.03+70.06.05+70.06.06+70.06.06+70.06.50)

70.06

0

177 071 000

111 830 000

111 830 000

111 830 000

72 159 661

39 670 339

Din total capitol:

0

Locuințe

( cod 70.06.03.01+70.06.03.30)

70.06.03

0

177 071 000

111 830 000

111 830 000

111 830 000

72 159 661

39 670 339

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.06.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.06.03.30

177 071 000

111 830 000

111 830 000

111 830 000

72 159 661

39 670 339

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.06.05.01+70.06.05.02)

70.06.05

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.06.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.06.05.02

0

Iluminat public si electrificări rurale

70.06.06

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.06.06

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.06.50

0

0

0

0

Protecția mediului (cod 74.06.05+74.06.06)

74.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

.

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.06.05.01+74.06.05.02)

74.06.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.06.05.01

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.06.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.06.06

0

0

.

0

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.06.01 )

80.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Acțiuni generale economice si comerciale ( cod 80.06.01.06 )

80.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.06.01.06

0

0

0

Combustibil și energie (cod 81.06.06 )

81.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

1.

0

Energie termică

81.06.06

0

. ....

0

Transporturi (cod 84.06.03+ 84.06.06 )

84.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Transport rutier (cod 84.06.03.01 la 84.06.03.03)

84.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.06.03.01

0

Transport în comun

84.06.03.02

0

Străzi

84.06.03.03

0

0

0

Transport aerian (cod 84.06.06.02)

84.06.06

0

0

0

0

0

0

Aviația civila

84.06.06.02

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.06)

96.06

0

0

0

0

0

0

DEFICIT

99.06

0

0

0

NOTA:   - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 al MUNICPIULUI BUCUREȘTI

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Formulai] 11/03    |

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE

DETALIAT LA VENITURI, PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE

la data de 30.09.2019

Anexa 5 la HCL nr 282/28


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate

Drepturi constatate

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constate de incasat

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

SURSĂ DE FINANȚARE

00.01

367 751 000

240 242 000

118 232 084

0

118 232 084

118 232 084

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)

00.16

367 751 000

240 242 000

118 232 084

0

118 232 084

118 232 084

0

0

Alte operațiuni financiare ( cod 41.07.02)

41.07

367 751 000

240 242 000

118 232 084

0

118 232 084

118 232 084

0

0

Sume aferente creditelor interne

41.07.02

367 751 000

240 242 000

118 232 084

0

118 232 084

118 232 084

0

0

Sume aferente creditelor interne

41.07.02.01

290 934 000

163 425 000

41 415 951

41 415 951

41 415 951

Sume aterente împrumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților

41.07.02.02

0

0

0

0

Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitîți decât unitățile administrativ teritoriale

41.07.02.03

Sume aferente refinanțării creditelor interne

41.07.02.04

0

0

0

0

conform OUG nr.8/2016 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina_unităților administrativ-teritoriale’y

41.07.02.07

76 817 000

76 817 000

76 816 133

76 816 133

76 816 133

0

Unitatea administrativ-tentorială: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Formular:


11/03


Anexa 6 la HCL nr


2^2# 1/20/9


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE la data de 30.09.2019

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite de angajament

Credite

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

CREDITE INTERNE

(cod 51.07+65.07+66.07+67.07+68.07+70.07+74.07+80.07+81.07+84.07+96.07)

49.07

0

367 751 000

240 242 000

240 242 000

240 242 000

110 046 763

130 195 237

1 1

0

Autoritari publice si acțiuni externe (cod 57.07.01)

51.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

0

| Autorități executive si legislative

51.07.01

0

O1

0

0

0

0

0

Ordine publica si siguranța nationala(cod 61.07.04)

61.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

0

Siguranța naționala

61.07.04

0

0

0

0

0

0

0

—11

0

0

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.50)

65.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

0

învățământ preșcolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)

65.07.03

0

0

0

0

0

0

0

învățământ preșcolar

65.07.03.01

0

0

0

0

0

0

0

învățământ primar

65.07.03.02

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)

65.07.04

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar inferior

65.07.04.01

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar superior

65.07.04.02

0

0

0

0

0

0

0

Invatamant profesional

65.07.04.03

0

0

0

0

0

0

0

Invatamant postliceal

65.07.05

0

0

0

0

0

0

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04)

65.07.07

0

0

0

0

0

0

0

învățământ special

65.07.07.04

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.07.50

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate (66.07.06+66.07.50)

66.07

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01)

66.07.06

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.07.06.01

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)

66.07.50

0

0

0

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.07.50.50

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.50)

67.07

0

149 277 000

108 083 000

108 083 000

108 083 000

34 890 429

73 192 571

Din total capitol:

0

Servicii culturale     (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)

67.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.07.03.02

0

0

0

0

0

Muzee

67.07.03.03

0

0

0

0

0

Instituții publice de spectacole si concerte

67.07.03.04

i

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.07.03.05

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.07.03.06

0

0

0

0

0

Cămine culturale

67.07.03.07

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.07.03.08

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.07.03.12

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.07.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.07.05.01 la 67.07.05.03)

67.07.05

0

149 277 000

108 083 000

108 083 000

108 083 000

34 890 429

73 192 571

Sport

67.07.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.07.05.02

0

0

0

0

0

0

0

întreținere, grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement)

67.07.05.03

0

149 277 000

108 083 000

108 083 000

108 083 000

34 890 429

73 192 571

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.07.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.15)

68.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.07.04

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.07.06

0

0

0

0

0

0

0

Crese

68.07.11

0

0

0

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)

68.07.15

0

0

0

0

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.07.15.02

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.07.15.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.07.50

0

o

0

0

0

0

0

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07+70.07.50)

70.07

0

218 474 000

132 159 000

132 159 000

132 159 000

75 156 334

57 002 666

Din total capitol:

0

Locuințe

(cod 70.07.03.01+70.07.03.30)

70.07.03

0

218 474 000

132 159 000

132 159 000

132 159 000

75 156 334

57 002 666

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.07.03.01

...

0

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.07.03.30

“ol

218 474 000

132 159 000

132 159 000

132 159 000

75 156 334

57 002 666

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)

70.07.05

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.07.05.01

0

ol

0

0

0

0

Amenajari hidrotehnice

70.07.05.02

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificări rurale

70.07.06

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.07.07

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.07.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția mediului (cod 74.07.05+74.07.06)

74.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)

74.07.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.07.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.07.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 )

80.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

______

0

Acțiuni generale economice si comerciale ( cod 80.07.01.06 )

80.07.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.07.01.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibil și energie (cod 81.07.06 )

81.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

1

0

Energie termică

81.07.06

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06 )

84.07

0

1

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

84.07.03

0

“ot

0

0

0

0

0

drumuri si poduri

84.07.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.07.03.02

0

ot

0

0

0

0

0

Străzi

84.07.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

0

0

0

0

0

0

0

Aviația civila

84.07.06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)

96.07

0

0

0

0

0

0

DEFICIT

99.07

0

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

367 751 000

240 242 000

240 242 000

240 242 000

110 046 763

130 195 237

CREDITE INTERNE

(cod 51.07+65.07+66.07+67.07+68.07+70.07+74.07+80.07+81.07+84.07+96.07)

0

367 751 000

240 242 000

240 242 000

240 242 000

110 046 763

130 195 237

0

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 57.07.01)

51.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

| Autorități executive si legislative

51.07.01

0

0

0

Ordine publica si siguranța nationala(cod 61.07.04)

61.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Siguranța naționala

61.07.04

0

0

0

0

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.50)

65.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

învățământ preșcolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)

65.07.03

0

0

0

0

0

0

0

învățământ preșcolar

65.07.03.01

0

învățământ primar

65.07.03.02

0

învățământ secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)

65.07.04

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar inferior

65.07.04.01

0

învățământ secundar superior

65.07.04.02

0

Invatamant profesional

65.07.04.03

0

0

0

învatamant postliceal

65.07.05

0

învățământ nedefmibil prin nivel (cod 65.07.07.04)

65.07.07

0

0

0

0

0

0

0

învățământ special

65.07.07.04

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.07.50

0

Sanatate (66.07.06+66.07.50)

66.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

_____

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01)

66.07.06

0

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.07.06.01

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)

66.07.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.07.50.50

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.50)

67.07

0

149 277 000

108 083 000

108 083 000

108 083 000

34 890 429

73 192 571

Din total capitol:

0

Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)

67.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.07.03.02

0

Muzee

67.07.03.03

0

Instituții publice de spectacole si concerte

67.07.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.07.03.05

1

0

Case de cultura

67.07.03.06

1

0

Cămine culturale

67.07.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.07.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.07.03.12

0

Alte servicii culturale

67.07.03.30

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.07.05.01 la 67.07.05.03)

67.07.05

0

149 277 000

108 083 000

108 083 000

108 083 000

34 890 429

73 192 571

Sport

67.07.05.01

0

Tineret

67.07.05.02

0

întreținere, grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement)

67.07.05.03

149 277 000

108 083 000

108 083 000

108 083 000

34 890 429

73 192 571

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.07.50

0

0

0

0

0

0

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.15)

68.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.07.04

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.07.06

0

0

0

Crese

68.07.11

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)

68.07.15

0

0

0

0

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.07.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.07.15.50

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.07.50

0

0

0

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07+70.07.50)

70.07

0

218 474 000

132 159 000

132 159 000

132 159 000

75 156 334

57 002 666

Din total capitol:

0

Locuințe

( cod 70.07.03.01+70.07.03.30)

70.07.03

0

218 474 000

132 159 000

132 159 000

132 159 000

75 156 334

57 002 666

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.07.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.07.03.30

218 474 000

132 159 000

132 159 000

132 159 000

75 156 334

57 002 666

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)

70.07.05

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.07.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.07.05.02

0

Iluminat public si electrificări rurale

70.07.06

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.07.07

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.07.50

0

0

0

0

Protecția mediului (cod 74.07.05+74.07.06)

74.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

1

1

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)

74.07.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.07.05.01

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.07.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07.06

0

0

0

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 )

80.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Acțiuni generale economice si comerciale ( cod 80.07.01.06 )

80.07.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.07.01.06

0

0

0

Combustibil și energie (cod 81.07.06 )

81.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

1...

0

Energie termică

81.07.06

0

0

Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06 )

84.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

84.07.03

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.07.03.01

0

Transport în comun

84.07.03.02

0

Străzi

84.07.03.03

0

0

0

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

0

0

0

0

0

0

Aviația civila

84.07.06.02

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)

96.07

0

0

0

0

0

0

DEFICIT

99.07

0

0

0

NOTA:   - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conformUnitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 al MUNICPIULUI BUCUREȘTI

Formuiarj 11/02 ~|


Anexa 7 la HCL


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII DETALIAT LA VENITURI, PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE

la data de 30.09.2019

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate

Drepturi constatate

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constate de incasat

Total, din

care:

din anii precedenți

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)

00.01

143 285 000

119 396 000

83 052 261

0

83 052 261

72 452 750

0

10 599 511

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

79 679 000

64 720 000

33 990 815

0

33 990 815

23 391 304

0

10 599 511

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0

0

0

0

0

| Impozit pe spectacole

15.10.01

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

79 679 000

64 720 000

33 990 815

0

33 990 815

23 391 304

0

10 599 511

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

3 863 000

2 831 000

1 038 770

0

1 038 770

1 038 770

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

3 863 000

2 831 000

1 038 770

0

1 038 770

1 038 770

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

3 855 000

2 824 000

1 037 358

0

1 037 358

1 037 358

0

0

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

3 855 000

2 824 000

1 037 358

0

1 037 358

1 037 358

0

0

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

30.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.10.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

8 000

7 000

1 412

0

1 412

1 412

0

0

Venituri din dobânzi ( cod 31.10.03 )

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

0

0

o

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

75 816 000

61 889 000

32 952 045

0

32 952 045

22 352 534

0

10 599 511

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.10

65 610 000

54 067 000

28 274 163

0

28 274 163

17 674 652

0

10 599 511

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

894 000

722 000

398 398

0

398 398

398 398

0

0

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1 175 000

945 000

1 163 715

0

1 163 715

1 163 715

0

0

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

1 600 000

1 450 000

771 827

0

771 827

771 827

0

0

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

20 529 000

14 613 000

7 651 597

0

7 651 597

7 651 597

0

0

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

o

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

20 000

15 000

6 253

0

6 253

6 253

0

0

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

o

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

o

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale

33.10.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

41 392 000

36 322 000

18 282 373

0

18 282 373

7 682 862

0

10 599 511

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

0

0

0

0

| Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

0

0

0

0

0

0

0

| Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

9 947 000

7 621 000

4 626 162

0

4 626 162

4 626 162

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.02.32.02+36.02.32.03)

36.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

|Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare

36.10.32.02

0

0

0

0

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate

Total, din

care:

din anii precedenți

din anul curent

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

|Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare

36.10.32.03

0

O1

0

0

0

0

0

0

Alte venituri

36.10.50

9 947 000

7 621 000

4 626 162

0

4 626 162

4 626 162

o1

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)

37.10

259 000

201 000

51 720

0

51 720

51 720

0

0

Donații și sponsorizări

37.10.01

259 000

201 000

51 720

0

51 720

51 720

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-7 908 000

-7 810 000

-1 730 389

0

-1 730 389

-1 730 389

0

DENUMIREA INDICATORILOR

A

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

Alte transferuri voluntare

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (40,10+41.10)_______________

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15)

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

Alte operațiuni financiare ( cod 41.10.01+41.10.06)

Disponibilități din venituri curente constituite în depozite

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)_______________

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)__

___________Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale_________________________________________________________________ ___________Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru

| Subvenții primite de instituțiile publice si activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii in cadrul

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)

Subvenții pentru instituții publice

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații in urgență în sănătate

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

Sume alocate de la bugetul local conform O. G.nr. 9/2014

Sume alocate de la bugetul local- secțiunea de funcționare conform O.G.nr.9/2015

Sume alocate de la bugetul local-sectiunea de dezvoltare conform O.G.nr.9/2015

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare

Cod indicator

Prevederi aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate

Total, din

care:

din anii preccdenti

din anul curent

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasa ri

Drepturi constate de incasat

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

37.10.04

7 908 000

7 810 000

1 730 389

0

1 730 389

1 730 389

0

37.10.50

0

0

0

0

00.15

0

0

0

0

0

39.10

0

0

0

0

0

39.10.01

0

0

0

0

0

39.10.50

0

0

0

0

0

00.16

1 656 000

1 571 000

4 049 446

0

4 049 446

4 049 446

0

0

40.10

1 656 000

1 571 000

4 012 820

0

4 012 820

4 012 820

0

0

40.10.15

1 656 000

1 571 000

4 012 820

0

4 012 820

4 012 820

0

0

40.10.15.01

1 656 000

1 571 000

4 012 820

0

4 012 820

4 012 820

0

0

40.10.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

41.10

0

0

36 626

0

36 626

36 626

0

0

41.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

41.10.06

0

0

36 626

0

36 626

36 626

0

0

00.17

61 950 000

53 105 000

45 012 000

0

45 012 000

45 012 000

0

0

00.18

61 950 000

53 105 000

45 012 000

0

45 012 000

45 012 000

0

0

42.10

0

0

0

0

0

42.10.11

0

0

0

0

0

42.10.39

0

0

0

0

42.10.43

0

0

0

0

43.10

61 950 000

53 105 000

45 012 000

0

45 012 000

45 012 000

0

0

43.10.09

61 636 000

52 791 000

44 792 000

0

44 792 000

44 792 000

0

0

43.10.10

0

0

0

0

43.10.14

0

0

0

0

43.10.15

0

0

0

0

43.10.16

o

0

0

0

0

43.10.16.01

0

0

0

0

43.10.16.02

0

0

0

0

43.10.16.03

0

0

0

0

43.10.17

0

0

0

0

0

43.10.17.01

0

0

0

0

43.10.17.02

0

0

0

0

43.10.17.03

0

0

0

0

43.10.19

314 000

314 000

220 000

0

220 000

220 000

0

0

43.10.22

0

0

0

0

0

0

0

0

43.10.22.01

0

0

0

0

0

0

0

0

43.10.22.02

0

0

0

0

0

0

0

0

45.10

0

0

0

0

0

45.10.01

0

0

0

0

0

45.10.01.01

0

0

0

0

45.10.01.02

0

0

0

0

45.10.01.03

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul curent

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

45.10.02

0

O1

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.02.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.02.03

0

0

0

0

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)

45.10.03

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.03.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.03.03

0

0

0

0

Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)

45.10.04

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.04.03

0

0

0

0

Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)

45.10.05

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.05.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.05.03

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi aprobate ia finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate

Total, din

care:

din anii preccdenti

din anul curent

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare( cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03)

45.10.07

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.07.03

0

0

0

0

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat( cod 45.10.08.01+45.10.08.02+45.10.08.03)

45.10.08

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.08.03

0

0

0

0

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)

45.10.15

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.15.03

0

0

0

0

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.10.16

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.16.03

0

0

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.10.17

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

0

0

0

0

Sume primite în avans

45.10.17.03

0

0

0

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod

45.10.18

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

0

0

0

0

Sume primite în avans

45.10.18.03

0

“oi

0

0

0

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01

135 063 000

111 272 000

81 101 872

0

81 101 872

70 502 361

0

10 599 511

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

71 771 000

56 910 000

32 260 426

0

32 260 426

21 660 915

0

10 599 511

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0

0

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

71 771 000

56 910 000

32 260 426

0

32 260 426

21 660 915

0

10 599 511

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

3 863 000

2 831 000

1 038 770

0

1 038 770

1 038 770

0

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

3 863 000

2 831 000

1 038 770

0

1 038 770

1 038 770

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

3 855 000

2 824 000

1 037 358

0

1 037 358

1 037 358

0

0

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

3 855 000

2 824 000

1 037 358

1 037 358

1 037 358

0

Venitur

din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

30.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

_

Venituri din dividende de ia alți plătitori*)

30.10.08.02

0

0

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.10.08.03

0

0

0

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

8 000

7 000

1 412

1 412

1 412

0

Venituri din dobânzi ( cod 31.10.03 )

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

| Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

67 908 000

54 079 000

31 221 656

0

31 221 656

20 622 145

0

10 599 511

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.10

65 610 000

54 067 000

28 274 163

0

28 274 163

17 674 652

0

10 599 511

Taxe si

alte venituri in învățământ

33.10.05

894 000

722 000

398 398

398 398

398 398

0

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1 175 000

945 000

1 163 715

1 163 715

1 163 715

1

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul curent

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasa ri

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.10.13

1 600 000

1 450 000

771 827

771 827

771 827

0

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

20 529 000

14 613 000

7 651 597

7 651 597

7 651 597

0

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

20 000

15 000

6 253

6 253

6 253

0

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

A

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

| Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

I Alte amenzi, penalitati si confiscări

Diverse venituri (cod 36.10.50)

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (36.02.32.03)

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare

Alte venituri

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.I0.0I+37.10.03+37.10.50)

Donații și sponsorizări

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

Alte transferuri voluntare

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (40.10+41.10)_______________

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10,15)

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01)

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

Alte operațiuni financiare ( cod 41.10.01+41.10.06)

Disponibilități din venituri curente constituite în depozite

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)_______________

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)____________________________________________________________

___________Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale_________________________________________________________________ [Subvenții primite de instituțiile publice si activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii in cadrul

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37,10)

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

Vărsăminte din secțiunea de funcționare_______________________

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)


SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)

Subvenții pentru instituții publice

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

Sume alocate de la bugetul local conform O.G. nr.9/2014

Sume alocate de la bugetul local- secțiune de funcționare conform O.G. nr.9/2014

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00,15+ 00.17+45.10) - TOTAL

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (40.10+41.10)

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15)

Cod indicator

Prevederi aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul curent

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasa ri

Drepturi constate de încasat

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

33.10.30

0

0

33.10.31

0

33.10.32

0

33.10.50

41 392 000

36 322 000

18 282 373

0

18 282 373

7 682 862

10 599 511

34.10

0

0

0

0

0

0

0

34.10.50

0

0

0

35.10

0

0

0

0

0

0

0

35.10.50

0

0

36.10

9 947 000

7 621 000

4 626 162

0

4 626 162

4 626 162

0

0

36.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

36.10.32.03

0

0

0

36.10.50

9 947 000

7 621 000

4 626 162

4 626 162

4 626 162

0

37.10

-7 649 000

-7 609 000

-1 678 669

0

-I 678 669

-1 678 669

0

37.10.01

259 000

201 000

51 720

51 720

51 720

0

37.10.03

-7 908 000

-7 810 000

-1 730 389

-1 730 389

-1 730 389

0

37.10.50

0

00.16

1 656 000

1 571 000

4 049 446

0

4 049 446

4 049 446

0

0

40.10

1 656 000

1 571 000

4 012 820

0

4 012 820

4 012 820

0

0

40.10.15

1 656 000

1 571 000

4 012 820

0

4 012 820

4 012 820

0

0

40.10.15.01

1 656 000

1 571 000

4 012 820

4 012 820

4 012 820

0

41.10

0

0

36 626

0

36 626

36 626

0

0

41.10.01

0

0

0

41.10.06

0

36 626

36 626

36 626

0

00.17

61 636 000

52 791 000

44 792 000

0

44 792 000

44 792 000

0

00.18

61 636 000

52 791 000

44 792 000

0

44 792 000

44 792 000

0

42.10

0

0

0

0

0

42.10.11

0

42.10.43

0

43.10

61 636 000

52 791 000

44 792 000

0

44 792 000

44 792 000

0

0

43.10.09

61 636 000

52 791 000

44 792 000

44 792 000

44 792 000

0

43.10.10

0

43.10.15

0

43.10.19

0

0

0

43.10.22

0

0

0

0

0

0

0

0

43.10.22.01

0

0

00.01

8 222 000

8 124 000

1 950 389

0

1 950 389

1 950 389

0

00.12

7 908 000

7 810 000

1 730 389

0

1 730 389

1 730 389

0

00.14

7 908 000

7 810 000

1 730 389

0

1 730 389

1 730 389

0

37.10

7 908 000

7 810 000

1 730 389

0

1 730 389

1 730 389

0

0

37.10.04

7 908 000

7 810 000

1 730 389

1 730 389

1 730 389

0

00.15

0

0

0

0

39.10

1 0

0

0

0

0

39.10.01

1

0

39.10.50

1

0

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

40.10

0

0

0

0

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod in

A

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

(cod. 40.10.15.02)

40.1

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39)

42

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru

42.1

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)

43

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

43.

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.IC

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.IC

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43. IC

dicator

Prevederi aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate

Total, din

care:

din anii precedent!

din anul curent

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constate de incasat

3

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0.15

0

0

0

0

0

0

0

0

.15.02

0

0

0

.17

314 000

314 000

220 000

0

220 000

220 000

0

0

.18

314 000

314 000

220 000

0

220 000

220 000

0

0

.10

0

0

0

0

0

0.39

0

.10

314 000

314 000

220 000

0

220 000

220 000

0

0

0.14

0

0.16

0

0

0

0

0

.16.01

0

.16.02

0

.16.03

0

DENUMIREA INDICATORILOR

A

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

Sume alocate de la bugetul local conform O.G.nr.9/2014

Sume alocate de la bugetul local- secțiunea de dezvoltare conform O.G.nr.9/2015