Hotărârea nr. 281/2019

HCL 281 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 888/31.10.2019 al Biroului Asistență Tehnică a Consiliului Local și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând Avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; în temeiul art. 123 alin. (1) și art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se alege dl consilier local Pană Traian în funcția de președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni.

Art. 2. Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate con^ art. 243 alin. (1) lit. a) din O.p.G. nr. 57/2019

l'L SECTORULUI 6,


SECRETARUL SECTORULUI 6,

Demirel SpirTdon

Nr.: 281

Data: 28.11.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6.ro; facebook. corn/PrimariaSectorului6