Hotărârea nr. 269/2019

HCL 269 – Hotărâre privind aprobarea modelului de contract de vânzare cu plata în rate pentru locuinţele din Cartierul „Constantin Brâncuşi”, Sector 6

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


■■■■■■■

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modelului de contract de vânzare cu plata în rate pentru locuințele din Cartierul „Constantin Brâncuși”, Sector 6

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6332/10.10.2019 al Direcției de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de prevedereile:

Ordonanței Guvernului nr. 26/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;

Ordonanței Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

Art. 10 alin. (22) lit. b) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

Normei Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil;

Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 139 alin. (3) lit. g), coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă modelul de contract de vânzare cu plata în rate pentru locuințele din Cartierul „Constantin Brâncuși”, Sector 6, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Se aprobă modelul de Proces Verbal de Predare-Preluare a dreptului de proprietate la contractul de vânzare cu plata în rate, conform Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Se aprobă modelul de Proces Verbal de predare a cotei părți corespunzătoare din centrala termică pentru contractele de vânzare cu plata în rate, încheiate începând cu anul 2015 și până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform Anexei nr. 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se împuternicește Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 să vândă locuințele din cartierul ..Constantin Brâncuși”, în numele Consiliului Local Sector 6.

Art. 4. Se împuternicește directorul Direcției de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 să semneze contractele de vânzare în numele Consiliului Local Sector 6.

Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 105/26.04.2016 își încetează aplicabilitatea.

Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția de Administare a Fondului Locativ Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

Nr.: 269

Data: 31.10.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730 Tel. 037.620.4473; www.primarie6.ro email: prim6(âprimarie6.ro facebook. corn/ PrimariaSectorului6

ANEXA NR. 1

la H.C.L. Sector 6 nr. 269/31.10.2019

S-a cerut autentificarea prezentului înscris:

CONTRACT DE VÂNZARE

CU PLATA ÎN RATE

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art. 1.1 Statul Român - Municipiul București, în calitate de proprietar, prin Consiliul Local Sector 6, prin Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, cu sediul în str. Valea Oltului nr.31-35, sector 6. cod unic de înregistrare 26479633, cont R037TREZ7065006XXX9I64 deschis la Trezoreria Sector 6, în calitate de administrator al locuințelor situate în cartierul „Constantin Brâncuși”, reprezentat de Director General....................., în calitate de Vânzător

Și

..........................................identificat cu C.I...................seria..........nr..........CNP........................., cetățean român, căsătorit/necăsătorit, având domiciliul în București, ................................................................................ în calitate de cumpărători, denumiți în continuare “Cumpărătorul”,

Art. 1.2. în baza Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată și completată, a Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, modificată și completată si a Ordinului nr................................... privind aprobarea prețurilor de

vânzare a locuințelor construite prin ANL cu plata în rate, se încheie prezentul contract de vânzare cu plata în rate.

Ca urmare a cererii nr......../................în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea 152/1998 s-a

încheiat prezentul contract de vanzare cu plata in rate.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea imobilului cu plata în rate, cu destinația de locuință situat în...........................................................................................................................................

Imobilul face parte din blocul de locuințe .... situat în Cartierul „Constantin Brâncuși” din Municipiul București, ia adresa .................................................... cu   număr cadastral

.......................................................), intabulat în Cartea Funciară nr............................ a  localității București, conform încheierii nr..................................., emisă de O.C.P.I. București este compus din:

Apartamentul nr....., situat la etajul ...., sc......, în bl........, Sector 6, compus din..........) cameră și

dependințe, având următoarele încăperi, cu următoarele suprafețe utile: cameră de zi (sufragerie) -............,

sas -.......mp, bucătărie -.........mp, grup sanitar -.......mp. având suprafața utilă de........mp, balcon -

.....mp, rezultând suprafața totală de.............mp.

Cota parte de construcții și instalații în procent de......

în prețul apartamentului este inclus și prețul cotei părți corespunzătoare din centrala termică.

Art. 2.2. Locuința ce se vinde este ocupată de cumpărător în baza contractului de închiriere nr. ......................, modificat și completat în baza actelor adiționale nr....................................................

Art. 2.3. Contractul de închiriere nr............................., modificat și completat în baza actelor

adiționale nr.......................................... existent pentru locuință, încetează de drept la data încheierii

prezentului contract, fără punere în întârziere si fără nicio altă formalitate.

Art. 2.4. Vânzătorul, prin reprezentant, declar că am pus la dispoziția cumpărătorului copie a certificatului de performanță energetică a clădirii înregistrat sub nr.......................certificat întocmit de inginer

auditor energetic........................................, conform căruia imobilul este clasificat în clasa energetică..........,

iar eu. cumpărătorul, declar că am primit acest certificat și am luat cunoștință despre conținutul acestuia.

 • III. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE

Transferul dreptului de proprietate cu toate atributele sale asupra locuinței se produce după achitarea integrală a valorii de vânzare, cu îndeplinirea formalităților de publicitate cerute de lege;

Predarea-preluarea dreptului de proprietate se va efectua pe bază de proces-verbal încheiat între vânzător și cumpărător, la data achitării integrale a valorii de vânzare.

Transferul dreptului de proprietate se va efectua prin procesul verbal de predare-primire a dreptului de proprietate și intră în sarcina cumpărătorului să finalizeze procedurile de publicitate imobiliară.

Odată cu dreptul de proprietate asupra locuinței se dobândește și dreptul de proprietate asupra cotelor-părți de construcții și instalații, precum și asupra dotărilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decât în comun, în cotă - parte de_________% (mai puțin adăpostul ALA) conform prevederilor legale în

vigoare.

Odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra locuinței, titularul contractului dobândește și dreptul de folosință asupra cotei - părți de teren aferente acesteia pe durata existenței clădirii, în suprafață de___________în conformitate cu prevederile legale în materie.

Centrala termică aferentă imobilului (scara)_________ce se vinde, rămâne în administrarea

vânzătorului până la vânzarea a jumătate plus unu din numărul locuințelor pe care le deservește.

Odată cu dreptul de proprietate asupra locuinței, vânzătorul dobândește și dreptul de proprietate asupra cotei-părți corespunzătoare din centrala termică, aceasta rămânând în administrarea vânzătorului până va fi predată (prin proces-verbal), Asociației de Proprietari.

Locuința nu poate fi închiriată și nu poate constitui obiectul unor garanții reale imobiliare, în favoarea instituțiilor de credit, până la data achitării integrale a valorii totale de vânzare și transmiterea dreptului de proprietate în favoarea cumpărătorului.

 • IV. MODALITATE DE DOBÂNDIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE

Art. 4.1. Dreptul de proprietate asupra Imobilului descris mai sus a fost dobândit în baza

întreg cartierul este compus din teren intravilan în suprafață de ................... (din măsurători)

..............(din acte) și construcțiile -...............................................................................................

 • V. PREȚUL IMOBILULUI ȘI MODALITATEA DE PLATĂ

Art. 5.1. Prețul de vânzare al apartamentului este de....................................., inclusiv T.V.A., în

conform Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice nr......../..............si

calculat conform adresei D.A.F.L.Sector 6 nr.....

Prețul include și comisionul de 1%, conform art.10 alin.2, lit.d) din Legea 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.

 • (a)a.l. Prețul de_______(inclusiv TVA) reprezintă:

Avans, minim 15% de________lei și comision 1% pentru acoperirea cheltuielilor de

evidentă și vânzare de         lei, achitat prin transfer bancar cu O.P.in contul

nr.R037TREZ7065006XXX009!64 deschis la Trezoreria Sector 6.

a.2. Diferența de preț în sumă de_____lei, reprezintă: valoarea totală diminuată cu avansul în

sumă de____lei, și valoarea procentului adaugat în funcție de dobânda de referința a Băncii

Naționale a României, la care se adaugă 2 (doua) puncte procentuale. Aceasta va fi achitată în rate lunare egale inclusiv dobanda, conform graficului de rambursare..

Ratele se vor achita la casieria vânzătorului sau prin transfer bancar, avand 30 de zile scadența de la           ale lunii.

 • (b) Până la achitarea valorii de vânzare, locuința rămâne în administrarea Direcției de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 până la data transferului de proprietate și schimbarea rolului fiscal pe numele acestuia. De la data semnării contractului de vânzare cu plata în rate lunare egale și până la achitarea integrală a valorii de vânzare, cheltuielile pentru întreținere, reparații curente, precum și reparațiile capitale sunt în sarcina titularului contractului de vânzare cu plata în rate lunare egale.

Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată, obligația încheierii contractului de asigurare a locuinței revine titularului contractului de vânzare cu plata în rate lunare egale.

 • (c) Cumpărătorul se obligă să achite ratele lunare la scadență. Pentru neachitarea la termenul scadent a obligațiilor de plată, acesta datorează majorări de întârziere in cuantum de 2% din cuantumul obligațiilor neachitate in termen, calculate pentru fiecare luna sau fracțiune de luna, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Executarea obligației de plată a ratelor poate fi suspendată pentru o perioadă de maximum 3 luni. Suspendarea se dispune de către autoritățile administrației publice locale, în condițiile în care titularul contractului de vânzare cu plata în rate lunare depune o cerere motivată cu 15 zile înainte de data stabilită pentru plata ratei curente, însoțită de acte doveditoare privind diminuarea veniturilor. Durata contractului nu se prelungește cu perioada pentru care a intervenit suspendarea, valoarea ratelor lunare fiind recalculată corespunzător;

 • (d) Suspendarea executării obligației de plată a ratelor lunare poate fi solicitată doar după minimum 36 de luni de la expirarea unei alte perioade de suspendare și de maximum 3 ori până la achitarea integrală a valorii de vânzare;

 • (e) După expirarea perioadei de suspendare a executării obligației de plată a ratelor lunare, în cazul neachitării primei rate, contractul de vânzare-cumpărare se consideră reziliat de drept, fără nicio altă formalitate, titularul contractului fiind considerat de drept în întârziere și având obligația de a preda locuința la data notificată;

 • (f) Cumpărătorul are posibilitatea achitării în avans, în totalitate sau parțial, a ratelor rămase, inclusiv dobânda, până la data achitării integrale.

 • (g) în cazul rezilierii contractului în temeiul lit.c), titularul contractului este decăzut din dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate, acestea constituindu-se în venituri la A.N.L.

 • VI. DECLARAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

Art. 6.1. Eu,......................................declar cunoscând sancțiunile prevăzute de Codul Penal privind

falsul în declarații că am/nu am copii și/sau alte persoane aflate în întreținere și nu dețin nicio locuință proprietate personală, inclusiv casă de vacanță și nu dețin/deținem la data încheierii contractului de vânzare cu plata în rate, un teren atribuit în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

Art. 6.2.Subsemnatul/subsemnații,cumpărător/cumpărători,..............................................................

declar/declarăm pe proprie răspundere cunoscând prevederile Codului Penal cu privire la falsul în declarații că sunt/suntem căsătoritți)/necăsătorit(i).

Art. 6.2.1. Costul utilităților pentru apartamentul ce face obiectul prezentului contract, a fost achitat integral de către cumpărător, acesta fiind beneficiarul contractelor încheiate cu furnizorul de utilități.

VIL OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

Art. 7.1. Eu/Noi, declar/declarăm că sunt/suntem de acord cu instituirea interdicției de vânzare pe o perioada de 5 ani de la data transmiterii proprietății în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, interdicție care se va nota în Cartea Funciară după înscrierea dreptului de proprietate.

Art. 7.2. Cumpărătorul se obligă să nu înstrăineze locuința, prin acte între vii, pe o perioada de 5 (cinci) ani de la data transferului de proprietate prin procesul verbal de predare - primire, excepție fiind situația în care locuințele pot face obiectul unor garanții reale imobiliare, constituite în favoarea instituțiilor de credit definite conform OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.227/2007 cu modificările și completările ulterioare care finanțează achiziția acestor locuințe, și/sau în favoarea statului român, în cazul creditelor acordate de instituțiile de credit, cu garanția statului, conform prevederilor în vigoare, acestea operând după achitarea integrală a valorii de vânzare și efectuarea transferului de proprietate asupra locuinței în favoarea beneficiarului, clauză cu care, eu cumpărătorul mă declar în mod expres de acord.

Art. 7.2.1. Interdicția de înstrăinare a locuinței pe o perioada 5 ani de la transmiterea proprietății se înscrie în Cartea Funciară, potrivit Legii nr. 7/1996 cu modificările și completările ulterioare, clauză cu care, eu cumpărătorul mă declar în mod expres de acord.

Art. 7.2.2. Cumpărătorul se obligă să suporte cheltuielile de întreținere și reparații a cotei părți corespunzătoare de______% din centrala termică.

Art. 7.3. Cumpărătorul se obligă și se declară de acord în mod expres să continue raporturile de administrare cu vânzătorul imobilului, până la data transferului dreptului de proprietate și predarea către Asociația de Proprietari a tuturor documentelor ce fac parte integrantă din administrarea imobilului.

Art. 7.4. Cheltuielile ocazionate de perfectarea prezentului contract de vânzare sunt suportate integral de către Cumpărător.

Art. 7.5. Eu, cumpărătorul declar că înțeleg și sunt de acord, să permit furnizorilor de utilități, accesul gratuit la mașinile și/sau echipamentele pe care aceștia le deservesc.

Art. 7.6. Eu. cumpărătorul, declar că mă oblig să înregistrez prezentul contract la organele fiscale în termen de 30 zile calendaristice, de la data transmiterii dreptului de proprietate.

Art. 7.7. Am luat la cunoștiintă că înscrierea mea ca proprietar deplin în Cartea Funciară a imobilului se va face doar în momentul când voi executa integral obligația de plată a valorii de vânzare.

 • VIII. DECLARAȚIILE VÂNZĂTORULUI

Art. 8.1. Vânzătorul, prin reprezentant declară că bunul imobil ce face obiectul prezentului act nu a fost înstrăinat, grevat de sarcini, servituți, nu este clasat ca monument istoric, ansamblu sau sit arheologic, nu face obiectul unor litigii sau proceduri administrative de retrocedare a proprietății în baza legilor speciale, nu face obiectul unor contracte de închiriere, cu excepția contractului de închiriere încheiat între părțile contractante, conform Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată și completată.

Art. 8.2. Vânzătorul, declar că, se va institui interdicția de vânzare pe o perioada de 5 ani de la data transmiterii proprietății către cumpărător în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru locuințe, cu modificările și completările ulterioare, interdicție care se va nota în Cartea Funciară după înscrierea dreptului de proprietate pe numele cumpărătorului.

 • IX. OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI

Art. 9.1. Transmiterea proprietății cu toate atributele sale și predarea imobilului, împreună cu tot ceea ce este necesar pentru exercitarea posesiei, se face după achitarea integrala a valorii integrale a unitatii locative de vânzare, cu îndeplinirea formalităților cerute de lege;

Art. 9.2. Pentru prezentul act a fost emisă Adeverința din data............................, de către Direcția

de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, administratorul Cartierului “Constantin Brâncuși” din Municipiul București, Sector 6. din care rezultă că toate datoriile către D.A.F.L. sunt achitate la zi. precum și toate obligațiile financiare pe care cumpărătorul le-a avut pe durata derulării contractului de închiriere, în calitatea sa de chiriaș, si se obliga sa achite in continuare.

In Cartea Funciara a imobilului, notarul public va nota sub rezerva, dreptul de proprietate al cumpărătorului conform art. 902 alin.2 pct.9 din Codul Civil.

 • X. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 10.1. Vânzătorul, prin reprezentant garantez pe cumpărător contra evicțiunii și a viciilor apartamentului conform prevederilor art. 1695 și art. 1707 din Noul Cod Civil.

 • XI. ALTE CLAUZE

Art. 11.1. Forța majoră exonerează de răspundere contractuală partea care o invocă în condițiile legii.

Art. 11.2. Imobilul nu este grevat de sarcini și nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane, după cum rezultă din extrasul de cartea funciară pentru autentificare nr.......din data de..........

eliberat de Biroul de cadastru și publicitate imobiliară sector 6 București.

Art. 11.3. Taxele de autentificare au fost calculate la suma de ..................... (prețul fără TVA),

conform adresei nr.................... emisă de Direcția de Administrare a Fondului Locativ al Sectorului 6

București, reprezentând prețul vânzării conform Ordinului nr...................... și H.C.L.S.6 nr.

69/31.05.2011.

Art. 11.4. Noi. părțile, declarăm că am luat cunoștință că operațiunea de intabulare definitiva a dreptului de proprietate în Cartea Funciară asupra imobilului ce face obiectul prezentului contract de vânzare cumpărare cu plata in rate va fi efectuată la data transferului de proprietate.

Transferul dreptului de proprietate se va efectua la data achitării integrale a valorii de vanzare prin proces verbal de predare-primire a dreptului de proprietate si intra in sarcina cumpărătorului sa finalizeze procedurile de publicitate imobiliara.

Art. 11.5. Eu cumpărătorul mă declar în mod expres de acord cu clauzele menționate in prezentul contract de vanzare cumpărare cu plata in rate.

Art. 11.6. Noi, părțile contractante, prin reprezentant și în nume propriu, declarăm că înainte de semnarea actului, am citit personal cuprinsul acestuia, constatând că el corespunde voinței și condițiilor stabilite de noi, de comun acord, drept pentru care semnăm mai jos.

Art. 11.7. Noi, părțile, declarăm că am fost informați de către notarul public de dispozițiile Ordinului nr. 15/16.08.2012 pentru punerea în aplicare a normelor privind forma și clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuințelor, în acest sens fiind emisă polița de asigurare.

Art. 11.8. Actele care au stat la baza autentificării prezentului contract de vânzare sunt

Anexa nr. 1-Schita apartamentului și Anexa nr. 2 - Graficul de rambursare sunt asumate și semnate de Părți la încheierea prezentului contract de vânzare cu plata în rate și fac parte integrantă din acesta.

Prezentu contract s-a întocmit în 1 (un) exemplar original, care rămâne în arhiva biroului notarial public împreuna cu 1 (un) duplicat al acestuia, urmând ca părților să li se elibereze un număr de 5 (cinci) duplicate din care: 1 (un) exemplar rămâne la vânzător, respectiv Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 și 4 (patru) exemplare rămân la cumpărător.

VÂNZĂTOR,


CUMPĂRĂTOR,

Reprezentat de


Consiliul Local Sector 6

București

Proces Verbal de Predare - Preluare a dreptului de proprietate la contractul de vânzare cu plata în rate

încheiat azi............................................................................

Statul Român - Municipiul București, în calitate de proprietar, prin Consiliul Local Sector 6, în calitate de administrator al locuințelor situate în Cartierul „Constantin Brâncuși”, cu sediul în București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, reprezentat de .................................................., prin

............................................., domiciliat în ................................................................,  identificat cu C.l..........seria............nr...............CNP............................................în calitate de vânzător,

Ș'

..........................................identificat cu C.L seria..........nr..........CNP........................., cetățean român,         casatorit/necăsătorit,         având         domiciliul         în         București,

................................................................................ în calitate de cumpărător, denumit în continuare “cumpărătorul”,

Prin prezenta se confirmă achitarea integrală a valorii totale de vânzare a unității locative prin încasarea ultimei rate în suma___________lei la data de_________________________.

în baza contractului de vânzare cu plata în rate ...........................autentificat  sub nr.

................................................................................................am procedat, vânzătorul la predarea transferului dreptului de proprietate cu toate atributele sale asupra locuinței situate la adresa din București,....................................., și cumpărătorul la preluarea acestuia.

Odată cu dreptul de proprietate asupra locuinței, vânzătorul transmite cota-parte corespunzătoare din centrala termică, aceasta rămânând în administrarea vânzătorului până va fi predată Asociației de Proprietari, cumpărătorului revenindu-i obligația de a suporta cheltuielile de întreținere și reparații a cotei-părți corespunzătoare de......%.

îndeplinirea formalităților de publicitate cerute de lege va fi efectuată de cumpărător.

VÂNZĂTOR,

CUMPĂRĂTOR,


Reprezentat de

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consiliul Local Sector 6

Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6

București

Proces Verbal de predare - preluare a cotei-parti corespunzătoare din centrala termică conform contractului de vânzare nr...../.......

încheiat azi......../.........

 • 1.   Subsemnatul, ........................., cetățean român, domiciliat în București,

str................ nr......, bl......, sc....., et......, ap....., sector posesor al CI seria .....

nr.........emisă la data de........de........, CNP..................., în calitate de reprezentant

legal al Direcției de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, cu sediul în localitatea București, strada

........................, sectorul 6, în calitate de vânzător

Și

 • 2.   Subsemnatul, ...........................,   cetățean român, având domiciliul

în.............., str.........nr........., bl......, sc. ..., ap....., sector posesor al CI seria......

nr.........emisă la data de.........de............Sector ..., CNP...................în calitate de

cumpărător, în baza contractului de vânzare autentificat sub nr....... din data de ........

de ...................................., am procedat, primul (în calitate de vânzător), la predarea și al

doilea (în calitate de cumpărător), la primirea cotei-părți ce îmi revine din centrala termică aferentă         imobilului         (scară)         de         la         adresa         din

Aleea...................nr / Bl........Sc etaj.........apartament sector 6, București, cotă

parte ce a fost inclusă în prețul de vânzare al imobilului, în conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare.

 • 3.   Centrala termică aferentă imobilului (scara) ___ rămâne în administrarea

vânzătorului până va fi predată asociației de proprietari (prin proces verbal), cumpărătorului revenindu-i obligația de a suporta cheltuielile de întreținere și reparații a cotei-părți corespunzătoare de.......%

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

VÂNZĂTOR,

CUMPĂRĂTOR,


Reprezentat de