Hotărârea nr. 268/2019

HCL 268 – Hotărâre privind aprobarea modelelor de contracte de vânzare (cu plată integrală/Prima Casă/credit ipotecar), pentru locuinţele din Cartierul „Constantin Brâncuşi”, Sector 6CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea modelelor de contracte de vânzare

(cu plată integrală/Prima Casă/credit ipotecar), pentru locuințele din Cartierul „Constantin Brâncuși”, Sector 6

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6331/10.10.2019 al Direcției de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; Ținând cont de prevederile:

 • -  Ordonanței Guvernului nr. 26/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;

 • -  Normei Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil;

 • -  Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă modelele de contracte de vânzare pentru locuințele din Cartierul „Constantin Brâncuși”, Sector 6, conform Anexelor nr. 1 - 4 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă modelul de Proces Verbal de predare a cotei părți corespunzătoare din centrala termică pentru contractele de vânzare încheiate începând cu anul 2011 și până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform Anexei nr. 5 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se împuternicește Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 să vândă locuințele din cartierul „Constantin Brâncuși”, în numele Consiliului Local Sector 6.

Art. 3. Se împuternicește directorul Direcției de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 să semneze contractele de vânzare în numele Consiliului Local Sector 6.

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 104/26.04.2016 își încetează aplicabilitatea.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția de Administare a Fondului Locativ Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

Nr.: 268

Data: 31.10.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel. 037.620.4473; www.primarie6.ro email: prim6(a)primarie6.ro facebook.com/PrimariaSectorului6ANEXA NR. 1

la H.C.L. Sector 6 nr. 268/31.10.2019

S-a cerut autentificarea prezentului înscris:

MODEL PROMISIUNE BILATERALĂ DE VÂNZARE-CUMPÂRARE

între:

Statul Român, în calitate de proprietar, prin Consiliul Local Sector 6, în calitate de administrator al locuințelor situate în Cartierul „Constantin Brâncuși'’, cu sediul în București, Calea Plevnei, nr. 147-149, Sector 6, reprezentat de Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, prin Director General Ing.............................. cetățean român, domiciliat în București, str............... nr............ bl.

........., sc..........., et. 6, ap..........., sector.........., posesor al CI seria.........nr............emisă la data de ......de ....................., CNP ................., numit în baza dispoziției nr......................

emisă de Primăria sectorului 6 București, înregistrat sub nr................de D.A.F.L.

București, sector 6, în calitate de promitent vânzător, pe de o parte, și

.........................., cetățean român, căsătorit/a cu....................., CNP......................, având domiciliul în ............, str.................., bl................., et......, ap..........., sector

identificat prin CI seria..........nr..............eliberat la data de

............, CNP

........................., cetățean român, căsătorit cu........................, CNP......................., având domiciliul în.....................str....................., bl......, et....., ap......, sector ...., posesor al

CI seria ..... nr........ emisă la data de ...... de ............., CNP .................., soți conform

certificatului de căsătorie seria......nr......având regimul matrimonial al comunității legale conform art.

339 din Noul Cod Civil/al comunității convenționale conform art.366 din Noul Cod Civil/al separației de bunuri conform art.360 din Noul Cod Civil, de.......................asa cum rezulta si din certificatul

nr................emis de RNNRM si a convenției matrimoniale intre soți aut. sub nr..........de

BNP..................în calitate de promitenți cumpărători, pe de altă parte, denumiți în continuare

„promitentul cumpărător” a intervenit prezenta promisiune bilaterală de vânzare cumpărare, în următoarele condiții:

Promitentul Vânzător, prin reprezentant se obligă sa vândă și promitentul cumpărător se obligă să cumpere in cote parti de..............(in cazul soților cu regim matrimonial al comunității convenționale sau

a separației de bunuri):

Apartamentul nr......, situat la etajul.... sc. ...,înbl.....al Cartierului „Constantin Brâncuși”,

str......../..........nr. ..., cu număr cadastral.............., intabulat în Cartea Funciară nr.............a

localității București - Sector 6, conform încheierii nr................, emisă de către O.C.P.I. București -

Sector 6, compus din.........cameră și dependințe, având următoarele încăperi, cu următoarele suprafețe

utile: cameră de zi - ..... mp, sas - .... mp, bucătărie ...... mp, grup sanitar - ............. mp, având

suprafața utilă de......mp, balcon -........mp, rezultând suprafața totală de 42,85 mp.

Odată cu dreptul de proprietate asupra apartamentului se vor transmite cumpărătorului următoarele:

dreptul de proprietate asupra cotei părți de.................., din părțile de folosință comună

ale Blocului, care, prin natura și destinația lor, sunt în folosința comună a tuturor proprietarilor (mai puțin adăpostul A.L.A).

dreptul de folosință pe toată durata existenței construcției, asupra suprafeței in cotă parte de........m.p. teren, aferentă apartamentului din terenul în suprafață de........m.p.. pe care este construit

blocul de locuințe.

în prețul apartamentului este inclus si prețul cotei părți corespunzătoare din centrala termică.

Odată cu dreptul de proprietate asupra locuinței, vânzătorul dobândește și dreptul de proprietate asupra cotei-părți corespunzătoare din centrala termică, aceasta rămânând în administrarea vânzătorului până va fi predată (prin proces-verbal). Asociației de Proprietari.

Dreptul de proprietate asupra imobilului descris mai sus a fost dobândit în baza Hotărârii Guvernului nr. 389/2002 si a Hotărârii Guvernului nr. 1263/18.10.2005 publicată în Monitorul Oficial nr. 947/2005 care a împuternicit Consiliul Local Sector 6, sa administreze imobilele din cartierul de locuințe „Constantin Brancusi”. întregul cartier „Constantin Brancusi” a fost edificat în baza autorizațiilor de construire nr....../....../.............................................................emise de Primăria sectorului 6 București,,

recepționate în baza proceselor verbale de recepție finală nr........../.............., emise de Primăria sectorului

6 București, înregistrate de Agenția Națională pentru Locuințe sub nr........../..........., și date în

administrare Consiliului Local sector 6 București, conform Protocoalelor de predare-primire a obiectivelor de investiții nr............../.......... înregistrat la Primăria sector 6 București și sub nr.

............/........... la Agenția Națională pentru Locuințe. în baza Ordonanței de Urgență nr....../........ și a Adresei nr........./............., înregistrată sub nr........../..........de Agenția Națională pentru Locuințe, toate

locuințele au fost trecute în proprietatea privată a statului român și în administrarea autorității publice locale în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea ANL, republicată, cu completările și modificările ulterioare, terenul rămânând în proprietatea privată a Municipiului București. Consiliul Local sector 6 București a împuternicit Direcția de Administrare a Fondului Locativ sector 6 să vândă locuințele din Cartierul Constantin Brâncuși, în baza Hotărârii nr. 49/24.03.2011 emisă de Consiliul Local al sectorului 6, precum și să administreze imobilele, în baza Hotărârii nr. 61/25.03.2010 emisă de Consiliul Local al sectorului 6.

Imobilul bloc............., a fost dezmembrat din imobilul compus din suprafața inițială totală de.........mp

și construcțiile blocuri ............................. (tronsoanele........) , edificate pe acesta conform actului de

dezlipire autentificat sub nr........../........... de Biroul Notarului Public ........., cu sediul în București.

Ulterior, apartamentul ce face obiectul prezentului act a fost dezmembrat din imobilul-bloc.........conform

actului de dezlipire autentificat sub nr.........../.............de Societatea

........................................................, cu sediul în București.

întreg cartierul este compus din teren intravilan în suprafață de .................. m.p. (din măsurători)

................. m.p. (din acte) și construcțiile - blocuri .......................................și a fost dezmembrat în ..........de loturi, conform actului de dezmembrare autentificat sub nr............/.........de......................., cu sediul în București, iar în baza actului de dezmembrare autentificat sub nr.

....................., rectificat în baza încheierii de rectificare nr....................., ambele de................, cu sediul în București, întreg cartierul a fost dezmembrat în ...................... loturi (reprezentând blocurile cu

apartamentele aferente), din care face parte și apartamentul ce se înstrăinează prin prezentul contract de vânzare.

Prețul de vânzare al locuinței, conform Ordinului nr............................... și H.C.L.S.6 nr.

69/31.05.2011 este.....................................lei, inclusiv T.V.A. care urmează a se achita astfel:

suma de...................lei, inclusiv TVA, a fost achitată cu titlul de avans, anterior semnării

prezentului act. în baza adresei nr........................., emisă de vânzător, conform chitanței nr.

.............................emisă de DAFL sector 6 București.

restul sumei de ...............................lei inlcusiv TVA, se va achita la data perfectării

contractului de vânzare în forma autentică, prin credit obținut de promitentul cumpărător de la .............................prin Programul "Prima casă”/credit ipotecar și/sau din surse proprii ale acestuia, în cazul în care, perfectarea contractului de vânzare în condițiile menționate, nu se poate efectua întrucât promitentul - cumpărător nu poate obține un credit de la o unitate bancară din România, sau nu are posibilitatea financiară de a achita, integral, promitentului - vânzător, restul de preț, noi părțile suntem de acord să desființăm prin act adițional autentic la prezenta promisiune bilaterală de vânzare - cumpărare, iar suma achitată de către promitentul cumpărător cu titlu de avans, să se restituie de către vânzător, promitentului cumpărător, în termen de 60 de zile de la desființarea prezentei convenții.

Perfectarea contractului de vânzare va avea loc până la data de....................., cu posibilitatea

încheierii contractului în avans sau prelungirea termenului, prin acordul părților.

Eu. promitentul cumpărător, mă oblig să suport toate cheltuielile legate de plata facturilor emise de furnizorii de utilități și să prezint la data semnării contractului de vânzare în formă autentică ultimele facturi și dovada achitării acestora.

Eu, promitentul cumpărător, mă oblig, ca după semnarea contractului de vânzare în formă autentică să preiau toate obligațiile aferente locuinței și terenului, urmând să îmi asum întreaga răspundere pentru toate obligațiile ce decurg din calitatea de proprietar.

Mie, promitentului cumpărător, mi s-a adus la cunoștință că prin semnarea contractului de vânzare îmi voi da acordul cu privire la accesul gratuit al furnizorilor de utilități, la mașinile și/sau echipamentele pe care aceștia le deservesc.

Eu, promitentul cumpărător, am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 152/1998, modificată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu privire la interdicția de înstrăinare a locuinței, prin acte între vii, pe o perioada de 5 (cinci) ani de la data încheierii contractului de vânzare. Locuința poate face obiectul unor garanții reale imobiliare, în favoarea instituțiilor de credit care finanțează achiziția acesteia, situație în care instituțiile de credit vor putea valorifica locuința și anterior expirării termenului de 5 ani. pe calea executării silite, în condițiile legii, în cazul neîndeplinirii obligațiilor din contractele de credit de către proprietarii locuințelor, clauză cu care, eu cumpărătorul mă declar în mod expres de acord.

Eu, promitentul cumpărător................................, declar cunoscând sancțiunile prevăzute de

Codul Penal privind falsul în declarații, că atat eu cat si membrii familiei mele (copii si/sau alte persoane aflate in întreținere).......................CNP...........................nu deținem nicio locuință proprietate

personală, inclusiv casă de vacanță si nu detin/detinem la data incheierii contractului de vanzare un teren atribuit conform prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe, proprietate personala.

Locuința ce se vinde este ocupată de promitentul cumpărător în baza contractului de închiriere nr.................. din ............, modificat și completat în baza actelor adiționale nr.

Promitentul Vânzător prin reprezentant, mă oblig să obțin și să prezint la data încheierii contractului de vânzare în formă autentică, toată documentația necesară perfectării acestuia (inclusiv documentația cadastrală, încheierea de intabulare, certificatul de atestare fiscală aferent imobilului care face obiectul prezentei promisiuni, dovada achitării facturilor privind utilitățile), asigurarea obligatorie a locuinței, extrasul de carte funciară pentru autentificare cu mențiunea „liber de sarcini” urmând a se obține de biroul notarial în baza cererii depusă de vânzător.

Promitentul Vânzător prin reprezentant, declar pe proprie răspundere că imobilul ce face obiectul prezentei promisiuni, este liber de sarcini și servituți, nu a fost înstrăinat sub nici o formă și nu a fost promis spre vânzare vreunei alte persoane fizice, nu este revendicat și nu există litigii corespunzătoare prevederilor Legii nr. 10/2001 sau alte litigii, nu formează obiectul vreunui litigiu judecătoresc, urmând ca la data încheierii contractului de vânzare în formă autentică să prezint promitentului cumpărător actele menționate mai sus. Vânzătorul, prin reprezentant, se obligă să nu înstrăineze sub nicio formă imobilul ce face obiectul prezentei promisiuni, să nu îl ipotecheze și nici să îl promită spre vânzare vreunei alte persoane fizice.

Noi, părțile prezentului contract declarăm că ne-au fost puse în vedere de către notarul public instrumentator dispozițiile Legii 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare.

Eu, Promitentul Vânzător, prin reprezentant, declar că până la data semnării contractului de vânzare în formă autentică voi pune la dispoziția promitentului cumpărătorului Certificatul de performanță energetică a clădirii.

Eu, promitentul cumpărător, mă oblig, ca după semnarea contractului de vânzare în formă autentică, să preiau toate taxele și impozitele aferente imobilului ce face obiectul prezentei promisiuni și să înregistrez la organele fiscale pe numele subsemnatului în termen de 30 zile calendaristice de la data semnării contractului de vanzare.

Promitentul cumpărător este de acord în mod expres și se obligă, ca și după semnarea contractului de vânzare în formă autentică să continue raporturile de administrare cu vânzătorul imobilului, până la înființarea asociației de proprietari.

Transmisiunea proprietății cu toate atributele sale si predarea imobilului. împreună cu tot ceea ce este necesar pentru exercitarea posesiei, va avea loc la data autentificării contractului de vânzare în formă autentică, fără nicio altă formalitate.

Eu, promitentul cumpărător, am luat cunoștință ca prezenta promisiune bilaterală de vânzare cumpărare se incheie în condițiile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată și completată, a Legii nr.221/2015. a Legii nr.65/2016 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, H.G. nr. 502/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, modificată și completată, a Hotărârii nr. 253/02.04.2014 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 152/1998. a H.G nr.251/2016 privind modificarea și completarea Normelor Metodologice pentru aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe aprobate prin H.G nr.962/2001, a Ordinului nr................și a H.C.L.S.6 nr.

69/31.05.2011 privind aprobarea prețurilor de vânzare a locuințelor construite prin ANL și mă declar în mod expres de acord cu acest fapt.

Subsemnatul...................................., ma oblig să cumpăr de la Statul Român, prin reprezentant,

dreptul de proprietate asupra imobilului-apartament nr......, situat la etajul ....., se....., în bl. ... al

Cartierului „Constantin Brâncuși”, str..............nr......, cu număr cadastral ..........., intabulat în

Cartea Funciară nr............ a localității București - Sector 6, descris mai sus, am achitat azi, data

autentificării prezentei promisiuni, suma de................................... lei...................................., inclusiv

TVA, cu titlu de avans, din totalul prețului de..........lei ,imi asum obligația de a plăti restul de preț al

vânzării așa cum s-a menționat mai sus, și ma declar întru totul de acord cu conținutul și clauzele prezentului înscris.

Subsemnatul/ii cumpărător/i........................................, declarăm pe proprie răspundere cunoscând

prevederile Codului Penal cu privire la falsul în declarații că suntem căsătoriți conform certificatului de căsătorie seria..........nr....................emis la data de.........................., sub regimul...............( comunității

legale/comunitatii conventionale/separatiei de bunuri) conform convenției matrimoniale aut. sub nr.......inregistrata la RNNRM sub nr............

Anexa nr. 1 - Schița apartamentului - este asumată și semnată de Părți la încheierea prezentei Promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare și face parte integrantă din aceasta.

Taxele și onorariul prilejuite de autentificarea prezentei promisiuni sunt suportate de promitentul cumpărător, care suportă și taxele privind autentificarea contractului de vânzare.

Subscrisele părți, declarăm că. înainte de semnarea actului, am citit personal cuprinsul acestuia constatând că el corespunde voinței și condițiilor stabilite de noi părțile de comun acord, drept pentru care semnăm mai jos.

Actele care au stat la baza autentificării prezentului înscris sunt Hotărârea Guvernului nr. 1263/18.10.2005. publicată în Monitorul Oficial nr. 947/2005, autorizația de construire nr........../..........,

procesul verbal de recepție finală nr............../............, emis de Primăria sectorului 6 București, înregistrat

de Agenția Națională pentru Locuințe sub nr................../...................., Protocolul de predareprimire a

obiectivelor de investiții nr................./......... înregistrat la Primăria sector 6 București și sub nr.

............/.........la Agenția Națională pentru Locuințe. Ordonanța de Urgență nr. 112/08.12.2010. Adresa

nr........./......., înregistrată sub nr............/................de Agenția Națională pentru Locuințe, Hotărârea nr.

49/24.03.2011 emisă de Consiliul Local al sectorului 6, Hotărârea nr. 61/25.03.2010 emisă de Consiliul Local al sectorului 6, adresa nr........../......... emisă de Primăria Municipiului București - Direcția

Patrimoniu - Serviciul Cadastru, înregistrată sub nr......../...........de Consiliul Local sector 6 - Direcția

de Administrare a Fondului Locativ sector 6, actul de dezlipire autentificat sub nr................../............de

Biroul Notarului Public ............., cu sediul în București, actul de dezlipire autentificat sub nr.

.........../..........de..........................., cu sediul în București.

Redactată conform dorinței exprese a părților, procesată și autentificată la sediul ................................, din București, str.......................nr.........., sector......., în 1 (un) exemplar original, care rămâne în arhiva biroului notarial public împreună cu 1 (un) duplicat al acestuia, urmând ca părților să li se elibereze un număr de 4(patru) duplicate.

PROMITENT VÂNZĂTOR,                PROMITENT CUMPĂRĂTOR,ANEXA NR. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 268/31.10.2019

S-a cerut autentificarea prezentului înscris:

MODEL CONTRACT DE VÂNZARE

(programul Prima Casa) NR........./............

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art. 1.1. Statul Român, în calitate de proprietar, prin Consiliul Local Sector 6, în calitate de administrator al locuințelor situate în Cartierul „Constantin Brâncuși”, cu sediul în București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, reprezentat de Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, prin Director General ......................................................., cetățean român, domiciliat în

București, str...........nr......., bl........, sc......, et......, ap......, sector....., posesor al CI seria .... nr.

........emisă la data de .......de ............., CNP..........., numit în baza dispoziției nr.........../........... emisă de Primăria sectorului 6 București, înregistrat sub nr........../..........de

D.A.F.L. București, sector 6, în calitate de vânzător, și

.............................................., cetățean român, căsătorit cu ..............................., CNP ....................................... având domiciliul în București, str.....................nr.............., bl.........., sc. ......., ap....., sector 6, posesor al CI seria........nr........emisă la data de.........de.........Sector ..., CNP..........................................,

....................................................., cetățean român, căsătorită cu .............................., CNP .................................. având domiciliul în București, Aleea.................................nr......, bl........., sc....., ap........... sector 6, posesoare a CI seria.....nr...........emisă la data de........de............Sector

....., CNP......................., soți conform certificatului de căsătorie seria ,......nr..........emis la data de .................... de Primăria sector 6 București, având regimul matrimonial al comunității legale conform art. 339 din Noul Cod Civil, fără convenție matrimonială. în calitate de cumpărători, denumiți în continuare "Cumpărătorul”,

Art. 1.2 în baza Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată și completată, a Ordonanței nr. 6/2014, a Legii nr.221/2015, a Legii nr.65/2016 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, H.G. nr. 502/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, modificată și completată, a Hotărârii nr. 253/02.04.2014 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 152/1998, a H.G nr.251/2016 privind modificarea și completarea Normelor Metodologice pentru aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe aprobate prin H.G nr.962/2001, a Ordinului nr............/.........și a H.C.L.S.6 nr. 69/31.05.2011 privind aprobarea

prețurilor de vânzare a locuințelor construite prin ANL. se încheie prezentul contract de vânzare, aprobat în baza Hotărârii Consiliul Local al Sectorului 6 București nr.

......./...............

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea imobilului, in cote parti de...................................(in cazul soților cu regim matrimonial al comunității convenționale sau al

separației de bunuri), cu destinația de locuință situat în Cartierul „Constantin Brâncuși” din Municipiul București, la adresa din.........................................nr....... sector 6,

Imobilul facand parte din blocul de locuințe ......... situat in Cartierul „Constantin

Brâncuși” din Municipiul București, la adresa din str.............. nr. ......... sector 6, cu număr

cadastral..................., intabulat în Cartea Funciară nr................................., a localității București,

conform încheierii nr................/..................., emisă de O.C.P.I. București, sector 6. este compus

din:

Apartamentul nr....., situat la ........, sc......, în bl........ al Cartierului „Constantin

Brâncuși”, compus din..........camere și dependințe, având următoarele încăperi, cu următoarele

suprafețe utile: cameră de zi.........mp, bucătărie - mp, grup sanitar - mp, dormitor -

mp, hol + dependințe -......mp, cu o suprafață utilă de........mp, balcon de ....... mp, suprafață utilă

totală de.......mp și o suprafață construită de.......mp, împreună cu o cotă parte de.........din părțile

comune ale Imobilului.

Odată cu dreptul de proprietate asupra apartamentului se vor transmite cumpărătorului următoarei:

dreptul de proprietate asupra cotei-parti de............din părțile de folosința comuna ale

blocului, care, prin natura si destinația lor, sunt in folosința comuna a tuturor proprietarilor ( mai puțin adăpostul A.L.A.)

dreptul de folosință pe toată durata existenței construcției, asupra suprafeței in cotă parte de........m.p. teren, aferentă apartamentului din terenul în suprafață de.........m.p., pe care este

construit blocul de locuințe, identificat cu număr cadastral ....... intabulat în CF nr..........a loc.

București sector 6.

Art. 2.1.1. Odată cu dreptul de proprietate asupra locuinței, vânzătorul dobândește și dreptul de proprietate asupra cotei-părți corespunzătoare din centrala termică, aceasta rămânând în administrarea vânzătorului până va fi predată (prin proces-verbal), Asociației de Proprietari.

în prețul apartamentului este inclus și prețul cotei părți corespunzătoare din centrala termică.

Art. 2.1.2. Locuința ce se vinde este ocupată de cumpărător în baza contractului de închiriere nr..........din.........., modificat și completat în baza actului adițional nr......./..............

Art. 2.1.3. Contractul de închiriere nr..........din..........., modificat și completat în baza

actului adițional nr.........../........... existent pentru locuință, încetează de drept la data încheierii

prezentului contract, fără punere în întârziere si fără nicio altă formalitate.

Art. 2.1.4. Obiectul contractului se regăsește în schița cadastrală ce constituie Anexa nr. 1, la contract și care face parte integrantă din acesta și care este asumată și semnată de părțile contractante.

Art. 2.2. Noi. părțile prezentului contract declarăm că ne-au fost puse în vedere de către notarul public instrumentator dispozițiile Legii 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2.2.1. Vânzătorul, prin reprezentant, declar că am pus la dispoziția cumpărătorului Certificatul de performanță energetică a clădirii înregistrat sub nr......./........certificat întocmit de

inginer auditor energetic ............................, conform căruia imobilul este clasificat în clasa

energetică......, iar eu, cumpărătorul declar că am primit acest certificat și am luat cunoștință despre

conținutul acestuia.

 • III. MODALITATE DE DOBÂNDIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE

Art. 3.1. Dreptul de proprietate asupra imobilului descris mai sus a fost dobândit în baza Hotărârii Guvernului nr. 389/2002 si a Hotărârii Guvernului nr. 1263/18.10.2005 publicată în Monitorul Oficial nr. 947/2005 care a imputernicit Consiliul Local Sector 6, sa administreze imobilele din cartierul de locuințe „Constantin Brancusi”. întregul cartier „Constantin Brancusi” a fost edificat în baza autorizațiilor de construire nr....../....../.............................................................

emise de Primăria sectorului 6 București,, recepționate în baza proceselor verbale de recepție finală nr........../.............., emise de Primăria sectorului 6 București, înregistrate de Agenția Națională

pentru Locuințe sub nr........../........... și date în administrare Consiliului Local sector 6 București,

conform Protocoalelor de predare-primire a obiectivelor de investiții nr.

............./.......... înregistrat la Primăria sector 6 București și sub nr............./........... la Agenția Națională pentru Locuințe. în baza Ordonanței de Urgență nr....../........ și a Adresei nr.


......../............., înregistrată sub nr........../.......... de Agenția Națională pentru Locuințe, toate locuințele au fost trecute în proprietatea privată a statului român și în administrarea autorității publice locale în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea ANL, republicată, cu completările și modificările ulterioare, terenul rămânând în proprietatea privată a Municipiului București.

Consiliul Local sector 6 București a împuternicit Direcția de Administrare a Fondului Locativ sector 6 să vândă locuințele din Cartierul Constantin Brâncuși, în baza Hotărârii nr. 49/24.03.2011 emisă de Consiliul Local al sectorului 6, precum și să administreze imobilele, în baza Hotărârii nr. 61/25.03.2010 emisă de Consiliul Local al sectorului 6.

Imobilul bloc............., a fost dezmembrat din imobilul compus din suprafața inițială totală de.........

mp și construcțiile blocuri.............................(tronsoanele........), edificate pe acesta conform actului

de dezlipire autentificat sub nr........../........... de Biroul Notarului Public ........., cu sediul în

București. Ulterior, apartamentul ce face obiectul prezentului act a fost dezmembrat din imobilul-bloc ......... conform actului de dezlipire autentificat sub nr.........../............. de Societatea

........................................................, cu sediul în București.

A

întreg cartierul este compus din teren intravilan în suprafață de..................m.p. (din măsurători)

.................m.p. (din acte) și construcțiile - blocuri .......................................și a fost dezmembrat în ..........de loturi, conform actului de dezmembrare autentificat sub nr............/......... de

......................., cu sediul în București, iar în baza actului de dezmembrare autentificat sub nr. ....................., rectificat în baza încheierii de rectificare nr....................., ambele de................, cu sediul în București, întreg cartierul a fost dezmembrat în ...................... loturi (reprezentând

blocurile cu apartamentele aferente), din care face parte și apartamentul ce se înstrăinează prin prezentul contract de vânzare.

în baza adresei nr......../.............emisă de Primăria Municipiului București - Direcția Patrimoniu -

Serviciul Cadastru, înregistrată sub nr.............../...................de Consiliul Local sector 6 - Direcția

de Administrare a Fondului Locativ sector 6, imobilul bloc a primit adresă și număr poștal și anume: ...............................nr.............

 • IV. PREȚUL IMOBILULUI ȘI MODALITATEA DE PLATĂ

Art. 4.1. Prețul de vânzare al apartamentului este de...................................................lei,

inclusiv T.V.A., în baza adresei nr................./.............., emisă de unitatea vânzătoare, stabilit prin

Ordinul nr......../...........și prin H.C.L.S.6 nr..................și a fost achitat de către cumpărător astfel:

 • (a)    Suma de............... lei, inclusiv TVA , s-a achitat de către cumpărător, din surse proprii,

conform mențiunilor din promisiunea bilaterală de vânzare cumpărare autentificată sub nr. .....................de...................................., cu sediul în București;

 • (b)    Suma de....................Lei ............................inclusiv T.V.A., s-a achitat, azi, data

autentificării, din surse proprii ale cumpărătorului, conform chitanței nr.....................emisă de

DAFL Sector 6 București.

 • (c)    Restul sumei ................ lei ...................inclusiv T.V.A urmează a se achita până cel mai

târziu la data de ..............., în contul cu nr. R037TREZ7065006XXX009164 deschis pe numele

Direcției de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 la Trezoreria sectorului 6 București,cod fiscal 26479633 din creditul în sumă de ............................. obținut de cumpărător de la

................................... în cadrul Programului „Prima Casă”, conform Contractului de credit nr. ...................................., garantat conform prevederilor legale care reglementează Programul "Prima Casă" cu Contractul de garantare nr..................... încheiat în baza............................... între

.................................................... și ......................................, cumpărător, care va fi achitat prin transfer bancar în lei în contul Vânzătoarei menționat mai sus, numai după:

intabularea prezentului contract de vânzare, și

înscrierea ipotecii legale, de rang I, asupra apartamentului ce face obiectul prezentului contract, instituită în favoarea Statului Român reprezentat de MFP și în favoarea finanțatorului, proporțional cu procentul de garantare și a interdicțiilor în favoarea acestora, conform contractului de garantare pentru achiziția de locuințe nr................... încheiat între

FNGCIMM S.A. IFN,

............................., în calitate de finanțator și............................, în calitate de beneficiar, precum și interdicția de înstrăinare a apartamentului pe termen de 5 ani de la data dobândirii acestuia prin prezentul contract de vânzare și a interdicției de grevare cu alte sarcini a apartamentului pe toată durata creditului acordat prin Contractul de credit nr..................................

Art. 4.2. Eu, cumpărătorul, declar că accept in mod expres instituirea ipotecii legale în favoarea finanțatorului................................Sucursala/Agentia........................., potrivit art. 2.386,

alin 3 din Noul Cod Civil, și corespunzător procentului garantat de FNGCIMM, în numele și în contul statului, asupra apartamentului, astfel cum s-a arătat anterior, achiziționat în cadrul programului național intitulat „Prima Casă”, constatat prin Contractul de credit nr............................., înțelegând ca înscrierea acestei ipoteci legale în Cartea Funciară, operează

numai la momentul în care creditul a devenit restant, iar FNGCIMM S.A. 1FN a emis decizia de respingere a cererii de plată și a transmis finanțatorului cererea de radiere din Cartea Funciară a dreptului (corespunzător procentului garantat) de ipotecă legală de rang I și a interdicției de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanțării, prezentul acord constituind un acord prealabil necesar înscrierii în Cartea Funciară a ipotecii legale sus-amintită.

Art. 4.3. Eu, cumpărătorul, mă declar în mod expres de acord cu clauzele menționate in art. 4.1 (a), (b), (c) si 4.2.

Art. 4.4. Vânzătorul, declar că am luat cunoștință că restul de preț al imobilului, în sumă de ..................lei inclusiv T.V.A., este plătit de cumpărător, parte din împrumutul acordat

de.........................., conform contractului de credit nr................................., si parte din surse proprii

ale cumpărătorului, fapt cu care vânzătorul, prin reprezentant se declară în mod expres de acord.

Art. 4.4.1. Noi părțile, suntem de acord ca dovada primirii restului de preț de către vânzător, să o constituie ordinul de plata semnat și stampilat de instituția bancară sau extrasul de cont sau la solicitarea băncii finanțatoare, vânzătorul, prin reprezentant se obligă să dea o declarație autentică din care să rezulte primirea integrală a prețului apartamentului.

Art. 4.5. Prezentul contract de vânzare se face grevat de ipoteca legală, în favoarea vânzătorului pentru prețul datorat, conform art 1723 si 2386 din Noul Cod Civil, care urmează a se nota în cartea funciară, în baza Legii nr. 7/1996 cu modificările și completările ulterioare.

 • V. DECLARAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

Art. 5.1. Eu,...............................cumpărătorul declar cunoscând sancțiunile prevăzute de

Codul Penal privind falsul în declarații, că atat eu cat si membrii familiei mele (copii si/sau alte persoane aflate in intretinere)........................................., CNP ......................................nu deținem

nicio locuință proprietate personală, inclusiv casă de vacanță, si nu detin/detinem la data încheierii contractului de vanzare-cumparare un teren atribuit conform prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personala..

Art. 5.2. Noi, ...................................., cumpărători, declarăm în mod expres că suntem de

acord ca bunul imobil ce face obiectul prezentului contract sa constituie/sa nu constituie locuință de familie si solictăm /nu solictăm notarea, ca locuință de familie, în Cartea Funciară a apartamentului conform art. 321 alin 1 din Noul Cod Civil.

Art. 5.2.1. Subsemnatul/ii cumpărător/i ........................................, declarăm pe proprie

răspundere cunoscând prevederile Codului Penal cu privire la falsul în declarații că suntem căsătoriți conform certificatului de căsătorie seria..........nr....................emis la data de.........................., sub

regimul ............... ( comunității legale/comunitatii conventionale/separatiei de bunuri) conform

convenției matrimoniale aut. sub nr.......înregistrata la RNNRM sub nr............

Art. 5.2.2. Costul utilităților pentru apartamentul ce face obiectul prezentului contract, a fost achitat integral de către cumpărător, chiriaș, conform chitanțelor nr.........acesta fiind beneficiarul

contractelor încheiate cu furnizorul de utilități.

 • VI. DECLARAȚIILE ȘI OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI

Art. 6.1. Odată cu semnarea prezentului act de vânzare, vânzătorul predă locuința, și cumpărătorul preia locuința, conform procesului verbal din data de....................... care constituie

Anexa nr. 2, la prezentul contract, anexă semnată și asumată de părți.

Art. 6.1.1. Transmisiunea proprietății cu toate atributele sale si predarea imobilului, împreună cu tot ceea ce este necesar pentru exercitarea posesiei, se face astăzi data autentificării contractului, fără nicio altă formalitate.

Art. 6.2. Pentru prezentul act a fost emisă Adeverința din data de ............................, de

către Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6. administratorul Cartierului “Constantin Brâncuși” din Municipiul București, Sector 6, din care rezultă că toate datoriile către D.A.F.L. sunt achitate la zi, precum și toate obligațiile financiare pe care cumpărătorul le-a avut pe durata derulării contractului de închiriere, în calitatea sa de chiriaș.

Art. 6.3. Vânzătorul, prin reprezentant declară, că bunul imobil ce face obiectul prezentului act nu a fost înstrăinat, grevat de sarcini, servituți, nu este clasat ca monument istoric, ansamblu sau sit arheologic, nu face obiectul unor litigii sau proceduri administrative de retrocedare a proprietății în baza legilor speciale, nu face obiectul unor contracte de inchiriere, cu excepția contractului de închiriere încheiat între părțile contractante, conform Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată și completată.

Art. 6.4. Vânzătorul, prin reprezentant, declar, că sunt de acord cu radierea dreptului de proprietate asupra apartamentului de pe numele Statului Român în conformitate cu art.885 alin.2 Cod Civil, si totodată mai declar ca sunt de acord cu instituirea interdicției de vânzare pe o perioada de 5 ani de la data încheierii prezentului contract in conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru locuințe, cu modificările și completările ulterioare.

 • VII. OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

Art. 7.1. Cumpărătorul se obligă să nu înstrăineze locuința, prin acte între vii, pe o perioada de 5 (cinci) ani de la data încheierii prezentului contract, excepție fiind situația în care locuința constituie obiectul unor garanții reale imobiliare, în favoarea instituțiilor de credit care finanțează achiziția acesteia, clauză cu care, eu cumpărătorul mă declar în mod expres de acord.

Art. 7.1.1. Instituțiile de credit vor putea valorifica locuințele și anterior expirării termenului de 5 ani. pe calea executării silite, în condițiile legii, în cazul neîndeplinirii obligațiilor din contractele de credit de către proprietarii locuinței, clauză cu care, eu cumpărătorul mă declar în mod expres de acord.

Art. 7.1.2. Interdicția de înstrăinare a locuinței pentru primii 5 ani, se înscrie în Cartea Funciară, potrivit prevederilor Legii nr. 7/1996 - Legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, clauză cu care, eu cumpărătorul mă declar în mod expres de acord.

Art. 7.1.3. Cumpărătorul se obligă să suporte cheltuielile de întreținere și reparații a cotei părți corespunzătoare de       % din centrala termică.

Art. 7.2. Cumpărătorul preia toate obligațiile aferente locuinței și terenului, existente în momentul semnării prezentului contract și își asumă întreaga răspundere pentru toate obligațiile viitoare ce decurg din calitatea de proprietar, clauză cu care, eu cumpărătorul mă declar în mod expres de acord.

Art. 7.3. Cumpărătorul se obligă și se declară de acord în mod expres să continue raporturile de administrare cu vânzătorul imobilului, până la predarea către Asociația de Proprietari a tuturor documentelor ce fac parte integrantă din administrarea imobilului. .

Art. 7.4. Cheltuielile ocazionate de perfectarea prezentului contract de vânzare sunt suportate integral de către Cumpărător.

Art. 7.5. Eu, cumpărătorul, declar că înțeleg și sunt de acord, să permit furnizorilor de utilități, accesul gratuit la mașinile și/sau echipamentele pe care aceștia le deservesc.

Art. 7.6. Eu, cumpărătorul, declar că mă oblig să inregistrez prezentul contract la organele fiscale in termen de 30 zile calendaristice, de la data autentificării prezentului contract de vânzare-cumpărare.

 • VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 8.1. Vânzătorul, prin reprezentant garantez pe cumpărător contra evictiunii si a viciilor apartamentului conform prevederilor art. 1695 și art. 1707 din Noul Cod Civil.

 • IX. ALTE CLAUZE

Art. 9.1. Cumpărătorul confirmă că până la data semnării prezentului contract, imobilul ce face obiectul contractului de vânzare a fost predat de către reprezentantul vânzătorului și primit în stare bună și tară vicii, așa cum rezultă din procesul verbal de predare-primire menționat mai sus, Anexa nr. 2 la prezentul contract.

Art. 9.2. Forța majoră exonerează de răspundere contractuală partea care o invocă în condițiile legii.

Art. 9.3. Imobilul nu este grevat de sarcini și nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane, după cum rezultă din extrasele de cartea funciară pentru autentificare nr.

.............../.................. și nr................/.................., ambele eliberate de Biroul de cadastru și publicitate imobiliară sector 6 București.

Art. 9.4. Pentru încheierea prezentului contract de vânzare s-a emis Certificatul de atestare fiscală nr....................../...................... de către Serviciul Public pentru Finanțe Publice

Locale al Sectorului 6 București.

Art. 9.5. începând de azi, data autentificării prezentului contract de vânzare toate taxele și impozitele aferente apartamentului trec în sarcina cumpărătorului.

Art. 9.6. Următoarele Anexe sunt asumate și semnate de Părți la încheierea prezentului Contract de vânzare și fac parte integrantă din acesta:

Anexa nr. 1 - Schița apartamentului.

Anexa nr. 2 - Procesul verbal de predare primire a locuinței;

Art. 9.7. Taxele de autentificare au fost calculate la suma de..............lei, conform

adresei nr.............../.............., emisă de Direcția de Administrare a Fondului Locativ al Sectorului

6 București, reprezentând prețul vânzării conform Ordinului nr............../.............și H.C.L.S.6 nr.

......../.........................

Art. 9.8. Noi, părțile, declarăm că am luat cunoștință că operațiunea de intabulare a dreptului de proprietate în Cartea Funciară asupra imobilului ce face obiectul prezentului contract de vânzare, în favoarea cumpărătorului, va fi efectuată de către notarul public.

Art. 9.8.1. Vânzătorul, prin reprezentant, mă declar in mod expres de acord cu intabularea dreptului de proprietate în favoarea cumpărătorului, in cartea funciara a imobilului ce formează obiectul prezentului inscris.

Art. 9.9. Noi. părțile contractante, prin reprezentant și în nume propriu, declarăm că înainte de semnarea actului, am citit personal cuprinsul acestuia, constatând că el corespunde voinței și condițiilor stabilite de noi, de comun acord, drept pentru care semnăm mai jos.

Art. 9.9.1. Noi, părțile, declarăm că am fost informați de către notarul public de dispozițiile Ordinului nr. 15/16.08.2012 pentru punerea în aplicare a normelor privind forma și clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuințelor, în acest sens fiind emisă polița de asigurare seria ..............nr................din data de...................încheiată cu.................

Art. 9.9.2. Eu, cumpărătorul, am luat cunoștință ca prezentul contract de vânzare se încheie în condițiile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată și completată, a Legii nr.221/2015, a Legii nr.65/2016 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe a H.G. nr. 502/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998. modificată și completată, a Hotărârii nr. 253/02.04.2014 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 152/1998, a H.G nr.251/2016 privind modificarea și completarea Normelor Metodologice pentru aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe aprobate prin H.G nr.962/2001,a Ordinului nr. ........../................. și a H.C.L.S.6 nr...../..... privind aprobarea prețurilor de vânzare a locuințelor construite prin ANL și mă declar în mod expres de acord cu acest fapt.

Art. 9.9.3. Actele care au stat la baza autentificării prezentului înscris sunt Hotărârea Guvernului nr. 1263/18.10.2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 947/2005. autorizația de construire nr. ........./.........., procesul verbal de recepție finală nr............../............, emis de Primăria sectorului 6 București, înregistrat de Agenția Națională pentru Locuințe sub nr................../....................,

Protocolul de predare-primire a obiectivelor de investiții nr................./.........înregistrat la Primăria

sector 6 București și sub nr............./......... la Agenția Națională pentru Locuințe, Ordonanța de

Urgență nr. 112/08.12.2010. Adresa nr........./......., înregistrată sub nr............/................de Agenția

Națională pentru Locuințe, Hotărârea nr. 49/24.03.2011 emisă de Consiliul Local al sectorului 6, Hotărârea nr. 61/25.03.2010 emisă de

Consiliul Local al sectorului 6, adresa nr........../.........emisă de Primăria Municipiului București -

Direcția Patrimoniu - Serviciul Cadastru, înregistrată sub nr......../...........de Consiliul Local sector

6 - Direcția de Administrare a Fondului Locativ sector 6. actul de dezlipire autentificat sub nr. ................./............de Biroul Notarului Public............., cu sediul în București, actul de dezlipire autentificat sub nr............/..........de..........................., cu sediul în București.

Redactată conform dorinței exprese a părților, procesată și autentificată la sediul ................................, din București, str....................... nr.........., sector ......., în 1 (un) exemplar original, care rămâne în arhiva biroului notarial public împreună cu 1 (un) duplicat al acestuia, urmând ca părților să li se elibereze un număr de 5 (cinci) duplicate.

VÂNZĂTOR,

CUMPĂRĂTOR,


Reprezentat de

Anexa nr. 2

la contractul de vânzare

nr........data..............

Consiliul Local Sector 6

Direcția de Administrare a Fondului

Locativ Sector 6 București

Proces Verbal de Predare - Primire a locuinței

 • 1. Subsemnatul, .......................... cetățean român, domiciliat în București, str.

...............nr....... bl......, sc....., et......, ap....., sector.....posesor al CI seria.....nr......... emisă la data de........de........, CNP..................., în calitate de reprezentant legal al Direcției

de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, cu sediul în localitatea București, strada ........................, sectorul 6, în calitate de vânzător

Și

 • 2. Subsemnații, ..........................., cetățean român, având domiciliul în ..............,

str.........nr........., bl......, sc. ..., ap....., sector ..., posesor al CI seria......nr.........emisă la

data de.........de............Sector    CNP...................și....................., cetățean român,

având domiciliul în....................., str...............nr....., bl........, sc....., ap....., sector

posesoare a CI seria......nr......emisă la data de........de........Sector 6, CNP..............., în

calitate de cumpărători, în baza contractului de vânzare autentificat sub nr.......din data de........

de.....................................am procedat, primul la predarea și secundul la primirea locuinței situată

la adresa din București, str.....................nr....., bl......., sc.... et.....ap....... Sector 6, conform

schiței, Anexa nr. 1 la contractul de vânzare - cumpărare.

 • 3. Odată cu dreptul de proprietate asupra locuinței, vânzătorul transmite cota-parte corespunzătoare din centrala termică, aceasta rămânând în administrarea vânzătorului până va fi predată Asociației de Proprietari, cumpărătorului revenindu-i obligația de a suporta cheltuielile de întreținere și reparații a cotei-părți corespunzătoare de......%.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în 1 (un) exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial.

VÂNZĂTOR,

CUMPĂRĂTOR,


Reprezentat de
ANEXA NR. 3

la H.C.L. SECTOR 6 nr. 268/31.10.2019

S-a cerut autentificarea prezentului înscris:

MODEL CONTRACT DE VÂNZARE

(credit ipotecar) NR........./............

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art. 1.1. Statul Român, în calitate de proprietar, prin Consiliul Local Sector 6, în calitate de administrator al locuințelor situate în Cartierul „Constantin Brâncuși”, cu sediul în București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, reprezentat de Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, prin Director General Ing........................................................, cetățean român, domiciliat

în București, str...........nr......., bl........, sc......, et......, ap......, sector....., posesor al CI seria ....

nr.........emisă la data de.......de............., CNP..........., numit în baza dispoziției nr.........../...........

emisă de Primăria sectorului 6 București, înregistrat sub nr........../..........de

D.A.F.L. București, sector 6, în calitate de vânzător, și

.............................................., cetățean român, căsătorit cu ..............................., CNP ......................................., având domiciliul în București, str.....................nr.............., bl.........., sc. ......., ap....., sector 6, posesor al CI seria........nr........emisă la data de.........de.........Sector ..., CNP..........................................,

....................................................., cetățean român, căsătorită cu .............................., CNP ................................., având domiciliul în București, Aleea.................................nr......, bl........., sc....., ap.........., sector 6, posesoare a CI seria.....nr...........emisă la data de........de............Sector

......CNP......................., soți conform certificatului de căsătorie seria ,......nr..........emis la data de .................... de Primăria sector 6 București, având regimul matrimonial al comunității legale conform art. 339 din Noul Cod Civil, fără convenție matrimonială, în calitate de cumpărători, denumiți în continuare ‘‘Cumpărătorul”,

Art. 1.2 în baza Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată și completată, a Ordonanței nr. 6/2014, a Legii nr.221/2015. a Legii nr.65/2016 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, H.G. nr. 502/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, modificată și completată, a Hotărârii nr. 253/02.04.2014 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 152/1998. a H.G nr.251/2016 privind modificarea și completarea Normelor Metodologice pentru aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe aprobate prin H.G nr.962/2001. a Ordinului nr............/.........și a H.C.L.S.6 nr. 69/31.05.2011 privind aprobarea

prețurilor de vânzare a locuințelor construite prin ANL, se încheie prezentul contract de vânzare, aprobat în baza Hotărârii Consiliul Local al Sectorului 6 București nr.

......./...............

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea imobilului, in cote parti de...................................(in cazul soților cu regim matrimonial al comunității convenționale sau al

separației de bunuri), cu destinația de locuință situat în Cartierul „Constantin Brâncuși” din Municipiul București, la adresa din.........................................nr......, sector 6,

Imobilul facand parte din blocul de locuințe.........situat in Cartierul „Constantin Brâncuși”

din Municipiul București, la adresa din str .............. nr. ........ sector 6, cu număr cadastral

..................., intabulat în Cartea Funciară nr................................. a localității București, conform încheierii nr................/..................., emisă de O.C.P.I. București, sector 6, este compus din:

Apartamentul nr....., situat la ........, sc......, în bl........ al Cartierului „Constantin

Brâncuși”, compus din..........camere și dependințe, având următoarele încăperi, cu următoarele

suprafețe utile: cameră de zi.........mp, bucătărie -......mp, grup sanitar -......mp, dormitor -......

mp. hol + dependințe -......mp. cu o suprafață utilă de........mp, balcon de ....... mp, suprafață utilă

totală de.......mp și o suprafață construită de.......mp, împreună cu o cotă parte de.........din părțile

comune ale Imobilului.

Odată cu dreptul de proprietate asupra apartamentului se vor transmite cumpărătorului următoarei:

dreptul de proprietate asupra cotei-parti de............din părțile de folosința comuna ale

blocului, care, prin natura si destinația lor, sunt in folosința comuna a tuturor proprietarilor ( mai puțin adăpostul A.L.A.)

dreptul de folosință pe toată durata existenței construcției, asupra suprafeței in cotă parte de........m.p. teren, aferentă apartamentului din terenul în suprafață de.........m.p., pe care este

construit blocul de locuințe, identificat cu număr cadastral ........ intabulat în CF nr..........a loc.

București sector 6.

Art. 2.1.1. Odată cu dreptul de proprietate asupra locuinței, vânzătorul dobândește și dreptul de proprietate asupra cotei-părți corespunzătoare din centrala termică, aceasta rămânând în administrarea vânzătorului până va fi predată (prin proces-verbal), Asociației de Proprietari.

în prețul apartamentului este inclus și prețul cotei părți corespunzătoare din centrala termică.

Art. 2.1.2. Locuința ce se vinde este ocupată de cumpărător în baza contractului de închiriere nr..........din.........., modificat și completat în baza actului adițional nr......./..............

Art. 2.1.3. Contractul de închiriere nr..........din..........., modificat și completat în baza

actului adițional nr.........../........... existent pentru locuință, încetează de drept la data încheierii

prezentului contract, fără punere în întârziere si fără nicio altă formalitate.

Art. 2.1.4. Obiectul contractului se regăsește în schița cadastrală ce constituie Anexa nr. 1, la contract și care face parte integrantă din acesta și care este asumată și semnată de părțile contractante.

Art. 2.2. Noi. părțile prezentului contract declarăm că ne-au fost puse în vedere de către notarul public instrumentator dispozițiile Legii 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2.2.1. Vânzătorul, prin reprezentant, declar că am pus la dispoziția cumpărătorului Certificatul de performanță energetică a clădirii înregistrat sub nr......./........certificat întocmit de

inginer auditor energetic ............................, conform căruia imobilul este clasificat în clasa

energetică.......iar eu, cumpărătorul declar că am primit acest certificat și am luat cunoștință despre

conținutul acestuia.

 • 111. MODALITATE DE DOBÂNDIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE

Art. 3.1. Dreptul de proprietate asupra imobilului descris mai sus a fost dobândit în baza Hotărârii Guvernului nr. 389/2002 si a Hotărârii Guvernului nr.1263/18.10.2005 publicată în Monitorul Oficial nr. 947/2005 care a imputemicit Consiliul Local Sector 6, sa administreze imobilele din cartierul de locuințe „Constantin Brancusi'’. întregul cartier „Constantin Brancusi” a fost edificat în baza autorizațiilor de construire nr....../....../............................................................. emise de

Primăria sectorului 6 București,, recepționate în baza proceselor verbale de recepție finală nr. ........./.............., emise de Primăria sectorului 6 București, înregistrate de Agenția Națională pentru Locuințe sub nr........../..........., și date în administrare Consiliului Local sector 6 București, conform

Protocoalelor de predare-primire a obiectivelor de investiții nr.

............./.......... înregistrat la Primăria sector 6 București și sub nr............./........... la Agenția Națională pentru Locuințe. în baza Ordonanței de Urgență nr....../........ și a Adresei nr.


......../............., înregistrată sub nr........../.......... de Agenția Națională pentru Locuințe, toate locuințele au fost trecute în proprietatea privată a statului român și în administrarea autorității publice locale în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea ANL, republicată, cu completările și modificările ulterioare, terenul rămânând în proprietatea privată a Municipiului București.

Consiliul Local sector 6 București a împuternicit Direcția de Administrare a Fondului Locativ sector 6 să vândă locuințele din Cartierul Constantin Brâncuși, în baza Hotărârii nr. 49/24.03.2011 emisă de Consiliul Local al sectorului 6. precum și să administreze imobilele, în baza Hotărârii nr. 61/25.03.2010 emisă de Consiliul Local al sectorului 6.

Imobilul bloc............., a fost dezmembrat din imobilul compus din suprafața inițială totală de.........

mp și construcțiile blocuri.............................(tronsoanele........), edificate pe acesta conform actului

de dezlipire autentificat sub nr........../........... de Biroul Notarului Public ........., cu sediul în

București. Ulterior, apartamentul ce face obiectul prezentului act a fost dezmembrat din imobilul-bloc ......... conform actului de dezlipire autentificat sub nr.........../............. de Societatea

........................................................ cu sediul în București.

A întreg cartierul este compus din teren intravilan în suprafață de..................m.p. (din măsurători)

.................m.p. (din acte) și construcțiile - blocuri .......................................și a fost dezmembrat în ..........de loturi, conform actului de dezmembrare autentificat sub nr............/......... de

......................., cu sediul în București, iar în baza actului de dezmembrare autentificat sub nr. ....................., rectificat în baza încheierii de rectificare nr....................., ambele de................, cu sediul în București, întreg cartierul a fost dezmembrat în ...................... loturi (reprezentând

blocurile cu apartamentele aferente), din care face parte și apartamentul ce se înstrăinează prin prezentul contract de vânzare.

în baza adresei nr......../.............emisă de Primăria Municipiului București - Direcția Patrimoniu -

Serviciul Cadastru, înregistrată sub nr.............../...................de Consiliul Local sector 6 - Direcția

de Administrare a Fondului Locativ sector 6, imobilul bloc a primit adresă și număr poștal și anume: ...............................nr.............

 • IV. PREȚUL IMOBILULUI Șl MODALITATEA DE PLATĂ

Art. 4.1. Prețul de vânzare al apartamentului este de...................LEI, inclusiv T.V.A.,

conform adresei nr............./................ emisă de unitatea vânzătoare, stabilit în baza Ordinului nr.

............../...............și H.C.L.S.6 nr........../...........și a fost achitat de către cumpărător astfel:

 • a)    Suma        de         .................... lei,         inclusiv        TVA,

reprezentând..................................................... s-a achitat de către cumpărător, din surse proprii,

conform mențiunilor din promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare autentificată sub nr. ......../.....................de........................................, cu sediul în București;

 • b)    Suma de .......................... lei    inclusiv TVA, reprezentând

.............................................., s-a achitat azi, din surse proprii ale cumpărătorului,

conform chitanței nr.

..................../...................emisă de DAFL sector 6 București.

 • c)    Restul sumei de ......................lei, inclusiv TVA, reprezentând

.................................................. inclusiv TVA, urmează a se achita până cel mai târziu la data de ................................din creditul în sumă de..............lei....................obținut de cumpărător de la .......................................conform Contractului de credit nr......................../............................

Art. 4.2. Creditul se va utiliza după înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate al cumpărătorului, a ipotecii de rang I valabilă pe toată durata finanțării, cu notarea în Cartea Funciară a interdicțiilor solicitate de banca finanțatoare sau cu alte sarcini pe toată durata finanțării în favoarea Băncii finanțatoare și prezentarea la banca de către cumpărător în termen de..................

zile de la intabulare, a încheierii prin care s-a dispus înscrierea dreptului de proprietate al cumpărătorului, înscrierea ipotecii și notarea interdicțiilor și a unui extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte aceste înscrieri, în original. Această sumă se va achita prin transfer bancar în contul cu nr. R037TREZ7065006XXX009164 deschis pe numele Direcției de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 la Trezoreria sectorului 6 București, în termen de maximum ....................... zile lucrătoare de la data obținerii documentelor mai sus menționate,

clauză cu care, eu cumpărătorul mă declar în mod expres de acord.

Art. 4.3. Vânzătorul, prin reprezentant, declar că am luat cunoștință că restul de preț al imobilului, în sumă de .................... lei, inclusiv TVA, reprezentând

...................................., este plătit de cumpărător, parte din împrumutul acordat de ......................., si parte din surse proprii ale cumpărătorului, fapt cu care vânzătorul, prin reprezentant mă declar în mod expres de acord.

Art. 4.3.1. Noi părțile, suntem de acord ca dovada primirii restului de preț de către vânzător, să o constituie ordinul de plata semnat și stampilat de instituția bancară sau extrasul de cont sau la solicitarea băncii finanțatoare, vânzătorul, prin reprezentant se obligă să dea o declarație autentică din care să rezulte primirea integrală a prețului apartamentului.

Art. 4.4. Prezentul contract de vânzare se face grevat de ipoteca legală, în favoarea vânzătorului pentru prețul datorat, conform art 1723 si art. 2386 din Noul Cod Civil, care urmează a se nota în cartea funciară, în baza Legii nr. 7/1996 cu modificările ulterioare.

Art. 4.5. Eu, cumpărătorul, mă declar în mod expres de acord cu clauzele menționate în art. 4.1 (a, b și c) si 4.2,

 • V. DECLARAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

Art. 5.1. Eu,...............................cumpărătorul declar cunoscând sancțiunile prevăzute de

Codul Penal privind falsul în declarații, că atat eu cat si membrii familiei mele (copii si/sau alte persoane aflate in intretinere)........................................., CNP...................................... nu deținem

nicio locuință proprietate personală, inclusiv casă de vacanță, si nu detin/detinem la data incheierii contractului de vanzare-cumparare un teren atribuit conform prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personala..

Art. 5.2. Noi, ...................................., cumpărători (in cazul soților), declarăm în mod

expres că suntem de acord ca bunul imobil ce face obiectul prezentului contract sa constituie/sa nu constituie locuință de familie si solictăm /nu solictăm notarea, ca locuință de familie, în Cartea Funciară a apartamentului conform art. 321 alin 1 din Noul Cod Civil.

Art. 5.2.1. Subsemnatul/ii cumpărător/i........................................, declarăm pe proprie răspundere

cunoscând prevederile Codului Penal cu privire la falsul în declarații că suntem căsătoriți conform certificatului de căsătorie seria..........nr....................emis la data de.........................., sub regimul

...............( comunității legale/comunitatii conventionale/separatiei de bunuri) conform convenției matrimoniale aut. sub nr.......înregistrata la RNNRM sub nr............

Art. 5.2.2. Costul utilităților pentru apartamentul ce face obiectul prezentului contract, a fost achitat integral de către cumpărător, chiriaș, conform chitanțelor nr.........acesta fiind beneficiarul

contractelor încheiate cu furnizorul de utilități.

 • VI. DECLARAȚIILE ȘI OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI

Art. 6.1. Odată cu semnarea prezentului act de vânzare, vânzătorul predă locuința, și cumpărătorul preia locuința, conform procesului verbal din data de......................., care constituie

Anexa nr. 2, la prezentul contract, anexă semnată și asumată de părți.

Art. 6.1.1. Transmisiunea proprietății cu toate atributele sale si predarea imobilului, împreună cu tot ceea ce este necesar pentru exercitarea posesiei, se face astăzi data autentificării contractului, fără nicio altă formalitate.

Art. 6.2. Pentru prezentul act a fost emisă Adeverința din data de............................, de

către Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, administratorul Cartierului “Constantin Brâncuși” din Municipiul București, Sector 6, din care rezultă că toate datoriile către D.A.F.L. sunt achitate la zi, precum și toate obligațiile financiare pe care cumpărătorul le-a avut pe durata derulării contractului de închiriere, în calitatea sa de chiriaș.

Art. 6.3. Vânzătorul, prin reprezentant declară, că bunul imobil ce face obiectul prezentului act nu a fost înstrăinat, grevat de sarcini, servituți, nu este clasat ca monument istoric, ansamblu sau sit arheologic, nu face obiectul unor litigii sau proceduri administrative de retrocedare a proprietății în baza legilor speciale, nu face obiectul unor contracte de inchiriere, cu excepția contractului de închiriere încheiat între părțile contractante, conform Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată și completată.

Art. 6.4. Vânzătorul, prin reprezentant, declar, că sunt de acord cu radierea dreptului de proprietate asupra apartamentului de pe numele Statului Român în conformitate cu art.885 alin.2 Cod Civil, si totodată mai declar ca sunt de acord cu menținerea interdicției de vânzare pe o perioada de 5 ani de la data încheierii prezentului contract in conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru locuințe, cu modificările și completările ulterioare.

 • VII. OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

Art. 7.1. Cumpărătorul se obligă să nu înstrăineze locuința, prin acte între vii, pe o perioada de 5 (cinci) ani de la data încheierii prezentului contract, excepție fiind situația în care locuința constituie obiectul unor garanții reale imobiliare, în favoarea instituțiilor de credit care finanțează achiziția acesteia, clauză cu care, eu cumpărătorul mă declar în mod expres de acord.

Art. 7.1.1. Instituțiile de credit vor putea valorifica locuințele și anterior expirării termenului de 5 ani, pe calea executării silite, în condițiile legii, în cazul neîndeplinirii obligațiilor din contractele de credit de către proprietarii locuinței, clauză cu care, eu cumpărătorul mă declar în mod expres de acord.

Art. 7.1.2. Interdicția de înstrăinare a locuinței pentru primii 5 ani, se înscrie în Cartea Funciară, potrivit prevederilor Legii nr. 7/1996 - Legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, clauză cu care, eu cumpărătorul mă declar în mod expres de acord.

Art. 7.1.3. Cumpărătorul se obligă să suporte cheltuielile de întreținere și reparații a cotei părți corespunzătoare de_______% din centrala termică.

Art. 7.2. Cumpărătorul preia toate obligațiile aferente locuinței și terenului, existente în momentul semnării prezentului contract și își asumă întreaga răspundere pentru toate obligațiile viitoare ce decurg din calitatea de proprietar, clauză cu care, eu cumpărătorul mă declar în mod expres de acord.

Art. 7.3. Cumpărătorul se obligă și se declară de acord în mod expres să continue raporturile de administrare cu vânzătorul imobilului, până la predarea către Asociația de Proprietari a tuturor documentelor ce fac parte integrantă din administrarea imobilului.

Art. 7.4. Cheltuielile ocazionate de perfectarea prezentului contract de vânzare sunt suportate integral de către Cumpărător.

Art. 7.5. Eu, cumpărătorul, declar că înțeleg și sunt de acord, să permit furnizorilor de utilități, accesul gratuit la mașinile și/sau echipamentele pe care aceștia le deservesc.

Art. 7.6. Eu, cumpărătorul, declar că mă oblig să înregistrez prezentul contract la organele fiscale in termen de 30 zile calendaristice, de la data autentificării prezentului contract de vânzare-cumpărare.

 • VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 8.1. Vinzatorul, prin reprezentant garantez pe cumpărător contra evictiunii si a viciilor apartamentului conform prevederilor art. 1695 și art. 1707 din Noul Cod Civil.

 • IX. ALTE CLAUZE

Art. 9.1. Cumpărătorul confirmă că până la data semnării prezentului contract, imobilul ce face obiectul contractului de vânzare a fost predat de către reprezentantul vânzătorului și primit în stare bună și fără vicii, așa cum rezultă din procesul verbal de predare-primire menționat mai sus, Anexa nr. 2 la prezentul contract.

Art. 9.2. Forța majoră exonerează de răspundere contractuală partea care o invocă în condițiile legii.

Art. 9.3. Imobilul nu este grevat de sarcini și nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane, după cum rezultă din extrasele de cartea funciară pentru autentificare nr.

.............../.................. și nr................/.................., ambele eliberate de Biroul de cadastru și publicitate imobiliară sector 6 București.

Art. 9.4. Pentru încheierea prezentului contract de vânzare s-a emis Certificatul de atestare fiscală nr....................../...................... de către Serviciul Public pentru Finanțe Publice

Locale al Sectorului 6 București.

Art. 9.5. începând de azi, data autentificării prezentului contract de vânzare toate taxele și impozitele aferente apartamentului trec în sarcina cumpărătorului.

Art. 9.6. Următoarele Anexe sunt asumate și semnate de Părți la încheierea prezentului Contract de vânzare și fac parte integrantă din acesta:

Anexa nr. 1 - Schița apartamentului,

Anexa nr. 2 - Procesul verbal de predare primire a locuinței;

Art. 9.7. Taxele de autentificare au fost calculate la suma de..............lei, conform

adresei nr.............../.............., emisă de Direcția de Administrare a Fondului Locativ al Sectorului

6 București, reprezentând prețul vânzării conform Ordinului nr............../.............și H.C.L.S.6 nr.

......../.........................

Art. 9.8. Noi, părțile, declarăm că am luat cunoștință că operațiunea de intabulare a dreptului de proprietate în Cartea Funciară asupra imobilului ce face obiectul prezentului contract de vânzare, în favoarea cumpărătorului, va fi efectuată de către notarul public.

Art. 9.8.1. Vânzătorul, prin reprezentant, mă declar in mod expres de acord cu intabularea dreptului de proprietate în favoarea cumpărătorului, in cartea funciara a imobilului ce formează obiectul prezentului inscris.

Art. 9.9. Noi. părțile contractante, prin reprezentant și în nume propriu, declarăm că înainte de semnarea actului, am citit personal cuprinsul acestuia, constatând că el corespunde voinței și condițiilor stabilite de noi, de comun acord, drept pentru care semnăm mai jos.

Art. 9.9.1. Noi, părțile, declarăm că am fost informați de către notarul public de dispozițiile Ordinului nr. 15/16.08.2012 pentru punerea în aplicare a normelor privind forma și clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuințelor, în acest sens fiind emisă polița de asigurare seria..............nr................din data de...................încheiată cu.................

Art. 9.9.2. Eu, cumpărătorul, am luat cunoștință ca prezentul contract de vânzare se incheie în condițiile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată și completată, a Legii nr.221/2015, a Legii nr.65/2016 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe a H.G. nr. 502/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, modificată și completată, a Hotărârii nr. 253/02.04.2014 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 152/1998, a H.G nr.251/2016 privind modificarea și completarea Normelor Metodologice pentru aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe aprobate prin H.G nr.962/2001,a Ordinului nr. ........../................. și a H.C.L.S.6 nr...../..... privind aprobarea prețurilor de vânzare a locuințelor construite prin ANL și mă declar în mod expres de acord cu acest fapt.

Art. 9.9.3. Actele care au stat la baza autentificării prezentului înscris sunt Hotărârea Guvernului nr. 1263/18.10.2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 947/2005, autorizația de construire nr. ........./...........procesul verbal de recepție finală nr............../............, emis de Primăria sectorului 6 București, înregistrat de Agenția Națională pentru Locuințe sub nr................../....................,

Protocolul de predare-primire a obiectivelor de investiții nr................./.........înregistrat la Primăria

sector 6 București și sub nr............./......... la Agenția Națională pentru Locuințe, Ordonanța de

Urgență nr. 112/08.12.2010, Adresa nr........./......., înregistrată sub nr............/................de Agenția

Națională pentru Locuințe, Hotărârea nr. 49/24.03.2011 emisă de Consiliul Local al sectorului 6, Hotărârea nr. 61/25.03.2010 emisă de Consiliul Local al sectorului 6, adresa nr........../.........emisă

de Primăria Municipiului București - Direcția Patrimoniu - Serviciul Cadastru, înregistrată sub nr. ......./........... de Consiliul Local sector 6 - Direcția de Administrare a Fondului Locativ sector 6, actul de dezlipire autentificat sub nr................../............ de Biroul Notarului Public ............., cu

sediul în București, actul de dezlipire autentificat sub nr............/..........de ..........................., cu

sediul în București.

Redactată conform dorinței exprese a părților, procesată și autentificată la sediul ................................, din București, str....................... nr.........., sector ......., în 1 (un) exemplar original, care rămâne în arhiva biroului notarial public împreună cu 1 (un) duplicat al acestuia, urmând ca părților să li se elibereze un număr de 5 (cinci) duplicate.

VÂNZĂTOR,                       CUMPĂRĂTOR,

Reprezentat de

Anexa nr. 2 la contractul de vânzare nr........data..............

Consiliul Local Sector 6

Direcția de Administrare a Fondului

Locativ Sector 6

București

Proces Verbal de Predare - Primire a locuinței

 • 1. Subsemnatul, ........................., cetățean român, domiciliat în București, str.

...............nr......, bl......, sc....., et......, ap....., sector posesor al CI seria.....nr......... emisă la data de........de........, CNP.................... în calitate de reprezentant legal al Direcției

de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, cu sediul în localitatea București, strada ........................, sectorul 6, în calitate de vânzător

Și

 • 2. Subsemnații, ............................ cetățean român, având domiciliul în ..............,

str.........nr........., bl......, sc.....ap....., sector ..., posesor al CI seria......nr.........emisă la

data de.........de............Sector CNP...................și....................., cetățean român,

având domiciliul în....................., str...............nr....., bl........, sc....., ap....., sector

posesoare a CI seria......nr......emisă la data de........de........Sector 6, CNP..............., în

calitate de cumpărători. în baza contractului de vânzare autentificat sub nr.......din data de........

de.....................................am procedat, primul la predarea și secundul la primirea locuinței situată

la adresa din București, str.....................nr....., bl......., sc..., et.....ap......, Sector 6. conform

schiței. Anexa nr. 1 la contractul de vânzare - cumpărare.

 • 3. Odată cu dreptul de proprietate asupra locuinței, vânzătorul transmite cota-parte corespunzătoare

din centrala termică, aceasta rămânând în administrarea vânzătorului până va fi predată Asociației de Proprietari, cumpărătorului revenindu-i obligația de a suporta cheltuielile de întreținere și reparații a cotei-părți corespunzătoare de......%.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în 1 (un) exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial.

VÂNZĂTOR,

CUMPĂRĂTOR,


Reprezentat de

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,ANEXA NR. 4 la H.C.L. Sector 6 nr. 268/31.10.2019

S-a cerut autentificarea prezentului înscris:

MODEL CONTRACT DE VÂNZARE

CU PLATA INTEGRALA NR........./............

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art. 1.1. Statul Român, în calitate de proprietar, prin Consiliul Local Sector 6, în calitate de administrator al locuințelor situate în Cartierul „Constantin Brâncuși”, cu sediul în București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, reprezentat de Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, prin Director General Ing........................................................, cetățean român, domiciliat

în București, str...........nr......., bl........, sc......, et......, ap......, sector....., posesor al CI seria ....

nr.........emisă la data de.......de............., CNP..........., numit în baza dispoziției nr.........../...........

emisă de Primăria sectorului 6 București, înregistrat sub nr........../..........de

D.A.F.L. București, sector 6, în calitate de vânzător, și

.............................................., cetățean român, căsătorit cu ..............................., CNP ......................................., având domiciliul în București, str.....................nr.............., bl.........., sc. ......., ap....., sector 6. posesor al CI seria........nr........emisă la data de.........de.........Sector ..., CNP..........................................,

....................................................., cetățean român, căsătorită cu.............................., CNP ................................., având domiciliul în București, Aleea.................................nr......, bl........., sc....., ap........... sector 6, posesoare a CI seria.....nr...........emisă la data de........de............Sector

....., CNP......................., soți conform certificatului de căsătorie seria ,......nr..........emis la data de .................... de Primăria sector 6 București, având regimul matrimonial al comunității legale conform art. 339 din Noul Cod Civil, fără convenție matrimonială. în calitate de cumpărători, denumiți în continuare '‘Cumpărătorul”,

Art. 1.2 In baza Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată și completată, a Ordonanței nr. 6/2014, a Legii nr.221/2015. a Legii nr.65/2016 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, H.G. nr. 502/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, modificată și completată, a Hotărârii nr. 253/02.04.2014 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 152/1998, a H.G nr.251/2016 privind modificarea și completarea Normelor Metodologice pentru aplicare a prevederilor Legii nr.l 52/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe aprobate prin H.G nr.962/2001, a Ordinului nr............/.........și a H.C.L.S.6 nr. 69/31.05.2011 privind aprobarea

prețurilor de vânzare a locuințelor construite prin ANL, se încheie prezentul contract de vânzare, aprobat în baza Hotărârii Consiliul Local al Sectorului 6 București nr.

......./...............

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea imobilului, cu destinația de locuință situat în Cartierul „Constantin Brâncuși” din Municipiul București, la adresa din .........................................nr......, sector 6.

Imobilul facand parte din blocul de locuințe ......... situat in Cartierul „Constantin

Brâncuși” din Municipiul București, la adresa din str.............. nr. ........, sector 6, cu număr

cadastral..................., intabulat în Cartea Funciară nr.................................. a localității București,

conform încheierii nr................/..................., emisă de O.C.P.I. București, sector 6, este compus

din:

Apartamentul nr....., situat la ........, sc......, în bl........ al Cartierului „Constantin

Brâncuși”, compus din..........camere și dependințe, având următoarele încăperi, cu următoarele

suprafețe utile: cameră de zi.........mp. bucătărie - mp, grup sanitar - mp, dormitor -

mp, hol + dependințe -......mp, cu o suprafață utilă de........mp, balcon de ....... mp, suprafață utilă

totală de.......mp și o suprafață construită de.......mp, împreună cu o cotă parte de.........din părțile

comune ale Imobilului.

Odată cu dreptul de proprietate asupra apartamentului se vor transmite cumpărătorului următoarele:

dreptul de proprietate asupra cotei-parti de............din părțile de folosința comuna ale

blocului, care, prin natura si destinația lor, sunt in folosința comuna a tuturor proprietarilor ( mai puțin adăpostul A.L.A.)

dreptul de folosință pe toată durata existenței construcției, asupra suprafeței in cotă parte de........m.p. teren, aferentă apartamentului din terenul în suprafață de.........m.p., pe care este

construit blocul de locuințe, identificat cu număr cadastral......., intabulat în CF nr..........a loc.

București sector 6.

Art. 2.1.1. Odată cu dreptul de proprietate asupra locuinței, vânzătorul dobândește și dreptul de proprietate asupra cotei-părți corespunzătoare din centrala termică, aceasta rămânând în administrarea vânzătorului până va fi predată (prin proces-verbal), Asociației de Proprietari.

In prețul apartamentului este inclus și prețul cotei părți corespunzătoare din centrala termică.

Art. 2.1.2. Locuința ce se vinde este ocupată de cumpărător în baza contractului de închiriere nr..........din.........., modificat și completat în baza actului adițional nr......./..............

Art. 2.1.3. Contractul de închiriere nr..........din..........., modificat și completat în baza

actului adițional nr.........../........... existent pentru locuință, încetează de drept la data încheierii

prezentului contract, fără punere în întârziere si fără nicio altă formalitate.

Art. 2.1.4. Obiectul contractului se regăsește în schița cadastrală ce constituie Anexa nr. 1. la contract și care face parte integrantă din acesta și care este asumată și semnată de părțile contractante.

Art. 2.2. Noi, părțile prezentului contract declarăm că ne-au fost puse în vedere de către notarul public instrumentator dispozițiile Legii 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2.2.1. Vânzătorul, prin reprezentant, declar că am pus la dispoziția cumpărătorului Certificatul de performanță energetică a clădirii înregistrat sub nr......./........certificat întocmit de

inginer auditor energetic ............................, conform căruia imobilul este clasificat în clasa

energetică......, iar eu. cumpărătorul declar că am primit acest certificat și am luat cunoștință despre

conținutul acestuia.

 • III. MODALITATE DE DOBÂNDIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE

Art. 3.1. Dreptul de proprietate asupra imobilului descris mai sus a fost dobândit în baza Hotărârii Guvernului nr. 389/2002 si a Hotărârii Guvernului nr. 1263/18.10.2005 publicată în Monitorul Oficial nr. 947/2005 care a împuternicit Consiliul Local Sector 6, sa administreze imobilele din cartierul de locuințe „Constantin Brancusi”. întregul cartier „Constantin Brancusi” a fost edificat în baza autorizațiilor de construire nr....../....../.............................................................

emise de Primăria sectorului 6 București,, recepționate în baza proceselor verbale de recepție finală nr........../.............., emise de Primăria sectorului 6 București, înregistrate de Agenția Națională

pentru Locuințe sub nr........../..........., și date în administrare Consiliului Local sector 6 București,

conform Protocoalelor de predare-primire a obiectivelor de investiții nr.

............./.......... înregistrat la Primăria sector 6 București și sub nr............./........... la Agenția Națională pentru Locuințe. în baza Ordonanței de Urgență nr....../........ și a Adresei nr.

......../............., înregistrată sub nr........../.......... de Agenția Națională pentru Locuințe, toate locuințele au fost trecute în proprietatea privată a statului român și în administrarea autorității publice locale în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea ANL, republicată, cu completările și modificările ulterioare, terenul rămânând în proprietatea privată a Municipiului București.

Consiliul Local sector 6 București a împuternicit Direcția de Administrare a Fondului Locativ sector 6 să vândă locuințele din Cartierul Constantin Brâncuși, în baza Hotărârii nr. 49/24.03.2011 emisă de Consiliul Local al sectorului 6, precum și să administreze imobilele, în baza Hotărârii nr. 61/25.03.2010 emisă de Consiliul Local al sectorului 6.

Imobilul bloc............. a fost dezmembrat din imobilul compus din suprafața inițială totală de.........

mp și construcțiile blocuri.............................(tronsoanele........), edificate pe acesta conform actului

de dezlipire autentificat sub nr........../........... de Biroul Notarului Public ........., cu sediul în

București. Ulterior, apartamentul ce face obiectul prezentului act a fost dezmembrat din imobilul-bloc ......... conform actului de dezlipire autentificat sub nr.........../............. de Societatea

........................................................ cu sediul în București.

întreg cartierul este compus din teren intravilan în suprafață de..................m.p. (din măsurători)

.................m.p. (din acte) și construcțiile - blocuri .......................................și a fost dezmembrat în ..........de loturi, conform actului de dezmembrare autentificat sub nr............/......... de

......................., cu sediul în București, iar în baza actului de dezmembrare autentificat sub nr. ....................., rectificat în baza încheierii de rectificare nr....................., ambele de................, cu sediul în București, întreg cartierul a fost dezmembrat în ...................... loturi (reprezentând

blocurile cu apartamentele aferente), din care face parte și apartamentul ce se înstrăinează prin prezentul contract de vânzare.

în baza adresei nr......../.............emisă de Primăria Municipiului București - Direcția Patrimoniu

- Serviciul Cadastru, înregistrată sub nr.............../...................de Consiliul Local sector 6 - Direcția

de Administrare a Fondului Locativ sector 6, imobilul bloc a primit adresă și număr poștal și anume: ...............................nr.............

 • IV. PREȚUL IMOBILULUI ȘI MODALITATEA DE PLATĂ

Art. 4.1. Prețul de vânzare al apartamentului este de...................LEI, inclusiv T.V.A.,

conform adresei nr............./................, emisă de unitatea vânzătoare, stabilit în baza Ordinului nr.

............../...............și H.C.L.S.6 nr........../...........și a fost achitat astfel:

 • a)   Suma       de       .................... Iei,       inclusiv       TVA,

reprezentând..................................................... s-a achitat de către cumpărător, din

surse proprii, conform mențiunilor din Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare autentificată sub nr........./.....................de........................................, cu sediul în București;

 • b)   Restul sumei de ......................lei,     inclusiv TVA,

reprezentând

..................................................inclusiv TVA, urmează a se achita la data autentificării Contractului de vanzare.

Art. 4.2. Prețul locuinței s-a achitat integral în contul nr...............................deschis pe numele

vânzătorului la......................................., București.

 • V. DECLARAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

Art. 5.1. Eu, cumpărătorul, declar cunoscând sancțiunile prevăzute de Codul Penal privind falsul în declarații, că atat eu cat si membrii familiei mele (copii si/sau alte persoane aflate in întreținere) ........................................., CNP ...................................... nu deținem nicio locuință

proprietate personală, inclusiv casă de vacanță, si nu detin/detinem la data încheierii contractului de vanzare-cumparare un teren atribuit conform prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personala..

Art. 5.2. Noi, ..................................... cumpărători (in cazul soților), declarăm, în mod

expres că suntem de acord ca bunul imobil ce face obiectul prezentului contract, sa constituie/sa nu constituie locuința de familie si solicitam/nu solicitam notarea ca locuința de familie in Cartea Funciară a apartamentului conform art. 321 alin 1 din Noul Cod Civil.

Art. 5.2.1. Subsemnații, cumpărători ........................... declar/declarăm pe proprie răspundere

cunoscând prevederile Codului Penal cu privire la falsul în declarații că sunt/suntem casatorit/căsătoriți sub regimul...............(comunității legale/comunitatii conventionale/separatiei de

bunuri) conform convenției matrimoniale aut. Sub nr..............înregistrata la RNNRM sub nr...........

Art. 5.2.2. Costul utilităților pentru apartamentul ce face obiectul prezentului contract, a fost achitat integral de către cumpărător, chiriaș, acesta fiind beneficiarul contractelor încheiate cu furnizorul de utilități.

 • VI. DECLARAȚIILE ȘI OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI

Art. 6.1. Odată cu semnarea prezentului act de vânzare, vânzătorul predă locuința, și cumpărătorul preia locuința, conform procesului verbal din data de......................., care constituie

Anexa nr. 2, la prezentul contract, anexă semnată și asumată de părți.

Art. 6.1.1. Transmisiunea proprietății cu toate atributele sale si predarea imobilului, împreună cu tot ceea ce este necesar pentru exercitarea posesiei, se face astăzi data autentificării contractului, tară nicio altă formalitate.

Art. 6.2. Pentru prezentul act a fost emisă Adeverința din data de ............................, de

către Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, administratorul Cartierului “Constantin Brâncuși” din Municipiul București. Sector 6, din care rezultă că toate datoriile către D.A.F.L. sunt achitate la zi. precum și toate obligațiile financiare pe care cumpărătorul le-a avut pe durata derulării contractului de închiriere, în calitatea sa de chiriaș.

Art. 6.3. Vânzătorul, prin reprezentant declară, că bunul imobil ce face obiectul prezentului act nu a fost înstrăinat, grevat de sarcini, servituți, nu este clasat ca monument istoric, ansamblu sau sit arheologic, nu face obiectul unor litigii sau proceduri administrative de retrocedare a proprietății în baza legilor speciale, nu face obiectul unor contracte de inchiriere, cu excepția contractului de închiriere încheiat între părțile contractante, conform Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată și completată.

Art. 6.4. Vânzătorul, prin reprezentant, declar, că sunt de acord cu radierea dreptului de proprietate asupra apartamentului de pe numele Statului Român în conformitate cu art.885 alin.2 Cod Civil, si totodată mai declar ca sunt de acord cu menținerea interdicției de vânzare pe o perioada de 5 ani de la data încheierii prezentului contract in conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru locuințe, cu modificările și completările ulterioare.

VIL OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

Art. 7.1. Cumpărătorul se obligă să nu înstrăineze locuința, prin acte între vii, pe o perioada de 5 (cinci) ani de la data încheierii prezentului contract, excepție fiind situația în care locuința constituie obiectul unor garanții reale imobiliare, în favoarea instituțiilor de credit care finanțează achiziția acesteia, clauză cu care, eu cumpărătorul mă declar în mod expres de acord.

Art. 7.1.1. Instituțiile de credit vor putea valorifica locuințele și anterior expirării termenului de 5 ani, pe calea executării silite, în condițiile legii, în cazul neîndeplinirii obligațiilor din contractele de credit de către proprietarii locuinței, clauză cu care, eu cumpărătorul mă declar în mod expres de acord.

Art. 7.1.2. Interdicția de înstrăinare a locuinței pentru primii 5 ani, se înscrie în Cartea Funciară, potrivit prevederilor Legii nr. 7/1996 - Legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, clauză cu care, eu cumpărătorul mă declar în mod expres de acord.

Art. 7.1.3. Cumpărătorul se obligă să suporte cheltuielile de întreținere și reparații a cotei părți corespunzătoare de_______% din centrala termică.

Art. 7.2. Cumpărătorul preia toate obligațiile aferente locuinței și terenului, existente în momentul semnării prezentului contract și își asumă întreaga răspundere pentru toate obligațiile viitoare ce decurg din calitatea de proprietar, clauză cu care, eu cumpărătorul mă declar în mod expres de acord.

Art. 7.3. Cumpărătorul se obligă și se declară de acord în mod expres să continue raporturile de administrare cu vânzătorul imobilului, până la predarea către Asociația de Proprietari a tuturor documentelor ce fac parte integrantă din administrarea imobilului.

Art. 7.4. Cheltuielile ocazionate de perfectarea prezentului contract de vânzare sunt suportate integral de către Cumpărător.

Art. 7.5. Eu. cumpărătorul, declar că înțeleg și sunt de acord, să permit furnizorilor de utilități, accesul gratuit la mașinile și/sau echipamentele pe care aceștia le deservesc.

Art. 7.6. Eu. cumpărătorul, declar că mă oblig să înregistrez prezentul contract la organele fiscale in termen de 30 zile calendaristice, de la data autentificării prezentului contract de vânzare-cumpărare.

VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 8.1. Vinzatorul, prin reprezentant garantez pe cumpărător contra evictiunii si a viciilor apartamentului conform prevederilor art. 1695 și art. 1707 din Noul Cod Civil.

IX. ALTE CLAUZE

Art. 9.1. Cumpărătorul confirmă că până la data semnării prezentului contract, imobilul ce face obiectul contractului de vânzare a fost predat de către reprezentantul vânzătorului și primit în stare bună și fără vicii, așa cum rezultă din procesul verbal de predare-primire menționat mai sus, Anexa nr. 2 la prezentul contract.

Art. 9.2. Forța majoră exonerează de răspundere contractuală partea care o invocă în condițiile legii.

Art. 9.3. Imobilul nu este grevat de sarcini și nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane, după cum rezultă din extrasele de cartea funciară pentru autentificare nr.

.............../.................. și nr................/.................., ambele eliberate de Biroul de cadastru și publicitate imobiliară sector 6 București.

Art. 9.4. Pentru încheierea prezentului contract de vânzare s-a emis Certificatul de atestare fiscală nr....................../...................... de către Serviciul Public pentru Finanțe Publice

Locale al Sectorului 6 București.

Art. 9.5. începând de azi, data autentificării prezentului contract de vânzare toate taxele și impozitele aferente apartamentului trec în sarcina cumpărătorului.

Art. 9.6. Următoarele Anexe sunt asumate și semnate de Părți la încheierea prezentului Contract de vânzare și fac parte integrantă din acesta:

Anexa nr. 1 - Schița apartamentului.

Anexa nr. 2 - Procesul verbal de predare primire a locuinței;

Art. 9.7. Taxele de autentificare au fost calculate la suma de..............lei, conform

adresei nr.............../.............., emisă de Direcția de Administrare a Fondului Locativ al Sectorului

6 București, reprezentând prețul vânzării conform Ordinului nr............../.............și H.C.L.S.6 nr.

......../.........................

Art. 9.8. Noi, părțile, declarăm că am luat cunoștință că operațiunea de intabulare a dreptului de proprietate în Cartea Funciară asupra imobilului ce face obiectul prezentului contract de vânzare, în favoarea cumpărătorului, va fi efectuată de către notarul public.

Art. 9.8.1. Vânzătorul, prin reprezentant, mă declar in mod expres de acord cu intabularea dreptului de proprietate în favoarea cumpărătorului, in cartea funciara a imobilului ce formează obiectul prezentului inscris.

Art. 9.9. Noi. părțile contractante, prin reprezentant și în nume propriu, declarăm că înainte de semnarea actului, am citit personal cuprinsul acestuia, constatând că el corespunde voinței și condițiilor stabilite de noi, de comun acord, drept pentru care semnăm mai jos.

Art. 9.9.1. Noi, părțile, declarăm că am fost informați de către notarul public de dispozițiile Ordinului nr. 15/16.08.2012 pentru punerea în aplicare a normelor privind forma și clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuințelor, în acest sens fiind emisă polița de asigurare seria ..............nr................din data de...................încheiată cu.................

Art. 9.9.2. Eu, cumpărătorul, am luat cunoștință ca prezentul contract de vânzare se incheie în condițiile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată și completată, a Legii nr.221/2015. a Legii nr.65/2016 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe a H.G. nr. 502/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, modificată și completată, a Hotărârii nr. 253/02.04.2014 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru

punerea în aplicare a Legii nr. 152/1998. a H.G nr.251/2016 privind modificarea și completarea Normelor Metodologice pentru aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe aprobate prin H.G nr.962/2001,a Ordinului nr. ........../................. și a H.C.L.S.6 nr...../..... privind aprobarea prețurilor de vânzare a locuințelor construite prin ANL și mă declar în mod expres de acord cu acest fapt.

Art. 9.9.3. Actele care au stat la baza autentificării prezentului înscris sunt Hotărârea Guvernului nr. 1263/18.10.2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 947/2005, autorizația de construire nr. ........./.........., procesul verbal de recepție finală nr............../............, emis de Primăria sectorului 6 București, înregistrat de Agenția Națională pentru Locuințe sub nr................../....................,

Protocolul de predare-primire a obiectivelor de investiții nr................./.........înregistrat la Primăria

sector 6 București și sub nr............./......... la Agenția Națională pentru Locuințe, Ordonanța de

Urgență nr. 112/08.12.2010, Adresa nr........./......., înregistrată sub nr............/................de Agenția

Națională pentru Locuințe, Hotărârea nr. 49/24.03.2011 emisă de Consiliul Local al sectorului 6, Hotărârea nr. 61/25.03.2010 emisă de Consiliul Local al sectorului 6. adresa nr........../.........emisă

de Primăria Municipiului București - Direcția Patrimoniu - Serviciul Cadastru, înregistrată sub nr. ......./...........de Consiliul Local sector 6 - Direcția de Administrare a Fondului Locativ sector 6, actul de dezlipire autentificat sub nr................../............ de Biroul Notarului Public ............., cu

sediul în București, actul de dezlipire autentificat sub nr............/.......... de ..........................., cu

sediul în București.

Redactată conform dorinței exprese a părților, procesată și autentificată la sediul ................................, din București, str....................... nr.........., sector ......., în 1 (un) exemplar original, care rămâne în arhiva biroului notarial public împreună cu 1 (un) duplicat al acestuia, urmând ca părților să li se elibereze un număr de 5 (cinci) duplicate.

VÂNZĂTOR,                       CUMPĂRĂTOR,

Reprezentat de

Anexa nr. 2 la contractul de vânzare nr.....data................

Consiliul Local Sector 6

Direcția de Administrare a Fondului

Locativ Sector 6

București

Proces Verbal de Predare - Primire a locuinței

 • 1. Subsemnatul, .........................,  cetățean român, domiciliat în București, str.

...............nr......, bl....... sc....., et......, ap....., sector ..... posesor al CI seria.....nr......... emisă la data de........de........, CNP..................., în calitate de reprezentant legal al Direcției

de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, cu sediul în localitatea București, strada ........................, sectorul 6, în calitate de vânzător

Și

 • 2. Subsemnații............................. cetățean român, având domiciliul în ..............,

str.........nr........., bl......, sc. ..., ap....., sector ..., posesor al CI seria......nr.........emisă la

data de.........de............Sector ..., CNP...................și......................cetățean român,

având domiciliul în....................., str...............nr....., bl........, sc....., ap....., sector ....,

posesoare a CI seria......nr......emisă la data de........de........Sector 6, CNP..............., în

calitate de cumpărători. în baza contractului de vânzare autentificat sub nr.......din data de........

de.....................................am procedat, primul la predarea și secundul la primirea locuinței situată

la adresa din București, str.....................nr....., bl......., sc.... et.....ap......, Sector 6, conform

schiței, Anexa nr. 1 la contractul de vânzare - cumpărare.

 • 3. Odată cu dreptul de proprietate asupra locuinței, vânzătorul transmite cota-parte corespunzătoare din centrala termică, aceasta rămânând în administrarea vânzătorului până va fi predată Asociației de Proprietari, cumpărătorului revenindu-i obligația de a suporta cheltuielile de întreținere și reparații a cotei-părți corespunzătoare de......%.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în 1 (un) exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial.

VÂNZĂTOR,

CUMPĂRĂTOR,


Reprezentat de
ANEXA NR. 5

la H.C.L. Sector 6 nr. 268/31.10.2019

Consiliul Local Sector 6

Direcția de Administrare a Fondului

Locativ Sector 6

București

Proces Verbal de predare - preluare a cotei-parti corespunzătoare din centrala termică conform contractului de vânzare nr...../.......

încheiat azi......../.........

 • 1.   Subsemnatul, ........................., cetățean român, domiciliat în București,

str................ nr......, bl......, sc....., et......, ap....., sector.....posesor al CI seria.....

nr.........emisă la data de........de........, CNP..................., în calitate de reprezentant

legal al Direcției de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, cu sediul în localitatea București, strada

........................, sectorul 6, în calitate de vânzător

Și

 • 2.   Subsemnatul, ...........................,   cetățean român, având domiciliul

în.............., str.........nr..........bl......, sc. ap....., sector posesor al CI seria......

nr.........emisă la data de.........de............Sector CNP...................în calitate de

cumpărător, în baza contractului de vânzare autentificat sub nr....... din data de ........

de ...................................., am procedat, primul (în calitate de vânzător), la predarea și al

doilea (în calitate de cumpărător), la primirea cotei-părți ce îmi revine din centrala termică aferentă         imobilului         (scară)         de         la         adresa         din

Aleea...................nr / Bl........Sc etaj.........apartament sector 6, București, cotă

parte ce a fost inclusă în prețul de vânzare al imobilului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare.

 • 3.   Centrala termică aferentă imobilului (scara) ___ rămâne în administrarea

vânzătorului până va fi predată asociației de proprietari (prin proces verbal), cumpărătorului revenindu-i obligația de a suporta cheltuielile de întreținere și reparații a cotei-părți corespunzătoare de.......%

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

VÂNZĂTOR,                             CUMPĂRĂTOR,

Reprezentat de

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

EmanueUacob