Hotărârea nr. 265/2019

HCL 265 – Hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ profesional și tehnic din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum și în consiliul de administrație al Casei Corpului Didactic a Municipiului București


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

HOTĂRÂRE

privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului București, nominalizarea reprezentanților Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ profesional și tehnic din Sectorul 6 al Municipiului București, nominalizarea reprezentanților Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ particular și confesional din Sectorul 6 al Municipiului București, precum și în consiliul de administrație al Casei Corpului Didactic a Municipiului București

Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 17018 din data de 17.10.2019 al Administrației Școlilor Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, prevederile O.M.E.N. nr. 4619 din data de 22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, de O.U.G. nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, de Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 168 din data de 27.06.2019 privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei Berta Vasiliauskaite, de Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 207 din data de 23.07.2019 privind validarea doamnei Boțogan Valentina Maria Isabela în funcția de consilier local și de adresa Școlii Primare Politehnica cu nr. 1012 din data de 05.09.2019, înregistrată la registratura generală a Primăriei Sectorului 6 cu nr. 37246 din data de 23.09.2019, redirecționată și înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 15582 din data de 24.09.2019;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. 1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se nominalizează reprezentanții Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului București, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se nominalizează reprezentanții Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ profesional și tehnic din Sectorul 6 al Municipiului București, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se nominalizează reprezentanții Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ particular și confesional din Sectorul 6 al Municipiului București, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se nominalizează reprezentantul Consiliului Local Sector 6 în consiliul de administrație al Casei Corpului Didactic a Municipiului București, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. La data intrării în vigoare a acestei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. Sector 6 nr. 105 din data de 24.05.2018 privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului București, nominalizarea reprezentanților Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ profesional și tehnic din Sectorul 6 al Municipiului București, nominalizarea reprezentanților Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ particular și confesional din Sectorul 6 al Municipiului București, precum și în consiliul de administrație al Casei Corpului Didactic a Municipiului București.

Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 împreună cu reprezentanții nominalizați și conducerea unităților de învățământ preuniversitar de stat, profesional și tehnic, particular și confesional din Sectorul 6 al Municipiului București și Casa Corpului Didactic a Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ


pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)
SECRETARUL SECTORULUI 6,


Nr.: 265

Data: 31.10.2019București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730 Tel. 037.620.4473; www.primarie6.ro email: prim6(aprimarie6.ro facebook.com/PrimariaSectorului6

ANEXA NR. 1

la H.C.L. Sector 6 nr. 265/31.10.2019

TABEL PRIVIND NOMINALIZAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6 ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr. crt.

Unitatea școlară

Nr. locuri consilieri în CA

Consilieri repartizați

1.

Grădinița nr. 40

1

Simion Adrian

2.

Grădinița nr. 41

1

Manole Mihai Cosmin

3.

Grădinița “Hillary Clinton”

1

Surulescu Aurelia

4.

Grădinița “Spiridușii”

1

Bordei Niculaie

5.

Grădinița nr. 94

1

Luchian Florin

6.

Grădinița nr. 111

1

Fășie Mariana Camelia

7.

Grădinița nr. 170

1

Boțogan Valentina Maria Isabela

8.

Grădinița “Prichindel”

1

Pușcaș Ionel

9.

Grădinița “Zâna Florilor”

1

Iacob Emanuel

10.

Grădinița nr. 208

1

Boțogan Valentina Maria Isabela

11.

Grădinița nr. 209

1

Vîlceanu Mihai-Eduard

12.

Grădinița nr. 210

1

Frumușelu Constantin Mugurel

13.

Grădinița nr. 217

1

Surulescu Aurelia

14.

Grădinița nr. 218

s__________

1

Pușcaș Ionel

15.

Grădinița nr. 229

1

Simion Adrian

16.

Grădinița nr. 230

1

Nae Valentin Marian

17.

Grădinița nr. 246

1

Manole Mihai Cosmin

18.

Grădinița nr. 250

1

Pușcaș Ionel

19.

Grădinița nr. 272

____________________________5_____________________________________________________________________________________________

1

Gaspar Florentina

20.

Grădinița nr. 273

1

Stan Gabriela

21.

Grădinița nr. 274

1

Enache Adrian Nicolae

22.

Grădinița “Paradisul Piticilor”

1

Pușcaș Ionel

23.

Grădinița M.Ap.N. nr. 1

1

Popescu Mihaela

24.

Grădinița “Colț de Rai”

1

Enache Adrian Nicolae

25.

Grădinița “Dumbrava Minunilor”

1

Bordei Niculaie

26.

Grădinița “Fulg de Nea”

1

Al Tawayah Angelica

27.

Grădinița cu program prelungit “Albinutele”

•>

1

Coșcodaru Iulian Mihai

28.

Școala Gimnazială nr. 59

2

Petcu Sorin Ciontu Gheorghe

29.

Școala Gimnazială nr. 117

3

Boțogan Valentina Maria Isabela Luchian Florin Pușcaș Ionel -----------------------------------------------2_________2__________________________________________________________

30.

Școala Gimnazială nr. 142

9

2

Butacu Simona Valentina lacob Emanuel

31.

Școala Gimnazială nr. 153

2

Boțogan Valentina Maria Isabela Pană Trai an

32.

Școala Gimnazială nr. 156

2

Simion Adrian

Petcu Sorin

33.

Școala Gimnazială “Ion Dumitriu”

2

Frumușelu Constantin Mugurel Popescu Mihaela

34.

Școala Gimnazială “Sfânta

Treime”

2

Enache Adrian Nicolae Stan Gabriela

35.

Școala Gimnazială nr. 161

1

Pană Traian

36.

Școala Gimnazială nr. 163

5

2

lacob Emanuel Pană Traian

37.

Școala Gimnazială nr. 164

2

Petcu Sorin Tudose Călin

38.

Școala Gimnazială nr. 167

2

Mitran Georgeta

Vîlceanu Mihai-Eduard

39.

Școala Gimnazială nr. 168

3

Boțogan Valentina Maria Isabela Mitran Georgeta Simion Adrian

40.

Școala Gimnazială nr. 169

2

Bordei Niculaie Nae Valentin Marian

41.

Școala Gimnazială “Sfântul

5

Andrei”

3

Bordei Niculaie Gaspar Florentina Coșcodaru Iulian Mihai

42.

Școala Gimnazială “Constantin

5

Brâncusi”

2

Bordei Niculaie Manole Mihai Cosmin

43.

Școala Gimnazială “Sfinții Constantin și Elena”

2

Stan Gabriela

Frumușelu Constantin Mugurel

44.

Școala Gimnazială „Orizont”

2

Vîlceanu Mihai-Eduard

Petcu Sorin

45.

Școala Gimnazială nr. 197

5

2

Gaspar Florentina Tudose Călin

46.

Școala Gimnazială „Regina Maria”

3

Al Tawayah Angelica Nae Valentin Marian Stan Gabriela

47.

Școala Gimnazială “Adrian

5

Păunescu”

2

Luchian Florin Manole Mihai Cosmin

48.

Școala Gimnazială nr. 206

2

Ungureanu Marius Ionel Vîlceanu Mihai-Eduard

49.

Școala Gimnazială nr. 279

2

Boțogan Valentina Maria Isabela Simion Adrian

50.

Școala Gimnazială nr. 309

2

Butacu Simona Valentina Al Tawayah Angelica

51.

Școala Gimnazială “Regele Mihai I”

2

Butacu Simona Valentina Popescu Mihaela

52.

Școala Gimnazială nr. 311

2

Al Tawayah Angelica Nae Valentin Marian

53.

Liceul cu Program Sportiv “Mircea Eliade”

2

Vîlceanu Mihai-Eduard Ungureanu Marius Ionel

54.

Liceul Teoretic “Eugen

Lovinescu”

3

Al Tawayah Angelica Manole Mihai Cosmin Popescu Mihaela

55.

Colegiul National “Grigore Moisil”

2

Butacu Simona Valentina Ciontu Gheorghe

56.

Liceul Teoretic “Marin Preda”

3

Iacob Emanuel Mitran Georgeta Coșcodaru Iulian Mihai

57.

Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu”

2

Gaspar Florentina Coșcodaru Iulian Mihai

58.

Colegiul Național “Elena Cuza”

3

Butacu Simona Valentina Stan Gabriela Luchian Florin

59.

Clubul Sportiv Școlar nr. 5

2

Boțogan Valentina Maria Isabela Petcu Sorin

60.

Clubul Copiilor Sector 6

1

Fășie Mariana Camelia

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

*     99"

TABEL PRIVIND NOMINALIZAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6 ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

9

Nr. crt.

Unitatea școlară

Nr. locuri consilieri în CA

Consilieri repartizați

1.

Colegiul Economic “Costin C. Kiritescu”

2

Enache Adrian Al Tawayah Angelica

2.

Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu”

1

Al Tawayah Angelica

3.

Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi”

1

Pană Traian

4.

Colegiul Tehnic “Petru Maior”

2

Enache Adrian Nicolae

Petcu Sorin

5.

Liceul Tehnologic “Petru Poni”

1

Gaspar Florentina

6.

Colegiul Tehnic “Carol I”

2

Pană Traian

Nae Valentin Marian

7.

Colegiul Tehnic de Poștă și

Telecomunicații “Gheorghe Airinei”

2

Gaspar Florentina Ciontu Gheorghe

8.

Liceul Tehnologic “Sf. Antim

Ivireanu”

1

Surulescu Aurelia

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      7

TABEL PRIVIND NOMINALIZAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6 ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR ȘI CONFESIONAL DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

9

Nr. crt.

Unitatea școlară

9

Nr. locuri consilieri în CA

Consilieri repartizați

1.

Școala Primară „PLANETA

COPIILOR”

1

Mitran Georgeta

2.

Școala Primară „ROMÂNO-

FINLANDEZĂ”

1

Făsie Mariana Camelia

9

3.

Școala Primară „SEMILUNA”

1

Tudose Călin

4.

Școala Primară „CASA

MONTESSORI”

1

Butacu Simona Valentina

5.

Școala Primară „KING GEORGE”

1

Gaspar Florentina

6.

Școala Primară „BLUE FARRY”

1

Enache Adrian Nicolae

7.

Școala Primară „ROSE MARY”

1

Stan Gabriela

8.

Liceul Teoretic „PHOENIX”

1

Luchian Florin

9.

COLEGIUL UCECOM „SPIRU HARET”

1

Stan Gabriela

10.

Liceul Teoretic „ATLAS”

1

Ungureanu Marius Ionel

11.

Complex Școlar „CRONOS”

1

Ungureanu Marius Ionel

12.

Școala Postliceală de Antrenori ,’lOAN KUNST GHERMÂNESCU”

1

Petcu Sorin

13.

Școala Postliceală Sanitară „ARTIFEX”

1

Iacob Emanuel

14.

Școala Sanitară Postliceală „VITA”

1

Enache Adrian Nicolae

15.

Școala Primară „Aaa Kindergarden

& School“

1

Pușcaș Ionel

9        5

16.

Școala Primară „Politehnica”

1

Pușcaș Ionel

___________________________________________2_________2_____________________________________________________

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9              9       9'

Emanuellacbb

TABEL PRIVIND NOMINALIZAREA REPREZENTANTULUI

CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6 ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL CASEI CORPULUI DIDACTIC AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 9

Nr. crt.

Unitate

Nr. locuri consilieri în CA

Consilieri repartizați

1.

Casa Corpului Didactic al Municipiului București

1

Gaspar Florentina

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ”