Hotărârea nr. 264/2019

HCL 264 – Hotărâre privind achiziţionarea de servicii de asistenţă, consultanţă şi/sau reprezentare juridică în vederea recuperării debitului stabilit în Decizia nr. 39 din data de 26.06.2019 a Directorului Curții de Conturi – Camera de Conturi a Municipiului București


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind achiziționarea de servicii de asistență, consultanță și/sau reprezentare juridică în vederea recuperării debitului stabilit în Decizia nr. 39 din data de 26.06.2019 a Directorului Curții de Conturi - Camera de Conturi

a Municipiului București

Având în vedere Raportul de specialitate al Administrației Școlilor Sector 6 înregistrat cu nr. 17452 din data de 23.10.2019 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

A

In conformitate cu prevederile:

  • - Art. 29 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 1 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. i) coroborat cu art. 166, alin. (2) lit. 1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă achiziționarea de servicii de asistență, consultanță și/sau reprezentare juridică în vederea recuperării debitului stabilit în Decizia nr. 39 din data de 26.06.2019 a Directorului Curții de Conturi - Camera de Conturi a Municipiului București, decizie înaintată cu adresa nr. 1028 din data de 27.06.2019, adresă înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 12450 din data de 03.07.2019, debit rezultat din derularea Acordului-cadru: „Furnizarea de produse lactate pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore pe 4 ani”, respectiv recuperarea plății nejustificate a sumei de 167858 lei aferent căreia s-au calculat dobânzi și penalități de întârziere de 15761 lei (până la data de 07.06.2019) și angajarea unor cheltuieli nejustificate de 282990 lei prin acceptarea unui preț unitar al produselor lactate în cadrul Acordului-cadru mai sus menționat.

Art. 2. Se împuternicește Directorul Executiv al Administrației Școlilor Sector 6 pentru achiziționarea și semnarea contractului de servicii de asistență, consultanță și/sau reprezentare juridică în vederea recuperării debitului stabilit în Decizia nr. 39 din data de 26.06.2019 a Directorului Curții de Conturi - Camera de Conturi a Municipiului București.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate conf.. 243 alin. (1) lit. a) din O.țXG. nr. 57/2019


SECRETA L SECTORULUI 6,

Nr.: 264

Data: 31.10.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel. 037.620.4473; www.primarie6.ro email: prim6(a)primarie6.ro facebook.com/ PrimariaSectorului6