Hotărârea nr. 263/2019

HCL 263 – Hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, a terenului în suprafaţă de 790,00 mp, având numărul cadastral 202269, situat în zona B a cartierului „Constantin Brâncuşi”, sector 6, în scopul construirii unei creşe/centru de zi pentru copii preşcolari, teren identificat conform Anexei


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, a terenului în suprafață de 790,00 mp, având numărul cadastral 202269, situat în zona B a cartierului „Constantin Brâncuși”, sector 6, în scopul construirii unei creșe/centru de zi pentru copii preșcolari, teren identificat conform Anexei

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 18/22.10.2019 al Direcției Tehnice din cadrul Direcției Generale Arhitect-Șef, precum și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; Luând în considerare prevederile:

  • -  H.C.L. Sector 6 nr. 5/2006 privind trecerea creșelor de pe raza sectorului 6 în administrarea directă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

  • -  H.C.L. Sector 6 nr. 79/2017 privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii și realizării unei creșe și a unei grădinițe de către Consiliului Local al Sectorului 6, pe terenurile în suprafață de 790,00 mp fiecare, situate în cartierul „Constantin Brâncuși”, zona B, sector 6, București;

  • -  H.C.G.M.B. nr. 157/2017 privind acordul Consiliului General al Municipiului București în vederea construirii unei creșe și a unei grădinițe pe terenurile în suprafață de 790,00 m.p. fiecare, situate în București, sector 6, zona B a cartierului „Constantin Brâncuși”;

  • -  Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. 40056/14.10.2019;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (2) lit. g), precum și cele ale art. 166 alin. (2) litera g) și lit. 1) din O.U.G nr. 57/20019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, a terenului în suprafață de 790,00 mp, având numărul cadastral 202269, situat în zona B a cartierului „Constantin Brâncuși”, sector 6, în scopul construirii unei creșe/centru de zi pentru copiii preșcolari, teren identificat conform Anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Finanțarea investiției se poate realiza din bugetul propriu al instituției sau după caz, prin asociere.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

Nr.: 263

Data: 31.10.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel. 037.620.4473; www.primarie6.ro email: prim6(aprimarie6.ro facebook.com/ PrimariaSectorului6


Ugțjh Șfr

8


I U„ anexă

L Sec,or 6 ■»•• 263/31.10.2019^14265

i ț

i


Co„^ cadastrale fn,eswS'^'^te^st8mw

. ^^erunciară


i !

IIES0B494-'

feș)2435j"!

*2 ---—__*.

£ 202436    i

L


' Str'Y0teaoS®Nr. 141 I


IE 202440

J1-£ 202238

13

£202240

£202439

.£202438

’ ® 202206

20-18


-.eu qfsijania