Hotărârea nr. 262/2019

HCL 262 – Hotărâre privind preluarea ca venit la bugetul local de venituri şi cheltuieli al sectorului 6 a sumei de 450.000 lei din excedentul bugetar al Administraţiei Pieţelor Sector 6, instituţie finanţată întegral din venituri proprii


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind preluarea ca venit la bugetul local de venituri și cheltuieli al sectorului 6 a sumei de 450.000 lei din excedentul bugetar al Administrației Piețelor Sector 6, instituție finanțată integral din venituri proprii

Având în vedere Raportul de specialitate comun al Administrației Piețelor Sector 6 și al Direcției Generale Economice și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Sectorului 6;

Ținând cont de prevederile art. 67 alin. (1) lit. c) și art. 70 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. 3 lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă preluarea ca venit la bugetul local de venituri și cheltuieli al sectorului 6 a sumei de 450.000 lei din excedentul bugetar al Administrației Piețelor Sector 6, instituție finanțată integral din venituri proprii aflată în subordinea Consiliului Local al Sectorului 6, în vederea înființării unui parc în zona Prelungirea Ghencea.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Economică și Administrația Piețelor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 262

Data: 31.10.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel. 037.620.4473; www.primarie6.ro email: prim6(ăprimarie6. ro facebook.com/ PrimariaSectorului6