Hotărârea nr. 261/2019

HCL 261 – Hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 a spaţiilor verzi aferente Pasajului Basarab, în vederea derulării de lucrări de amenajare/reamenajare şi întreţinere urbanistică


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 a spațiilor verzi aferente Pasajului Basarab, în vederea derulării de lucrări de amenajare/reamenajare și întreținere urbanistică

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 15308/23.09.2019 al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 5 și 6 ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere prevederile:

  • - Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 273/29.11.2018 privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, de către Consiliul General al Municipiului București, a spațiilor verzi aferente Pasajului Basarab, aflate în administrarea C.G.M.B. -Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, în vederea derulării de lucrări de amenajare/reamenajare urbanistică;

  • - H.C.G.M.B. nr. 466/27.08.2019 privind transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 a spațiilor verzi aferente Pasajului Basarab;

  • - Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și ale art. 166 alin. (2) lit. g) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 a spațiilor verzi aferente Pasajului Basarab, în vederea derulării de lucrări de amenajare/reamenajare și întreținere urbanistică.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 261

Data: 31.10.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel. 037.620.4473; www.primarie6.ro email: prim6(aprimarie6.ro facebook.com/PrimariaSectorului6