Hotărârea nr. 260/2019

HCL 260 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”infrastructură rutieră pentru șoseaua de legătură între Calea Crângași și Strada Cornului”, Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "infrastructură rutieră pentru șoseaua de legătură între Calea Crângași și Strada Cornului", Sectorul 6 al Municipiului București

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. 7126/24.10.2019 al Direcției Generale Investiții;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarul Sectorului 6;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6; în conformitate cu prevederile:

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

Art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018 din 28 decembrie, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum și art. 166 alin. (2) lit. k) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "infrastructură rutieră pentru șoseaua de legătură între Calea Crângași și Strada Cornului", conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. La data adoptării prezentei hotărâri, H.C. L. Sector 6 nr. 261/26.10.2017, H.C.L. Sector 6 nr. 270/29.11.2018 și H.C.L. Sector 6 nr. 171/27.06.2019 îți încetează aplicabilitatea.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.