Hotărârea nr. 26/2019

HCL 26 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2019, a proiectului ,,Centrul Rezidențial Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2019, a proiectului „Centrul Rezidențial Sf. Marcellin Champagnat” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociația „Fraților Mariști ai Școlilor din România”

Văzând Raportul de specialitate nr. D/25494/04.12.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 181/30.08.2018 privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare din bugetul local, în anul 2019, pentru asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum și categoriile de cheltuieli pentru care acestea pot solicita subvenții din bugetul local;

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 180/30.08.2018 privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare si selecționare a asociațiilor, fundațiilor si cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare si a Grilei de evaluare a asociațiilor, fundațiilor si cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii;

 • - H.C.G.M.B. nr. 88/29.02.2008 privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 6 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu Asociația Fraților Maristi ai Școlilor din România, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului privind funcționarea Centrului “Casa Sfântului Marcellin Champagnat”;

 • - Raportul de atribuire subvenții asociațiilor și fundațiilor în baza Legii nr. 34/1998 pentru anul 2019, cu nr. D/24422/15.11.2018;

 • - Prevederile art. 46 - 48, 123 și 128 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

 • - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

A

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81, alin. (2) lit. d), n) și q) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă derularea și finanțarea în limita sumei de 1.291.561 lei din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2019, a proiectului „Centrul Rezidențial Sf. Marcel lin Champagnat” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociația „Fraților Mariști ai Școlilor din România”, conform Anexelor A și B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Traian PanăNr.: 26

Data: 31.01.2019

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim6(a),primarie6.ro

La HCL Sector 6 nr.


ANEXA A

.^0/9


FIȘA TEHNICĂ

privind unitatea de asistență socială ANUL 2019

 • 1. Unitatea de asistență socială

- denumirea: ASOCIAȚIA FRAȚILOR MARISTI AI ȘCOLILOR DIN ROMÂNIA

» » » »

 • - tipul de unitate: Centrul de plasament: "Sf. Marcellin Champagnat"

 • 2. Sediul unității de asistenta socială: Centrul de plasament „Sf. Marcellin Champagnat”,

str. Strămoșilor, nr. IA, sector 6. 062378 BUCUREȘTI

Tel. 031.8055035 / Fax. 0318055034

e.mail: fmsromania@yahoo.com sau maristeconrol l@gmail.com

 • 3. Justificarea unității de asistența socială în raport cu necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității:

Evoluții în domeniul protecției copilului

Scăderea semnificativă a numărului de copii aflați în servicii de tip rezidențial publice și private, a fost consecința aplicării politicii de dezinstituționalizare a copiilor, fie prin reintegrarea lor în familia naturală sau extinsă, fie adopția, fie prin înlocuirea măsurii de protecție de tip rezidențial cu una de tip familial, fiind promovată ideea că dezvoltarea armonioasă din toate punctele de vedere (fizic, psihic, intelectual) a unui copil, ca și posibilitatea integrării lui în societate sunt cel mai bine realizate în cadrul unei familii.


tul lunii martie, erau 54.960 copii în sistemul de protecție specială, din care:

un număr de 18.058 copii (32.86%) beneficiau de măsură de protecție specială în servicii de tip rezidențial, din care:

14.348 copii se aflau în servicii de tip rezidențial publice,

3.710 copii se aflau în servicii de tip rezidențial private.

□ un număr de 36.902 copii (67.14%) beneficiau de măsură de protecție specială în servicii

de tip familial, din care:

18.359 copii se aflau la asistenți matemali,

13.685 copii se aflau la rude până la gradul IV inclusiv,

4.858 copii se aflau la alte familii sau persoane.

Reducerea intrării copiilor în sistemul de protecție specială nu ar fi fost posibilă fără dezvoltarea serviciilor de irevenire a separării copiilor de părinți (centre de zi, centre de recuperare, centre de consiliere, etc.). mcepând cu 1 ianuarie 2005 serviciile publice de asistență socială de la nivelul consiliilor locale sunt principalele responsabile cu dezvoltarea acestora, ajungând la 31 martie 2018 să ofere servicii pentru 44,25% din copiii beneficiari de astfel de servicii, pentru 19,54% oferind organismele private acreditate, iar 36,21% sunt beneficiari ai serviciilor de prevenire oferite de Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Repartiția numărului de copii beneficiari ai serviciilor de prevenire a separării de familie în funcție de furnizorul de servicii, la 31 martie 2018

2000015000 ■


oooo ■


5000 -8660


2902


8952


12474


 • ■ Beneficiari centre de zi si recuperare

 • ■ Beneficiari alte servicii de preverire


Consilii locale


Organisme private acreditate

DGASPC


La 31 martie 2018 existau 1.125 servicii de tip rezidențial publice și 319 servicii de tip rezidențial ale organismelor private acreditate. Aceste servicii includ: centre de plasament clasice sau modulate, apartamente, case de tip familial, centre matemale, centre de primire în regim de urgență, alte servicii (serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, adăpost de zi și de noapte).

Servicii de tip rezidențial, la 31 martie 2018

Din totalul celor 1.444 servicii de tip rezidențial, un număr de 308 servicii de tip rezidențial (293 servicii de tip rezidențial publice și respectiv 15 servicii de tip rezidențial private) erau destinate copiilor cu dizabilități.

Numărul copiilor care beneficiau de măsură de protecție specială în aceste servicii destinate copiilor cu dizabilități era la data de 31.03.2018, de 5.345 copii, înregistrându-se o scădere cu


■servicii publice o se ivics private


1

a

3

1

ni

a r t

 • 1

e

2

018

La 31 martie 2018 în cadrul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul județelor/sectoarelor municipiului București, în departamentul „Protecția Copilului” erau angajate 32.933 persoane, cu 78 persoane mai puțin față de 31.12.2017 și cu 102 persoane mai mult față de 31.03.2017.

Din totalul celor 32.933 angajați:

 • □ 4.531 (13,76%) erau angajați în aparatul propriu al DGASPC-urilor;

 • □  11.566 (35,12%) erau asistenți matemali profesioniști;

 • □ 12.718 (38,62%) erau angajați în serviciile de tip rezidențial;

 • □ 4.118 (12,50%) erau angajați în servicii de îngrijire de zi  o - aparatul propriu

  ■- asistenți matemali profesioniști

  O - centre de plasament

  □- alte servicii


Numărul de beneficiari din București-Ilfov ai sistemului de protecție specială

Regiuni/Județe (Regions/Counties)

București-Ilfov

Copii în servicii de tip familial

Copii in servici rezidențiale publice

1.177

Copii in servici rezidențiale private

347

Total

La asistenți maternali profesioniști 698

La rude până la gradul IV 929

La alte familii/persoane

294

3.445

Ilfov

116

268

91

134

74

683

Mun. București

582

661

203

1.043

273

2.762

1. Probleme legate de caracteristicile proprii ale copiilor și ale adolescenților din Centrul nostru

 • - In general, mediul cultural în care au crescut este de un nivel foarte scăzut iar principala lor problemă este pregătirea înțeleasă în mod amplu (școlară, personală, socială, umană, spirituală...)

 • - Unii mai sunt nesiguri și anxioși datorită repetatelor eșecuri pe care le-au avut în familie și la școală, ceea ce are repercusiuni negative și chiar agresive în relațiile pe care le au.

 • - Folosirea pasivă și necritică a timpului liber.

 • - Respect de sine scăzut și/sau părere despre sine care nu este în concordanță cu realitatea, mai ales în privința capacităților de învățare.

 • - Dificultatea de a exprima în mod verbal sentimente atât pozitive cât și negative.

 • - Rezistentă scăzută la frustrare.

 • - Lipsă de abilități în relațiile cu ceilalți, mai ales pentru unii. Folosirea unor comportamente și atitudini violente.

 • - Dificultățile trăite în mediul familial se traduc în carențe afective și în lipsa limitelor și a ordinii în obiceiurile zilnice.

 • - Consideră că eșecul lor se datorează dorințelor și acțiunilor celorlalți, le este greu să-și accepte propriile greșeli.

 • - Sunt foarte receptivi la modelele sociale obișnuite din societățile occidentale, creându-se astfel false necesități și asociindu-se realizarea personală cu idei false și de neatins.

 • - Caută cu disperare succesul și recunoașterea în tot ceea ce se implică sau acceptă. Totul este foarte rapid, le este greu să-și asume urmările progresive ale țelurilor lor, vor să obțină totul pe moment.

 • - Apar tulburări psihice grave care se accentuaeaza la adolescenta iar centrul nu poate răspunde adecvat nevoilor lor pentru ca sunt probleme strict legate de psihiatrie,iar tratamentul si urmărirea acestor cazuri este stric legat de psihiatrie

 • 2. Probleme legate de caracteristicile familiilor din care provin acești copii

 • - Lipsă generală de motivație pentru școală, slabă evaluare a lucrărilor școlare. înalt nivel de analfabetism funcțional. Lipsa de resurse culturale. Nu sunt acoperite sau nu au fost acoperite nevoile afective ale acestora: dragoste, încredere de bază, siguranță, părere despre sine și respect de sine.

 • - Situații familiale complexe și/sau dezmembrate: primiri în interiorul, mișcare și absență a rolurilor, (situații familiale fără acte legale atât în cazul uniunilor cât și în cazul despărțirilor, femei cu mai mulți copii din diverse relații).

 • - In anumite cazuri, probleme de alcoolism, toxicomanie, închisoare.

 • - Sărăcie din punct de vedere financiar: șomaj, muncă precară și prost plătită. Situația financiară precară și sărăcia multor familii determină ca unul sau mai mulți din membrii săi să se desprindă, sau alteori sunt chiar copiii cei care optează pentru abandonul familiei, pentru a încerca și altceva sau pentru a-și încerca norocul.

 • - Abuzuri asupra copilului de către adulți, de la exploatarea financiară (cerșit) până la abuzuri de natură sexuală.

 • - Locuința familiei este la limita sărăciei, lipsindu-i apa, lumina și încălzirea în majoritatea cazurilor. Foarte adesea mai multe persoane împart un spațiu foarte mic pentru a locui iar întreaga familie dispune doar de o singură încăpere.

 • - Absența totală a relațiilor între membrii familiei, încă de la vârstele cele mai fragede. Au fost abandonați la naștere. In anumite cazuri familia lipsește cu desăvârșire, fiind instituționalizați la puțin timp după naștere.

 • - Moștenirea genetica psihica in diferite cazuri, cu consecințe de tulburări psihice grave si dificultățile de tratare, depasesc capacitatile si scopul centrului.

 • 3. Probleme legate de relațiile copiilor cu instituția școlară

Procentaj ridicat de absenteism școlar.

Abandon prematur al studiilor.

întârzieri școlare semnificative.

Lipsă de motivare pentru conținutul materiilor școlare și pentru a învăța, mai ales pentru unii dintre copii. La rândul lor conținutul materiilor școlare, programa școlară, etc., nu corespund intereselor și motivațiilor acestor copii.

Dificultăți de învățare, agravate în clasele mari de acumulare a lacunelor în etapele școlare anterioare.

Lipsă de abilități în urmărirea procesului de învățare care se realizează în școală, lipsa mecanismelor necesare învățării. In multe cazuri este vorba despre copii care au fost foarte puțin sau chiar deloc stimulați în procesul de dezvoltare cognitivă.

Eficiență scăzută și în neconcordanță cu realitatea și în general expectative de eșec în domeniul școlar.

Sentimentul de a fi respinși de propriul sistem școlar.

Familia nu urmărește progresele pe care copilul le are la școală.

4. Serviciile de asistența socială acordate

Politica și obiectivele planului strategic al serviciilor sociale sunt cuprinse in Proiectul Socio- Educativ și în Regulamentul de Organizare si Funcționare al Asociației Fraților Mariști.

Ele sunt structurate astfel:

 • A. INTEGRAREA PERSONALĂ

 • - primirea beneficiarilor

 • - socializarea împreuna cu toți beneficiarii

 • - valori umane si religioase

 • - rezolvarea de conflicte

 • B. INTEGRAREA SOCIALĂ ȘI PE PIAȚA MUNCII

 • - orientare socio-profesională

 • - Pregătirea intelectuală (calificarea profesională).

 • C. INTEGRAREA ÎN FAMILIE

 • - cunoașterea situației familiale

 • - asumarea propriei situații familiale

 • - implicarea in rezolvarea propriei situații personale si familiale

 • - integrarea definitiva in propria familie

 • - pregătirea familiilor pentru ai primi pe copiii acasă.

 • - in alte cazuri: deschiderea procedurii de adopție.

j. Date despre persoanele asistate:

 • 5.1. Persoanele asistate sunt rezidente în București, str. Strămoșilor nr.lA, sector 6

 • 5.2. Numărul de persoane asistate: 32 de băieți și fete.

 • 5.3. Primim copii care sunt propuși de D.G.A.S.P.C. Sector6 prin Comisia Pentru Protecția Copilului sau Instanța Judecătoreasca. Este vorba de copiii separați, temporar sau definitiv, de părinții lor, ca urmare a stabilirii în condițiile legii a măsurii plasamentului în aceste servicii. De multe ori, sunt copii in situații de risc ce primesc plasamentul în regim de urgență inainte de a veni in centrul nostru;

6. Descrierea unității de asistenta socială

Centrul de plasament „Sf. Marcellin Champagnat” este infinațat, ca serviciu fără personalitate juridica, in subordinea Asociației Fraților Mariști ai Școlilor din Romania, și funționează întrun complex de inmobile, proprietatea asociației, situat în sectorul 6 al capitalei.

Centrul de plasament „Sf. Marcellin Champagnat” are Licența de funcționare emisa de Ministerul Muncii, familiei, protecției sociale si persoanelor vârstnice.

Seria LF, nr.0005358/ 27.07.2016

Cuprinde 4 case familiale, cu 8 copii, avand o capacitate de 32 de locuri. In fiecare casă, un coordonator, doi educatori și un educator de noapte.

Oferă adăpost, asistență materială și financiară, protecție, educație, servicii medicale și psihologice, asistență socială tuturor copiilor. în afara activităților școlare, se desfășoară și activități educative, activități de socializare, activități culturale, sportive (jocuri), ...

6.1. Funcționează din

Este un centru de plasament pentru copii aflați in dificultate a fost deschis în vara anului 2006.

6.2. Descrierea proiectului de sprijin și integrare socială în baza căruia se acordă serviciile de asistenta socială.

a) Descrierea pe scurt a proiectului

Centrul de plasament „Sf. Marcellin Champagnat” cuprinde 4 case familiale, cu opt sau nouă copii în fiecare casă, un coordonator, doi educatori și unu sau doi voluntari rezidenti în fiecare casă. Centrul oferă adăpost, 6

asistența materială și financiară, protecție, educație, servicii medicale și psihologice, asistență socială pentru toți copiii. în afara activităților școlare, se desfășoară și activități educative, activități de socializare, activități culturale, sportive și ludice și în aer liber.

Intervenția noastră se bazează pe următoarele Arii de lucru:

Aria Abilităților Sociale și Personale

Consideram că abilitățile sociale stau la baza structurii fundamentale ale intervenției noastre aupra minorului, din acest motiv o numim arie chiar dacă nu i se acordă un spațiu concret, ci o împerechem cu toate ariile de intervenție pe care le vom realiza in centru, de la programare până la evaluare, trecând prin intervenția concretă în fiecare din diversele arii. Astfel vrem să lucrăm această arie în mod transversal în toate și în fiecare dintre activitățile realizate în cadrul centrului.

Aria Măsurilor de Prevenire

Bazăm orice acțiune a noastră pe o intervenție socio-educativă care să crească la copii, adolescenți și tineri capacitatea de a-și înfrunta și depăși problemele. Este așadar o educație pentru viață, pentru integrare și participare. Din acest motiv în intervenția noastră vom combina atenția acordată persoanei cu dinamica grupului, elementele socio educative cu sprijinul practic pentru formare, pentru integrare socială și pentru integrare pe piața muncii. Vom realiza orice intervenție bazându-ne pe dezvoltarea și pe urmarea principiilor de prevenire.

Aria Conviețuirii în casă

Casa cămin este spațiul pedagogic al intervenției noastre. Echipa educativă din fiecare casă este responsabilă de intervenția educațională asupra copiilor din acea casă. Din acest motiv fiecare dintre case este o piesă fundamentală de funcționare, având autonomia necesară în procesul educativ și în viața cotidiană a fiecărei persoane din respectiva casă.

Este foarte important să fie implicați copii, adolescenții și tinerii în funcționarea cotidiană a Centrului, respectând normele de conviețuire și realizarea sarcinilor zilnice din cadrul acestuia. Aceste sarcini pot fi pregătirea mâncării, curățenia, călcatul, decorarea și tot ceea ce ține de îngrijirea imobilului. Considerăm că acesta este un principiu de bază în funcționarea noastră, care stimulează și promovează participarea tuturor.

Se stimulează participarea și implicarea copiilor în desfășurarea proiectului. Suntem conștienți că băieții și retele nu sunt doar utilizatori sau destinatari ai Proiectului, ci intervin chiar în mod activ în desfășurarea acestuia. Fiecare dintre ei, în funcție de vârstă, colaborează și devine responsabil având grijă de tot ceea ce îi aparține. Centrul creează și acordă în mod progresiv și controlat responsabilități adolescenților și tinerilor. Astfel, se promovează participarea și implicarea personală. Educatorii răspund întotdeauna activităților propuse de ei, fie pentru a le oferi sprijinul și colaborarea pentru realizarea activităților, fie pentru a-i reorienta și pentru evalua posibilitățile.

Aria de Sprijin Școlar și Formativ

Această Arie are o dublă orientare: încadrarea în muncă și latura educațională.

Aria de Sprijin Școlar și Formativ dezvoltă o componentă formativă de sprijin și consolidare a ariilor corespunzătoare programei stabilite cu caracter general și obligatoriu. Este orientată pe formarea tinerilor aducând instrumente de bază necesare accesului la un loc de muncă corespunzător capacităților lor.

Necesitățile tinerilor variază în cadrul caracteristicii generale de întârziere și inadaptare școlară, drept pentru care Aria de Sprijin Școlar și formativ este organizată intern pentru a realiza programe individualizate în funcție de necesitățile și expectativele fiecărui tânăr sau copil.

Aria Hobby și Timp Liber

Cunoscând importanța pe care o are petrecerea timpului liber în viața tinerilor, adolescenților și copiilor îi vom stimula să-și poată folosi în mod pozitiv timpul liber, astfel încât să devină un timp în care să se bucure și să învețe în același timp din perspectiva ludică. In proiectul nostru petrecerea timpului liber trebuie utilizat în mod pozitiv, să nu fie doar o simplă consumare a unui timpului.

Din dorința de a lucra cât mai bine, considerăm necesar să-i “îndrumăm” în petrecerea timpului liber prin pregătirea unor activități concrete, așa cum ar fi realizarea unor ateliere de formare sau de creație. Evident, acest lucru se va realiza în acord cu dorințele și interesele tinerilor și ale copiilor.

Unele din cele mai importante activități pe care le realizăm sunt:

 • •  Activități educative

 • •  Atelier de creație.

 • •  Deplasări la sfârșit de săptămână.

 • •  Activități pe perioada vacanțelor.

 • •  Sport

 • •  Participări la evenimente culturale

 • •  Activități în natură

 • •   Alte activități: muzică, teatru...

Așa cum am indicat, propunerile și cerințele adolescenților și tinerilor, analizarea acestora din perspectiva situației depistate de către echipa de educatori, etc, determină reorientarea ofertei de activități ale centrului, pentru ca acestea să devină mijloace utile în îndeplinirea obiectivelor proiectului.

Aria de Discuții cu familia și participarea la nivelul comunității.

Cunoașterea fiecăreia dintre familiile minorilor permite o considerare globală a situației copiilor, asffel încât să facă posibil ca intervenția noastră să se îndrepte în modul cel mai potrivit cu putință spre necesitățile reale ale fiecărui minor.

In acest sens, trebuie subliniat faptul că o coordonare cu școala și o bună relaționare și comunicare cu familiile garantează o linie de acțiune potrivită caracteristicilor individuale ale fiecărui copil, adolescent și tânăr inclus în proiectul Case ale Speranței: ajutând să crească.

Apropierea copiilor de familiile lor înseamnă o intervenție care merge mai departe de munca realizată în cadrul proiectului, pentru că presupune o apropiere de propria lor realitate, de origine, de anturajul de cartier și în definitiv de viața lor cotidiană.

Aceasta ne permite de asemenea să depistăm treptat nevoile și dificultățile care au apărut si care apar în relațiile minorului cu propria lui familie naturală.

Asistenta socială a Asociației noastre își derulează programul conform necesităților unui centru de tip rezidențial. în mod concret, această unitate a asociației oferă următoarele servicii:

 • - Realizarea anchetelor sociale.

 • - întocmirea dosarului fiecărui copil, conform legislației în vigoare.

 • - Organizarea și urmărirea programului de reintegrare în familia naturală sau în altă familie adoptivă.

 • - Menținerea legăturilor cu școala, medicul și cu alte instituții profilate pe protecția copilului.

 • - Participare la întâlniri ale personalului Centrului.

 • -  Urmărirea programului de integrare socială și de căutare a unui loc de muncă.

 • -  Elaborarea împreună cu fiecare echipă de educatori a PIP și PIS privind fiecare copil.

b) alte servicii oferite în paralel cu sprijinul familial. Centrul Sf. Marcellin oferă diferite servicii:

 • - îngrijire, educare, socializare, dezvoltare afectivă, integrare familială și socială, orientare profesională.

 • - Organizăm diferite activități atât școlare cât și extrașcolare, atât în interiorul centrului cât și în afară lui.

Oferim copiilor:

 • •  Sprijin școlar

 • •  Activități de socializare

 • •  Activități de recuperare psiho-afectivă

 • •  Activități de sănătate

 • •  Jocuri educative

c) organizarea și funcționarea activităților:

Fiecare casă de copii este condusă de o echipă (1 coordonator, doi educatori și unu sau doi voluntari rezidenti). Serviciile de asistență socială sunt integrate în conducerea generală a centrului. Asistenta socială supraveghează situația fiecărui copil precum și a familiei sale în legătură strânsă cu Direcțiunea centrului, cu educatorii casei unde se află și DGASPC serctor 6.

 • d) standarde de calitate propuse: In urma raportului de monitorizare pentru verificarea indeplinirea standardelor minime de calitate s-a constatat ca centrul nostru îndeplinește integral aceste standarde de calitate.

 • 6.3. Parteneri în proiect: Asociația desfășoară servicii sociale la nivelul Municipiului București, sectorul 6, în legătura cu D.G.A.S.P.C sector 6.

De asemenea, Asociația a stabilit un parteneriat cu diferiți sponsori, pentru un sprijin economic:

a) Pentru construirea centrului

Caritas Voralberg - Austria,

Caja Espana -Spania,

Frații Mariști din Spania.

Comunitate autonoma de la Madrid

b) Pentru întreținerea caselor

Convenția între D.G.A.S.P.C. sector 6 și Asociația Fraților Mariști ai Școlilor din România

Frații Mariști din Spania

Parohia Schwechat (Austria)

Donații ocazionale.

6.4. Acordarea serviciilor de asistență socială:

6.4.1. Instrumente de lucru utilizate (anchete sociale, planificare de caz, fișe de evaluare, etc.)

Anchete sociale

Planificare de caz

Fise de evaluare

Plan Individual de Servicii

Plan Individualizat de Protecție

6.4.2. Proceduri de evaluare a serviciilor de asistentă socială

Evaluarea muncii noastre este fundamentală pentru a învăța, plecând de la munca de zi cu zi, să cunoaștem gradul de îndeplinire a obiectivelor noastre și să verificăm care a fost procesul care ne-a făcut să ajungem în punctul în care ne aflăm. Analizându-ne acțiunile putem verifica gradul de coerență al principiilor noastre. Astfel, realizăm o evaluare a rezultatelor, a agenților implicați și a procesului.

Tipologia evaluării trebuie să cuprindă o dimensiune cantitativă și calitativă. Evaluăm nu doar activitățile și obiectivele, ci și strategiile folosite.

Procedeele de evaluare sunt variate, astfel încât evaluarea trebuie să fie:

 • •  Continuă.

 • •  Cuprinzătoare, să cuprindă toate ariile.

 • •  Diversificată în metode, expuneri și tehnici.

 • •  Corporativă, realizată de toți agenții.

Se elaborează diverse fișe care ajută la realizarea evaluării personale și la nivelul grupului a copiilor și a educatorilor.

In acest proces continuu, informația este strânsă din patru părți:

 • •  Echipa de educatori a fiecăruia dintre grupuri.

 • •  Impresiile altor agenți care participă la activitatea educativă pe care o realizăm.

 • •  Opiniile, evaluările și schimbul de informații cu diriginții din școli.

 • •  Opinia și evaluarea copiilor.

In procesul de evaluare se disting patru momente:

 • A)    Săptămânal:

 • •  Se înregistrează activitățile realizate.

 • •  Se înregistrează participarea.

 • •  Se evaluază activitățile realizate în funcție de obiectivele pentru care au fost concepute.

 • B)    Lunar:

 • •  Se întâlnesc toți educatorii implicați în intervenția socio-educativă pe care o realizăm.

 • •  Se notifică incidentele, schimbarea de destinatari din fiecare grup și coordonările avute în perioada de timp scurta.

 • •  Se verifică motivația și incidentele comportamentale ale adolescenților și tinerilor participanți la proiect.

C)    Trimestrial:

 • •  Se întâlnește echipa de intervenție socio-educativă a Centrului, înțelegând prin centru suma tuturor grupurilor din centru și se evaluază și reorienta proiectul.

 • •  Se realizează evaluarea diverselor obiective lucrate în acea perioadă de timp.

 • •  Se efectuează evaluarea trimestrială a diverselor programe implementate în proiectul general.

 • •  Se verifică activitățile comune realizate în fiecare trimestru.

 • •  Se informează despre întrevederile avute cu diriginții, consilierii și asistența socială pentru a evalua îndeplinirea obiectivelor de intervenție propuse în colaborare cu fiecare din beneficiarii proiectului. Se aduc la lumină noile orientări în muncă.

 • •  Se evaluază atitudinile observate la copii.

 • •  Se verifică progresele și regresele școlare ale copiilor, ale adolescentului sau ale tânărului, și se urmărește numărul de absențe pe care adolescentul le-a avut în timpul trimestrului.

D)    Anual:

La sfârșitul anului se întocmește un raport care cuprinde, în afară de date concrete despre activități și participanți, și o evaluare a obiectivelor propuse, concluzii finale și sugestii de lucru pentru anii viitori.

6.4.3. Date tehnice referitoare la unitatea de asistență socială:

a) In cazul unității care asistă persoanele la sediul acesteia:

 • - suprafața locuibilă /asistat 33 mp pentru 8 copii.

 • - condiții de cazare, numărul de asistați / Centrul are patru case identice, cu parter, etaj și mansarda . La parter exista o bucătărie de 13.50 mp cu gresie, faianța, mese de lucru, chiuveta, dulapuri si frigider cu congelator. Bucătăria este aerisită și luminoasă dotată cu aragaz cu patru ochiuri, hota electrica, camere cu rafturi. Sala de mese are suprafața de 13,30 mp. Camera de 5,80 mp. Camera de zi de 26,50 mp. Hol de intrare 13,00 mp. Alături există un grup sanitar 5,00 mp. Centrala termica 3,6 mp. Totul la parter. Iluminarea naturala buna, iluminat artificial fluorescent, aerisire directa, mobilier adecvat cu scaune si mese. Condițiile igienico-sanitare foarte bune. Racordata la termificare, electricitate si gaze.

 • - La etajul sunt două dormitoare de 13,40 mp. Un dormitor cu 14,20 mp. Un dormitor pentru educatori de 15,90 de mp. Camerele au câte patru paturi supraetajate, cu parchet, luminoase, aerisite, încălzire centrală, foarte curate; există dulapuri pentru haine. Sunt două grupuri sanitare (o toiletă, o chiuvetă și un duș) de 3,60 și 4,80 de np. Spălătorie mică dotată cu mașina automată de 3,50 de mp și mașina de uscat. Hol de acces la diferite dormitoare de 8,75 mp. Coridor de 22,8 mp. Mansarda 103 mp cu gresie, luminozitate naturală și artificială. Tot aici există o cămăruță mică ce poate fi folosită ca izolator și un grup sanitar complet, cu o toaletă, un duș și o chiuvetă.

 • - Condiții de petrecere a timpului liber.

Copiii își petrec timpul liber atât în centru cât și în afară lui însoțiți în permanență de un adult. Organizăm activități recreative, mai ales în perioada sfârșitului de săptămâna, când copiii sunt mai liberi. Sunt organizate ieșiri în parc dacă vremea e bună; merg la teatru, la cinematograf, la gradina zoologică sau la gradina botanică. Uneori organizăm excursii în afară localității (la munte, la mare sau la pădure). Când vremea nu le permite, copiii se joacă în centru, sala de sport, împreuna cu alți prieteni din afară centrului sau merg în vizită la diferiți prieteni.

 • - Condiții de comunicare cu exteriorul. Comunicarea cu exteriorul se face prin vizite la familie, la prieteni sau participând la diferite activități organizate la școala sau în afară centrului. Se mai fac și prin intermediul telefonului sau a televizorului.

 • - Condiții de servire a mesei

Masa este servită în sala de mese intr-o atmosferă familiară (copiii împreună cu educatori). Vesela este din material inoxidabil, iar seturile de farfurii din ceramica viu colorate. Pe masă sunt așezate fete de mese iar scaunele sunt noi. Masa este pregătită de o bucătăreasă autorizată, iar meniurile sunt făcute de o nutriționistă.

 • - alte condiții în funcție de tipul de servicii de asistență socială

Date privind igiena, în cazul unității care asistă beneficiarii la sediul acesteia:

 • - grupurile sanitare:

 • - 1 WC la un număr de 3-4 asistați;

 • - 1 lavabou la un număr de 3-4 asistați;

 • - 1 dus/cada la un număr de 3-4 asistați;

 • - condiții de preparare și servire a hranei

Hrana se prepară in bucătărie în vase de inox bine dezinfectate după o reteta bine stabilită de nutriționist și care asigură necesarul de calorii și vitamine zilnice. Masa este servită de o bucătăreasă care porționează hrana.

b) în cazul unității care asistă persoanele la domiciliul acestora

Nu este cazul

6.4.4. Date privind personalul de specialitate al unității de asistență socială: 1 asistent social care asistă pe cei 32 de copii și monitorizează familiile beneficiarilor.

6.4.5 Procedura prin care persoanele asistate își pot exprima nemulțumirile privind serviciile primite Există procedurile si regulamentele interne care respectă si sprijină drepturile beneficiarilor conform Codului Etic și Regulamentului de Organizare si Funcționare.

Asociația Fraților Mariști dispune de proceduri si regulamente interne care respectă si sprijină drepturile beneficiarilor in ceea privește egalitatea de șanse si tratament.

în cadrul Asociației exista un caiet de sesizări si reclamații in care beneficiarii pot preciza nemulțumirile sau problemele cu care se confrunta si directorul este obligat sa intervină si sa rezolve aceste probleme. Au loc discuții periodice atât cu familiile beneficiarilor cat si cu beneficiarii.

7. Resurse umane:

7.1. Numărul total 20+6 , din care:

■ 1 director

-1 asistent social

 • - 1 administrator

 • - 14 educatori

 • - 2 menajere

-1 psiholog

 • - 6 voluntari(pedagogi/supraveghetori de noapte)

Personalul isi desfasoara activitate cu respectarea atribuțiilor prevăzute in fisa postului.

7.2 Personal calificat în domeniul asistentei sociale:

 • - asistenți sociali si cu studii socio-umane 16

 • - numărul de personal de alta calificare 3

 • - numărul de asistenți sociali cu studii medii 1

7.3 Personal de specialitate implicat direct în acordarea serviciilor de asistență socială:

 • - numărul: 1

 • - Responsabilități: asistentă socială

8. Date privind coordonatorul unității de asistenta sociala:

Numele: SANZ MIGUEL

Prenumele: JUAN CARLOS

Profesia: Pedagog licențiat

Funcția: coordonator de program (director)

Angajat cu contract individual de muncă Domiciliul: str. Strămoșilor, nr. 1 A,sector 6, București.

Telefon: 0720556592

9. Patrimoniul unităti de asistenta sociala:

 • - Construcții: 4 case de tip familial o sala de sport„o capela, o casa a comunității Fraților maristi si clădirea administrativa

Casele de tip familial au aceeași structura, spatiile fiind distribuite astfel: Parter, camera de zi,bucătărie, spațiu le servit masa, camara grup, sanitar, spațiu de depozitare.

Etaj: trei dormitoare destinate beneficiarilor, 1 camera pentru supraveghetorii de noapte(cu grup sanitar propriu), doua grupuri sanitare repartizate pe sexe, minispalatorie.

Mansarda: spațiu pentru efectuarea temelor, spațiu de joaca, grup sanitar, uscatorie, izolator.

Clădirea administrativa: cabinet de consiliere psihologica, birourile administrative, sala de calculatoare, sala de cursuri, camera de vizita, sala de conferințe, sala de festivitati/intruniri.

 • - Terenuri: str. Strămoșilor nr.lA, Sector 6. București. 3100 m2

 • - Alte mijloacele fixe: Mobilierul caselor și echipament de birou pentru asistenta sociala (25 calculatoare, fax, 2 linii de telefon, 8 imprimante, xerox)

 • - Mijloacele de transport: 1

Central este amplasat in apropierea mijloacelor de transport in comun si a altor servicii existente in comunitate: scoli, biserica, cabinet medical, parc.

10. Rezultate preconizate în urma acordării subvenției

 • - îmbunătățirea situației sociale a 32 de copii aflați în situație de risc

 • - Integrarea familială și socială pentru copii și tineri care părăsesc central rezidențial

 • - Implicarea copiilor în activități de timp liber și hobby

Acest program își dorește să creeze posibilitatea acestor copii de a trăi pe viitor cu demnitate, în libertate și de a avea responsabilitatea suficientă care să le permită să scape din cercul din marginalizare și să le dea posibilitatea de a deveni persoane independente.

Director general D.G.A.S.P.C Sector 6


Președinte Asociația Fraților Maristi

’                                        ’ A               ’                           ’ai Școlilor cin România Sanz Migu< 1 Juan Carlos
DATE

privind bugetul unitatii de asistenta sociala in anul 2019

u“cLS6.,^a.^/9


Denumirea unității de asistență socială

Proiectul

Sediul

Număr de persoane asistate lunar

Subvenția lunară/persoană asistată este de:

Centrul de plasament: „Sf. Marcellin Champagnat” Centrul de plasament: „Sf. Marcellin Champagnat” București, Str. Strămoșilor, nr. 1 A, sector 6.

32

3,363.44 lei


I. Bugetul

Lei noi (RON)

Denumirea indicatorului

TOTAL

Trim.I

Trim. 11

Trim. III

Trim.1V

Venituri totale din care:

1,501,814.00

375,453.50

375,453.50

375,453.50

375,453.50

1. Venituri ale asociatiei/fundatiei*!

210,254.00

52,564.00

52,564.00

52,564.00

52,562.00

2. Subvenție acordata in temeiul Legii nr. 34/1998

1,291,560.00

322,890.00

322,890.00

322,890.00

322,890.00

Cheltuieli totale din care: *2)-*3)

1,501,815.00

382,962.00

373,401.00

367,946.00

377,506.00

1. Cheltuieli de personal *4)

893,216.00

223,304.00

223,304.00

223,304.00

223,304.00

2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

215,702.00

53,926.00

53,926.00

53,926.00

53,924.00

3. Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei

54,543.00

21,817.00

10,909.00

5,454.00

16,363.00

4. Cheltuieli cu iluminatul

18,102.00

5,431.00

3,620.00

3,620.00

5,431.00

5. Cheltuieli pentru plata servicii lor , apa, canal, salubrizare, telefon, internet, posta

40,612.00

10,153.00

10,153.00

10,153.00

10,153.00

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

5,768.00

1,442.00

1,442.00

1,442.00

1,442.00

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate

56,869.00

14,217.00

14,217.00

14,217.00

14,218.00

8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitorii lor

31,576.00

6,315.00

9,473.00

9,473.00

6,315.00

9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

41,165.00

10,291.00

10,291.00

10,291.00

10,292.00

10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

34,212.00

8,553.00

8,553.00

8,553.00

8,553.00

11. Cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala (carburanți si lubrifianti)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12. Alte cheltuieli care au legătură directa cu derularea proiectului (servicii consultanta, servicii psihologie, servicii terapie, servicii asistenta sociala, consumabile de birou, piese de schimb, reparații auto, servicii, excursii, pregătire si perfecționare personal, bani buzunar, taxe, legalizări, posta, asigurări, pachete si activitati, reparații si modernizări, etc.

110,050.00

27,513.00

27,513.00

27,513.00

27,511.00

11. Natura cheltuielilor pentru care se solicita subvenția

Denumirea indicatorului

Cheltuieli totale

Din subvenție in baza legii nr. 34/1998

Din venituri proprii

1. Cheltuieli de personal *4)

893,216.00

768,166.00

125,050.00

2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

215,702.00

185,504.00

30,198.00

3. Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei

54,543.00

46,907.00

7,636.00

4. Cheltuieli cu iluminatul

18,102.00

15,568.00

2,534.00

5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon, internet, posta

40,612.00

34,926.00

5,686.00

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

5,768.00

4,960.00

808.00

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate

56,869.00

48,907.00

7,962.00

8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitorii lor

31,576.00

27,155.00

4,421.00

9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

41,165.00

35,402.00

5,763.00

10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

34,212.00

29,422.00

4,790.00

11. Cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala (carburanți si lubrifianti)

0.00

0.00

0.00

12. Alte cheltuieli care au legătură directa cu derularea proiectului (servicii consultanta, servicii psihologie, servicii terapie, servicii asistenta sociala, consumabile de birou, piese de schimb, reparații auto, servicii, excursii, pregătire si perfecționare personal, bani buzunar, taxe, legalizări, posta, asigurări, pachete si activitati, reparații si modernizări, etc.

110,050.00

94,643.00

15,407.00

Cheltuieli totale

1,501,815.00

1,291,560.00

210,255.00

III. Cheltuieli curente lunare de funcționare în unitatea de asist, soc.

125,151.25

120,412.17

IV. Cost mediu de întreținere a unei pers. asist./lună(cheltuieli curente de funcționare lunare raportate la nr. de beneficiari/lună)

3,910.98

3,762.88