Hotărârea nr. 259/2019

HCL 259 – Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 147 blocuri de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 147 blocuri de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7102/24.10.2019 al Direcției Generale Investiții și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile:

Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Consiliului Local nr. 251 din 10.11.2016 privind aprobarea programului local multianual de investiții în scopul reducerii consumului de energie și a emisiei de CO2 pentru blocurile de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București, modificată și completată de Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 117 din 27.04.2017;

  • - Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și ale art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se actualizează indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 147 blocuri de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,.6‘


CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate cort'f. art. 243 alin. (1) lit. a) din Q.U.G. nr.37/2019

SECRETARUL SECTORULUI 6,

lemireî Spiridon

Nr.: 259

Data: 31.10.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel. 037.620.4473; www.primarie6.ro email: prim6(aprimarie6.ro facebook.com/PrimariaSectorului6