Hotărârea nr. 257/2019

HCL 257 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de acces in incinta bazinului de inot prevazute in cadrul H.C.L. Sector 6 nr.220 din data de 27.08.2019, modificata si completata prin H.C.L. Sector 6 nr. 239/26.09.2019

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de acces în incinta bazinului de înot prevăzute în cadrul H.C.L. Sector 6 nr. 220 din data de 27.08.2019, modificată și completată

prin H.C.L. Sector 6 nr. 239/26.09.2019

Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 16864 din data de 15.10.2019 al Administrației Școlilor Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 și 4 ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 213/1998 - privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 227/2015 - privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 220 din data de 27.08.2019 privind stabilirea tarifelor lunare minimale pentru închirierea terenurilor și clădirilor aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, a coeficienților de ponderare pentru închirierea spațiilor cu destinație comercială pentru vânzare de produse alimentare ambalate din incinta unităților de învățământ de pe raza teritorială a Sectorului 6, a modelului de cerere de închiriere spațiu/teren/complex sportiv din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, a modelului contractului de închiriere pentru spații cu destinație comercială pentru vânzarea de produse alimentare, ambalate, în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, a modelului contractului de închiriere pentru suprafețe locative cu altă destinație decât cea de locuit în incinta unităților de învățământ preuniversitar din Sectorul 6, a modelului contractului de închiriere pentru suprafețe de teren pentru activități sportive în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, a modelului contractului de închiriere - Complex Sportiv din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, a modelului contractului de închiriere - O Singură Folosință pentru spații cu destinație de agrement și sport din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 și stabilirea cotelor - parte din chirii pe care unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 o vor vira la bugetul local al Sectorului 6, respectiv la Serviciul Public pentru Finanțe Publice Locale Sector 6, precum și prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g), coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. e) și g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind acordarea voucherelor de acces în incinta bazinului de înot prevăzute în cadrul H.C.L. Sector 6 nr. 220 din data de 27.08.2019, modificată și completată prin H.C.L. Sector 6 nr. 239/26.09.2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 și unitatea de învățământ în cauză vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

Nr.: 257

Data: 31.10.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel. 037.620.4473; www.primarie6.ro email: prim6&primarie6.ro facebook.com/PrimariaSectorului6

ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 257/31.10.2019

REGULAMENT

privind acordarea voucherelor de acces în incinta bazinului de înot prevăzute în cadrul H.C.L. Sector 6 nr. 220 din data de 27.08.2019

CAPITOLUL 1

Art. 1. Prin art. 11 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 București nr. 220 din data de 27.08.2019, modificată și completată prin H.C.L. Sector 6 nr. 239/26.09.2019, Consiliul Local Sector 6 a aprobat ca Administrația Școlilor Sector 6 să întocmească „Regulamentul privind acordarea voucherelor de acces în incinta bazinului de înot” pe care ulterior îl va supune aprobării Consiliului Local Sector 6;

Art. 2. „Regulamentul privind acordarea voucherelor de acces în incinta bazinului de înot” are ca obiectiv acordarea voucherelor de acces în incinta bazinului de înot pentru elevii Școlii Gimnaziale nr. 311, respectiv elevii unităților de învățământ preuniversitar de stat din proximitatea Școlii Gimnaziale nr. 311, la activitățile desfășurate de chiriaș (firma care exploatează și administrează bazinul de înot din incinta Școlii Gimnaziale nr. 311), urmând ca contravaloarea acestora să fie dedusă din cuantumul chiriei la o valoare de maxim 70% din contravaloarea tarifelor percepute de chiriaș pentru serviciile prestate în respectivul complex. Deducerea din chirie a voucherelor nu poate depăși 50% din valoarea chiriei lunare.

Art. 3. Părțile care își aduc aportul la prezentul „Regulament privind acordarea voucherelor de acces în incinta bazinului de înot” sunt:

 • a) Primăria Sectorului 6, prin Primar, cu sediul în Calea Pleveni nr. 147-149, Sector 6, București, autoritate publică a Municipiului București în calitate de ordonator principal de credite;

 • b) Administrația Școlilor Sector 6, prin Director Executiv, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 315-317, Sector 6, București în calitate de autoritate contractantă respectiv autoritate care va încheia contractul de închiriere a bazinului aflat în unitatea de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 și care va urmări derularea contractului de închiriere de către chiriaș;

 • c)  Unitatea de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 în incinta căreia se află bazinul de înot, care va distribui voucherele părinților elevilor și care va ține evidența utilizării lor inclusiv a achitării impozitelor aferente acestora de către beneficiarii voucherelor;

 • d) Chiriaș - firma care a participat și câștigat licitația privind închirierea bazinului și a anexelor acestuia din unitatea de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6.

Art. 4. Părinții elevilor care vor primi voucherele se vor angaja în scris în fața conducerii unității de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 să folosească voucherele primite în scopul pentru care au fost emise, în maxim 30 de zile de la primire, fără a le înstrăina către alți beneficiari și de asemenea se vor angaja să achite impozitul aferent acestora conform legislației în vigoare, și în termenele prevăzute de aceasta.

Art. 5. Administrația Școlilor Sector 6 cu finanțarea din partea ordonatorului principal de credite, respectiv a Primăriei Sector 6 va suporta sumele reprezentând costul imprimării voucherelor de acces în incinta bazinului de înot pe suport de hârtie, respectiv costul emiterii voucherelor de acces în incinta bazinului de înot pe suport electronic, precum și costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia, și de asemenea va semna contractul cu o firmă autorizată să emită voucherele în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 6. Conducerea unității de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 va desemna o persoană responsabilă din cadrul unității de învățământ care va ține evidența lunară a voucherelor ce se distribuie părinților elevilor ce folosesc bazinul de înot, cu datele de identificare pentru fiecare beneficiar, documente ce se vor păstra în arhiva unității de învățământ conform termenelor prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 7. In cazul nefolosirii voucherului în termen de 30 zile, acesta nu va mai putea fi utilizat, iar beneficiarul este obligat să-l retumeze în maxim 10 zile de la expirarea termenului de 10 zile de la primirea acestuia, urmând a nu mai primi alte vouchere în anul școlar respectiv.

Art. 8. Voucherele nefolosite în termenul de 30 zile de la primire de către beneficiar, respectiv elevii Școlii Gimnaziale nr. 311 și elevii unităților de învățământ preuniversitar de stat din proximitatea Școlii Gimnaziale nr. 311, precum și cele neretumate, devin nule.

CAPITOLUL 2

PERIOADA DE EMITERE A VOUCHERELOR PRIVIND ACCES BAZIN DE ÎNOT ȘI INFORMAREA PUBLICĂ CU PRIVIRE LA FOLOSIREA ACESTORA

Art. 9. Procedura de emitere de vouchere acces în incinta bazinului de înot aflat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 311, se va face după încheierea contractului de închiriere și virarea chiriei lunare de către chiriașul/firma care a câștigat licitația privind închiriere bazin de înot și anexe ale acestuia.

Art. 10. Lunar, după virarea chiriei de către chiriaș în contul unității de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, se vor emite vouchere acces în incinta bazinului de înot în cuantum de maxim 70% din contravaloarea tarifelor percepute de chiriaș pentru serviciile prestate în respectivul complex sportiv. Deducerea din chirie a voucherelor nu poate depăși 50% din valoarea chiriei lunare.

Art. 11. Perioada de emitere a voucherelor acces în incinta bazinului de înot va fi perioada derulării contractului de închiriere bazin de înot de către firma/societatea comercială/asociația sportivă care va câștiga licitația privind închiriere bazin de înot și anexe din incinta unității de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6.

Art. 12. în cazul în care contractul de închiriere bazin de înot și anexe încetează sau nu se achită chiria lunar, se va întrerupe inclusiv emiterea de vouchere acces în incinta bazinului de înot lunare așa cum prevede prezentul regulament.

Art. 13. Emiterea de vouchere de acces în incinta bazinului de înot se va efectua lunar după ce contabilitatea unității de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 va confirma în scris că virarea chiriei de către chiriaș a intrat în contul unității de învățământ.

Art. 14. Primirea vocuherelor de către beneficiari se va face în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, care este obligatoriu, în mod necondiționat, pentru toți elevii beneficiari de vouchere acces în incinta bazinului de înot, al căror acord de conformare regulament este exprimat în scris în momentul înscrierii pentru primire vouchere la unitatea de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6.

Art. 15. Voucherele privind accesul în incinta bazinului de înot se vor folosi doar de elevii Școlii Gimnaziale nr. 311 și elevii unităților de învățământ preuniversitar de stat din proximitatea Școlii Gimnaziale nr. 311.

Art. 16. Beneficiarii voucherelor, respectiv părinții/reprezentanții legali ai elevilor înscriși la Școala Gimnazială nr. 311 și părinții/reprenzentanții legali ai elevilor unităților de învățământ preuniversitar de stat din proximitatea Școlii Gimnaziale nr. 311 își vor exprima acordul scris cu privire la respectarea prevederilor din Regulamentul privind acordarea voucherelor de acces în incinta bazinului de înot precum și prelucrarea datelor cu caracter personal conform legislației în vigoare. Acordul cu privire la acestea se va face la unitatea de învățământ care va păstra și arhiva documentele în cauză.

Art. 17. Lipsa exprimării acordului privind respectarea obligațiilor asumate de beneficiari, respectiv a prelucrării datelor cu caracter personal, atrage imposibilitatea acordării voucherului pentru beneficiarul în cauză.

Art. 18. Prezentul REGULAMENT va fi adus la cunoștință publică prin intermediul Primăriei Sector 6 - Direcția Generală de Comunicare și Relații Publice, pe site-ul Primăriei Sector 6, prin intermediul site-ului Administrației Școlilor Sector 6 - www.as6.ro, prin afișare la sediul unității de învățământ preuniversitar de stat în cauză, precum și prin orice alte mijloace de publicare.

Art. 19. Voucherele privind accesul în incinta bazinului de înot din incinta Școlii Gimnaziale nr. 311 se vor distribui cu prioritate către elevii unității de învățământ mai sus menționată, respectiv elevilor unităților de învățământ preuniversitar de stat din proximitatea Școlii Gimnaziale nr. 311.

Art. 20. în cazul în care solicitările de vouchere privind accesul în incinta bazinului de înot din rândul elevilor înscriși la Școala Gimnazială nr. 311 sunt mai puține decât numărul de vouchere emise lunar, diferența de vouchere rămasă se va distribui către părinții/reprenzentanții legali ai elevilor unităților de învățământ preuniversitar de stat din proximitatea Școlii Gimnaziale nr. 311.

CAPITOLUL 3 CONDIȚII DE PARTICIPARE

Art. 21. Voucherele de acces bazin înot se distribuie lunar părinților/reprezentanților legali ai elevilor înscriși la Școala Gimnazială nr. 311, respectiv părinții/reprenzentanții legali ai elevilor unităților de învățământ preuniversitar de stat din proximitatea Școlii Gimnaziale nr. 311, pe baza următoarelor documente:

 • a) cerere pentru acordarea voucherului de acces bazin înot;

 • b) actul doveditor eliberat de unitatea de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 la care este înscris elevul;

 • c) documente care să ateste calitatea de părinte, respectiv certificatul de naștere al elevului, în cazul părinților naturali, sau hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției, în cazul elevului adoptat;

 • d) documente care să ateste calitatea de tutore, respectiv hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare;

 • e) declarație pe propria răspundere că celălalt părinte sau, după caz, tutorele nu beneficiază de voucher de acces bazin înot;

 • f) declarație pe propria răspundere că vor folosi voucherul în termen de 30 de zile de la primire, în caz contrar urmând al retuma unității de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6;

 • g) declarație pe propria răspundere că vor achita impozitul aferent voucherului primit, conform legislației în vigoare;

 • h) alte documente solicitate de unitatea de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, după caz, potrivit regulamentului intern.

Art. 22. Accesul în incinta bazinului de înot din incinta Școlii Gimnaziale nr. 311 se face doar în baza voucherului eliberat de unitatea de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 și cu respectarea regulilor prevăzute de firma ce asigură administrarea și exploatarea bazinului de înot din incinta Școlii Gimnaziale nr. 311.

Art. 23. înstrăinarea voucherelor de acces la bazinul de înot către o altă persoană în afară de beneficiarul/elevul pentru care a fost luat este interzisă și atrage anularea voucherelor în cauză.

Art. 24. Voucherul este valabil 30 de zile de la data la care a fost înaintat beneficiarului de reprezentantul unității de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 pe bază de semnătură primire.

Art. 25. Voucherele achiziționate într-o lună calendaristică și nefolosite se anulează și se păstrează de către contabilitatea Școlii Gimnaziale nr. 311 în arhiva unității conform legislației în vigoare.

Art. 26. Voucherele de acces la bazinul de înot se acordă părinților/reprezentanților legali ai elevilor Școlii Gimnaziale nr. 311, respectiv părinții/reprenzentanții legali ai elevilor unităților de învățământ preuniversitar de stat din proximitatea Școlii Gimnaziale nr. 311.

Art. 27. Beneficiari de vouchere sunt direct răspunzători pentru păstrarea și utilizarea acestora.

Art. 28. Pierderea voucherelor de acces în incinta bazinului de înot duce la pierderea accesului la bazinul de înot și de asemenea, nu absolvă beneficiarii de plata impozitelor datorate conform legislației în vigoare.

Art. 29. înscrierea pentru a beneficia de vouchere acces bazin de înot se va face, într-o perioadă care va fi comunicată public de conducerea Școlii Gimnaziale nr. 311, respectiv de conducerile unităților de învățământ din proximitatea Școlii Gimnaziale nr. 311 ce vor beneficia de vouchere.

Art. 30. Conducerile unităților de învățământ care vor acorda vouchere de acces bazin de înot la Școala Gimnazială nr. 311, vor comunica inclusiv condițiile de acordare vouchere și le vor afișa la loc vizibil la intrarea în unități pentru a fi luate la cunoștință de către toți părinții/reprezentanți legali ai elevilor înscriși la unitățile de învățământ preuniversitar de stat în cauză.

Art. 31. Părinții/reprezentanții legali ai elevilor Școlii Gimnaziale nr. 311 Sector 6, București, respectiv părinții/reprenzentanții legali ai elevilor unităților de învățământ preuniversitar de stat din proximitatea Școlii Gimnaziale nr. 311 vor completa o cerere cu datele de identificare, la care vor anexa fotocopia lizibilă a cărții/buletinului de identitate.

Art. 32. Completarea eronată a datelor de identificare de către beneficiar duce la neacordarea voucherului, din vina exclusivă a acestuia.

CAPITOLUL 4 ACORDAREA VOUCHERELOR

Art. 33. Voucherele vor fi acordate lunar de către conducerea unității de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 beneficiarilor care au îndeplinit condițiile prevăzute de prezentul regulament.

Art. 34. Fiecare beneficiar părinte/reprezentant legal care a primit un voucher conform REGULAMENTULUI, devine Beneficiar al voucherului.

Art. 35. Un beneficiar părinte/reprezentant legal nu poate cumula mai multe vouchere, acesta fiind beneficiarul unui singur voucher pe lună, dacă are doar un singur copil ce are calitatea de elev înscris la Școala Gimnazială nr. 311 sau la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din proximitatea Școlii Gimnaziale nr. 311.

Art. 36. Excepții de la art. 36 fac doar părinții/reprenzentanții legali care au mai mulți copiii ce au calitatea de elevi la Școala Gimnazială nr. 311 sau la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din proximitatea Școlii Gimnaziale nr. 311.

CAPITOLUL 5

CIRCUIT EMITERE VOUCHERE

Art. 37. După ce unitatea de învățământ a verificat plata chiriei de către chiriaș și are confirmarea că banii sunt în cont, anunță în scris Administrația Școlilor Sector 6 de faptul acesta, solicitând tipărirea voucherelor.

Art. 38. Imediat de la primirea adresei din partea conducerii Școlii Gimnaziale nr. 311, Administrația Școlilor Sector 6 comandă tipărirea voucherelor, unei firme specializate cu tipărirea și emiterea de vouchere.

Art. 39. După primirea comenzii din partea Administrației Școlilor Sector 6 firma specializată va tipări voucherele, pe care le va înainta conducerii Școlii Gimnaziale nr. 311 prin curier în maxim 5 zile de la primirea comenzii.

Art. 40. Conducerea Școlii Gimnaziale nr. 311 va desemna un reprezentant din cadrul unității de învățământ, care va prelua voucherele de la curier și pe care le va distribui în maxim 3 zile către beneficiarii acestora respectiv către părinții/reprezentanții legali ai elevilor Școlii Gimnaziale nr. 311 și părinții/reprezentanții legali ai elevilor unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 din proximitatea Școlii Gimnaziale nr. 311.

Art. 41. Voucherele vor fi înmânate lunar la sediul unității școlare, beneficiarilor părinți/reprezentanți legali de către reprezentantul unității de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 pe bază de semnătură de primire și cu menționarea datelor de identificare din CI/BI, precum și cu numele unității școlare unde sunt elevi și numărul sau numele clasei în care învață.

Art. 42. Din momentul primirii, beneficiarii voucherelor au termen de folosire 30 zile, în caz contrar acestea pierzându-și valabilitatea și anulându-se.

Art. 43. Beneficiarii voucherelor, respectiv părinții/reprezentanții legali ai elevilor Școlii Gimnaziale nr. 311 și părinții/reprezentanții legali ai elevilor unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 din proximitatea Școlii Gimnaziale nr. 311 vor preda voucherul în momentul accesului elevilor în incinta bazinului de înot responsabilului chiriașului.

Art. 44. Dacă voucherele nu sunt utilizate de elevi în termenul de 30 zile de valabilitate, părinții/reprezentanții legali ai elevilor Școlii Gimnaziale nr. 311 respectiv părinții/reprezentanții legali ai elevilor unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 din proximitatea Școlii Gimnaziale nr. 311 sunt obligați să restituie voucherele unității de învățământ.

Art. 45. Reprezentantul chiriașului va centraliza lunar într-un borderou de cont, numărul voucherelor primite de la elevii Școlii Gimnaziale nr. 311. respectiv de la elevii unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 din proximitatea Școlii Gimnaziale nr. 311, pe care le va înainta la finalul lunii firmei care a emis voucherele. pentru decontare.

Art. 46. După primirea voucherelor, firma emitentă a voucherelor va înainta Școlii Gimnaziale nr. 311 o adresă ce va cuprinde un tabel centralizator cu numărul de vouchere folosit de către elevii Școlii Gimnaziale nr. 311, respectiv elevii unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 din proximitatea Școlii Gimnaziale nr. 311, în luna respectivă, respectiv contravaloarea acestora din luna în cauză.

Art. 47. După verificarea numărului de vouchere folosite și a contravalorii acesteia, conducerea Școlii Gimnaziale nr. 311 va confirma prin adresă scrisă veridicitatea datelor firmei emițătoare de vouchere și va vira contravaloarea voucherelor în cauză în contul firmei care a emis voucherele de acces bazin de înot din incinta Școlii Gimnaziale nr. 311.

Art. 48. După primirea sumei, firma care a emis voucherele de acces bazin de înot din incinta Școlii Gimnaziale nr. 311, va vira suma în cauză chiriașului bazinului de înot din incinta Școlii Gimnaziale nr. 311.

CAPITOLUL 6

CIRCUIT DISTRIBUIRE VOUCHERE

Art. 49. Voucherele vor fi înmânate lunar beneficiarilor părinți/reprezentanți legali de către reprezentantul unității de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 pe bază de semnătură de primire și cu menționarea datelor de identificare din CI/BI la sediul unității școlare.

Art. 50. Accesul în incinta bazinului de înot se va face în baza voucherelor de acces bazin de înot din incinta Școlii Gimnaziale nr. 311, vouchere ce vor fi înaintate de elevi la intrarea în incinta bazinului de înot personalului de acces al firmei care a câștigat licitația de închiriere bazin de înot și anexe.

Art. 51. Reprezentantul chiriașului va ține o evidență strictă a voucherelor primite și va comunica lunar unității de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 numărul de vouchere primite pentru a se ține o evidență a folosirii acestora și pentru a se asigura un control cu privire la circuitul acestora între emitent, beneficiar și firma prestatoare de servicii.

Art. 52. în cazul deteriorării sau pierderii voucherului, unitatea de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 este absolvită de orice răspundere.

CAPITOLUL 7 VOUCHERELE ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE

Art. 53. Pe fiecare voucher vor fi inscripționate minimum următoarele informații: element de identificare vizuală a Primăriei Sector 6 București;

element de identificare vizuală a Administrației Școlilor Sector 6;

element de identificare vizuală a unității de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6;

denumirea “voucher de acces”;

seria numerică a voucherului;

datele de identificare ale beneficiarului;

valoarea nominală exprimată în lei; perioada de valabilitate a voucherului.

Art. 54. Condiții de utilizare a voucherului:

 • •   voucherul de acces va fi folosit exclusiv la activitățile desfășurate de chiriaș;

 • •   utilizarea voucherului atrage obligația beneficiarului de a accepta prezentul regulament;

 • •   voucherul este utilizabil exclusiv de către Beneficiar, în baza actului de identitate, o singură dată, în perioada de valabilitate a voucherului;

 • •   voucherul nu este transmisibil;

 • •   voucherul este utilizabil exclusiv în incinta Școlii Gimnaziale nr. 311;

 • •   este interzisă folosirea voucherelor în alte scopuri, precum și vânzarea acestora către terțe persoane fizice sau juridice;

 • •  nu pot fi cumulate mai multe vouchere, aparținând mai multor persoane;

 • •   utilizarea voucherului atrage obligația beneficiarului atât de declarare a venitului aferent voucherului, cât și de plată a impozitului rezultat, cu respectarea procedurilor stabilite de legislația în vigoare.

CAPITOLUL 8

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art. 55. Fiecare beneficiar este de acord în mod expres, neechivoc și necondiționat că, prin înscrierea la Regulament, datele sale cu caracter personal precum și orice alte date, puse la dispoziția/transmise unității de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, care au legătură cu acordarea de vouchere, să fie incluse în baza de date a unității școlare și utilizate în conformitate cu Regulamentul de acordare vouchere acces bazin de înot, în vederea realizării scopului pentru care s-a înscris.

Art. 56. Datele furnizate nu vor fi dezvăluite altor persoane în afara părților implicate prezentului regulament de acordare vouchere.

CAPITOLUL 9

CLAUZE FINALE

Art. 57. în cazul în care Administrația Școlilor Sector 6 alege să emită voucherele valorice la o valoare de maxim 70% contravaloarea tarifelor practicate de chiriași la activitățile desfășurate astfel încât acesta să-și poată deconta chiria, dar nu mai mult de 50% din valoarea chiriei lunare, nu se mai aplică prevederile art. 13, respectiv ale art. 14, din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 239 din data de 26.09.2019.

Art. 58. Administrația Școlilor Sector 6 va menționa în anunțul de participare la licitație, precum și în caietul de sarcini pentru licitația complex sportiv-bazin de înot și anexe, că în cazul în care emite vouchere conform art. 58, nu se mai aplică prevederile art. 13 și ale art. 14 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 239 din data de 26.09.2019.

Art. 59. Regulamentul privind acordarea voucherelor de acces în incinta bazinului de înot, după aprobare, va fi afișat la avizierul Școlii Gimnaziale nr. 311, și va fi adus la cunoștință beneficiarilor părinți/reprezentanți legali, respectiv persoanelor interesate de către conducerea unității de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6.

Art. 60. Primăria Sectorului 6 și Administrația Școlilor Sector 6 vor mediatiza prezentul Regulament privind acordarea voucherelor de acces în incinta bazinului de înot pe site-urile celor două instituții și prin orice alte mijloace mass-media ce se impun.

Art. 61. Prezentul regulament privind acordarea voucherelor de acces în incinta bazinului de înot are un număr de 61 articole și va fi înaintat spre aprobare Consiliului Local Sector 6 conform art. 11 din H.C.L. Sector 6 nr. 220 din data de 27.08.2019, modificată și completată prin H.C.L. Sector 6 nr. 239/26.09.2019.