Hotărârea nr. 246/2019

HCL 246 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Primire și Evaluare în Regim de Urgență „Arlechino” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului de Primire și Evaluare în Regim de Urgență „Arlechino” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Văzând Raportul de specialitate nr. D/l 8152/19.08.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare Avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de:

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 120/18.04.2019 privind modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

 • - Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 2 alin. (1) și (2) din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 139 alin .(1), precum și cele ale art. 166 alin. (2) lit. p) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului de Primire și Evaluare în Regim de Urgență „Arlechino” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 019


SECRETARUL SECTORULUI 6,


Nr.: 246

Data: 26.09.2019

București, Calea Pleutiei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel. 037.620.44 73; u>u>w.primarie6.ro email: prmi6Caprmiarie6.ro facebook.com/PrimariaSectomlui6

REGULAMENT -CADRU de organizare și funcționare al

Centrului de Primire și Evaluarea în Regim de Urgență “Arlechino” aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Art.l: Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Centrului de Primire și Evaluare în Regim de Urgență “Arlechino”, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție special aprobate prin Ordinul nr.25/2019 și a Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali, vizitatori.

Art.2: Identificarea serviciului social

Serviciul social Centrul de Primire și Evaluare în Regim de Urgență “Arlechino”, cod serviciu social 8790CR-C-II, este înființat și administrat de D.G.A.S.P.C.sector 6 și deține Licența de funcționare provizorie nr. 295/2014, cu sediul în Splaiul Independenței nr.200, cu o capacitate de 22 de locuri.

Art.3: Scopul serviciului social

Scopul Centrului de Primire și Evaluare în Regim de Urgență “Arlechino” este de a asigura protecția copilului pe o perioadă determinată de timp atunci când acesta se află în pericol iminent în propria familie, familia lărgită sau în familia substitutivă.

Art.4: Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Centrul de Primire și Evaluare în Regim de Urgență “Arlechino” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr.25/2019.

 • (3) Centrul de Primire și Evaluare în Regim de Urgență “Arlechino” este înființat prin H.C.L. S6 nr.6/20.01.2005 privind înființarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, precum și aprobarea Organigramei și a Ștatului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6.

Art.5: Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1) Centrul de Primire și Evaluare în Regim de Urgență “Arlechino” se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime obligatorii.

(2)Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului de Primire și Evaluare în Regim de Urgență “Arlechino” sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor copilului în ceea ce privește egalitatea de

șanse și   tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia   și

demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la copii;

 • c)  asigurarea protecției copilului împotriva abuzului și exploatării;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e)  asistarea tuturor copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f)  ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

 • g) facilitarea menținerii relațiilor personale ale copilului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • h) promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;

 • i)  asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

 • j)  preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de reintegrare în familie;

 • k) încurajarea inițiativelor individuale ale copiilor și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • l)  asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • n) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • o) colaborarea centrului cu alte servicii de asistență socială.

Art.6: Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Primire și Evaluare în Regim de Urgență “Arlechino” sunt:

 • a) copilul ai cărui părinți sunt decedați, necunoscuți, decăzuți din exercițiul drepturilor părintești sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părintești, puși sub interdicție, declarați judecătorește morți sau dispăruți, când nu a putut fi instituită tutela;

 • b) copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinților din motive neimputabile acestora;

 • c) copilul abuzat sau neglijat;

 • d) copilul găsit sau abandonat de către mamă în unități sanitare;

 • e) copilul care a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală și care nu răspunde penal.

 • (2) Condițiile de admitere în centru sunt următoarele:

 • a) proces-verbal încheiat de către organele de poliție;

 • b) raport încheiat de către asistenții sociali ai serviciilor din cadrul Direcției de Protecția Copilului;

 • c) Dispoziția de plasament în regim de urgență a Directorului General a D.G.A.S.P.C. sector 6 .

 • (3) Copilul este externat din centru în baza Hotărârii judecătorești sau a Hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 6.

 • (4) Copii internați în Centrul de Primire și Evaluare în Regim de Urgență “Arlechino” au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe, în funcție de gradul de maturitate, la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor;

 • f) să li se garanteaze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li respecte drepturile special.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Primire și Evaluare în Regim de Urgență “Arlechino" au următoarele obligații:

 • a)  să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta și gradul de maturitate, la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să respecte prevederile prezentului regulament.

Art.7: Activități și funcții

(1) Principalele funcții ale Centrului de Primire și Evaluare în Regim de Urgență “Arlechino” sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarele activități:

 • 1. găzduire pe perioadă determinată;

 • 2. îngrijire personală zilnică și săptămânală;

 • 3. consiliere psihologică;

 • 4. activități de educație formală și non formală;

 • 5. deprinderi de viață independentă;

 • b) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor acordate copiilor;

 • 3. rapoarte de activitate;

 • 4. întâlniri ale echipei pluridisciplinare;

 • c) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. activități administrative și de gestiune;

 • 2. programul în ture al personalului;

 • 3. participarea la cursuri de pregătire;

 • 4. organizarea de activități în aer liber, vizită la muzee și tabere;

Art.8: Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1) Centrul de Primire și Evaluare în Regim de Urgență “Arlechino" funcționează cu un număr de 1+26 total personal, conform prevederilor H.C.L. S6 nr. 120/18.04.2019 privind modificarea articolului 1 din Hotărârea de Consiliului Local al Sectorului 6 nr.340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, din care:

 • a) personal de conducere: 1 post șef de centru ;

 • b) personal de specialitate de îngrijire și asistență: 19 posturi;

 • c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 7 posturi; (2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/3 .

Art.9: Personalul de conducere

(1) Personalul de conducere este : 1 post șef centru

(2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune Directorului Executiv sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b)  elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă Directorului Executiv;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre sau alți furnizori de servicii sociale și alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor copiilor;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații centrului;

 • g) propune Directorului Executiv aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor copilului în cadrul centrului;

 • i) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul centrului și dispune. în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • j) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • k) reprezintă serviciul în relațiile cu alte servicii din cadrul Protecției Copilului și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

 • l) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • m) alte atribuții prevăzute în fișa postului.

Art.10. Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specilitate și auxiliar

(1) Atribuții ale personalului de specialitate:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime obligatorii;

 • d) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța copiilor, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f)  face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciilor oferite și a respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în fișele de post.

Asistent medical generalist - cod 325901

Atribuții ale asistentului medical:

 • a)     ajută la acordarea asistenței medicale curente și de urgență;

 • b)     acordă primele îngrijiri în caz de boală sau accident și supraveghează transportul copiilor la spital;

 • c)     efectuează tratamentele medicale;

 • d)     efectuează trajul epidemiologc la întoarcerea copiilor în centru precum și alte triaje;

 • e)     controlează zilnic respectarea normelor de igienă ale spațiilor din cadrul centrului;

 • f)      participă alături de echipa pluridisciplinară la întocmirea PIP și PIS;

 • g)     colaborează cu educatorii la formarea deprinderilor de igienă a copiilor;

 • h)     ține evidența medicamentelor și a materialelor sanitare consumate;

 • i)      sesizează medicul asupra problemelor apărute;

 • j)      întocmește anchetele alimentare trimestriale;

 • k)     alte atribuții conform fișei postului.

Infirmiera - cod 532103

Atribuții ale infirmierei:

 • a)     participă la elaborarea PIS în colaborare și sub coordonarea metodologică a psihologului din centru și/sau a altor membrii ai echipei pluridisciplinare;

 • b)     Oferă sprijin concret și încurajează copiii în a menține legăturile cu părinții sau cu alte personae importante pentru aceștia;

 • c)      participă la însușirea de către copiii instituționalizați a deprinderilor de viață independentă;

 • d)     însoțește și supraveghează copiii pe perioada șederii în centru (servirea mesei, activități recreative în incinta și în curtea interioară a centrului);

 • e)     se ocupă de dezvoltarea deprinderilor de igienă personală a copiilor;

 • f)      supraveghează, alături de personalul medical al centrului, starea de sănătate a copiilor;

 • g)     asigură supravegherea copiilor pe timpul nopții;

 • h)     alte atribuții conform fișei postului.

Psiholog - cod 263411

Atribuții ale psihologului:

 • a) întocmește evaluarea psihologică inițială în 48 de ore de la dispunerea măsurii de protecție, respectiv dispoziția de plasament în regim de urgență;

 • b) întocmește programul personalizat de consiliere;

 • c) însoțește la TMB beneficiarii centrului în vederea audierii de către instanța judecătorească;

 • d) își însușește și este la curent cu legislația în vigoare privind protecția copilului;

 • e) păstrează confidențialitatea asupra informațiilor legate de situația copiilor și a activităților desfășurate în centru;

 • l) observațiile făcute sunt consemnate în fișa individuală a copilului;

 • g) realizează examinarea psihologică a copiilor pe baza bateriilor de teste și întocmește raportul de evaluare psihologică conform SMO în vigoare;

 • h) desfășoară activitate de psihoterapie utilizând forme diferite ale acesteia (psihoterapie cognitiv-comportamentală, psihoterapii umaniste, ludoterapie, terapie corporală, psihoterapie familială) în funcție de caracteristicile de dezvoltare ale copiilor și în urma evaluării psihologice ale acestora în conformitate cu pregătirea profesională;

 • i) contribuie împreună cu referenții de specialitate/ educatorii și asistenții sociali, personalul medical (echipa pluridisciplinară) la realizarea de proiecte personalizate de intervenție pentru fiecare copil din centru și urmărește în mod direct modul în care planurile de intervenție sunt proiectate și aplicate;

 • j) colaborează cu asistenții sociali, personalul medical, referenții de specialitate/educatori în vederea obținerii unor informații relevante despre copii și familiile acestora;

 • k) întocmește rapoarte de activitate și răspunde altor solicitări ale șefului de centru;

 • l) participa la întâlnirile periodice organizate de șeful ierarhic;

 • m) efectuează orice alte activități profesionale solicitate de șeful ierarhic, în domeniul de competență;

 • n) apără și respectă drepturile copiilor aflați în centru, urmărind interesul superior al acestora.

Art. 11. Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

(1) Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și este:

 • a) spălătoreasă;

 • b) personal pentru curățenie spații;

 • c) muncitor calificat;

 • d) bucătar.

Spălătoreasă

Atribuții spălătoreasă:

 • a)     sortarea, înmuierea, spălarea rufelor întrebuințate;

 • b)     respectarea cantităților de detergenți;

 • c)     respectarea capacității (de încărcare) mașinii de spălat;

 • d)     respectarea timpului de limpezire, fierbere, stoarcere;

 • e)     uscarea rufelor mecanic și manual;

 • f)      trierea rufelor în vederea repunerii lor în circuit, iar a celor deteriorate pentru reparat;

 • g)     răspunde de călcarea și coaserea lenjeriilor și a rufelor în vederea repunerii lor în circuit;

 • h)     răspunde de întreținerea utilajului - având obligativitatea de a anunța cea mai mică avarie;

 • i)      răspunde de păstrarea, buna funcționare și folosire a utilajelor mecanice și manuale pe care le are în dotare;

 • j)      în cazuri excepționale se ocupă de curățenia și igiena spațiilor repartizate din incinta centrului și din exteriorul imobilului.

Personal pentru curățenie spații

Atribuții personal pentru curățenie spații:

 • a)      răspunde de curățenia și igiena spațiilor repartizate din incinta centrului și din exteriorul imobilului;

 • b)     asigură curățenia și dezinfectarea zilnică a băilor și a grupurilor sanitare cu materiale și ustensilile folosite numai în aceste locuri;

 • c)     efectuarea aerisirii zilnice a camerelor;

 • d)     transportarea zilnică a gunoiului în condiții corespunzătoare, răspunzând de depunerea lor corectă în recipiente, de curățarea și dezinfectarea vaselor în care se depozitează sau se transportă gunoiul;

 • e)     răspunde de păstrarea în bune condiții a materialor de curățenie ce le are în grijă;

 • f)      răspunde de obiectele de inventar din dormitoarele repartizate pentru curățenie și se îngrijește de buna lor folosire;

 • g)     efectuarea corectă a dezinfecției pardoselilor, pereților și a grupurilor sanitare;

 • h)     răspunde de respectarea condițiilor igienico-sanitare la locul de muncă;

 • i)      îndeplinirea tuturor indicațiilor primite de la șeful de centru sau privind întreținerea curățeniei, salubrității;

 • j)      purtarea în permanență a echipamentului de protecție stabilit care trebuie schimbat ori de câte ori este nevoie;

 • k)     în cazuri excepționale se ocupă de spălarea rufelor.

Muncitor calificat

Atribuții ale muncitorului calificat:

 • a)      răspunde de curățenia și igiena spațiilor repartizate din exteriorul imobilului;

 • b)     transportarea zilnică a gunoiului în condiții corespunzătoare, răspunzând de depunerea lor corectă în recipiente, de curățarea și dezinfectarea vaselor în care se depozitează sau se transportă gunoiul;

 • c)     răspunde de întreținerea utilajelor din centru - având obligativitatea de a anunța cea mai mică avarie;

 • d)     răspunde de păstrarea, buna funcționare și folosire a utilajelor mecanice și manuale pe care le are în dotare;

 • e)     răspunde de respectarea condițiilor igienico-sanitare la locul de muncă;

 • f)      răspunde și repară obiectele de inventor din centru;

 • g)     întocmește referate de necesitate pentru repararea obiectelor din centru;

 • h)     se asigură de funcționarea în bune condiții a grupurilor sanitare din centru;

 • i)      îndeplinirea indicațiilor primite de la șeful de centru sau privind întreținerea curățeniei, salubrității;

 • j)      purtarea în permanență a echipamentului de protecție stabilit care trebuie schimbat ori de câte ori este nevoie.

Bucătar

Atribuții ale bucătarului:

 • a)     primește, cîntărește și depozitează alimentele necesare preparării hranei pentru a doua zi în condiții igienico-sanitare corespunzătoare;

 • b)     pregătețte hrana copiilor din centru conform meniurilor prestabilite și în conformitate cu metodologia rețetarelor existente în funcțiune;

 • c)      respectă normele igienico-sanitare și sanitar-veterinare în activitățile de preluare, depozitare și pregătire a alimentelor, de preparare, păstrare și servire a hranei copiilor și de asemenea, în preluarea, igienizarea și păstrarea veselei copiilor și a instrumentelor folosite la prepararea hranei;

 • d)     igienizează spațiile, dulapurile de depozitare și suprafețele de pregătire a hranei precum și mesele de servire a hranei, atît în bucătărie cât și țn sala de mese;

 • e)     colectează rezidurile menajere și le evacuează ritmic pentru a fi duse de personalul de îngrijire în spațiile special amenajate;

 • f)      solicită igienizarea spațiilor cantinei ori de câte ori este nevoie având grijă ca această activitate să fie executată numai de personalul abilitat în acest sens;

 • g)     respectă și se conformează oricăror alte observații, indicații, solicitări ale cabinetului medical și administratorului din centru în ceea ce privește obiectul activității sale sau în oricare alte situații;

 • h)     anunță cabinetul medical despre orice modificare a stării de sănătate urmând a se conforma ulterior tuturor deciziilor și indicațiilor acestora în acest sens;

 • i)      interzice intrarea persoanelor neabilitate în spațiile de pregătire / servire a mesei anunțând orice abatere în acest sens adminitratorului / șefului de centru;

 • j)      anunță administratorul centrului pentru lipsa sau epuizarea materialelor de igienizare pentru cantină;

 • k)     anunță administratorul/ șeful centrului despre orice defecțiune la instalația de gaze, plită, aparate electrice, rețeaua de apă caldă / rece, canalizare, etc...;

 • l)      păstrează la frigider probele de mâncare conform normelor igienico-sanitare în vigoare;

 • m)    veghează împreună cu educatorii ca servirea mesei de către copii să se realizeze în condiții normale sesizând posibile incidente / accidente și participând (în limita competențelor profesionale și administrative) la rezolvarea acestora;

 • n)     periodic, conform normelor igienico-sanitare sau la cererea cabinetului medical din centru își verifică starea de sănătate;

 • o)     bucătăreasa va aborda relațiile cu copiii instituționalizați în mod nediscriminator, Iară antipatii sau favoritisme, folosind un limbaj și formule de adresabilitate adecvate, respectând în totalitate standardele și prevederile Legii nr.272/2004, referitoare la comportamentul personalului față de copiii instituționalizați;

 • p)     răspunde pentru orice activități desfășurate conform fișei de post.

Art.12. Finanțarea centrului

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din bugetul local al sectorului 6 a municipiului București.