Hotărârea nr. 245/2019

HCL 245 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, terenul situat în București, strada Piatra Craiului nr. 1, sector 6, identificat conform planului Anexă, în vederea amenajării unui parc de agrement/locuri de joacă pentru copii


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


■M

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, terenul situat în București, strada Piatra Craiului nr. 1, sector 6, identificat conform planului Anexă, în vederea amenajării unui parc de agrement/locuri dejoacă pentru copii

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 15/16.09.2019 al Direcției Tehnice din cadrul Direcției Generale Arhitect Șef și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 5 și 6 ale Consiliului Local al Sectorului 6;

în temeiul art. 129, alin. (1), al art. 139 alin. (3) lit. g) și al art. 166 alin. (2) lit. g), k), m) și q) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, terenul situat în București, strada Piatra Craiului nr. 1, sector 6, identificat conform planului Anexă, în vederea amenajării unui parc de agrement/locuri dejoacă pentru copii.

Art. 2(1) Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) din U.G. nr.57/2019

SECRETARUL SECTORULUI 6,


Nr.: 245

Data: 26.09.2019București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730 Tel. 037.620.4473; www.primarie6.ro email: rJrim6Tpnmane6.ro facebook.com/PrimariaSectorului6