Hotărârea nr. 244/2019

HCL 244 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, imobilele având datele de identificare prevăzute în Anexă, în vederea amenajării unor parcări de reședință


11 CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, imobilele având datele de identificare prevăzute în Anexă, în vederea amenajării unor parcări de reședință

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14/11.09.2019 al Direcției Tehnice din cadrul Direcției Generale Arhitect Șef și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând Avizele Comisiilor de specialitate nr. 5 și 6 ale Consiliului Local Sector 6; Ținând seama de prevederile:

art. 24 alin. (1) din Anexa 1 a H.G. nr. 955/2004 - pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 124/2008 modificată prin H.C.G.M.B. Nr. 61/2009 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 82/2008, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 7/2014 privind reglementarea situației juridice a unor imobile de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului București.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. e) și lit. g), precum și cele ale art. 166 alin. (2) litera g) din O.U.G nr. 57/20019 privind codul Administrativ;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, imobilele având datele de identificare prevăzute în Anexă, în vederea amenajării unor parcări de reședință.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Tehnică și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Nr.: 244

Data: 26.09.2019


CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate cgnf. art. 243 alin. (1) lit. a)  dinO.y/G. nr. £7/2019


SECRETA L SECTORULUI 6,

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730 Tel. 037.620.44 73; www.primarie6.ro email: prim6(ap)rimarie6. ro facebook.com/PrimariaSectorului6

ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 244/26.09.2019

Nr. Crt.

Adresa imobilului

Suprafața

1.

Str. Odgonului în spatele blocului nr. 132

Nr. 1 - Lot 1, Sector 6, IE 227286

155,00 mp

2.

Str. Odgonului în spatele blocului nr. 132

Nr. 1 - Lot 2, Sector 6, IE 227285

790,00 mp