Hotărârea nr. 243/2019

HCL 243 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 2 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea conturilor de execuție pe trimestrul 2 ale Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2019

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1272/19.08.2019 al Direcției Generale Economice și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (3) lit a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului București pe trimestrul 2 al anului 2019, conform Anexelor nr. 1 și 2.

Art, 2. Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor externe pe trimestrul 2 al anului 2019, conform Anexelor nr. 3 și 4.

Art. 3. Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor interne pe trimestrul 2 al anului 2019, conform Anexelor nr. 5 și 6.

Art. 4. Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul 2 al anului 2019, conform Anexelor nr. 7 și 8.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Nr.: 243

Data: 26.09.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel. 037.620.44 73; www.primarie6.ro email: prim6(3primarie6. ro facebook. corn/ PrimariaSectorului6

Unitatea administrativ-teritorială.SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ANEXA 1 la HCL nr


Formular: 11/01

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de 30.06.2019

cod 20                                                                                                                                                                                         -lei-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte căi decât încasări

Drepturi constatate de încasat

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din

care:

din anii precedenți

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

VENITURI - TOTAL

(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+ 47.02+48.02)

00.01

900 301 000

412 863 000

779 450 254

330 804 400

448 645 854

389 403 811

209 891

389 836 552

VENITURI PROPRII

(cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15)

49.90

769 372 000

356 663 000

719 765 040

330 804 400

388 960 640

329 718 597

209 891

389 836 552

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

811 575 000

392 638 000

769 240 556

330 804 400

438 436 156

379 194 113

209 891

389 836 552

A. VENITURI FISCALE

(cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

785 453 000

380 053 000

716 566 919

285 804 599

430 762 320

369 000 264

157 564

347 409 091

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

535 934 000

206 791 000

190 966 388

0

190 966 388

190 966 388

0

0

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

0

0

0

0

0

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

( cod 03.02+04.02)

00.06

535 934 000

206 791 000

190 966 388

0

190 966 388

190 966 388

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+01.02.05)

04.02

535 934 000

206 791 000

190 966 388

0

190 966 388

190 966 388

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

42 219 000

42 219 000

42 218 434

0

42 218 434

42 218 434

0

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

493 715 000

164 572 000

148 747 954

0

148 747 954

148 747 954

0

0

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Al.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

147 726 000

100 472 000

358 232 338

210 775 054

147 457 284

94 062 327

102 059

264 067 952

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.011a 07.02.03 + 07.02.50)

07.02

147 726 000

100 472 000

358 232 338

210 775 054

147 457 284

94 062 327

102 059

264 067 952

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

122 025 000

84 661 000

323 450 542

195 113 956

128 336 586

79 530 849

72 674

243 847 019

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

32 000 000

25 246 000

40 052 984

11 927 081

28 125 903

23 758 322

42 517

16 252 145

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

90 025 000

59 415 000

283 397 558

183 186 875

100 210 683

55 772 527

30 157

227 594 874

Impozit și taxă pe teren

(cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

13 501 000

9 174 000

24 194 043

11 568 653

12 625 390

8 272 516

8 960

15 912 567

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

4 500 000

3 215 000

7 265 604

3 644 556

3 621 048

3 040 194

3 001

4 222 409

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

9 000 000

5 958 000

16 928 439

7 924 097

9 004 342

5 232 322

5 959

11 690 158

Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanțe ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-

07.02.02.03

1 000

1 000

0

0

0

0

0

0

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

9 500 000

4 640 000

6 519 670

2 189 242

4 330 428

4 470 276

16 652

2 032 742

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

2 700 000

1 997 000

4 068 083

1 903 203

2 164 880

1 788 686

3 773

2 275 624

A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

89 495 000

66 143 000

135 403 908

51 243 778

84 160 130

76 875 985

44 662

58 483 261

Sume defalcate din TVA

(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

42 243 000

35 991 000

49 493 249

0

49 493 249

49 493 249

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

29 619 000

29 619 000

43 121 249

0

43 121 249

43 121 249

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

12 624 000

6 372 000

6 372 000

0

6 372 000

6 372 000

0

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii (cod 12.02.07)

12.02

2 000

2 000

9 245

9 089

156

1 950

0

7 295

Taxe hoteliere

12.02.07

2 000

2 000

9 245

9 089

156

1 950

0

7 295

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

950 000

527 000

7 124 134

6 488 200

635 934

476 898

0

6 647 236

Impozit pe spectacole

15.02.01

950 000

527 000

7124 134

6 488 200

635 934

476 898

0

6 647 236

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

46 300 000

29 623 000

78 777 280

44 746 489

34 030 791

26 903 888

44 662

51 828 730

A

B

I

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Impozit pe mijloacele de transport

(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

32 300 000

24 045 000

75 317 402

44 746 489

30 570 913

23 444 010

44 662

51 828 730

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

18 300 000

14 691 000

35 043 142

18 278 094

16 765 048

14 603 951

36 198

20 402 993

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

14 000 000

9 354 000

40 274 260

26 468 395

13 805 865

8 840 059

8 464

31 425 737

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

14 000 000

5 578 000

3 459 878

0

3 459 878

3 459 878

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

12 298 000

6 647 000

31 964 285

23 785 767

8 178 518

7 095 564

10 843

24 857 878

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

12 298 000

6 647 000

31 964 285

23 785 767

8 178 518

7 095 564

10 843

24 857 878

Alte impozite și taxe

18.02.50

12 298 000

6 647 000

31 964 285

23 785 767

8 178 518

7 095 564

10 843

24 857 878

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

26 122 000

12 585 000

52 673 637

44 999 801

7 673 836

10 193 849

52 327

42 427 461

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

1 900 000

867 000

870 310

0

870 310

870 310

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)

30.02

1 900 000

867 000

870 310

0

870 310

870 310

0

0

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

1 900 000

867 000

870 310

0

870 310

870 310

0

0

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

1 900 000

867 000

870 310

0

870 310

870 310

0

0

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII

(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

24 222 000

11 718 000

51 803 327

44 999 801

6 803 526

9 323 539

52 327

42 427 461

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+ 33.02.26+33.02.27 + 33.02.28+ 33.02.33+33.02.50)

33.02

301 000

56 000

174 597

115 867

58 730

17 252

0

157 345

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

300 000

56 000

17 152

0

17 152

17 152

0

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din despăgubiri

33.02.26

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

1 000

0

157 445

115 867

41 578

100

0

157 345

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Contribuții pentru finanțarea Programului „Școală după școală"

33.02.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

81 000

36 000

31 354

0

31 354

30 354

1 000

0

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

23 000

9 000

8 314

0

8 314

8 314

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

58 000

27 000

23 040

0

23 040

22 040

1 000

0

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

21 515 000

10 741 000

50 386 333

44 635 185

5 751 148

8 270 271

50 503

42 065 559

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

21 500 000

10 736 000

50 381 333

44 630 185

5 751 148

8 270 271

50 503

42 060 559

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

21 500 000

10 736 000

50 381 333

44 630 185

5 751 148

8 270 271

50 503

42 060 559

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

0

0

5 000

5 000

0

0

0

5 000

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

15 000

5 000

0

0

0

0

0

0

Diverse venituri   (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +

36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23 + 36.02.31+ 36.02.47+36.02.50)

36.02

2 325 000

885 000

I 211 043

248 749

962 294

1 005 662

824

204 557

Venituri din aplicarea prescripției extinctive (cod 36.02.01.01)

36.02.01

25 000

10 000

4 527

0

4 527

4 527

0

0

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

25 000

10 000

4 527

0

4 527

4 527

0

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe speciale

36.02.06

0

0

172

0

172

172

0

0

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri

36.02.50

2 300 000

875 000

1 206 344

248 749

957 595

1 000 963

824

204 557

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-76 270 000

-39 846 000

-19 154 790

0

-19 154 790

-19 154 790

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

76 270 000

39 846 000

19 154 790

0

19 154 790

19 154 790

0

0

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

40 000

16 000

17 733

0

17 733

17 733

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri

(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)

39.02

40 000

16 000

17 733

0

17 733

17 733

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

40 000

16 000

17 733

0

17 733

17 733

0

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

9 728 203

0

9 728 203

9 728 203

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.13+ 40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50)

40.02

0

0

9 728 203

0

9 728 203

9 728 203

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0

0

9 728 203

0

9 728 203

9 728 203

0

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare

40.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte operațiuni financiare(cod.41.02.05+41.02.14)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.01+41.02.05.02)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de funcționare

41.02.05.01

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de dezvoltare

41.02.05.02

0

0

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și investiții

41.02.14

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

87 071 000

19 343 000

411 212

0

411 212

411 212

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

87 071 000

19 343 000

411 212

0

411 212

411 212

0

0

Subvenții de la bugetul de stat

(cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12+42.02.13+

42.02.14+42.0215+42.02.16+42.02.18+42.02.20+ 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.34+ 42.02.35+ 42.02.40 la 42.02.42 + 42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.52+ 42.02.54+ 42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65 la 42.02.67+ 42.02.69+ 42.02.73+42.02.77)

42.02

87 071 000

19 343 000

411 212

0

411 212

411 212

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

0

0

0

o

0

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

1 093 000

593 000

198 024

0

198 024

198 024

0

0

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național ( cod 42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

83 978 000

18 075 000

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

83 978 000

18 075 000

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale

42.02.52

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

0

201 364

0

201 364

201 364

0

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

2 000 000

675 000

11 824

0

11 824

11 824

0

0

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite în cadrul Programului stațiuni balneare

42.02.77

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la alte administrații

(cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+

43.02.21+43.02.23 +43.02.24 +43.02.30 + 43.02.31+

43.02.34+43.02.39)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020

43.02.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0

0

0

0

0

0

0

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere (cod 43.02.39.01+43.02.39.02)

43.02.39

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de funcționare

43.02.39.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43.02.39.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări      ( cod 45.02.01 la

45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)

45.02.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

0

Corecții financiare

45.02.01.04

0

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04)

45.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

0

0

Prefinanțare

45.02.02.03

0

0

Corecții financiare

45.02.02.04

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

0

Corecții financiare

45.02.03.04

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.04)

45.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0

0

Prefinanțare

45.02.04.03

0

0

Corecții financiare

45.02.04.04

0

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.04)

45.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0

0

Prefinanțare

45.02.05.03

0

0

Corecții financiare

45.02.05.04

0

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la 45.02.07.04)

45.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

0

Prefinanțare

45.02.07.03

0

0

Corecții financiare

45.02.07.04

0

0

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.04)

45.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02., .02

0

0

Prefinanțare

45.02.08.03

0

0

Corecții financiare

45.02.08.04

0

0

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.04)

45.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

0

Prefinanțare

45.02.15.03

0

0

Corecții financiare

45.02.15.04

0

0

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.04)

45.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0

0

Prefinanțare

45.02.16.03

0

0

Corecții financiare

45.02.16.04

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.04)

45.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

0

0

Prefinanțare

45.02.17.03

0

0

Corecții financiare

45.02.17.04

0

0

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 la 45.02.18.04)

45.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

0

0

Prefinanțare

45.02.18.03

0

0

Corecții financiare

45.02.18.04

0

0

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02 + 45.02.19.03 + 45.02.19.04)

45.02.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

0

0

Prefinanțare

45.02.19.03

0

0

Corecții financiare

45.02.19.04

0

0

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01 la 45.02.20.04)

45.02.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

0

0

Prefinanțare

45.02.20.03

0

0

Corecții financiare

45.02.20.04

0

0

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 la 45.02.21.04)

45.02.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

0

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Prefmanțare

45.02. .03

0

0

Corecții financiare

45.02.21.04

0

0

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03+46.02.04)

46.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume în curs de distribuire (cod 47.02.04)

47.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic în curs de distribuire

47.02.04

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 + 48.02.11 + 48.02.12 + 48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.32.33)

48.02

1 615 000

866 000

52 550

0

52 550

52 550

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)

48.02.01

1 615 000

866 000

52 550

0

52 550

52 550

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

1 562 000

813 000

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

53 000

53 000

52 550

0

52 550

52 550

0

0

Prefmanțare

48.02.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

48.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefmanțare

48.02.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)

48.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefmanțare

48.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)

48.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

0

0

Prefmanțare

48.02.04.03

0

0

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01 la 48.02.05.03)

48.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

0

0

Prefmanțare

48.02.05.03

0

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)

48.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

0

0

A

B

1

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02. .02

Prefinanțare

48.02.11.03

Instrumentul European de Vecinătate (ENI)

(cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)

48.02.12

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

Prefinanțare

48.02.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE)

(cod 48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

Prefinanțare

48.02.19.03

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.32.01+48.02.32.02)

48.02.32

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul

Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod

48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

(cod 00.02+00.16+00.17+47.02) - TOTAL

00.01

736 398 000

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02)

49.90

769 332 000

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

735 305 000

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

785 453 000

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

535 934 000

A 1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)

00.06

535 934 000

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

353 385 000

750 283 790

330 804 400

419 479 390

360 237 347

209 891

389 836 552

356 647 000

719 747 307

330 804 400

388 942 907

329 700 864

209 891

389 836 552

352 792 000

750 085 766

330 804 400

419 281 366

360 039 323

209 891

389 836 552

380 053 000

716 566 919

285 804 599

430 762 320

369 000 264

157 564

347 409 091

206 791 000

190 966 388

0

190 966 388

190 966 388

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

206 791 000

190 966 388

0

190 966 388

190 966 388

0

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05)

04.02

535 934 000

206 791 000

190 966 388

0

190 966 388

190 966 388

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

42 219 000

42 219 000

42 218 434

42 218 434

42 218 434

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

493 715 000

164 572 000

148 747 954

148 747 954

148 747 954

0

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

0

0

A 1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

147 726 000

100 472 000

358 232 338

210 775 054

147 457 284

94 062 327

102 059

264 067 952

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.011a 07.02.03+07.02.50)

07.02

147 726 000

100 472 000

358 232 338

210 775 054

147 457 284

94 062 327

102 059

264 067 952

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

122 025 000

84 661 000

323 450 542

195 113 956

128 336 586

79 530 849

72 674

243 847 019

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

32 000 000

25 246 000

40 052 984

11 927 081

28 125 903

23 758 322

42 517

16 252 145

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

90 025 000

59 415 000

283 397 558

183 186 875

100 210 683

55 772 527

30 157

227 594 874

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

13 501 000

9 174 000

24 194 043

11 568 653

12 625 390

8 272 516

8 960

15 912 567

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

4 500 000

3 215 000

7 265 604

3 644 556

3 621 048

3 040 194

3 001

4 222 409

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

9 000 000

5 958 000

16 928 439

7 924 097

9 004 342

5 232 322

5 959

11 690 158

Impozitul pe terenul extravilan*) +Restanțe anii anteriori din impozitul pe terenul agricol

07.02.02.03

1 000

1 000

0

0

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

9 500 000

4 640 000

6 519 670

2 189 242

4 330 428

4 470 276

16 652

2 032 742

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

2 700 000

1 997 000

4 068 083

1 903 203

2 164 880

1 788 686

3 773

2 275 624

A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

89 495 000

66 143 000

135 403 908

51 243 778

84 160 130

76 875 985

44 662

58 483 261

Sume defalcate din TVA

(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

42 243 000

35 991 000

49 493 249

0

49 493 249

49 493 249

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

29 619 000

29 619 000

43 121 249

43 121 249

43 121 249

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

12 624 000

6 372 000

6 372 000

6 372 000

6 372 000

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii (cod 12.02.07)

12.02

2 000

2 000

9 245

9 089

156

1 950

0

7 295

Taxe hoteliere

12.02.07

2 000

2 000

9 245

9 089

156

1 950

7 295

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

950 000

527 000

7 124 134

6 488 200

635 934

476 898

0

6 647 236

Impozit pe spectacole

15.02.01

950 000

527 000

7 124 134

6 488 200

635 934

476 898

6 647 236

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

46 300 000

29 623 000

78 777 280

44 746 489

34 030 791

26 903 888

44 662

51 828 730

Impozit pe mijloacele de transport

(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

32 300 000

24 045 000

75 317 402

44 746 489

30 570 913

23 444 010

44 662

51 828 730

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

18 300 000

14 691 000

35 043 142

18 278 094

16 765 048

14 603 951

36 198

20 402 993

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

14 000 000

9 354 000

40 274 260

26 468 395

13 805 865

8 840 059

8 464

31 425 737

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

14 000 000

5 578 000

3 459 878

3 459 878

3 459 878

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

0

0

A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

12 298 000

6 647 000

31 964 285

23 785 767

8 178 518

7 095 564

10 843

24 857 878

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

12 298 000

6 647 000

31 964 285

23 785 767

8 178 518

7 095 564

10 843

24 857 878

Alte impozite și taxe

18.02.50

12 298 000

6 647 000

31 964 285

23 785 767

8 178 518

7 095 564

10 843

24 857 878

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-50 148 000

-27 261 000

33 518 847

44 999 801

-11 480 954

-8 960 941

52 327

42 427 461

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

1 900 000

867 000

870 310

0

870 310

870 310

0

0

Venituri din proprietate

(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

1 900 000

867 000

870 310

0

870 310

870 310

0

0

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

1 900 000

867 000

870 310

0

870 310

870 310

0

0

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

1 900 000

867 000

870 310

870 310

870 310

0

0

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

0

0

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII

(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-52 048 000

-28 128 000

32 648 537

44 999 801

-12 351 264

-9 831 251

52 327

42 427 461

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+ 33.02.26+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.33+33.02.50)

33.02

301 000

56 000

174 597

115 867

58 730

17 252

0

157 345

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

300 000

56 000

17 152

17 152

17 152

0

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

0

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0

0

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

0

0

Venituri din despăgubiri

33.02.26

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

1 000

157 445

115 867

41 578

100

157 345

Contribuții pentru finanțarea Programului 'Școală după școală"

33.02.33

0

0

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

81 000

36 000

31 354

0

31 354

30 354

1 000

0

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

23 000

9 000

8 314

0

8 314

8 314

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

58 000

27 000

23 040

0

23 040

22 040

1 000

0

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

21 515 000

10 741 000

50 386 333

44 635 185

5 751 148

8 270 271

50 503

42 065 559

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

21 500 000

10 736 000

50 381 333

44 630 185

5 751 148

8 270 271

50 503

42 060 559

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

21 500 000

10 736 000

50 381 333

44 630 185

5 751 148

8 270 271

50 503

42 060 559

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

5 000

5 000

5 000

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

15 000

5 000

0

0

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+

36.02.11+36.02.14+36.02.50)

36.02

2 325 000

885 000

1 211 043

248 749

962 294

1 005 662

824

204 557

Venituri din aplicarea prescripției extinctive ( cod 36.02.01.01)

36.02.01

25 000

10 000

4 527

0

4 527

4 527

0

0

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

25 000

10 000

4 527

4 527

4 527

0

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0

0

Taxe speciale

36.02.06

172

172

172

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

0

Alte venituri

36.02.50

2 300 000

875 000

1 206 3441     248 749

957 595

1 000 963

824|     204 557

A

B

I

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-76 270 000

-39 846 000

-19 154 790

0

-19 154 790

-19 154 790

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus)

37.02.03

-76 270 000

-39 846 000

-19 154 790

-19 154 790

-19 154 790

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.18+ 40,02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare

40.02.18

0

0

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

Alte operațiuni financiare(cod.41.02.05)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Diisponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.01)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Diisponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de funcționare

41.02.05.01

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

1 093 000

593 000

198 024

0

198 024

198 024

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

1 093 000

593 000

198 024

0

198 024

198 024

0

0

Subvenții de la bugetul de stat

(cod 42.02.21+42.02.28+ 42.02.34+42.02.35 + 42.02.41+

42.02.42+ 42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.54+ 42.02.66+42.02.73)

42.02

1 093 000

593 000

198 024

0

198 024

198 024

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

1 093 000

593 000

198 024

0

198 024

198 024

0

0

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

0

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.J5

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național ( cod 42.02.51.01)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

0

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0

0

Subvenții de Ia alte administrații

(cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+

43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30 +43.02.34+ 43.02.39)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

0

0

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

0

0

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

0

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

0

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0

0

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere (cod 43.02.39.01)

43.02.39

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de funcționare

43.02.39.01

0

0

Sume în curs de distribuire (cod 47.02.04)

47.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic în curs de distribuire

47.02.04

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) -TOTAL

00.01

163 903 000

59 478 000

29 166 464

0

29 166 464

29 166 464

0

0

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)

49.90

40 000

16 000

17 733

0

17 733

17 733

0

0

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

76 270 000

39 846 000

19 154 790

0

19 154 790

19 154 790

0

0

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

76 270 000

39 846 000

19 154 790

0

19 154 790

19 154 790

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 36.02+37.02)

00.14

76 270 000

39 846 000

19 154 790

0

19 154 790

19 154 790

0

0

Diverse venituri    (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23 +

36.02.31+36.02.47)

36.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

0

Contribuția asociației de propeietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

0

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

(cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

76 270 000

39 846 000

19 154 790

0

19 154 790

19 154 790

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

76 270 000

39 846 000

19 154 790

19 154 790

19 154 790

0

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

40 000

16 000

17 733

0

17 733

17 733

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri

(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)

39.02

40 000

16 000

17 733

0

17 733

17 733

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

40 000

16 000

17 733

0

17 733

17 733

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

0

0

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

9 728 203

0

9 728 203

9 728 203

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

0

0

9 728 203

0

9 728 203

9 728 203

0

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

9 728 203

9 728 203

9 728 203

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

0

0

Alte operațiuni financiare (cod.41.02.05+41.02.14)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.02)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de dezvoltare

41.02.05.02

0

0

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și investiții

41.02.14

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

85 978 000

18 750 000

213 188

0

213 188

213 188

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

85 978 000

18 750 000

213 188

0

213 188

213 188

0

0

Subvenții de la bugetul de stat

(cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 +42.02.13+ 42.02.14+42.02.15+ 42.02.16+ 42.02.18+42.02.20+ 42.02.29+ 42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65+ 42.02.67+42.02.69+42.02.77)

42.02

85 978 000

18 750 000

213 188

0

213 188

213 188

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02. lo.02

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

(cod 42.02.51.02)

42.02.51

83 978 000

18 075 000

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

83 978 000

18 075 000

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale

42.02.52

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

201 364

201 364

201 364

0

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

2 000 000

675 000

11 824

11 824

11 824

0

Subvenții primite în cadrul Programului stațiuni balneare

42.02.77

0

0

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.31+43.02.39)

43.02

0

0

o

0

0

0

0

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020

43.02.31

0

0

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere (cod 43.02.39.02)

43.02.39

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43.02.39.02

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări

( cod 45.02.01 la 45.02.05+ 45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)

45.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

0

Corecții financiare

45.02.01.04

0

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 Ia 45.02.02.04)

45.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

0

0

Prefinanțare

45.02.02.03

0

0

Corecții financiare

45.02.02.04

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+ 45.02.03.04)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

0

Corecții financiare

45.02.03.04

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.04)

45.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0

0

Prefinanțare

45.02.04.03

0

0

Corecții financiare

45.02.04.04

0

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.04)

45.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0

0

Prefinanțare

45.02.05.03

0

0

Corecții financiare

45.02.05.04

0

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la 45.02.07.04)

45.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

0

Prefinanțare

45.02.07.03

0

0

Corecții financiare

45.02.07.04

0

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.04)

45.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0

0

Prefinanțare

45.02.08.03

0

0

Corecții financiare

45.02.08.04

0

0

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.04)

45.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

0

Prefinanțare

45.02.15.03

0

0

Corecții financiare

45.02.15.04

0

0

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.04)

45.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0

0

Prefinanțare

45.02.16.03

0

0

Corecții financiare

45.02.16.04

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.04)

45.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

0

0

Prefinanțare

45.02.17.03

0

0

Corecții financiare

45.02.17.04

0

0

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 la 45.02.18.04)

45.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

0

0

Prefinanțare

45.02.18.03

0

0

Corecții financiare

45.02.18.04

0

0

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02 + 45.02.19.03+45.02.19.04)

45.02.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

0

0

Prefinanțare

45.02.19.03

0

0

Corecții financiare

45.02.19.04

0

0

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01 la 45.02.20.04)

45.02.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

0

0

Prefinanțare

45.02.20.03

0

0

Corecții financiare

45.02.20.04

0

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 la 45.02.21.04)

45.02.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

0

0

Prefmanțare

45.02.21.03

0

0

Corecții financiare

45.02.21.04

0

0

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03+46.02.04)

46.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finațate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefmanțări aferente cadrului financiar 2014-

2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 + 48.02.11 + 48.02.12 +

48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

1 615 000

866 000

52 550

0

52 550

52 550

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

(cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)

48.02.01

1 615 000

866 000

52 550

0

52 550

52 550

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

1 562 000

813 000

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

53 000

53 000

52 550

0

52 550

52 550

0

Prefmanțare

48.02.01.03

0

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

48.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0

0

Prefmanțare

48.02.02.03

0

0

Fondul de Coeziune (FC)

(cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)

48.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

0

0

Prefmanțare

48.02.03.03

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)

48.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

0

0

Prefmanțare

48.02.04.03

0

0

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime

(FEPAM) (cod 48.02.05.01 la 48.02.05.03)

48.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

0

0

Prefmanțare

48.02.05.03

0

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)

48.0^.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

0

0

Prefinanțare

48.02.11.03

0

0

Instrumentul European de Vecinătate (ENI)

(cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)

48.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

0

0

Prefinanțare

48.02.12.03

0

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

0

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE)

(cod 48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

0

0

Prefinanțare

48.02.19.03

0

0

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

0

0

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.32.01+48.02.32.02)

48.02.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

0

0

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul

Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod

48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

0

0

*_) Detalierea se face numai în execuție

Unitatea administrativ-teritorială:SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Formular:      | 1*1/01

ANEXA .2 la HCL nr,          0920/9


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE

la data de 30.06.2019

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite de angajament

Credite

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

TOTAL CHELTUIELI (od 50.02+59.02+63.02+79.02)

49.02

196 928 000

910 029 000

484 149 760

482 523 141

482 523 141

372 178 448

110 344 693

0

Partea

I-a SER VICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

0

129 846 000

74 036 760

72 490 076

72 490 076

51 408 571

21 081 505

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

93 295 000

56 716 000

55 169 316

55 169 316

37 282 920

17 886 396

Din total capitol:

0

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

0

93 295 000

56 716 000

55 169 316

55 169 316

37 282 920

17 886 396

Autorități executive

51.02.01.03

0

93 295 000

56 716 000

55 169 316

55 169 316

37 282 920

17 886 396

0

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 ia 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

6 050 000

3 340 000

3 340 000

3 340 000

3 309 000

31 000

Din total capitol:

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice

54.02.07

0

• 0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

6 050 000

3 340 000

3 340 000

3 340 000

3 309 000

31 000

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

0

30 501 000

13 980 760

13 980 760

13 980 760

10816651

3 164 109

_

1

0

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației

56.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția

56.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu

56.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NA TIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

38 100 000

21 725 000

21 725 000

21 725 000

19 209 801

2515 199

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

400 000

182 000

182 000

182 000

139 851

42 149

Din total capitol:

0

Aparare naționala

60.02.02

0

400 000

182 000

182 000

182 000

139 851

42 149

0

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

37 700 000

21 543 000

21 543 000

21 543 000

19 069 950

2 473 050

Din total capitol:

0

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

37 500 000

21 474 000

21 474 000

21 474 000

19 064 000

2 410 000

|Politie comunitara

61.02.03.04

0

37 500 000

21 474 000

21 474 000

21 474 000

19 064 000

2 410 000

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

0

200 000

69 000

69 000

69 000

5 950

63 050

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Partea a IH-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

196 928 000

455 839 000

279 741 000

279 666 978

279 666 978

211 093 673

68 573 305

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

0

134 335 000

89 160 000

89 058 987

89 058 987

55 542 818

33 516 169

Din total capitol:

0

lînvatamânt preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03 02)

65.02.03

0

58 694 000

35 152 000

35 056 487

35 056 487

22 627 027

12 429 460

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITEiNTAînvățământ preșcolar

65.02.03.01

0

36 175 000

.    .5 000

18 419 487

18419487

11 243 691

7 175 796

învățământ primar

65.02.03.02

0

22 519 000

16 637 000

16 637 000

16 637 000

1 1 383 336

5 253 664

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

45 180 000

34 827 000

34 821 500

34 821 500

19 089 897

15 731 603

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

0

23 323 000

18 970 000

18 970 000

18 970 000

9 259 723

9 710 277

învățământ secundar superior

65.02.04.02

0

21 857 000

15 857 000

15 851 500

15 851 500

9 830 174

6 021 326

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

0

0

0

0

0

învățământ postliceal

65.02.05

0

120 000

88 000

88 000

88 000

41 564

46 436

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

2 448 000

2 315 000

2 315 000

2 315 000

1 033 406

1 281 594

|învățământ special

65.02.07.04

0

2 448 000

2 315 000

2 315 000

2 315 000

1 033 406

1 281 594

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii educaționale complementare (cod 65.02.12.01 )

65.02.12

0

15 254 000

10 451 000

10 451 000

10 451 000

7 490 924

2 960 076

| Școala după școala

65.02.12.01

15 254 000

10 451 000

10 451 000

10 451 000

7 490 924

2 960 076

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

0

12 639 000

6 327 000

6 327 000

6 327 000

5 260 000

1 067 000

_

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie

cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

114 126 000

55 296 000

55 270 580

55 270 580

47 371 896

7 898 684

Din total capitol:

0

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

0

0

0

0

0

0

Cămine culturale

67.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

0

0

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

l)

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

102 126 000

49 393 000

49 367 580

49 367 580

42 049 396

7 318 184

Sport

67.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

0

102 126 000

49 393 000

49 367 580

49 367 580

42 049 396

7318 184

Servicii religioase

67.02.06

0

2 000 000

575 000

575 000

575 000

575 000

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

10 000 000

5 328 000

5 328 000

5 328 000

4 747 500

580 500

0

Asigurări si asistenta sociala

68.02

196 928 000

207 378 000

135 285 000

135 337 411

135 337 411

108 178 959

27 158 452

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

12 318 000

12 318 000

8 668 000

8 668 000

8 668 000

5 598 727

3 069 273

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

68 278 000

68 198 000

40 547 000

40 579 491

40 579 491

35 406 516

5 172 975

|Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

68 278 000

68 198 000

40 547 000

40 579 491

40 579 491

35 406 516

5 172 975

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

30 567 000

30 567 000

21 724 000

21 724 000

21 724 000

17 693 788

4030212

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0

0

0

0

0

0

0

Creșe

68.02.11

22 251 000

22 251 000

15 164 000

15 164 000

15 164 000

11 704 211

3 459 789

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

10 550 000

5 890 000

5 890 000

5 890 000

4 004 029

1 885 971

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

2 000 000

2 000 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 683 208

16 792

Ajutor social

68.02.15.01

2 000 000

2 000 000

30 000

1 700 000

1 700 000

1 683 208

16 792

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

61 514 000

61 494 000

41 592 000

41 611 920

41 611 920

32 088 480

9 523 440

0

Partea a IV-a SER VICII SI DEZVOL TARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

0

187 230 000

81 243 000

81 240 476

81 240 476

70 620 113

10 620 363

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

97 111 000

37 997 000

37 994 476

37 994 476

33 292 543

4 701 933

Din total capitol:

0

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

40 463 000

8 553 000

8 553 000

8 553 000

5 537 883

3 015 117

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0

10 163 000

5 000

5 000

5 000

0

5 000

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

0

30 300 000

8 548 000

8 548 000

8 548 000

5 537 883

3 010 117

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

117 000

9 000

9 000

9 000

5 119

3 881

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

117 000

9 000

9 000

9 000

5 119

3 881

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

0

56 531 000

29 435 000

29 432 476

29 432 476

27 749 541

1 682 935

0

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

0

90 119 000

43 246 000

43 246 000

43 246 000

37 327 570

5 918 430

Din total capitol:

0

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

90 000 000

43 233 000

43 233 000

43 233 000

37 319 539

5 913 461

Salubritate

74.02.05.01

0

90 000 000

43 233 000

43 233 000

43 233 000

37 319 539

5 913 461

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

119 000

13 000

13 000

13 000

8 031

4 969

0

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

99 014 000

27 404 000

27 400 611

27 400 611

19 846 290

7 554 321

Acțiuni generale economice,

comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Acțiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

0

0

0

0

0

0

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

0

0

0

0

0

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Energie termica

81.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Alti combustibili

81.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

O1

0

0

0

Din total capitol:

0

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

99 014 000

27 404 000

27 400 611

27 400 611

19 846 290

7 554 321

Din total capitol:

0

Transport rutier (cod

84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0

99 014 000

27 404 000

27 400 611

27 400 611

19 846 290

7 554 321

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Străzi

84.02.03.03

0

99 014 000

27 404 000

27 400 611

27 400 611

19 846 290

7 554 321

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

|Aviatia civila

84.02.06.02

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

--------------------------------------------------------i-------1--------------------------------------------------L------------------------------------------------------------------ Din total capitol:

0

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Zone libere

87.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Turism

87.02.04

0

0

0

0

0

0

0

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Alte acțiuni economice

87.02.50

0

0

0

0

0

0

0

1

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

REZERVE

97.02

0

EXCEDENT (+) (cod 00,01-49.02)

98.02

0

DEFICIT” (-)   (49.02-cod 00.01)

99.02

0

_______________

BUGETUL LOCAL PE SECȚIUNI DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE. SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2018

I .

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

193 908 000

736 398 000

434 515 760

433 631 957

433 631 957

348 079 195

85 552 762

                                  I

Partea l-a SER VICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

0

114 868 000

61 141 760

60 337 892

60 337 892

48 523 183

11 814 709

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

78 317 000

43 821 000

43 017 132

43 017 132

34 397 532

8 619 600

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

0

78 317 000

43 821 000

43 017 132

43 017 132

34 397 532

8 619 600

Autorități executive

51.02.01.03

78 317 000

43 821 000

43 017 132

43017 132

34 397 532

8 619 600

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

6 050 000

3 340 000

3 340 000

3 340 000

3 309 000

31 000

Din total capitol:        :

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

6 050 000

3 340 000

3 340 000

3 340 000

3 309 000

31 000

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

30 501 000

13 980 760

13 980 760

13 980 760

10 816651

3 164 109

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației

56.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția

56.02.06

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu

56.02.07

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

Partea a Il-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NA TIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

37 997 000

21 725 000

21 725 000

21 725 000

19 209 801

2 515 199

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

297 000

182 000

182 000

182 000

139 851

42 149

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02

297 000

182 000

182 000

182 000

139 851

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

37 700 000

21 543 000

21 543 000

21 543 000

19 069 950

2 473 050

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

37 500 000

21 474 000

21 474 000

21 474 000

19 064 000

2 410 000

|Politie comunitara

61.02.03.04

37 500 000

21 474 000

21 474 000

21 474 000

19 064 000

2 410 000

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

200 000

69 000

69 000

69 000

5 950

63 050

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

Partea

a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

193 908 000

405 010 000

262 345 000

262 270 978

262 270 978

203 569 458

58 701 520

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

0

113 512 000

27 000

83 225 987

83 225 987

53 909 433

29 316 554

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02 03

0

43 062 000

31 429 000

31 333 487

31 333 487

21 465 796

9 867 691

învățământ preșcolar

65.02.03.01

22 116 000

15 229 000

15 133 487

15 133 487

10 298 568

4 834919

învățământ primar

65.02.03.02

20 946 000

16 200 000

16 200 000

16 200 000

11 167 228

5 032 772

învățământ secundar

(cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

40 001 000

32 729 000

32 723 500

32 723 500

18 629 643

14 093 857

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

20 865 000

17 593 000

17 593 000

17 593 000

9 044 882

8 548 118

învățământ secundar superior

65.02.04.02

19 136 000

15 136 000

15 130 500

15 130 500

9 584 761

5 545 739

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

0

învățământ postliceal

65.02.05

120 000

88 000

88 000

88 000

41 564

46 436

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

2 436 000

2 303 000

2 303 000

2 303 000

1 021 506

1 281 494

învățământ special

65.02.07.04

2 436 000

2 303 000

2 303 000

2 303 000

1 021 506

1 281 494

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Servicii educaționale complementare (cod 65.02.12.01 )

65.02.12

0

15 254 000

10 451 000

10 451 000

10 451 000

7 490 924

2 960 076

| Școala după școala

65.02.12.01

15 254 000

10 451 000

10 451 000

10 451 000

7 490 924

2 960 076

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

12 639 000

6 327 000

6 327 000

6 327 000

5 260 000

1 067 000

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

__

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie

(cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

88 190 000

47 427 000

47 401 580

47 401 580

42 115012

5 286 568

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Cămine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 Ia 67.02.05.03)

67.02.05

0

76 190 000

41 524 000

41 498 580

41 498 580

36 792 512

4 706 068

Sport

67.02.05.01

0

0

Tineret

67.02.05.02

0

0

0

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

76 190 000

41 524 000

41 498 580

41 498 580

36 792 512

4 706 068

Servicii religioase

67.02.06

2 000 000

575 000

575 000

575 000

575 000

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

10 000 000

5 328 000

5 328 000

5 328 000

4 747 500

580 500

_

_

Asigurări si asistenta sociala

68.02

193 908 000

203 308 000

131 591 000

131 643 411

131 643411

107 545 013

24 098 398

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

11 904 000

11 904 000

8 254 000

8 254 000

8 254 000

5 484 060

2 769 940

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

68 278 000

68 198 000

40 547 000

40 579 491

40 579 491

35 406 516

5 172 975

| Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

68 278 000

68 198 000

40 547 000

40 579 491

40 579 491

35 406 516

5 172 975

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

29 638 000

29 638 000

21 171 000

21 171 000

21 171 000

17 524 904

3 646 096

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0

Creșe

......,

68.02.11

21 081 000

21 081 000

1    4 000

13 994 000

13 994 000

11 571 337

2 422 663

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

9 500 000

4 840 000

4 840 000

4 840 000

3 786 508

1 053 492

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

2 000 000

2 000 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 683 208

16 792

Ajutor social

68.02.15.01

2 000 000

2 000 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 683 208

16 792

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

61 007 000

60 987 000

41 085 000

41 104 920

41 104 920

32 088 480

9 016 440

.. ....

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

0

146 207 000

72 452 000

72 449 476

72 449 476

76 776 753

-4 327 277

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

56 207 000

29 219 000

29 216 476

29 216 476

27 694 206

1 522 270

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

0

0

0

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

56 207 000

29 219 000

29 216 476

29 216 476

27 694 206

1 522 270

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

0

90 000 000

43 233 000

43 233 000

43 233 000

37 319 539

5 913 461

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

90 000 000

43 233 000

43 233 000

43 233 000

37 319 539

5 913 461

Salubritate

74.02.05.01

90 000 000

43 233 000

43 233 000

43 233 000

37 319 539

5 913 461

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

0

0

Partea a V-a A CTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

32 316 000

16 852 000

16 848 611

16 848 611

16 848 611

Acțiuni generale economice,

comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01 10

0

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

1

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

32 316 000

16 852 000

16 848 611

16 848 611

11 763 008

5 085 603

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0

32 316 000

16 852 000

16 848 611

16 848 611

11 763 008

5 085 603

|Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Străzi

84.02.03.03

32 316 000

16 852 000

16 848 611

16 848 611

11 763 008

5 085 603

Transport aerian (cod

84.02.06.02)

84 02.06

0

0

0

0

0

0

0

Aviația civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

0

Alte acțiuni economice

87.02.50

0

0

0

0

_

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE

97.02

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

DEFICIT ” (-)    (cod 00.01-49.02)

99.02

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

3 020 000

173 631 000

49 634 000

48 891 184

48 891 184

24 099 253

24 791 931

_

Partea l-a SER VICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

0

14 978 000

12 895 000

12 152 184

12 152 184

2 885 388

9 266 796

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

14 978 000

12 895 000

12 152 184

12 152 184

2 885 388

9 266 796

Din total capitol:

Autoritati executive si

legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

0

14 978 000

12 895 000

12 152 184

12 152 184

2 885 388

9 266 796

Autorități executive

51.02.01.03

14 978 000

12 895 000

12 152 184

12 152 184

2 885 388

9 266 796

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritarilor locale

54.02.05

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

(cod 60.02+61.02)

59.02

0

103 000

0

0

0

0

0

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

103 000

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02

103 000

0

0

0

0

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

0

0

0

0

0

0

| Politie comunitara

61.02.03.04

0

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

3 020 000

50 829 000

17 396 000

17 396 000

17 396 000

7 524 215

9 871 785

lnvatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

0

20 823 000

5 833 000

5 833 000

5 833 000

1 633 385

4 199615

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

0

15 632 000

3 723 000

3 723 000

3 723 000

1 161 231

2 561 769

învățământ preșcolar

65.02.03.01

14 059 000

3 286 000

3 286 000

3 286 000

945 123

2 340 877

învățământ primar

65.02.03.02

1 573 000

437 000

437 000

437 000

216 108

220 892

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

5 179 000

78 000

2 098 000

2 098 000

460 254

1 637 746

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

2 458 000

1 377 000

1 377 000

1 377 000

214 841

1 162 159

învățământ secundar superior

65.02.04.02

2 721 000

721 000

721 000

721 000

245 413

475 587

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

învățământ postiiceal

65.02.05

0

0

0

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

12 000

12 000

12 000

12 000

11 900

100

învățământ special

65.02.07.04

12 000

12 000

12 000

12 000

11 900

100

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie

(cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

25 936 000

7 869 000

7 869 000

7 869 000

5 256 884

2612 116

Din total capitol:

.....

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Cămine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

25 936 000

7 869 000

7 869 000

7 869 000

5 256 884

2612 116

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

25 936 000

7 869 000

7 869 000

7 869 000

5 256 884

2612 116

Servicii religioase

67.02.06

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

0

0

Asigurări si asistenta sociala

68.02

3 020 000

4 070 000

3 694 000

3 694 000

3 694 000

633 946

3 060 054

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

414 000

414 000

414 000

414 000

414 000

114 667

299 333

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

0

0

0

0

0

| Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05 02

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

929 000

929 000

553 000

553 000

553 000

168 884

384 116

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

1 170 000

1 170 000

1 170 000

1 170 000

1 170 000

132 874

1 037 126

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

1 050 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

217 521

832 479

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

0

0

0

0

0

0

Ajutor social

68.02.15.01

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

507 000

507 000

507 000

507 000

507 000

0

507 000

Partea a IV-a SER VICII SI DEZVOL TARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEL II APE (cod 70.02+74.02)

69.02

0

41 023 000

8 791 000

8 791 000

8 791 000

5 606 368

3 184 632

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

40 904 000

8 778 000

8 778 000

8 778 000

5 598 337

3 179 663

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

40 463 000

8 553 000

8 553 000

8 553 000

5 537 883

3015 117

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

10 163 000

5 000

5 000

5 000

0

5 000

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

30 300 000

8 548 000

8 548 000

8 548 000

5 537 883

3 010 117

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

117 000

9 000

9 000

9 000

5 119

3 881

Alimentare cu apa

70.02.05.01

117 000

9 000

9 000

9 000

5 119

3 881

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

324 000

216 000

216 000

216 000

55 335

160 665

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

0

119 000

13 000

13 000

13 000

8 031

4 969

Din total capitol:

Reducerea și controlul

poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01 +74.02.05.02)

74.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.02.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

119 000

13 000

13 000

13 000

8 031

4 969

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

66 698 000

10 552 000

10 552 000

10 552 000

8 083 282

2 468 718

Acțiuni generale economice,

comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03 03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

66 698 000

10 552 000

10 552 000

10 552 000

8 083 282

2 468 718

Din total capitol:

Transport rutier (cod

84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0

66 698 000

10 552 000

10 552 000

10 552 000

8 083 282

2 468 718

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Străzi

84.02.03.03

66 698 000

10 552 000

10 552 000

10 552 000

8 083 282

2 468 718

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

| Aviația civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

o

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

0

Alte acțiuni economice

87.02.50

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE

97.02

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

DEFICIT 11 (-) (cod 00.01-49.02)

99.02

!) finanțat din excedentul anilor precedenti

NOTA:               - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod

corespunzător, conform clasificației economice.Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 al MUNICPIULUI BUCUREȘTI

Formula^ll/03 |

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI DE CREDITE EXTERNE

Anexa 3 la HCL nr         .09-     9

la data de 30.06.2019

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate

Drepturi constatate

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constate de incasat

Total, din

care:

din anii preceden ti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

SURSĂ DE FINANȚARE

00.01

325 572 000

158 496 000

43 612 927

0

43 612 927

43 612 927

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

00.16

325 572 000

158 496 000

43 612 927

0

43 612 927

43 612 927

0

0

Alte operațiuni financiare ( cod 41.06.03)

41.06

325 572 000

158 496 000

43 612 927

0

43 612 927

43 612 927

0

0

Sume aferente creditelor externe

41.06.03

325 572 000

158 496 000

43 612 927

o

43 612 927

43 612 927

0

0

Sume aferente creditelor externe

41.06.03.01

325 572 000

158 496 000

43 612 927

0

43 612 927

43 612 927

0

0

Sume aferente refmnatarii creditelor externe

41.06.03.02

0

0

0

Unitatea administrativ-teritonală: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURES'L

Anexa 4 la HCL nr


Formular: rni7O3

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE la data de 30.06.2019

Credite

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite de angajament

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

CREDITE INTERNE

(cod 51.06+65.06+66.06+67.06+68.06+70.06+74.06+80.06+81.06+84.06+96.06)

49.06

0

325 572 000

158 496 000

158 496 000

158 496 000

20 910 969

137 585 031

0

Autoritari publice si acțiuni externe (cod 57.06.01)

51.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

0

| Autorități executive si legislative

51.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Ordine publica si siguranța nationala(cod 61.06.04)

61.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

0

Siguranța naționala

61.06.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Invatamant (cod 65.06.03 la cod 65.06.05+65.06.06+65.06.50)

65.06

0

137 572 000

137 560 000

137 560 000

137 560 000

0

137 560 000

Din total capitol:

0

0

învățământ preșcolar si primar (cod 65.06.03.01+65.06.03.02)

65.06.03

0

137 572 000

137 560 000

137 560 000

137 560 000

0

137 560 000

învățământ preșcolar

65.06.03.01

0

33 562 000

33 560 000

33 560 000

33 560 000

0

33 560 000

învățământ primar

65.06.03.02

0

104 010 000

104 000 000

104 000 000

104 000 000

0

104 000 000

învățământ secundar (cod 65.06.04.01+65.06.04.02+65.06.04.03)

65.06.04

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar inferior

65.06.04.01

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar superior

65.06.04.02

0

0

0

0

0

0

0

Invatamant profesional

65.06.04.03

0

0

0

ol

0

0

0

învatamant postiiceal

65.06.05

0

0

o1

0

0

0

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.06.06 04)

65.06.06

0

0

0

0

0

0

0

| învățământ special

65.06.06.04

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.06.50

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate (66.06.06+66.06.50)

66.06

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii medicale in umtati sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01)

66.06.06

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.06.06.01

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.06.50.50)

66.06.50

0

0

0

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.06.50.50

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.06.03+67.06.50)

67.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii culturale     (cod 67.06.03.02 la cod 67.06.03.08+67.06.03.12+67.06.03.30)

67.06.03

0

0

0

0

0

0

0

|Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.06.03.02

0

0

0

0

0

Muzee

67.06.03.03

0

0

0

0

0

Instituții publice de spectacole si concerte

6706.03.04

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.06.03.05

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.0603.06

0

0

0

0

0

Cămine culturale

67.06.03.06

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.06.03.08

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.06.03.12

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.06.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.06.05.01 la 67.06.05.03)

67.06.05

0

0

0

0

0

0

0

Sport

67.06.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.06.05.02

0

0

0

0

0

0

0

întreținere, grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement)

67.06.05.03

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.06.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.06.04+68.06.06+68.06.15)

68.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.06.04

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.06.06

0

0

0

0

0

0

0

Crese

68 06.11

0

0

0

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.06.15.02+68.06.15.50)

68.06.15

0

0

0

0

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.06 15.02

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.06.15.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.06.50

0

0

0

0

0

0

0

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.06.03+70.06.05+70.06.06+70.06.06+70.06.50)

70.06

0

188 000 000

20 936 000

20 936 000

20 936 000

20 910 969

25 031

Din total capitol:

0

Locuințe

(cod 70.06.03.01+70.06.03.30)

70.06.03

0

188 000 000

20 936 000

20 936 000

20 936 000

20 910 969

25 031

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.06.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.06.03.30

0

188 000 000

20 936 000

20 936 000

20 936 000

20 910 969

25 031

Alimentare cu apa si amenajan hidrotehnice (cod 70.06.05.01+70.06.05.02)

70.06.05

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.06.05.01

0

0

0

0

0

0

Amenajări hidrotehnice

70.06.05.02

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificări rurale

70.06.06

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.06.06

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.06.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția mediului (cod 74.06.05+74.06.06)

74.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.06.05.01+74.06.05.02)

74.06.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.06.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.06.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.06.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.06.01 )

80.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Acțiuni generale economice si comerciale ( cod 80.06.01.06 )

80.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.06.01.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibil și energie (cod 81.06.06 )

81.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Energie termică

81.06.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporturi (cod 84.06.03+ 84.06.06 )

84.06

0

J

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Transport rutier (cod 84.06.03.01 la 84.06.03.03)

84.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.06.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.06.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Străzi

84.06.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Transport aerian (cod 84.06.06.02)

84.06.06

0

0

0

0

0

0

0

Aviația civila

84.06.06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.06)

96.06

0

0

0

0

0

0

DEFICIT

99.06

0

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

325 572 000

158 496 000

158 496 000

158 496 000

20 910 969

137 585 031

CREDITE INTERNE

(cod 51.06+65.06+66.06+67.06+68.06+70.06+74.06+80.06+81.06+84.06+96.06)

0

325 572 000

158 496 000

158 496 000

158 496 000

20 910 969

137 585 031

0

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 57.06.01)

51.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

| Autorități executive si legislative

51.06.01

0

0

0

Ordine publica si siguranța nationala(cod 61.06.04)

61.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Siguranța naționala

61 06.04

0

0

0

0

Invatamant (cod 65.06.03 la cod 65.06.05+65.06.06+65.06.50)

65.06

0

137 572 000

137 560 000

137 560 000

137 560 000

0

137 560 000

Din total capitol:

0

învățământ preșcolar si primar (cod 65.06.03.01+65.06.03.02)

65.06.03

0

137 572 000

137 560 000

137 560 000

137 560 000

0

137 560 000

învățământ preșcolar

65.06.03.01

33 562 000

33 560 000

33 560 000

33 560 000

33 560 000

învatamant primar

65.06.03.02

104 010 000

104 000 000

104 000 000

104 000 000

104 000 000

învățământ secundar (cod 65.06.04.01+65.06.04.02+65.06.04.03)

65.06.04

0

(r

0

0

0

0

0

învățământ secundar inferior

65.06.04.01

0

învățământ secundar superior

65.06.04.02

0

învatamant profesional

65.06.04.03

0

0

0

învatamant postliceal

65.06.05

0

învățământ nedefmibil prin nivel (cod 65.06.06 04)

65.06.06

0

0

0

0

0

0

0

| învățământ special

65.06.06.04

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.06.50

0

Sanatate (66.06.06+66.06.50)

66.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01)

66.06.06

0

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.06.06.01

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.06.50.50)

66.06.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.06.50.50

0

0

Cultura, recrcere si religie (cod 67.06.03+67.06.50)

67.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii culturale (cod 67.06.03.02 la cod 67.06.03.08+67.06.03.12+67.06.03.30)

67.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.06.03.02

0

Muzee

67.06.03.03

0

Instituții publice de spectacole si concerte

67.06.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.06.03.05

0

Case de cultura

67.06.03.06

0

Cămine culturale

67.06.03 06

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.06.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.06.03.12

0

Alte servicii culturale

67.06.03.30

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.06.05.01 la 67.06.05.03)

67.06.05

0

0

0

0

0

0

0

Sport

67.06.05.01

0

Tineret

67.06.05.02

0

întreținere, grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement)

67.06.05.03

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.06.50

0

0

0

0

0

0

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.06.04+68.06.06+68.06.15)

68.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.06.04

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.06.06

0

0

0

Crese

68.06.11

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.06.15.02+68.06.15.50)

68.06.15

0

0

0

0

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.06.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.06.15.50

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.06.50

0

0

0

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.06.03+70.06.05+70.06.06+70.06.06+70.06.50)

70.06

0

188 000 000

20 936 000

20 936 000

20 936 000

20 910 969

25 031

Din total capitol:

0

Locuințe

(cod 70.06.03.01+70.06.03.30)

70.06.03

0

188 000 000

20 936 000

20 936 000

20 936 000

20 910 969

25 031

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.06.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.06.03.30

188 000 000

20 936 000

20 936 000

20 936 000

20 910 969

25 031

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.06.05.01+70.06.05.02)

70.06.05

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.06.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.06.05.02

0

Iluminat public si electrificări rurale

70.06.06

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.06.06

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.06.50

0

0

0

0

Protecția mediului (cod 74.06.05+74.06.06)

74.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.06.05.01+74.06.05.02)

74.06.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.06.05.01

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.06.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.06.06

0

0

0

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.06.01 )

80.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Acțiuni generale economice si comerciale ( cod 80.06.01.06 )

80.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.06.01.06

0

0

0

Combustibil și energie (cod 81.06.06 )

81.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Energie termică

81.06.06

0

0

Transporturi (cod 84.06.03+ 84.06.06 )

84.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

~1

0

Transport rutier (cod 84.06.03.01 la 84.06.03.03)

84.06.03

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.06.03.01

0

Transport în comun

84.06.03.02

0

Străzi

84.06.03.03

0

0

0

Transport aerian (cod 84.06.06.02)

84.06.06

0

0

0

0

0

0

Aviația civila

84.06.06.02

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.06)

96.06

0

0

0

0

0

0

DEFICIT

99.06

0

0

0

NOTA:   - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITEUnitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 al MUNICPIULUI BUCUREȘTI

Formulai) 11/03   |

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE DETALIAT LA VENITURI, PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE

la data de 30.06.2019

Anexa 5 la HCL nr 2^26.09.20/9DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi aprobate Ia finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate

Drepturi constatate

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constate de incasat

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

SURSĂ DE FINANȚARE

00.01

228 630 000

50 354 799

48 054 661

0

48 054 661

48 054 661

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)

00.16

228 630 000

50 354 799

48 054 661

0

48 054 661

48 054 661

0

0

Alte operațiuni financiare ( cod 41.07.02)

41.07

228 630 000

50 354 799

48 054 661

0

48 054 661

48 054 661

0

0

Sume aferente creditelor interne

41.07.02

228 630 000

50 354 799

48 054 661

0

48 054 661

48 054 661

0

0

Sume aferente creditelor interne

41.07.02.01

135 889 000

48 695 000

8 813 289

8 813 289

8 813 289

Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ teritoriale

41.07.02.02

0

0

0

0

Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitîți decât unitățile administrativ teritoriale

41.07.02.03

Sume aferente refmanțării creditelor interne

41.07.02.04

0

0

0

0

conform OUG nr. 8/2016 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ-teritoriale

41.07.02.07

92 741 000

1 659 799

39 241 372

39 241 372

39 241 372

0

Unitatea administrativ-tentorială: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Formular: r"wos


Anexa 6 la HCL nr


20/9


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE la data de 30.06.2019

Credite

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite de angajament

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

CREDITE INTERNE

(cod 51.07+65.07+66.07+67.07+68.07+70.07+74.07+80.07+81.07+84.07+96.07)

49.07

0

228 630 000

87 969 000

87 969 000

87 969 000

48 054 660

39 914 340

0

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 57.07.01)

51.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

0

Autorități executive si legislative

51.07.01

0

0

0

0

0

0

0

Ordine publica si siguranța nationala(cod 61.07.04)

61.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

0

Siguranța naționala

61.07.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.50)

65.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

0

învățământ preșcolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)

65.07.03

0

0

0

0

0

0

0

învățământ preșcolar

65.07.03.01

0

0

0

0

0

0

0

învățământ primar

65.07.03.02

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)

65.07.04

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar inferior

65.07.04.01

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar superior

65.07.04.02

o1

0

0

0

0

0

0

Invatamant profesional

65.07.04.03

0

0

0

0

0

0

0

învatamant postliceal

65.07.05

0

0

0

ol

0

0

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04)

65.07.07

0

0

0

0

0

0

0

| învățământ special

65.07.07.04

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.07.50

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate (66.07.06+66.07.50)

66.07

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01)

66.07.06

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.07.06.01

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)

66.07.50

0

0

0

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.07.5050

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.50)

67.07

0

137 549 000

50 355 000

50 355 000

50 355 000

10 473 088

39 881 912

Din total capitol:

0

Servicii culturale     (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)

67.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.07.03.02

0

0

0

0

0

Muzee

67.07.03.03

0

0

0

0

0

Instituții publice de spectacole si concerte

67.07.03.04

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.07.03.05

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.07.03.06

0

0

0

0

0

Cămine culturale

67.07.03.07

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.07.03.08

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.07.03.12

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.07.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.07.05.01 la 67.07.05.03)

67.07.05

0

137 549 000

50 355 000

50 355 000

50 355 000

10 473 088

39 881 912

Sport

67.07.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.07.05.02

0

0

0

0

0

0

0

întreținere, grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement)

67.07 05.03

0

137 549 000

50 355 000

50 355 000

50 355 000

10 473 088

39 881 912

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.07.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.15)

68.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.07.04

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.07.06

0

0

0

0

0

0

0

Crese

68.07.11

0

0

0

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)

68.07.15

0

0

0

0

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.07.15.02

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68 07.15.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.07.50

0

0

0

0

0

0

0

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07+70.07.50)

70.07

0

91 081 000

37 614 000

37 614 000

37 614 000

37 581 572

32 428

Din total capitol:

0

Locuințe

( cod 70.07.03.01+70.07.03.30)

70.07.03

0

91 081 000

37 614 000

37 614 000

37 614 000

37 581 572

32 428

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.07.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.07.03.30

0

91 081 000

37 614 000

37 614 000

37 614 000

37 581 572

32 428

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)

70.07.05

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.07.05.01

0

0

0

0

0

0

Amenajari hidrotehnice

70.07.05.02

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificări rurale

70.07.06

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.07.07

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.07.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția mediului (cod 74.07.05+74.07.06)

74.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)

74.07.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.07.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.07.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 )

8007

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Acțiuni generale economice si comerciale ( cod 80.07.01.06 )

80.07.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.07.01 06

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibil și energie (cod 81.07.06 )

81.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Energie termică

81.07.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport

jri (cod 84.07

.03+ 84.07.06)

84.07

0

-

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

84.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.07.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.07.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Străzi

84.07.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

0

0

0

0

0

0

0

Aviația civila

84.07.06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)

96.07

0

0

0

0

0

0

DEFICIT

99.07

0

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

228 630 000

87 969 000

87 969 000

87 969 000

48 054 660

39 914 340

CREDITE INTERNE

(cod 51.07+65.07+66.07+67.07+68.07+70.07+74.07+80.07+81.07+84.07+96.07)

0

228 630 000

87 969 000

87 969 000

87 969 000

48 054 660

39 914 340

0

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 57.07.01)

51.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

| Autorități executive si legislative

51.07.01

0

0

0

Ordine publica si siguranța nationala(cod 61.07.04)

61.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Siguranța naționala

61.07.04

0

0

0

0

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.50)

65.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

învățământ preșcolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)

65.07.03

0

0

0

0

0

0

0

învatamant preșcolar

65.07.03.01

0

învățământ primar

65.07.03.02

0

învățământ secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)

65.07.04

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar inferior

65.07.04.01

0

învățământ secundar superior

65.07.04.02

0

învatamant profesional

65.07.04.03

0

(T

0

învatamant postliceal

65.07.05

0

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04)

65.07.07

0

0

0

0

0

0

0

| învățământ special

65.07.07.04

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.07.50

0

Sanatate (66.07.06+66.07.50)

66.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii medicale in umtati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01)

66.07.06

0

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.07.06.01

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)

66.07.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.07.50.50

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.50)

67.07

0

137 549 000

50 355 000

50 355 000

50 355 000

10 473 088

39 881 912

Din total capitol:

0

Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)

67.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.07.03.02

0

Muzee

67.07.03.03

0

Instituții publice de spectacole si concerte

67.07.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.07.03.05

0

Case de cultura

67.07.03.06

0

Cămine culturale

67.07.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.07.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.07.03.12

0

Alte servicii culturale

67.07.03.30

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.07.05.01 la 67.07.05.03)

67.07.05

0

137 549 000

50 355 000

50 355 000

50 355 000

10 473 088

39 881 912

Sport

67.07.05.01

0

Tineret

67.07.05.02

0

întreținere, grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement)

67.07.05.03

137 549 000

50 355 000

50 355 000

50 355 000

10 473 088

39 881 912

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.07.50

0

0

0

0

0

0

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.15)

68.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.07.04

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.07.06

0

0

0

Crese

68.07.11

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)

68.07.15

0

0

0

0

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.07.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.07.15.50

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.07.50

0

0

0

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07+70.07.50)

70.07

0

91 081 000

37 614 000

37 614 000

37 614 000

37 581 572

32 428

Din total capitol:

0

Locuințe

( cod 70.07.03.01+70.07.03.30)

70.07.03

0

91 081 000

37 614 000

37 614 000

37 614 000

37 581 572

32 428

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.07.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.07.03.30

91 081 000

37 614 000

37 614 000

37 614 000

37 581 572

32 428

Alimentare cu apa si amenajart hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)

70.07.05

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.07.05.01

0

Amenajări hidrotehnice

70.07.05.02

0

Iluminat public si electrificări rurale

70.07.06

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.07.07

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.07.50

0

0

0

0

Protecția mediului (cod 74.07.05+74.07.06)

74.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)

74.07.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.07.05.01

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.07.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07.06

0

0

0

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 )

80.07

0

0

0

0

0

0

0

Dm total capitol:

0

Acțiuni generale economice si comerciale ( cod 80.07.01.06 )

80.07.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.07.01.06

0

0

0

Combustibil și energie (cod 81.07.06 )

81.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Energie termică

81.07.06

0

0

Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06 )

84.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

84.07.03

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.07.03.01

0

Transport în comun

84.07.03.02

0

Străzi

84.07.03.03

0

0

0

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

0

0

0

0

0

0

Aviația civila

84.07.06.02

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)

96.07

0

0

0

0

0

0

DEFICIT

99.07

0

0

0

NOTA:   - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conformAnexa 7 la HCL nrj2^32&^20/

Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 al MUNICPIULUI BUCUREȘTI                                                                                                                                       '

Formularul 1/02  |

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII DETALIAT LA VENITURI, PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE

la data de 30.06.2019

DENUMIREA INDICATORII. OR

Cod indicator

Prevederi aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate

Drepturi constatate

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constate de incasat

Total, din

care:

din anii precedenți

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)

00.01

139 910 000

82 764 000

51 827 284

0

51 827 284

51 827 284

0

0

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

79 745 000

48 101 000

18 001 182

0

18 001 182

18 001 182

0

0

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0

0

0

0

0

| Impozit pe spectacole

15.10.01

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

79 745 000

48 101 000

18 001 182

0

18 001 182

18 001 182

0

0

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

3 853 000

2 286 000

810 748

0

810 748

810 748

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

3 853 000

2 286 000

810 748

0

810 748

810 748

0

0

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

3 845 000

2 279 000

809 336

0

809 336

809 336

0

0

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

3 845 000

2 279 000

809 336

0

809 336

809 336

0

0

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

30.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.10.0803

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

8 000

7 000

1 412

0

1 412

1 412

0

0

Venituri din dobânzi ( cod 31.10.03 )

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

75 892 000

45 815 000

17 190 434

0

17 190 434

17 190 434

0

0

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.10

65 646 000

40 416 000

13 024 112

0

13 024 112

13 024 112

0

0

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

893 000

580 000

262 966

0

262 966

262 966

0

0

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1 028 000

496 000

723 578

0

723 578

723 578

0

0

Contribuția de intretinerc a persoanelor asistate

33.10.13

1 600 000

1 100 000

552 508

0

552 508

552 508

0

0

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

20 733 000

12 177 000

6 332 022

0

6 332 022

6 332 022

0

0

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

0

0

6 253

0

6 253

6 253

0

0

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale

33.10.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

41 392 000

26 063 000

5 146 785

0

5 146 785

5 146 785

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

0

0

0

0

| Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

0

0

0

0

0

0

0

| Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

9 947 000

5 189 000

4 128 222

0

4 128 222

4 128 222

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.02.32.02+36.02.32.03)

36.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

|Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare

36.10.32.02

0

0

0

0

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate

Total, din

care:

din anii precedenți

din anul curent

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

|Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare

36.10.32.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri

36.10.50

9 947 000

5 189 000

4 128 222

0

4 128 222

4 128 222

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)

37.10

299 000

210 000

38 100

0

38 100

38 100

0

0

Donații și sponsorizări

37.10.01

299 000

210 000

38 100

0

38 100

38 100

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-7 461 000

-6 160 000

-2 587 533

0

-2 587 533

-2 587 533

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (40.10+41.10)______________

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15)


A

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

Alte transferuri voluntare

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

__________Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli________________________________ __________Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare_______ __________[Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare________ Alte operațiuni financiare ( cod 41.10.01+41.10.06)_____________________________________________________________

___________Disponibilități din venituri curente constituite în depozite_______________________________________________________ __________Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă__________________________ IV. SUBVENȚII (cod 00.18)__________________________________________________ 3 2   2 2   2 2 ~

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42,10+43.10)         ___'

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)__

__________Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale________________________________________________________________ ___________Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru

Subvenții primite de instituțiile publice si activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii in cadrul

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)

Subvenții pentru instituții publice

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

Suine din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sănătate (cod

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

Sume alocate de la bugetul local conform O.G.nr.9/2014

Sume alocate de la bugetul local- secțiunea de funcționare conform O.G.nr.9/2015

Sume alocate de la bugetul local-sectiunea de dezvoltare conform O.G.nr.9/2015

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare

Cod indicator

Prevederi aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul curent

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constate de incasat

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

37.10.04

7 461 000

6 160 000

2 587 533

0

2 587 533

2 587 533

0

37.10.50

0

0

0

0

00.15

0

0

0

0

0

39.10

0

0

0

0

0

39.10.01

0

0

0

0

0

39.10.50

0

0

0

0

0

00.16

1 615 000

1 548 000

3 905 602

0

3 905 602

3 905 602

0

0

40.10

1 615 000

1 548 000

3 897 558

0

3 897 558

3 897 558

0

0

40.10.15

1 615 000

1 548 000

3 897 558

0

3 897 558

3 897 558

0

0

40.10.15.01

1 615 000

1 548 000

3 897 558

0

3 897 558

3 897 558

0

0

40.10.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

41.10

0

0

8 044

0

8 044

8 044

0

0

41.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

41.10.06

0

0

8 044

0

8 044

8 044

0

0

00.17

58 550 000

33 1 15 000

29 920 500

0

29 920 500

29 920 500

0

0

00.18

58 550 000

33 1 15 000

29 920 500

0

29 920 500

29 920 500

0

0

42.10

0

0

0

0

0

42.10.11

0

0

0

0

0

42.10.39

0

0

0

0

42.10.43

0

0

0

0

43.10

58 550 000

33 115 000

29 920 500

0

29 920 500

29 920 500

0

0

43.10.09

58 420 000

32 985 000

29 838 682

0

29 838 682

29 838 682

0

0

43.10.10

0

0

0

0

43.10.14

0

0

0

0

43.10.15

0

0

0

0

43.10.16

0

0

0

0

0

43.10.16.01

0

0

0

0

43.10.16.02

0

0

0

0

43.10.16.03

0

0

0

0

43.10.17

0

0

0

0

0

43.10.17.01

0

0

0

0

43.10.17.02

0

0

0

0

43.10.17.03

0

0

0

0

43.10.19

130 000

130 000

81 818

0

81 818

81 818

0

0

43.10.22

0

0

0

0

0

0

0

0

43.10.22.01

0

0

0

0

0

0

0

0

43.10.22.02

0

0

0

0

0

0

0

0

45.10

0

0

0

0

0

45.10.01

0

0

0

0

0

45.10.01.01

0

0

0

0

45.10.01.02

0

0

0

0

45.10.01.03

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul curent

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasa ri

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

45.10.02

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.02.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.02.03

0

0

0

0

Fondul de Coeziuneț cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)

45.10.03

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.03.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.03.03

0

0

0

0

Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)

45.10.04

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.04.03

0

0

0

0

Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)

45.10.05

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.05.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.05.03

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul curent

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare( cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03)

45.10.07

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

0

0

0

0

Prefînanțare

45.10.07.03

0

0

0

0

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat( cod 45.10.08.01+45.10.08.02+45.10.08.03)

45.10.08

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

0

0

0

0

Prefînanțare

45.10.08.03

0

0

0

0

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)

45.10.15

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

0

0

0

0

Prefînanțare

45.10.15.03

0

0

0

0

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.10.16

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

0

0

0

0

Prefînanțare

45.10.16.03

0

0

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.10.17

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

0

0

0

0

Sume primite în avans

45.10.17.03

0

0

0

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod

45.10.18

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

0

0

0

0

Sume primite în avans

45.10.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01

132 319 000

76 474 000

49 157 933

0

49 157 933

49 157 933

0

0

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

72 284 000

41 941 000

15 413 649

0

15 413 649

15413 649

0

0

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0

0

0

0

0

| Impozit pe spectacole

15.10.01

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

72 284 000

41 941 000

15 413 649

0

15 413 649

15 413 649

0

0

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

3 853 000

2 286 000

810 748

0

810 748

810 748

0

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

3 853 000

2 286 000

810 748

0

810 748

810748

0

0

Venituri

din concesiuni si inchirieri

30.10.05

3 845 000

2 279 000

809 336

0

809 336

809 336

0

0

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

3 845 000

2 279 000

809 336

809 336

809 336

0

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

30.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

0

0

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.10.08.03

0

0

0

Venituri

din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

8 000

7 000

1 412

1 412

l 412

0

Venituri din dobânzi ( cod 31.10.03 )

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

68 431 000

39 655 000

14 602 901

0

14 602 901

14 602 901

0

0

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.10

65 646 000

40 416 000

13 024 112

0

13 024 112

13 024 112

0

0

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

893 000

580 000

262 966

262 966

262 966

0

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1 028 000

496 000

723 578

723 578

723 578

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul

curent

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

1 600 000

1 100 000

552 508

552 508

552 508

0

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

20 733 000

12 177 000

6 332 022

6 332 022

6 332 022

0

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

0

0

6 253

6 253

6 253

0

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale____________________________________________________________________

Subvenții primite de instituțiile publice si activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii in cadrul


SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)


Subvenții pentru instituții publice___________________________________________________________

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole_________________________

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare_______________________

Sume alocate de la bugetul local conform OG. nr.9/2014______________________________

Sume alocate de la bugetul local- secțiune de funcționare conform O.G. nr.9/2014


A

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale

Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicina legala

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

| Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

| Alte amenzi, penalitati si confiscări

Diverse venituri (cod 36.10.50)

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (36.02.32.03)

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare

Alte venituri

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

Donații și sponsorizări

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

Alte transferuri voluntare

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (40.10+41.10)

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15)

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01)

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

Alte operațiuni financiare ( cod 41.10.01+41.10.06)

Disponibilități din venituri curente constituite în depozite

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)______________________________________________________

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) Subvenții de la bugetul de stat (cod 42,10.11+42.10.43)

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45,10) - TOTAL C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)_______________________________________

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)__________________________

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10,04)________________________________

Vărsăminte din secțiunea de funcționare________________________________________________________

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)_______________________________________

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice Alte venituri din valorificarea unor bunuri

Cod indicator

Prevederi aprobate la finele perioadei de raportare

reved

Prevederi trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constate de incasat

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

33.10.30

0

0

33.10.31

0

33.10.32

0

33.10.50

41 392 000

26 063 000

5 146 785

0

5 146 785

5 146 785

0

34.10

0

0

0

0

0

0

0

34.10.50

0

0

0

35.10

0

0

0

0

0

0

0

35 10.50

0

0

36.10

9 947 000

5 189 000

4 128 222

0

4 128 222

4 128 222

0

0

36.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

36.10.32.03

0

0

0

36.10.50

9 947 000

5 189 000

4 128 222

4 128 222

4 128 222

0

37.10

-7 162 000

-5 950 000

-2 549 433

0

-2 549 433

-2 549 433

0

37.10.01

299 000

210 000

38 100

38 100

38 100

0

37.10.03

-7 461 000

-6 160 000

-2 587 533

-2 587 533

-2 587 533

0

37.10.50

0

00.16

1 615 000

1 548 000

3 905 602

0

3 905 602

3 905 602

0

0

40.10

1 615 000

1 548 000

3 897 558

0

3 897 558

3 897 558

0

0

40.10.15

1 615 000

1 548 000

3 897 558

0

3 897 558

3 897 558

0

0

40.10.15.01

1 615 000

1 548 000

3 897 558

3 897 558

3 897 558

0

41.10

0

0

8 044

0

8 044

8 044

0

0

41.10.01

0

0

0

41.10.06

0

8 044

8 044

8 044

0

00.17

58 420 000

32 985 000

29 838 682

0

29 838 682

29 838 682

0

00.18

58 420 000

32 985 000

29 838 682

0

29 838 682

29 838 682

0

42.10

0

0

0

0

0

42.10.11

0

42.10.43

0

43.10

58 420 000

32 985 000

29 838 682

0

29 838 682

29 838 682

0

0

43.10.09

58 420 000

32 985 000

29 838 682

29 838 682

29 838 682

0

43.10.10

0

43.10.15

0

43.10.19

0

0

0

43.10.22

0

0

0

0

0

0

0

0

43.10.22.01

0

0

00.01

7 591 000

6 290 000

2 669 351

0

2 669 351

2 669 351

0

00.12

7 461 000

6 160 000

2 587 533

0

2 587 533

2 587 533

0

00.14

7 461 000

6 160 000

2 587 533

0

2 587 533

2 587 533

0

37.10

7 461 000

6 160 000

2 587 533

0

2 587 533

2 587 533

0

0

37.10.04

7 461 000

6 160 000

2 587 533

2 587 533

2 587 533

0

00.15

0

0

0

0

0

39.10

0

0

0

0

0

39.10.01

0

39.10.50

0

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

40.10

0

0

0

0

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul curent

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în

43.10.17

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

0

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

130 000

130 000

81 818

81 818

81 818

0

Sume alocate de la bugetul local conform O.G.nr.9/2014

43.10.22

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate de la bugetul local- secțiunea de dezvoltare conform O.G.nr.9/2015

43.10.22.02

0

0

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari

45.10

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01 +45.10.01.02+45.10.01.03)

45.10.01

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.01.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

0

Prefinanțare

45.10.01.03

0

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

45.10.02

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.02.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

0

Prefinanțare

45.10.02.03

0

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)

45.10.03

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.03.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

0

Prefinanțare

45.10.03.03

0

Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)

45.10.04

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

0

Prefinanțare

45.10.04.03

0

Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)

45.10.05

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.05.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

0

Prefinanțare

45.10.05.03

0

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderaref cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03)

45.10.07

0

0