Hotărârea nr. 242/2019

HCL 242 – Hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 36/22.02.2018 privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 280/23.11.2017 privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/29.06.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 145/30.06.2016 privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 36/22.02.2018 privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 280/23.11.2017 privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/29.06.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 145/30.06.2016 privind numărul, denumirea și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 674/04.09.2019 al Secretarului Sectorului 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 168/27.06.2019 privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei Berta Vasiliauskaite și de Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 207/23.07.2019 privind validarea doamnei Boțogan Valentina Maria Isabela;

în temeiul prevederile art. 124 și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. (1) Anexa Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 36/22.02.2018 privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 280/23.11.2017 privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/29.06.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 145/30.06.2016 privind numărul, denumirea și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 se modifică în sensul că, la Comisia III Comisia „Fonduri Europene, Comerț și Protecția Consumatorului, Turism și Relații Internaționale”, se înlocuiește d-na Vasiliauskaite Berta cu d-na Boțogan Valentina Maria Isabela, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Nr.: 242

Data: 26.09.2019CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) din 0ȚJ.G. nr. 57/2019București, Calea Pleunei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730 Tel. 037.620.4473; www.primarie6.ro email: prim6(aprimarie6.ro facebook. corn/ PrimariaSectorului6

ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 242/26.09.2019

COMISIILE PE DOMENII DE SPECIALITATE

ALE CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6

I. Comisia Buget, Finanțe

1. Membru:

Manole Cosmin Mihai

2. Membru:

Coșcodaru Iulian Mihai

3. Membru:

4. Membru:

Stan Gabriela

5. Membru:

Tomescu Constantin

II. Comisia Urbanism, Lucrări Publice și Protecția Mediului

  • 1. Membru:

  • 2. Membru:

  • 3. Membru:

  • 4. Membru:

  • 5. Membru:


Daneș Mihai

Nae Valentin Marian

Pană Traian

Tudose Călin

Vîlceanu Mihai-Eduard

III. Comisia „Fonduri Europene, Comerț și Protecția Consumatorului, Turism și Relații Internaționale”

1. Membru:

Al Tawayah Angelica

2. Membru:

Bordei Niculaie

3. Membru:

Boțogan Valentina Maria Isabela

4. Membru:

Petcu Sorin

5. Membru:

Ungureanu Marius Ionel

A

IV. Comisia învățământ, Sănătate, Cultură, Culte, Sport și Agrement:

1. Membru:

Butacu Simona Valentina

2. Membru:

Gaspar Florentina

3. Membru:

Iacob Emanuel

4. Membru:

Pușcaș Ionel

5. Membru:

V. Comisia Juridică, de Disciplină, Apărarea Ordinii Publice și Probleme Sociale

  • 1. Membru:

  • 2. Membru:

  • 3. Membru:

  • 4. Membru:

  • 5. Membru:


Fășie Mariana Camelia


Mitran Georgeta

Surulescu Aurelia Tomescu Constantin

VI. Comisia Administrarea Domeniului Public și Privat, Administrarea Piețelor și Gospodărie Comunală

1. Membru:

Enache Adrian Nicolae

2. Membru:

Frumușelu Constantin Mugurel

3. Membru:

Iacob Emanuel

4. Membru:

Simion Adrian

5. Membru:

Ciontu Gheorghe

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,