Hotărârea nr. 241/2019

HCL 241 – Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Daneș Mihai


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


■■■■■■■■

HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Daneș Mihai

Luând în considerare demisia d-lui Daneș Mihai, înregistrată la Biroul Asistență Tehnică a Consiliului Local cu nr. 715/12.09.2019;

Ținând cont de Referatul Constatator semnat de Primarul Sectorului 6 și Secretarul Sectorului 6 nr. S.T. 732/16.09.2019;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (4) și art. 204 alin. (2) lit. a) și alin. (6) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se ia act de încetarea mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6 al domnului Daneș Mihai, prin demisie.

Art. 2. Se declară vacant locul de consilier local al domnului Daneș Mihai.

Art. 3. Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           CONTRASEMNEAZĂ

f. art. 243 alin. (1) lit. a)

3. nr. 57/2019

LJL SECTORULUI 6,


Demirel Spiridon


București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 03 7.620.4446; www.primarie6. ro; e mail: prim6(aprimarie6. ro; facebook.com/ PrimariaSectorului6