Hotărârea nr. 240/2019

HCL 240 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului de credite interne și externe al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului de credite interne și externe al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2019

Având în vedere Raportul de specialitate comun nr. 1496/24.09.2019 al Direcției Generale Investiții și Direcției Generale Economice și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

Având în vedere Hotărârea nr. 5806/22.08.2019 a Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale (CAIL), Hotărârea nr. 5890/19.09.2019 a Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale (CAIL) și Hotărârea nr. 5886/19.09.2019 a Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale (CAIL) prin care au fost avizate favorabil contractarea de către Sectorul 6 al Municipiului București a unor finanțări rambursabile interne si externe;

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2019, în sumă de 367.751 mii lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexele 2 și 1, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Bugetul creditelor externe al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2019, în sumă de 262.571 mii lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 11/03 cu Anexele 2 și 1, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.Nr.: 240
Data: 26.09.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6.ro; facebook.com/ PrimariaSectorului6

JUDEȚUL:_________


Unitatea administrativ-teritorială:_________


Formularj -11/04


ANEXA 1,

IA HC.L. seew£ (


BUGETUL CREDITELOR INTERNE

PE ANUL 2019 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

SURSĂ DE FINANȚARE-TOTAL

367 751

4 355

83 584

152 303

127 509

458 860

467 411

476 388

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)

00.16

367 751

X

4 355

83 584

152 303

127 509

458 860

467 411

476 388

Alte operațiuni financiare ( cod 41.07.02)

41.07

367 751

X

4 355

83 584

152 303

127 509

458 860

467 411

476 388

Sume aferente creditelor interne (cod 41.07.02.01 +41.07.02.04 +41.07.02.11 la 41.07.02.14)

41.07.02

367 751

X

4 355

83 584

152 303

127 509

458 860

467 411

476 388

Sume aferente creditelor interne

41.07.02.01

290 934

X

2 695

46 002

114 728

127 509

220 591

224 240

228 071

Sume aferente refinanțării creditelor interne

41.07.02.04

0

X

0

0

0

0

0

0

0

Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ teritoriale

41.07.02.07

76 817

X

1 660

37 582

37 575

0

238 269

243 171

248 317

Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.l 1/2018

41.07.02.11

0

X

0

0

0

0

0

0

0

Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților/subdiviziunilor administrativ teritoriale

41.07.02.12

0

X

0

0

0

0

0

0

0

Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entități decât unitățile/subdiviziunile administrativ- teritoriale

41.07.02.13

0

X

0

0

0

0

0

0

0

Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OUG nr.89/2018

41.07.02.14

0

X

0

0

0

0

0

0

0

SURSĂ DE FINANȚARE -SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

0

0

0

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)

00.16

0

X

0

0

0

0

0

0

0

Alte operațiuni financiare ( cod 41.07.02)

41.07

0

X

0

0

0

0

0

0

0

Sume aferente creditelor interne (cod 41.07.02.04 + 41.07.02.14)

41.07.02

0

X

0

0

0

0

0

0

0

Sume aferente refinanțării creditelor interne

41.07.02.04

0

X

Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OUG nr.89/2018

41.07.02.14

0

X

SURSĂ DE FINANȚARE -SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

367 751

4 355

83 584

152 303

127 509

458 860

467 411

476 388

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)

00.16

367 751

X

4 355

83 584

152 303

127 509

458 860

467 411

476 388

Alte operațiuni financiare ( cod 41.07.02)

41.07

367 751

X

4 355

83 584

152 303

127 509

458 860

467 411

476 388

Sume aferente creditelor interne

41.07.02


41.07.02.01


41.07.02.07


(cod 41.07.02.01+41.07.02.11 la 41.07.02.13)

Sume aferente creditelor interne

Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr. 8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ teritoriale

Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.l 1/2018       41.07.02.11

Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților/subdiviziunilor            41.07.02.12

administrativ teritoriale

Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entități decât                    41.07.02.13

unitățile/subdiviziunile administrativ- teritoriale_______________________________

TOTAL CHELTUIELI

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod(51.07+54.07)       50.07

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.07.01)

51.07

Din total capitol:

Autorități executive si legislative (cod 51.07.01.03)

51.07.01

Autorități executive

51.07.01.03

Alte servicii publice generale (cod 54.07.10+ 54.07.50)

54.07

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.07.10

Alte servicii publice generale

54.07.50

Partea a Il-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.07+61.07)

59.07

Aparare (cod 60.07.02)

60.07

Din total capitol:

Aparare naționala

60.07.02

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.07.03+61.07.05+61.07.50)

61.07

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.07.03.04)

61.07.03

Politie locala

61.07.03.04

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.07.05

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.07.50

Partea a IH-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

(cod 65.07+66.07+67.07+68.07)

63.07

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.11+65.07.50)

65.07

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)

65.07.03

învățământ preșcolar

65.07.03.01

învățământ primar

65.07.03.02

învățământ secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)

65.07.04

învățământ secundar inferior

65.07.04.01

învățământ secundar superior

65.07.04.02

Invatamant profesional

65.07.04.03

367 751

X

4 355

83 584

152 303

127 509

458 860

467 411

476 388

290 934

X

2 69ÎI

46 002

114 728

127 509

220 591

224 240

228 071

76 817

1 660

37 582

37 575

0

238 269

243 171

248 317

0

X

0

X

0

X

367 751

4 355

83 584

152 303

127 509

538 753

547 304

556 281

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149 277

4 355

46 000

57 728

41 194

224 006

227 743

231 666

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

învatamant posti iceal

65.07.05

învățământ nedefmibil prin nivel (cod 65.07.07.04)

65.07.07

învățământ special

65.07.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.07.11.03+65.07.11.30)

65.07.11

Internate si cantine pentru elevi

65.07.11.03

Alte servicii auxiliare

65.07.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.07.50

Sanatate (66.07.06+66.07.08+66.07.50)

66.07

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

(cod 66.07.06.01+66.07.06.03)

66.07.06

Spitale generale

66.07.06.01

Unități medico-sociale

66.07.06.03

Servicii de sanatate publica

66.07.08

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)

66.07.50

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.07.50.50

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50)

67.07

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod

67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)

67.07.03

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.07.03.02

Muzee

67.07.03.03

Instituții publice de spectacole si concerte

67.07.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.07.03.05

Case de cultura

67.07.03.06

Cămine culturale

67.07.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.07.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.07.03.12

Alte servicii culturale

67.07.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.07.05.01+67.07.05.02+67.07.05.03 )

67.07.05

Sport

67.07.05.01

Tineret

67.07.05.02

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.07.05.03

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.07.50

Asigurări si asistenta sociala (cod

68.07.04+68.07.06+68.07.11+68.07.12+68.07.15+68.07.50)

68.07

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.07.04

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.07.06

Creșe

68.07.11

Unități de asistență medico-sociale

68.07.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)

68.07.15

Cantine de ajutor social

68.07.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149 277

4 355

46 000

57 728

41 194

224 006

227 743

231 666

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ol

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149 277

4 355

46 000

57 728

41 194

224 006

227 743

231 666

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149 277

4 355

46 000

57 728

41 194

224 006

227 743

231 666

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.07.15.50

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale( cod 6   7.50.50)

68.07.50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.07.50.50

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU si

APE (cod 70.07+74.07)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05 la 70.07.07+70.07.50)

70.07

Din total capitol:

Locuințe ( cod 70.07.03.01+70.07.03.30)

70.07.03

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.07.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.07.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)

70.07.05

Alimentare cu apa

70.07.05.01

Amenajari hidrotehnice

70.07.05.02

Iluminat public si electrificări

70.07.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.07.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.07.50

Protecția mediului (cod 74.07.03+74.07.05+74.07.06)

74.07

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.07.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)

74.07.05

Salubritate

74.07.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.07.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07.06

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE(80.07+81.07+83.07++84.07+87.07)

79.07

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 )

80.07

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale ( cod 80.07.01.06+80.07.01.10 )

80.07.01

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.07.01.06

Programe de dezvoltare regională și socială

80.07.01.10

Combustibil și energie (cod 81.07.06+81.07.07+81.07.50 )

81.07

Din total capitol:

Energie termică

81.07.06

Alti combustibili

81.07.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.07.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.07.03)

83.07

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.07.03.03+83.07.03.07+83.07.03.30)

83.07.03

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.07.03.03

Camere agricole

83.07.03.07

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.07.03.30

Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06+84.07.50 )

84.07

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

84.07.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

218 474

0

37 584

94 575

86 315

314 747

319 561

324 615

218 474

0

37 584

94 575

86 315

314 747

319 561

324 615

0

0

0

0

0

0

0

0

218 474

0

37 584

94 575

86315

314 747

319 561

324 615

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.07.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.07.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Străzi

84.07.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Aviația civila

84.07.06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.07.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte acțiuni economice (cod 87.07.04 +87.07.05+87.07.50)

87.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Turism

87.07.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.07.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte acțiuni economice

87.07.50

0

0

0

0

0

0

0

0

VIL REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)

96.07

0

0

0

0

0

-79 893

-79 893

-79 893

DEFICIl

99.07

0

0

0

0

0

-79 893

-79 893

-79 893

TOTAL CHELTUIELI -SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

(cod 50.07+59.07++63.07+70.07+74.07+79.07)

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.07+54.07)

50.07

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.07.01)

51.07

Din total capitol:

Autorități executive si legislative (cod 51.07.01.03)

51.07.01

Autorități executive

51.07.01.03

Alte servicii publice generale (cod 54.07.10+ 54.07.50)

54.07

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.07.10

Alte servicii publice generale

54.07.50

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.07+61.07)

59.07

Aparare (cod 60.07.02)

60.07

Din total capitol:

Aparare naționala

60.07.02

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.07.03+61.07.05+61.07.50)

61.07

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.07.03.04)

61.07.03

Politie locala

61.07.03.04

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.07.05

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.07.50

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

(cod 65.07+66.07+67.07+68.07)

63.07

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.11+65.07.50)

65.07

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)

65.07.03

învățământ preșcolar

65.07.03.01

învățământ primar

65.07.03.02

învățământ secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)

65.07.04

învățământ secundar inferior

65.07.04.01

învățământ secundar superior

65.07.04.02

Invatamant profesional

65.07.04.03

învatamant posti iceal

65.07.05

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04)

65.07.07

învățământ special

65.07.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.07.11.03+65.07.11.30)

65.07.11

Internate si cantine pentru elevi

65.07.11.03

Alte servicii auxiliare

65.07.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.07.50

Sanatate (66.07.06+66.07.08+66.07.50)

66.07

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01+66.07.06.03)

66.07.06

Spitale generale

66.07.06.01

Unități medico-sociale

66.07.06.03

Servicii de sanatate publica

66.07.08

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)

66.07.50

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.07.50.50

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50)

67.07

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod

67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)

67.07.03

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.07.03.02

Muzee

67.07.03.03

Instituții publice de spectacole si concerte

67.07.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.07.03.05

Case de cultura

67.07.03.06

Cămine culturale

67.07.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.07.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.07.03.12

Alte servicii culturale

67.07.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.07.05.01+67.07.05.02+67.07.05.03 )

67.07.05

Sport

67.07.05.01

Tineret

67.07.05.02

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.07.05.03

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.07.50

Asigurări si asistenta sociala

(cod 68.07.04+68.07.06+68.07.11+68.07.12+68.07.15+68.07.50)

68.07

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.07.04

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.07.06

Creșe

68.07.11

Unități de asistență medico-sociale

68.07.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)

68.07.15

Cantine de ajutor social

68.07.15.02

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.07.15.50

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale( cod 68.07.50.50)

68.07.50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.07.50.50

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU si

APE (cod 70.07+74.07)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05 la 70.07.07+70.07.50)

70.07

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.07.03.01+70.07.03.30)

70.07.03

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.07.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.07.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)

70.07.05

Alimentare cu apa

70.07.05.01

Amenajari hidrotehnice

70.07.05.02

Iluminat public si electrificări

70.07.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.07.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.07.50

Protecția mediului (cod 74.07.03+74.07.05+74.07.06)

74.07

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.07.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)

74.07.05

Salubritate

74.07.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.07.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07.06

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE(80.07+81.07+83.07++84.07+87.07)

79.07

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 )

80.07

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale ( cod 80.07.01.06+80.07.01.10 )

80.07.01

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.07.01.06

Programe de dezvoltare regională și socială

80.07.01.10

Combustibil și energie (cod 81.07.06+81.07.07+81.07.50 )

81.07

Din total capitol:

Energie termică

81.07.06

Alti combustibili

81.07.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.07.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.07.03)

83.07

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.07.03.03+83.07.03.07+83.07.03.30)

83.07.03

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.07.03.03

Camere agricole

83.07.03.07

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.07.03.30

Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06+84.07.50 )

84.07

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

84.07.03

Drumuri si poduri

84.07.03.01

Transport în comun

84.07.03.02

Străzi

84.07.03.03

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

Aviația civila

84.07.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.07.50

Alte acțiuni economice (cod 87.07.04 +87.07.05+87.07.50)

87.07

Din total capitol:

Turism

87.07.04

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.07.05

Alte acțiuni economice

87.07.50

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)

96.07

DEFICI1

99.07

TOTAL CHELTUIELI -SECTIUNIEA DE DEZVOLTARE

(cod 50.07+59.07++63.07+70.07+74.07+79.07)

367 751

4 355

83 584

152 303

127 509

538 753

547 304

556 281

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.07+54.07)

50.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.07.01)

51.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Autorități executive si legislative (cod 51.07.01.03)

51.07.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Autorități executive

51.07.01.03

0

Alte servicii publice generale (cod 54.07.10+ 54.07.50)

54.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.07.10

0

Alte servicii publice generale

54.07.50

0

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.07+61.07)

59.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Aparare (cod 60.07.02)

60.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Aparare naționala

^60.07.02

0

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.07.03+61.07.05+61.07.50)

61.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.07.03.04)

61.07.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Politie locala

61.07.03.04

0

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.07.05

0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.07.50

0

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

(cod 65.07+66.07+67.07+68.07)

63.07

149 277

4 355

46 000

57 728

41 194

224 006

227 743

231 666

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.11+65.07.50)

65.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)

65.07.03

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ preșcolar

65.07.03.01

0

învățământ primar

65.07.03.02

0

învățământ secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)

65.07.04

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar inferior

65.07.04.01

0

învățământ secundar superior

65.07.04.02

0

Invatamant profesional

65.07.04.03

0

învatamant postliceal

65.07.05

0

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04)

65.07.07

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ special

65.07.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.07.11.03+65.07.11.30)

65.07.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.07.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.07.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.07.50

0

Sanatate (66.07.06+66.07.08+66.07.50)

66.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01+66.07.06.03)

66.07.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.07.06.01

0

Unități medico-sociale

66.07.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.07.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)

66.07.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.07.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50)

67.07

149 277

4 355

46 000

57 728

41 194

224 006

227 743

231 666

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod

67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)

67.07.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.07.03.02

0

Muzee

67.07.03.03

0

Instituții publice de spectacole si concerte

67.07.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.07.03.05

0

Case de cultura

67.07.03.06

0

Cămine culturale

67.07.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.07.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.07.03.12

0

Alte servicii culturale

67.07.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.07.05.01+67.07.05.02+67.07.05.03 )

67.07.05

149 277

4 355

46 000

57 728

41 194

224 006

227 743

231 666

Sport

67.07.05.01

0

Tineret

67.07.05.02

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.07.05.03

149 277

4 355

46 000

57 728

41 194

224 006

227 743

231 666

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.07.50

0

Asigurări si asistenta sociala

(cod 68.07.04+68.07.06+68.07.11+68.07.12+68.07.15+68.07.50)

68.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.07.04

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.07.06

0

Creșe

68.07.11

0

Unități de asistență medico-sociale

68.07.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)

68.07.15

0

0

Cantine de ajutor social

68.07.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.07.15.50

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale( cod 68.07.50.50)

68.07.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.07.50.50

0

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU si

APE (cod 70.07+74.07)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05 la 70.07.07+70.07.50)

70.07

218 474

0

37 584

94 575

86 315

314 747

319 561

324 615

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.07.03.01+70.07.03.30)

70.07.03

218 474

0

37 584

94 575

86 315

314 747

319 561

324 615

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.07.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.07.03.30

218 474

0

37 584

94 575

86 315

314 747

319 561

324 615

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)

70.07.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.07.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.07.05.02

0

Iluminat public si electrificări

70.07.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.07.07

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.07.50

0

Protecția mediului (cod 74.07.03+74.07.05+74.07.06)

74.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.07.03

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)

74.07.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.07.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.07.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07.06

0

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE(80.07+81.07+83.07++84.07+87.07)

79.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 )

80.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale ( cod 80.07.01.06+80.07.01.10 )

80.07.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.07.01.06

0

Programe de dezvoltare regională și socială

80.07.01.10

0

Combustibil și energie (cod 81.07.06+81.07.07+81.07.50 )

81.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termică

81.07.06

0

Alti combustibili

81.07.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.07.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.07.03)

83.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.07.03.03+83.07.03.07+83.07.03.30)

83.07.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.07.03.03

0

Camere agricole

83.07.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.07.03.30

0

Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06+84.07.50 )

84.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

84.07.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.07.03.01

0

Transport în comun

84.07.03.02

0

Străzi

84.07.03.03

0

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Aviația civila

84.07.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.07.50

0

Alte acțiuni economice (cod 87.07.04 +87.07.05+87.07.50)

87.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Turism

87.07.04

0

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.07.05

0

Alte acțiuni economice

87.07.50

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)

96.07

0

0

0

0

0

-79 893

-79 893

-79 893

DEFICIT

99.07

0

0

0

0

0

-79 893

-79 893

-79 893

NOTA: - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificatiei economice.

* Deficitul va fi acoperit din sursa de finanțare "Sume aferente creditelor interne"


B 06 CREDITE EXTERNE

- Mii lei -


Nrcrt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Estimări

Total

din care credite bugetare destinate stingerii

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

2020

2021

2022

1

Cheltuieli totale (Secțiunea de funcționare + Secțiunea de dezvoltare)

00

307 719.00

2 625.00

18 287.00

176 418.00

110 389.00

651 849

669 056

687 124

2

Secțiunea de dezvoltare

SD

307 719.00

2 625.00

18 287.00

176 418.00

110 389.00

651 849

669 056

687 124

3

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

58

107 812

113 203

118 864

4

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

58.01

107 812

113 203

118 864

5

Finanțarea naționala

58.01.01

54 775

57 514

60 390

6

Finanțarea externa nerambursabila

58.01.02

50 563

53 091

55 746

7

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

2 474

2 598

2 728

8

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

307 719.00

2 625.00

18 287.00

176 418.00

110 389.00

544 037

555 853

568 260

9

Active nefinanciare

71

307719.00

2 625.00

18 287.00

176 418.00

110 389.00

544 037

555 853

568 260

10

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01

307 719.00

2 625.00

18 287.00

176 418.00

110 389.00

544 037

555 853

568 260

11

Construcții

71.01.01

269 719.00

18 287.00

141 043.00

110 389.00

465 871

475 679

485 977

12

Alte active fixe

71.01.30

38 000.00

2 625.00

35 375.00

78166

80174

82 283


ORDONATOR P65.06 Invatamant


- Mii lei -


Nr crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Estimări

Total

din care credite bugetare destinate stingerii

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

2020

2021

2022

1

Cheltuieli totale (Secțiunea de funcționare + Secțiunea de dezvoltare)

00

85 500.00

85 500.00

230 914

238 185

245 819

2

Secțiunea de dezvoltare

SD

85 500.00

85 500.00

230 914

238 185

245 819

3

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

85 500.00

85 500.00

230 914

238 185

245 819

4

Active nefinanciare

71

85 500.00

85 500.00

230 914

238 185

245 819

5

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01

85 500.00

85 500.00

230914

238 185

245 819

6

Construcții

71.01.01

85 500.00

85 500.00

230 914

238 185

245 819ORDON


EDITE,BUGET DE CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019

65.06.03 Invatamant preșcolar si primar

24/09/2019 15:35:19 Pag.1/1

- Mii lei -

Nrcrt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Estimări

Total

din care credite bugetare destinate stingerii

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

2020

2021

2022

1

Cheltuieli totale (Secțiunea de funcționare + Secțiunea de dezvoltare)

00

85 500.00

85 500.00

230 914

238 185

245 819

2

Secțiunea de dezvoltare

SD

85 500.00

85 500.00

230 914

238 185

245 819

3

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

85 500.00

85 500.00

230914

238 185

245 819

4

Active nefinanciare

71

85 500.00

85 500.00

230914

238 185

245 819

5

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01

85 500.00

85 500.00

230 914

238 185

245 819

6

Construcții                                     -

71.01.01

85 500.00

85 500.00

230914

238 185

245 819


ORDONATOR I7RI
65.06.03.01 Invatamant preșcolar


- Mii lei -

Nrcrt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Estimări

Total

din care credite bugetare destinate stingerii

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

2020

2021

2022

1

Cheltuieli totale (Secțiunea de funcționare + Secțiunea de dezvoltare)

00

21 008.00

21 008.00

56 483

58 257

60119

2

Secțiunea de dezvoltare

SD

21 008.00

21 008.00

56 483

58 257

60119

3

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

21 008.00

21 008.00

56 483

58 257

60119

4

Active nefinanciare

71

21 008.00

21 008.00

56 483

58 257

60119

5

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01

21 008.00

21 008.00

56 483

58 257

60119

6

Construcții

71.01.01

21 008.00

21 008.00

56 483

58 257

60119


ORDONATOR PRIN
65.06.03.02 Invatamant primar

- Mii lei -


Nrcrt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Estimări

Total

din care credite bugetare destinate stingerii

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

2020

2021

2022

1

Cheltuieli totale (Secțiunea de funcționare + Secțiunea de dezvoltare)

00

64 492.00

64 492.00

174 431

179 928

185 700

2

Secțiunea de dezvoltare

SD

64 492.00

64 492.00

174 431

179 928

185 700

3

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

64 492.00

64 492.00

174 431

179 928

185 700

4

Active nefinanciare

71

64 492.00

64 492.00

174431

179 928

185 700

5

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01

64 492.00

64 492.00

174 431

179 928

185 700

6

Construcții

71.01.01

64 492.00

64 492.00

174 431

179 928

185 700

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

DIRECTOR GENERAL,


BUGET DE CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019

24/09/2019 15:36:09 Pag.1/1

- Mii lei -


70.06 Locuințe, servicii si dezvoltare publica

Nrcrt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Estimări

Total

din care credite bugetare destinate stingerii

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

2020

2021

2022

1

Cheltuieli totale (Secțiunea de funcționare + Secțiunea de dezvoltare)

00

222 219.00

2 625.00

18 287.00

90 918.00

110 389.00

420 935

430 871

441 305

2

Secțiunea de dezvoltare

SD

222 219.00

2 625.00

18 287.00

90 918.00

110 389.00

420 935

430 871

441 305

3

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

58

107 812

113 203

118 864

4

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

58.01

107 812

113 203

118 864

5

Finanțarea naționala

58.01.01

54 775

57 514

60 390

6

Finanțarea externa nerambursabila

58.01.02

50 563

53 091

55 746

7

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

2474

2 598

2 728

8

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

222 219.00

2 625.00

18 287.00

90 918.00

110 389.00

313123

317 668

322 441

9

Active nefinanciare

71

222 219.00

2 625.00

18 287.00

90 918.00

110 389.00

313123

317 668

322 441

10

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01

222 219.00

2 625.00

18 287.00

90 918.00

110 389.00

313123

317 668

322 441

11

Construcții

71.01.01

184 219.00

18 287.00

55 543.00

110 389.00

234 957

237 494

240158

12

Alte active fixe

71.01.30

38 000.00

2 625.00

35 375.00

78166

80174

82 283

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

DIRECTOR GENERAL,


- Mii lei -

Nrcrt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Estimări

Total

din care credite bugetare destinate stingerii

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

2020

2021

2022

1

Cheltuieli totale (Secțiunea de funcționare + Secțiunea de dezvoltare)

00

222 219.00

2 625.00

18 287.00

90 918.00

110 389.00

420 935

430 871

441 305

2

Secțiunea de dezvoltare

SD

222 219.00

2 625.00

18 287.00

90 918.00

110 389.00

420 935

430 871

441 305

3

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

58

107 812

113 203

118 864

4

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

58.01

107 812

113 203

118 864

5

Finanțarea naționala

58.01.01

54 775

57 514

60 390

6

Finanțarea externa nerambursabila

58.01.02

50 563

53 091

55 746

7

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

2 474

2 598

2 728

8

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

222 219.00

2 625.00

18 287.00

90 918.00

110 389.00

313123

317 668

322 441

9

Active nefinanciare

71

222 219.00

2 625.00

18 287.00

90 918.00

110 389.00

313123

317 668

322 441

10

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01

222 219.00

2 625.00

18 287.00

90 918.00

110 389.00

313123

317 668

322 441

11

Construcții

71.01.01

184 219.00

18 287.00

55 543.00

110 389.00

234 957

237 494

240 158

12

Alte active fixe

71.01.30

38 000.00

2 625.00

35 375.00

78166

80174

82 283

70.06.03 Locuințe


ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

DIRECTOR GENERAL,


BUGET DE CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019

24/09/2019 15:36:44 Pag.1/1

- Mii lei -


70.06.03.30 Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

Nrcrt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Estimări

Total

din care credite bugetare destinate stingerii

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

2020

2021

2022

1

Cheltuieli totale (Secțiunea de funcționare + Secțiunea de dezvoltare)

00

222219.00

2 625.00

18 287.00

90 918.00

110 389.00

420 935

430 871

441 305

2

Secțiunea de dezvoltare

SD

222 219.00

2 625.00

18 287.00

90 918.00

110 389.00

420 935

430 871

441 305

3

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

58

107 812

113 203

118 864

4

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

58.01

107 812

113 203

118 864

5

Finanțarea naționala

58.01.01

54 775

57 514

60 390

6

Finanțarea externa nerambursabila

58.01.02

50 563

53 091

55 746

7

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

2 474

2 598

2 728

8

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

222 219.00

2 625.00

18 287.00

90 918.00

110 389.00

313123

317 668

322 441

9

Active nefinanciare

71

222 219.00

2 625.00

18 287.00

90 918.00

110 389.00

313 123

317 668

322 441

10

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01

222 219.00

2 625.00

18 287.00

90 918.00

110 389.00

313123

317 668

322 441

11

Construcții

71.01.01

184 219.00

18 287.00

55 543.00

110 389.00

234 957

237 494

240 158

12

Alte active fixe

71.01.30

38 000.00

2 625.00

35 375.00

78166

80174

82 283

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

DIRECTOR GENERAL,


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

DIN CREDITE INTERNE PENTRU ANUL 2019

mii lei

Nr. crt.

Explicații

U/M

Cantitate

Preț Unitar

Valoare

TOTAL

367 751

Din care :

A.

Lucrări in continuare

75 060

B.

Lucrări noi

269 747

C.

Alte cheltuieli de investiții

22 944

I.

CAPITOLUL 67.07 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

149 277

Primărie

1 660

A.D.P.D.U.

147 617

A.

Lucrări in continuare

75 060

Primărie

1 660

1

Cofinantarea Proiect "Modernizare Arhitecturala si peisagistica a Parcului Drumul Taberei, sector 6, București", inclusiv consultanta(Finalizare Ctr.24/2012, Ctr. 64/2012, Ctr. 3/2015, cote 0,5% ISC si implementare Ctr. 1553/2016)

1 660

A.D.P.D.U.

73 400

1

Modernizare si amenajare peisagistica Parc 9 Mai

2 885

2

Modernizare si amenajare peisagistica Parc Nicolae Filimon

6 113

3

Modernizare si amenajare peisagistica Parc Sfanțul Andrei

3 451

4

înființare Parc Bulevardul Timișoara nr.10-12

14 233

5

Lucrări pentru amenajare peisagistica Bulevardul Iuliu Maniu

46 718

B.

Lucrări noi

71 273

Primărie

0

A.D.P.D.U.

71 273

1

Amenajare peisagistica scuar central Bd. Timișoara

6381

2

Lucrări de reamenajare si resistematizare integrata pe raza Sectorului 6 - Zona teritoriala 1; B-dul Dr.Taberei - Piața Danny Huwe - B-dul Timișoara - Str Sibiu

5 861

3

Lucrări de reamenajare si resistematizare integrata pe raza Sectorului 6 - Zona teritoriala 2; B-dul Dr.Taberei - Str Sibiu - B-dul Timișoara - Str Brașov

20 705

Nr. crt.

Explicații

U/M

Cantitate

Preț Unitar

Valoare

4

Lucrări de reamenajare si resistematizare integrata pe raza Sectorului 6 - Zona teritoriala 10; Str Brașov - B-dul Ghencea -Stadionul Ghencea -Str Sergent Major Cara Anghel - B-dul 1 Mai

3 961

5

Lucrări de reamenajare si resistematizare integrata pe raza Sectorului 6 - Zona teritoriala 11; B-dul Ghencea - Drumul Sării - Drunul Taberei - Str Sibiu - Str Sergent Major Cara Anghel

5 277

6

Lucrări de reamenajare si resistematizare integrata pe raza Sectorului 6 - Zona teritoriala 14; Breteaua de suprafața a pasajului rutier Lujerului - B-dul Iuliu Maniu - Str Moinesti - Str Liniei

2 626

7

Lucrări de reamenajare si resistematizare integrata pe raza Sectorului 6 - Zona teritoriala 15; B-dul Iuliu Maniu - Str Valea Cascadelor - Str Liniei - Str Moinesti

2 732

8

Lucrări de reamenajare si resistematizare integrata pe raza Sectorului 6 - Zona teritoriala 27; B-dul Constructorilor -Calea Crangasi - Calea Giulesti - Str George Valsan

23 730

C.

Alte cheltuieli de investiții

2 944

A.D.P.D.U.

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotări independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investiții

2 944

1

PT+DE+DTAC+DTOC pentru modernizare si amenajare peisagistica Parc 9 Mai

71

2

PT+DE+DTAC+DTOC pentru modernizare si amenajare peisagistica Parc Nicolae Filimon

106

3

PT+DE+DTAC+DTOC pentru modernizare si amenajare peisagistica Parc Sfanțul Andrei

71

4

PT+DE+DTAC+DTOC pentru infiintare Parc Bulevardul Timișoara nr.10-12

106

5

PT+SF+DE+DTAC+DTOC pentru lucrări pentru amenajare peisagistica Bulevardul Iuliu Maniu

560

6

PT+DE+DTAC+DTOC pentru amenajare peisagistica scuar central Bd. Timișoara

71

7

PT+SF+DE+DTAC+DTOC pentru Lucrări de reamenajare si resistematizare integrata pe raza Sectorului 6 - Zona teritoriala 1; B-dul Dr.Taberei - Piața Danny Huwe - B-dul Timișoara - Str Sibiu

252

8

PT+SF+DE+DTAC+DTOC pentru Lucrări de reamenajare si resistematizare integrata pe raza Sectorului 6 - Zona teritoriala 2; B-dul Dr.Taberei - Str Sibiu - B-dul Timișoara - Str Brașov

267

9

PT+SF+DE+DTAC+DTOC pentru Zona teritoriala 10; Str Brașov - B-dul Ghencea -Stadionul Ghencea -Str Sergent Major Cara Anghel - B-dul 1 Mai

240

10

PT+SF+DE+DTAC+DTOC pentru Lucrări de reamenajare si resistematizare integrata pe raza Sectorului 6 - Zona teritoriala 11; B-dul Ghencea - Drumul Sării - Drunul Taberei - Str Sibiu - Str Sergent Major Cara Anghel

274

11

PT+SF+DE+DTAC+DTOC pentru Lucrări de reamenajare si resistematizare integrata pe raza Sectorului 6 - Zona teritoriala 14; Breteaua de suprafața a pasajului rutier Lujerului - B-dul Iuliu Maniu - Str Moinesti - Str Liniei

253

Nr. crt.

Explicații

U/M

Cantitate

Preț Unitar

Valoare

12

PT+SF+DE+DTAC+DTOC pentru Lucrări de reamenajare si resistematizare integrata pe raza Sectorului 6 - Zona teritoriala 15; B-dul Iuliu Maniu - Str Valea Cascadelor - Str Liniei - Str Moinesti

258

13

PT+SF+DE+DTAC+DTOC pentru Lucrări de reamenajare si resistematizare integrata pe raza Sectorului 6 - Zona teritoriala 27; B-dul Constructorilor - Calea Crangasi - Calea Giulesti - Str George Valsan

415

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investiții

0

e.

Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investițiilor

0

II.

CAPITOLUL 70.07 LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

218 474

A.

Lucrări in continuare

0

Primărie

0

B.

Lucrări noi

198 474

Primărie

198 474

1

Reabilitare termica a imobilelor multietajate Sector 6, inclusiv consultanta si cote isc

198 474

C.

Alte cheltuieli de investiții

20 000

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotări independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investiții

20 000

1

AE+SF+ET+PT+DDE Reabilitare termica a imobilelor multietajate Sector 6

20000

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investiții

0

e.

Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investițiilor

0Ordonat
DirectorDORU MANOLACHEJUDEȚUL:_________


Unitatea administrativ-teritorială:______________


Formular]" 11/03


ANEXA II

lA tULl sews W:.Uo/2£ 03.2019


BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

PE ANUL 2019 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

SURSĂ DE FINANȚARE- TOTAL

262 571

2 625

18 287

176 418

65 241

651 849

669 056

687 124

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

00.16

262 571

X

2 625

18 287

176 418

65 241

651 849

669 056

687 124

Alte operațiuni financiare ( cod 41.06.03)

41.06

262 571

X

2 625

18 287

176418

65 241

651 849

669 056

687 124

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01+41.06.03.02)

r41.06.03

262 571

X

2 625

18 287

176418

65 241

651 849

669 056

687 124

Sume aferente creditelor externe

41.06.03.01

262 571

X

2 625

18 287

176 418

65 241

651 849

669 056

687 124

Sume aferente refinantării creditelor externe

41.06.03.02

0

X

0

0

0

0

0

0

0

SURSĂ DE FINANȚARE- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

0

0

0

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

00.16

0

X

0

0

0

0

0

0

0

Alte operațiuni financiare ( cod 41.06.03)

41.06

0

X

0

0

0

0

0

0

0

Sume aferente creditelor externe (cod 41.06.03.02)

41.06.03

0

X

0

0

0

0

0

0

0

Sume aferente refinanțării creditelor externe

41.06.03.02

0

X

SURSĂ DE FINANȚARE- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

262 571

2 625

18 287

176 418

65 241

651 849

669 056

687 124

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

00.16

262 571

X

2 625

18 287

176 418

65 241

651 849

669 056

687 124

Alte operațiuni financiare ( cod 41.06.03)

41.06

262 571

X

2 625

18 287

176 418

65 241

651 849

669 056

687 124

Sume aferente creditelor externe (cod41.06.03.01)

41.06.03

262 571

X

2 625

18 287

176 418

65 241

651 849

669 056

687 124

Sume aferente creditelor externe

41.06.03.01

262 571

X

2 625

18 287

176 418

65 241

651 849

669 056

687 124

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.06+59.06+63.06+70.06+74.06+79.06)

262 571

2 625

18 287

176 418

65 241

651 849

669 056

687 124

Partea I-

a SERVICII PUBLICE GENERALE ( cod 51.06+54.06 )

50.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.06.01)

51.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Autorități executive si legislative (cod 51.06.01.03)

51.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Autorități executive

51.06.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii publice generale (cod 54.06.10+ 54.06.50)

54.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.06.10

0

0

0

0

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALL

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte servicii publice generale

54.06.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA, SI SIGURANȚA

NATIONALA(cod 60.06+61.06)

59.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Aparare(cod 60.06.02)

60.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Aparare naționala

60.06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Ordine publica si siguranța nationala(cod 61.06.03+ 61.06.05+61.06.50)

61.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.06.03.04)

61.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Politie locala

61.06.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția civila si protecția contra incendiilor(protectia civila nonmilitara)

61.06.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale

61.06.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

(cod 65.06+66.06+67.06+68.06)

63.06

85 500

0

0

85 500

0

230 914

238 185

245 819

Invatamant (cod 65.06.03+65.06.04+65.06.05+65.06.07+65.06.11+65.06.50)

65.06

85 500

0

0

85 500

0

230 914

238 185

245 819

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.06.03.01+65.06.03.02)

65.06.03

85 500

0

0

85 500

0

230 914

238 185

245 819

învățământ preșcolar

65.06.03.01

21 008

0

0

21 008

0

56 483

58 257

60 119

învățământ primar

65.06.03.02

64 492

0

0

64 492

0

174 431

179 928

185 700

învățământ secundar (cod 65.06.04.01 la cod 65.06.04.03)

b5.06.04

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar inferior

65.06.04.01

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar superior

65.06.04.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Invatamant profesional

65.06.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ postliceal

65.06.05

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ nedefmibil prin nivel (cod 65.06.07.04)

65.06.07

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ special

65.06.07.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.06.11.03+65.06.11.30)

65.06.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.06.11.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.06.11.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.06.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate (cod 66.06.06+66.06.08+66.06.50)

66.06

0

0

0

0

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALL

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01+ 66.06.06.03)

66.06.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.06.06.01

0

Unități medico-sociale

66.06.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.06.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.06.50.50)

66.06.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.06.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.06.03+67.06.05+67.06.50)

67.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.06.03.02 la cod

67.06.03.08+67.06.03.12+67.06.03.30)

67.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.06.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.06.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Instituții publice de spectacole si concerte

67.06.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.06.03.05

0

0

0

—o

0

0

0

0

Case de cultura

67.06.03.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Cămine culturale

67.06.03.07

0

0

0

0

a

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.06.03.08

(J

0

0

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.06.03.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.06.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.06.05.01+67.06.05.02+67.06.05.03)

67.06.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sport

67.06.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.06.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.06.05.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.06.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Asigurări si asistenta sociala

(cod 68.06.04+68.06.06+68.06.11 +68.06.12+68.06.15)

68.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.06.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.06.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Creșe

68.06.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Unități de asistență medico-sociale

68.06.12

0

0

0

0

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALL

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.06.15.02+68.06.15.50)

68.06.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.06.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.06.15.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU

SI APE( cod 70.06+74.06))

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

(cod 70.06.03+70.06.05+70.06.06+70.06.07+70.06.50)

70.06

177 071

2 625

18 287

90 918

65 241

420 935

430 871

441 305

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.06.03.01+70.06.03.30)

70.06.03

177 071

2 625

18 287

90 918

65 241

420 935

430 871

441 305

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.06.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.06.03.30

177 071

2 625

18 287

90 918

65 241

420 935

430 871

441 305

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.06.05.01+70.06.05.02)

70.06.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.06.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Amenajari hidrotehnice

70.06.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificări

70.06.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.06.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.06.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția mediului (cod 74.06.03+74.06.05+74.06.06)

74.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.06.05.01+74.06.05.02)

74.06.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.06.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.06.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.06.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE( cod 80.06+81.06+83.06+84.06)

79.06

0

0

0

0

0

0

o1

0

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.06.01)

80.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.06.01.06+80.06.01.10)

80.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.06.01.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe de dezvoltare regională și socială

80.06.01.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibili si energie (cod 81.06.06+81.06.50)

81.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Energie termica

81.06.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

81.06.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.06.03)

83.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.06.03.03+83.06.03.07+83.06.03.30)

83.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.06.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.06.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.06.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporturi (cod 84.06.03+84.06.06+84.06.50)

84.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.06.03.01 la cod 84.06.03.03)

84.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.06.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.06.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Străzi

84.06.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport aerian (cod 84.06.06.02)

84.06.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Aviația civila

84.06.06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.06.50

0

0

0

0

0

0

0

0

PARTEA a- Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (cod 99.06)

96.06

0

0

0

0

0

0

0

0

DEFICIT*

99.06

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

(cod 50.06+59.06+63.06+70.06+74.06+79.06)

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.06+54.06)

50.06

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.06.01)

51.06

Din total capitol:

Autorități executive si legislative (cod 51.06.01.03)

51.06.01

Autorități executive

51.06.01.03

Alte servicii publice generale (cod 54.06.10+ 54.06.50)

54.06

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.06.10

Alte servicii publice generale

54.06.50

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA, SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.06+61.06)

59.06

Aparare(cod 60.06.02)

60.06

Din total capitol:

PREVEDERI ANUALL


Buget 2019


Estimări


PREVEDERI TRIMESTRIALE


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


TOTAL


din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante


Trim I


Trim II


Trim III


Trim IV


2020


2021


2022


Aparare naționala

Ordine publica si siguranța nationalațcod 61.06.03+ 61.06.05+61.06.50)

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.06.03.04)

Politie locala


60.06.02

61.06


61.06.03

61.06.03.04


Protecția civila si protecția contra incendiilor(protectia civila nonmilitara)

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

(cod 65.06+66.06+67.06+68.06)

Invatamant (cod 65.06.03+65.06.04+65.06.05+65.06.07+65.06.11+65.06.50)

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.06.03.01+65.06.03.02) învățământ preșcolar învățământ primar

învățământ secundar (cod 65.06.04.01 la cod 65.06.04.03)

__învățământ secundar inferior

învățământ secundar superior

Invatamant profesional

învățământ posti iceal

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.06.07.04)

învățământ special

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.06.11.03+65.06.11.30)

Internate si cantine pentru elevi

Alte servicii auxiliare

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

Sanatate (cod 66.06.06+66.06.08+66.06.50)

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01+ 66.06.06.03)

Spitale generale

___Unități medico-sociale                     ________ __

Servicii de sanatate publica


614)6.05

61.06.50


63.06

65.06


65.06.03__

65.06.03.01 65.064)3.02 65.06.04

65.06.04.01 65.06.04.02 65.06.04.03 65.06.05_ 65.06.07 65.06.07.04 65.06.11 65.06.ÎL 03 65’06.11.30 65.06.50 _ 66.06


66.06.06

664)64)64H

66.06.064)3

66.06.08


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALl

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.06.50.50

Cultura, recreere si religie (cod 67.06.03+67.06.05+67.06.50)

67.06

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.06.03.02 la cod

67.06.03.08+67.06.03.12+67.06.03.30)

67.06.03

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.06.03.02

Muzee

67.06.03.03

Instituții publice de spectacole si concerte

67.06.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.06.03.05

Case de cultura

67.06.03.06

Cămine culturale

67.06.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.06.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.06.03.12

Alte servicii culturale

67.06.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.06.05.01+ 67.06.05.02+67.06.05.03)

67.06.05

Sport

67.06.05.01

Tineret

67.06.05.02

Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.06.05.03

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.06.50

Asigurări si asistenta sociala

(cod 68.06.04+68.06.06+68.06.11 +68.06.12+68.06.15)

68.06

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.06.04

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.06.06

Creșe

68.06.11

Unități de asistență medico-sociale

68.06.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.06.15.02+68.06.15.50)

68.06.15

Cantine de ajutor social

68.06.15.02

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.06.15.50

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU

SI APE( cod 70.06+74.06))

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

(cod 70.06.03+70.06.05+70.06.06+70.06.07+70.06.50)

70.06

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.06.03.01+70.06.03.30)

70.06.03

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.06.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.06.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.06.05.01+70.06.05.02)

70.06.05

Alimentare cu apa

70.06.05.01

Amenajari hidrotehnice

70.06.05.02

Iluminat public si electrificări

70.06.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.06.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.06.50

Protecția mediului (cod 74.06.03+74.06.05+74.06.06)

74.06

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.06.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.06.05.01+74.06.05.02)

74.06.05

Salubritate

74.06.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.06.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.06.06

Partea a

V-a ACȚIUNI ECONOMICE( cod 80.06+81.06+83.06+84.06)

79.06

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.06.01)

80.06

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.06.01.06+80.06.01.10)

80.06.01

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.06.01.06

Programe de dezvoltare regională și socială

80.06.01.10

Combustibili si energie (cod 81.06.06+81.06.50)

81.06

Din total capitol:

Energie termica

81.06.06

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

81.06.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.06.03)

83.06

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.06.03.03+83.06.03.07+83.06.03.30)

83.06.03

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.06.03.03

Camere agricole

83.06.03.07

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.06.03.30

Transporturi (cod 84.06.03+84.06.06+84.06.50)

84.06

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.06.03.01 la cod 84.06.03.03)

84.06.03

Drumuri si poduri

84.06.03.01

Transport în comun

84.06.03.02

Străzi

84.06.03.03

Transport aerian (cod 84.06.06.02)

84.06.06

Aviația civila

84.06.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.06.50

PARTEA a- Vil-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (cod 99.06)

96.06

DEFICIT*

99.06

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

(cod 50.06+59.06+63.06+70.06+74.06+79.06)

ParteaJ-a_SERVICII PUBLICE GENERAI.E (cod 51.06+54.06)              50.06

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.06.01)

51.06

Din total capitol:

Autorități executive si legislative (cod 51.06.01.03)

51.06.01

Autorități executive

51.06.01.03

Alte servicii publice generale (cod 54.06.10+ 54.06.50)

54.06

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.06.10

Alte servicii publice generale

54.06.50

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA, SI SIGURANȚA NATIONALA(cod 60.06+61.06)

59.06

Aparare(cod 60.06.02)

60.06

Din total capitol:

Aparare naționala

60.06.02

Ordine publica si siguranța nationala(cod 61.06.03+ 61.06.05+61.06.50)

61.06

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.06.03.04)

61.06.03

Politie locala

61.06.03.04

Protecția civila si protecția contra incendiilor(protectia civila nonmilitara)

61.06.05

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale

61.06.50

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALl

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

262 571

2 625

18 287

176 418

65 241

651 849

669 056

687 124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALi

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

(cod 65.06+66.06+67.06+68.06)

63.06

85 500

0

0

85 500

0

230 914

238 185

245 819

Invatamant (cod 65.06.03+65.06.04+65.06.05+65.06.07+65.06.11+65.06.50)

65.06

85 500

0

0

85 500

0

230 914

238 185

245 819

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.06.03.01+65.06.03.02)

65.06.03

85 500

0

0

85 500

0

230 914

238 185

245 819

învățământ preșcolar

65.06.03.01

21 008

0

0

21 008

0

56 483

58 257

60 119

învățământ primar

65.06.03.02

64 492

0

0

64 492

0

174 431

179 928

185 700

învățământ secundar (cod 65.06.04.01 la cod 65.06.04.03)

65.06.04

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar inferior

65.06.04.01

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar superior

65.06.04.02

0

Invatamant profesional

65.06.04.03

a

învățământ postliceal

65.06.05

0

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.06.07.04)

65.06.07

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ special

65.06.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.06.11.03+65.06.11.30)

65.06.11

0

0

0

0

T

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.06.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.06.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.06.50

0

Sanatate (cod 66.06.06+66.06.08+66.06.50)

66.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01+ 66.06.06.03)

66.06.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.06.06.01

0

Unități medico-sociale

66.06.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.06.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.06.50.50)

66.06.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.06.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.06.03+67.06.05+67.06.50)

67.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii culturale

(cod 67.06.03.02 la cod 67.06.03.08+67.06.03.12+67.06.03.30)

67.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.06.03.02

0

Muzee

67.06.03.03

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

Instituții publice de spectacole si concerte

67.06.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.06.03.05

0

Case de cultura

67.06.03.06

0

Cămine culturale

67.06.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.06.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.06.03.12

0

Alte servicii culturale

67.06.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.06.05.01+ 67.06.05.02+67.06.05.03)

67.06.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sport

67.06.05.01

0

Tineret

67.06.05.02

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.06.05.03

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.06.50

0

Asigurări si asistenta sociala

(cod 68.06.04+68.06.06+68.06.11+68.06.12+68.06.15)

68.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.06.04

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.06.06

0

Creșe

68.06.11

0

Unități de asistență medico-sociale

68.06.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.06.15.02+68.06.15.50)

68.06.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.06.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.06.15.50

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU

SI APE( cod 70.06+74.06))

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

(cod 70.06.03+70.06.05+70.06.06+70.06.07+70.06.50)

70.06

177 071

2 625

18 287

90 918

65 241

420 935

430 871

441 305

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.06.03.01+70.06.03.30)

70.06.03

177 071

2 625

18 287

90 918

65 241

420 935

430 871

441 305

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.06.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.06.03.30

177 071

2 625

18 287

90 918

65 241

420 935

430 871

441 305

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.06.05.01+70.06.05.02)

70.06.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.06.05.01

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Amenajări hidrotehnice

70.06.05.02

0

Iluminat public si electrificări

70.06.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.06.07

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.06.50

0

Protecția mediului (cod 74.06.03+74.06.05+74.06.06)

74.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.06.03

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.06.05.01+74.06.05.02)

74.06.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.06.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.06.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.06.06

0

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE( cod 80.06+81.06+83.06+84.06)

79.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.06.01)

80.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.06.01.06+80.06.01.10)

80.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.06.01.06

0

Programe de dezvoltare regională și socială

80.06.01.10

0

Combustibili si energie (cod 81.06.06+81.06.50)

81.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.06.06

0

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

81.06.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.06.03)

83.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.06.03.03+83.06.03.07+83.06.03.30)

83.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.06.03.03

0

Camere agricole

83.06.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.06.03.30

0

Transporturi (cod 84.06.03+84.06.06+84.06.50)

84.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.06.03.01 la cod 84.06.03.03)

84.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.06.03.01

0

Transport în comun

84.06.03.02

0

Străzi

84.06.03.03

0

Transport aerian (cod 84.06.06.02)

84.06.06

0

0

0

0

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALl.

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Aviația civila

84.06.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.06.50

0

PARTEA a- VH-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (cod 99.06)

96.06

0

0

0

0

0

0

0

0

DEFICIT*

99.06

0

o

0

0

0

0

0

0

NOTA: - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificatiei economice

* Deficitul va fi acoperit din sursa de finanțare "Sume aferente creditelor externe"


B 06 CREDITE EXTERNE


- Mii lei -


Nrcrt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Estimări

Total

din rare credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

2020

2021

2022

1

Cheltuieli totale (Secțiunea de funcționare + Secțiunea de dezvoltare)

00

262 571.00

2 625.00

18 287.00

176 418.00

65 241.00

606 701

623 908

641 976

2

Secțiunea de dezvoltare

SD

262 571.00

2 625.00

18 287.00

176 418.00

65 241.00

606 701

623 908

641 976

3

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

58

107 812

113 203

118 864

4

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

58.01

107 812

113 203

118 864

5

Finanțarea naționala

58.01.01

54 775

57 514

60 390

6

Finanțarea externa nerambursabila

58.01.02

50 563

53 091

55 746

7

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

2 474

2 598

2 728

8

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

262 571.00

2 625.00

18 287.00

176 418.00

65 241.00

498 889

510 705

523 112

9

Active nefinanciare

71

262 571.00

2 625.00

18 287.00

176 418.00

65 241.00

498 889

510 705

523 112

10

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01

262 571.00

2 625.00

18 287.00

176 418.00

65 241.00

498 889

510 705

523 112

11

Construcții

71.01.01

224 571.00

18 287.00

141 043.00

65 241.00

420 723

430 531

440 829

12

Alte active fixe

71.01.30

38 000.00

2 625.00

35 375.00

78166

80174

82 283


ORDONATOR
65.06 Invatamant

- Mii lei -Nrcrt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Estimări

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

2020

2021

2022

1

Cheltuieli totale (Secțiunea de funcționare + Secțiunea de dezvoltare)

00

85 500.00

85 500.00

230 914

238185

245 819

2

Secțiunea de dezvoltare

SD

85 500.00

85 500.00

230 914

238 185

245 819

3

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

85 500.00

85 500.00

230 914

238 185

245 819

4

Active nefinanciare

71

85 500.00

85 500.00

230 914

238 185

245 819

5

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01

85 500.00

85 500.00

230 914

238185

245 819

6

Construcții

71.01.01

85 500.00

85 500.00

230 914

238185

245 819

BUGET DE CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019

65.06.03 Invatamant preșcolar si primar


26/09/2019 08:23:03 Pag.1/1

- Mii lei -


Nrcrt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Estimări

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

2020

2021

2022

1

Cheltuieli totale (Secțiunea de funcționare + Secțiunea de dezvoltare)

00

85 500.00

85 500.00

230 914

238 185

245 819

2

Secțiunea de dezvoltare

SD

85 500.00

85 500.00

230 914

238 185

245 819

3

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

85 500.00

85 500.00

230 914

238185

245 819

4

Active nefinanciare

71

85 500.00

85 500.00

230 914

238185

245 819

5

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01

85 500.00

85 500.00

230 914

238 185

245 819

6

Construcții                                 .

71.01.01

85 500.00

85 500.00

230 914

238185

245 819


ORDONATREDITE,65.06.03.01 Invatamant preșcolar


- Mii lei -


Nrcrt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Estimări

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

2020

2021

2022

1

Cheltuieli totale (Secțiunea de funcționare + Secțiunea de dezvoltare)

00

21 008.00

21 008.00

56 483

58 257

60119

2

Secțiunea de dezvoltare

SD

21 008.00

21 008.00

56 483

58 257

60119

3

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

21 008.00

21 008.00

56 483

58 257

60119

4

Active nefinanciare

71

21 008.00

21 008.00

56 483

58 257

60119

5

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01

21 008.00

21 008.00

56 483

58 257

60119

6

Construcții

71.01.01

21 008.00

21 008.00

56 483

58 257

60119LDE\CREDITE,


DIRECTOR GEN


o o/


65.06.03.02 Invatamant primar

- Mii lei -Nrcrt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Estimări

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

2020

2021

2022

1

Cheltuieli totale (Secțiunea de funcționare + Secțiunea de dezvoltare)

00

64 492.00

64 492.00

174 431

179 928

185 700

2

Secțiunea de dezvoltare

SD

64 492.00

64 492.00

174 431

179 928

185 700

3

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

64 492.00

64 492.00

174 431

179 928

185 700

4

Active nefinanciare

71

64 492.00

64 492.00

174 431

179 928

185 700

5

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01

64 492.00

64 492.00

174 431

179 928

185 700

6

Construcții

71.01.01

64 492.00

64 492.00

174 431

179 928

185 700

BUGET DE CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019

26/09/2019 08:20:49 Pag.1/1

- Mii lei -


70.06 Locuințe, servicii si dezvoltare publica

Nrcrt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Estimări

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

2020

2021

2022

1

Cheltuieli totale (Secțiunea de funcționare + Secțiunea de dezvoltare)

00

177 071.00

2 625.00

18 287.00

90 918.00

65 241.00

375 787

385 723

396 157

2

Secțiunea de dezvoltare

SD

177 071.00

2 625.00

18 287.00

90 918.00

65 241.00

375 787

385 723

396 157

3

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

58

107 812

113 203

118 864

4

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

58.01

107 812

113 203

118 864

5

Finanțarea naționala

58.01.01

54 775

57 514

60 390

6

Finanțarea externa nerambursabila

58.01.02

50 563

53 091

55 746

7

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

2 474

2 598

2 728

8

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

177 071.00

2 625.00

18 287.00

90 918.00

65 241.00

267 975

272 520

277 293

9

Active nefinanciare

71

177 071.00

2 625.00

18 287.00

90 918.00

65 241.00

267 975

272 520

277 293

10

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01

177 071.00

2 625.00

18 287.00

90 918.00

65 241.00

267 975

272 520

277 293

11

Construcții

71.01.01

139 071.00

18 287.00

55 543.00

65 241.00

189 809

192 346

195 010

12

Alte active fixe                       /f\

71.01.30

38 000.00

2 625.00

35 375.00

78166

80 174

82 283

70.06.03 Locuințe

- Mii lei -


Nr crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Estimări

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

2020

2021

2022

1

Cheltuieli totale (Secțiunea de funcționare + Secțiunea de dezvoltare)

00

177 071.00

2 625.00

18 287.00

90 918.00

65 241.00

375 787

385 723

396 157

2

Secțiunea de dezvoltare

SD

177 071.00

2 625.00

18 287.00

90 918.00

65 241.00

375 787

385 723

396 157

3

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

58

107 812

113203

118 864

4

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

58.01

107 812

113203

118 864

5

Finanțarea naționala

58.01.01

54 775

57 514

60 390

6

Finanțarea externa nerambursabila

58.01.02

50 563

53 091

55 746

7

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

2 474

2 598

2 728

8

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

177 071.00

2 625.00

18 287.00

90 918.00

65 241.00

267 975

272 520

277 293

9

Active nefinanciare

71

177 071.00

2 625.00

18 287.00

90 918.00

65 241.00

267 975

272 520

277 293

10

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01

177 071.00

2 625.00

18 287.00

90 918.00

65 241.00

267 975

272 520

277 293

11

Construcții

71.01.01

139 071.00

18 287.00

55 543.00

65 241.00

189 809

192 346

195010

12

Alte active fixe

71.01.30

38 000.00

2 625.00

35 375.00

78 166

80174

82 283

BUGET DE CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019

70.06.03.30 Alte cheltuieli in domeniul locuințelor


26/09/2019 08:18:56 Pag.1/1

- Mii lei -


Nr crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Estimări

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

2020

2021

2022

1

Cheltuieli totale (Secțiunea de funcționare + Secțiunea de dezvoltare)

00

177 071.00

2 625.00

18 287.00

90 918.00

65 241.00

375 787

385 723

396 157

2

Secțiunea de dezvoltare

SD

177 071.00

2 625.00

18 287.00

90 918.00

65 241.00

375 787

385 723

396 157

3

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

58

107 812

113 203

118 864

4

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

58.01

107 812

113 203

118 864

5

Finanțarea naționala

58.01.01

54 775

57 514

60 390

6

Finanțarea externa nerambursabila

58.01.02

50 563

53 091

55 746

7

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

2 474

2 598

2 728

8

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

177 071.00

2 625.00

18 287.00

90 918.00

65 241.00

267 975

272 520

277 293

9

Active nefinanciare

71

177 071.00

2 625.00

18 287.00

90 918.00

65 241.00

267 975

272 520

277 293

10

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01

177 071.00

2 625.00

18 287.00

90 918.00

65 241.00

267 975

272 520

277 293

11

Construcții

71.01.01

139 071.00

18 287.00

55 543.00

65 241.00

189 809

192346

195 010

12

Alte active fixe

71.01.30

38 000.00

2 625.00

35 375.00

78 166

80174

82 283


ORDONATORI
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


ANEXA 1


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII
FINANȚATE DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE PENTRU ANUL 2019

mii lei

Nr. crt.

Explicații

U/M

Cantitate

Preț Unitar

Valoare

TOTAL, din care:

262 571

A.

Lucrări in continuare

0

B.

Lucrări noi

224 571

C.

Alte cheltuieli de investiții

38 000

IV

CAPITOLUL 65.06 INVATAMANT

85 500

Primărie

85 500

A.

Lucrări in continuare

0

Primărie

0

B.

Lucrări noi

85 500

Primărie

85 500

1

PT+Executie Eficientizarea consumului de energie Școala Adrian Păunescu

3 536

2

PT+Executie Eficientizarea consumului de energie Școala Nr. 197

3 060

3

PT+Executie Eficientizarea consumului de energie Școala Sfinții Constantin si Elena

3 100

4

PT+Executie Eficientizarea consumului de energie Școala Nr. 59

2 330

5

PT+Executie Eficientizarea consumului de energie Școala Nr. 117 (cu sala de sport) si Grădiniță nr. 170 ( in incinta sc.l 17)

6 200

6

PT+Executie Eficientizarea consumului de energie Școala Sfanțul Andrei

6 050

7

PT+Executie Eficientizarea consumului de energie Școala Nr. 309

4 036

8

PT+Executie Eficientizarea consumului de energie Liceul Petru Poni

4 900

9

PT Eficientizarea consumului de energie Grădiniță nr. 230

2 000

10

PT Eficientizarea consumului de energie Grădiniță nr. 274

3 800

11

PT Eficientizarea consumului de energie Grădiniță nr. 208

2 027

12

PT+Construcție Corp grădiniță in incinta Grădiniței nr. 274

5 010

13

PT+Construcție Corp grădiniță in incinta Cartierului A.N.L. Brancusi

3 071

14

PT+Construcție Corp grădiniță in incinta Scolii Sfinții Constantin si Elena

5 100

15

PT+Construcție Școala gimnaziala Sfanțul Andrei (AFTER-SCHOOL)

6 000

16

PT+Construcție Școala gimnaziala Nr. 117 (AFTER-SCHOOL)

7 080

17

PT+Construcție Școala gimnaziala Nr. 197 (AFTER-SCHOOL)

6 000

18

PT+Construcție Școala gimnaziala Nr. 193 (AFTER-SCHOOL)

6 000

19

PT+Construcție Școala gimnaziala Nr. 156 (AFTER-SCHOOL)

6 200

C.

Alte cheltuieli de investiții, din care:

0

Primărie                                                             Page 1 of 2

0

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotări independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investiții

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investiții

0

e.

Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investițiilor

0

VI.

CAPITOLUL 70.06 LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

177 071

Primărie

177 071

A.

Lucrări in continuare

0

Primărie

0

B.

Lucrări noi

139 071

Primărie

139 071

1

Reabilitare termica a imobilelor multietajate Sector 6, inclusiv consultanta si cote isc

139 071

C.

Alte cheltuieli de investiții, din care:

38 000

Primărie

38 000

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotări independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investiții

38 000

1

AE+SF+ET+PT+DDE Reabilitare termica a imobilelor multietajate Sector 6

38 000

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investiții

0

e.

Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investițiilor

----------------/ // 1-----------------------------------------------------------------------------------------

0