Hotărârea nr. 24/2019

HCL 24 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2019, a proiectului ”Centrul Comunitar Ghencea” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2019, a proiectului "Centrul Comunitar Ghencea” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociația „Sfântul Arhidiacon Ștefan”

Văzând Raportul de specialitate nr. D/25475/04.12.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 181/30.08.2018 privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare din bugetul local, în anul 2019, pentru asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum și categoriile de cheltuieli pentru care acestea pot solicita subvenții din bugetul local;

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 180/30.08.2018 privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare și a Grilei de evaluare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii;

 • - H.C.G.M.B. nr. 127/19.06.2007 privind cooperarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului “Centrul Comunitar Ghencea”;

 • - Raportul de atribuire subvenții asociațiilor și fundațiilor în baza Legii nr. 34/1998 pentru anul 2019, cu nr. D/24422/15.11.2018;

 • - Prevederile art. 48 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

 • - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) și q) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă derularea și finanțarea în limita sumei de 909.148 lei din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2019, a proiectului "Centrul Comunitar Ghencea” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan, conform Anexelor A și B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


•                              // &

Traian Pană          Af


Traian PanăNr.: 24

Data: 31.01.2019

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim6(cb,primarie6.ro

ANEXA A

La H.C.L Sector 6

FISA TEHNICA

5

privind unitatea de asistență socială

1.Unitatea de asistență socială:

 • - denumirea: ASOCIAȚIA SFÂNTUL ARHIDIACON ȘTEFAN

 • - tipul de unitate: Cantina socială și Centrul de zi

Sediul unității de asistență socială BUCUREȘTI, Bld. GHENCEA nr.41, sector 6, tel. 021-413.21.40

3. Justificarea unității de asistență socială în raport cu necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității:

Ne propunem ca, prin intermediul acestui proiect să abordam problematica sărăciei și a marginalizării sociale în comunitatea Ghencea, generând o îmbunătățire a nivelului de trai.

Potrivit Raportului pentru realizarea analizei comunităților marginalizate în vederea identificării nevoilor și posibilelor soluții pentru acestea, realizat de către angajații Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare/ Băncii Mondiale:

„Familiile extrem de sărace se confruntă cu numeroase alte constrângeri pe lângă sărăcia monetară, inclusiv cu șomajul pe termen lung în rândul adulților și cu lipsa locurilor de muncă, cu alimentația necorespunzătoare a copiilor, cu un risc ridicat de neglijare sau de abuzuri asupra copiilor (asociate cu consumul excesiv de alcool al părinților), cu comportamente nepotrivite pentru educarea copiilor, cu familii monoparentale sau foarte tinere, cu căsătorii instabile, cu sănătate precară sau dizabilități, cu prezență școlară slabă sau abandon școlar, cu locuințe improprii sau lipsa unui adăpost, cu violență domestică, cu delicte minore cu discriminare. Mai sunt și probleme legate de nivelul scăzut al aspirațiilor și al respectului de sine și de neajutorarea dobândită. Familiile aflate în situație de sărăcie extremă reprezintă așadar o provocare deosebit de mare, nu doar în ceea ce privește competențele și capitalul fizic, ci și în ceea ce privește problemele psihologice.”

Deși materialul anterior se referă cu preponderentă la zonele marginalizate inclusiv din punct de vedere georgrafic, respectiv la zonele rurale periferice, din experiența activității asociației de 15 ani în comunitatea Ghencea, derulând diferite servicii sociale, am avut ocazia să constatăm că și în această zonă urbană, problemele sunt similare. Am constatat aceste lucruri pe parcursul desfășurării activităților noastre în calitate de furnizor privat de servicii sociale, oferind de-a lungul timpului unui număr de peste 1000 de beneficiari din comunitatea noastră următoarele servicii: cantina sociala, centra de zi pentru prevenirea abandonului școlar, consiliere socio-profesională, reinserție pe piața muncii, consiliere psihologică, asistență medicală și juridică.

Subliniem faptul că în activitatea noastră am considerat că putem avea un real succes numai ca parte a unei „rețele comunitare” în cadrai căreia am primit și am acordat suport în măsura disponibilităților resurselor. Astfel, unul din cei mai vechi parteneri este Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector

6. Totodată avem parteneriate active și cu alte organizații de profil, cu Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, cu mediul de afaceri local de la care ne aprovizionăm atât cu alimente cât și cu alte bunuri și produse.

în decursul anilor de activitate, lucrând cu categorii vulnerabile cu problematici complexe și multiple (vârstnici pensionari sau nu, fără venituri sau cu venituri insuficiente, bolnavi cronici, persoane cu tulburări în aria psihiatrică diagnosticate sau nediagnosticate, copii cu risc crescut de abandon școlar, nivel de educație scăzut al părinților sau chiar inexistent, persoane cu adicții - alcool, droguri, familii monoparentale cu mulți copii dintre care unii neșcolarizați, persoane fără adăpost), am constatat că sărăcia este un fenomen extrem de complex care necesită o abordare complexă și integrata, implicând toți factorii decizionali comunitari. Mai mult, am observat că deși au trecut mulți ani de la încheierea unui regim care impunea o nerecunoaștere oficială a unor probleme de acest tip în societate, totuși încă nu ne place să vorbim despre acest subiect sau măcar să-l recunoaștem ca fiind real. Mass-media contribuie din plin, folosind o strategie de distragere a atenției masei generalizată.

Dorim ca prin activitățile începute și implementate parțial pe proiect și continuate pe asociație, vom reuși să generăm o îmbunătățire a nivelului de trai.

Din punctul de vedere al comunicării și vizibilității proiectului în comunitate ne propunem ca pe Iân postarea activităților pe site-ul asociației, pe alte site-uri de profil, pe paginile asociației din social media precum și anunțarea în presă, să folosim și un sistem de diseminare a informațiilor pe plan local, folosindu-ne de resursele proprii, respectiv prin intermediul beneficiarilor, al echipei de voluntari și totodată cu suportul producătorilor și furnizorilor din comunitate. Ca și materiale, vom folosi, roll-up-uri, afișe, flyere cu calendare sau cu informații referitoare la actele necesare pentru înscrierea în serviciile sociale ale asociației. Ca și componenta inovativa pe partea de comunicare, intenționam să folosim și canalele și rețelele bisericii în a cărei locație ne desfășuram activitatea. Preotul Ștefan Stanciu, paroh în Parohia Ghencea este fondatorul și președintele asociației. A avut această inițiativă în urmă cu 15 ani și a vrut ca în acest mod să vină în ajutorul celor mai vulnerabili oameni din comunitate, cu activități și personal specializat pe problematicile specifice mediului social.

Prioritățile de asistență socială de pe raza sectorului 6 nu se limitează doar la acoperirea nevoilor biologice (adăpost, hrană), ci și la acoperirea nevoilor psiho-sociale sau educaționale.

Astfel, prin serviciile sociale integrate pe care le oferim, pe de o parte acoperim nevoile de bază respectiv (hrana , produse igienico-sanitare, îmbrăcăminte) beneficiarilor noștri, iar pe de alta parte oferim servicii ce constau în activități educaționale și de prevenire a abandonului școlar pentru copii, posibilități socializare, precum și consultanța necesară (socială , psihologică, și/ sau medicală) de care beneficiarii noștrii au nevoie pentru a se integra social, educațional, profesional.

Cantina Sociala a Asociației Sfântul Arhidiacon Ștefan este în concordanță cu obiectivele Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, care își propune o abordare integrată pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente, care pot genera excluziunea sociala a persoanelor, grupurilor, ori comunităților din Sectorul 6.

4. Serviciile de asistență socială acordate

Centrul Comunitar Ghencea prin Centrul de Zi acordă următoarele servicii sociale: Programul de Prevenire a Abandonului Școlar , program care se adreseaza copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani, care întâmpină dificultăți școlare, educaționale și/ sau materiale sau care se pregătesc pentru examenele naționale; consiliere și orientare școlară și consiliere vocațională, asistență medicală primară gratuită; consiliere pshiologică.

Centrul Comunitar Ghencea prin Cantina Sociala: asigurăm o masă caldă de prânz pentru 140 de persoane pe zi, de luni pana vineri, beneficiarii acestui program fiind bătrâni cu posibilități financiare limitate, persoane aflate în prag de marginalizare socială, precum și copii și tineri ce provin din familii ce întâmpină dificultăți de natură socio-economica (100 adulți și 40 de copii). Scopul Cantinei Sociale a Asociației noastre este de a asigura servicii sociale de calitate persoanelor aflate în nevoie - copii, tineri, familii, bătrâni, care au domiciliul legal pe raza Sectorului 6 și care întâmpină reale dificultăți în auto-gospodarire - în vederea creșterii calității nivelului de trai și a calității vieții acestora.

5. Date despre persoanele asistate:

5.1. Persoanele asistate sunt rezidente în BUCUREȘTI, Sectorul 6.

 • 5.2. Numărul de persoane asistate: 140 persoane, respectiv 100 adulți, 40 copii.

5.3. Criterii de selecționare a persoanelor asistate

Criterii de selecție a copiilor :

părinții/ tutorele/ reprezentatntul legal al copilului să aibă domiciliul stabil in sectorul 6;

 • - situație socio-economica precară, cu un venit mai mic sau egal cu 1065 lei/ membru de familie;

 • - vârsta cuprinsă între 6 - 16 ani;

 • - copii care provin din familii monoparentale, familii cu multi copii;

 • - copii care au o medie anuala sub 6,50, copii care înregistrează un număr mare de absențe, copii care dezvoltă comportamente inadecvate, atât în relația cu adulții, cât și în relația cu alți copii, copii cu rezultate deosebite care au nevoie de sprijin pentru a-și pune in valoare talentul, inteligenta sau cunoștințele;

Criterii de selecție a persoanelor vârstnice:

 • - să aibă domiciliul stabil pe raza sectorului 6;

 • - situație economica precară respectiv un venit mai mic sau egal cu suma de 1065 lei/ membru de familie;

 • - pensionari, cu decizie de pensionare;

bătrâni care au împlinit vârsta de pensionare dar nu au niciun venit;

 • - stare de sănătate precară, boli cronice etc.

Criterii de selecție a persoanelor marginalizate:

 • - sa domicilieze pe raza sectorului 6;

 • - situație socio-economica precară cu un venit mai mic sau egal cu 1065 lei/ membru de familie;

 • - număr de copii minim doi, dar vor fi considerate o prioritate cele cu mai mult de trei copii.

6. Descrierea unității de asistență socială:

 • 6.1. Funcționează din anul 2004, având Certificat de Acreditare ca Furnizor de Servicii Sociale, conform Legii nr. 197/ 2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare, Seria AF Nr. 000407, eliberat la data de 10.04.2014.

6.2. Planificarea activităților

Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan a fost creată la inițiativa preotului paroh Ștefan Stanciu, Președinte al Asociației noastre, având ca scop principal susținerea persoanelor aflate în dificultate din comunitatea Sectorului 6.

Serviciile sociale oferite în prezent de Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan sunt:

 • > Cantina Socială pentru un număr mediu de 140 persoane lunar (100 adulți 40 copii);

 • > Centrul de Zi prin Programul de Prevenire a Abandonului Școlar pentru un număr mediu de 40 de copii lunar;

 • >  Consiliere si orientare școlară și profesională a copiilor, tinerilor din programele Asociației;

 • >  Consiliere și orientare profesională;

 • > Asistență medicală primară;

 • > Consilere psihologică.

Cantina Socială

O masă caldă cu trei feluri de mâncare care este servită zilnic de luni până vineri unui număr total de 140 de persoane, 100 adulți și 40 de copii.

Beneficiarii acestor servicii sunt copiii proveniți din familii cu o situație materială precară (un venit pe membru de familie mai mic sau egal cu 1065 lei), care participă la activitățile educaționale, precum și adulții și vârstnicii, aflați în situație de criză, care au venituri mai mici sau egale cu 1065 lei și care întâmpină dificultăți în gospodărire.

Pentru a evita dependența de acest serviciu, vor fi căutate, în fiecare caz în parte, soluții alternative: dezvoltarea abilităților de deprinderi independente si autonome, apelarea la membrii familiei lărgite, consiliere profesională.

Partener: Direcția Generală de Asistență Sociala și Protecția Copilului Sector 6

Finanțator: DGASPC Sector 6

Sponsor: Gerola Prodinvest

Donator: Parohia Parcul Ghencea prin programul “Masa Bucuriei44, susținut prin intermediul Patriarhiei Ortodoxe Romane.

Centrul de Zi

Scopul proiectului este de a dezvolta și promova activități specifice vârstei, nivelului de pregătire și interesului personal, de a sprijini copiii care provin din medii sociale defavorizate să finalizeze învățământul școlar obligatoriu ca punct de plecare pentru făurirea unei vieți decente, de a îi integra social și profesional și de a preveni fenomenul de delicventă juvenilă. Acest proiect se desfășoară la sediul Asociației și asigură în prezent servicii gratuite si specializate, pentru un număr de 40 de copii din Sectorul 6 .

Principalele tipuri de sprijin și intervenție sunt: identificarea și selecționarea copiilor; evaluarea potențialului educațional, elaborarea unor planuri de ieșire din criza și dezvoltare personala pe termen mediu;

4

activități educative speciale; meditații; supraveghere în efectuarea temelor; pregătirea pentru examene; recuperarea unor goluri în pregătire; asistență socială; informare în vederea evitării abandonului școlar; reintegrarea în școala; orientare școlara; integrare în învățământul vocațional.

Partener: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Finanțator: United Way Romania

6.3. Parteneri în proiect si natura parteneriatului

Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan (ASAȘ) a fost înființată cu misiunea de a reprezenta comunitatea Ghencea și are ca principal obiectiv dezvoltarea programelor sale sociale, astfel încât să poată fi derulate activități de susținere a categoriilor defavorizate din comunitate, precum și de promovare a intereselor comunității și a membrilor acesteia în relația cu alte instituții publice sau private.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sector 6 (DGASPC S 6) reprezintă 'îtoritatea locală în domeniul asistenței sociale acordate copiilor, bătrânilor, persoanelor cu dizabilități de pe raza sectorului 6. Prin rolul pe care îl joacă, de reprezentant al autorității în teritoriu, DGASPC S6 are menirea de a susține inițiativele comunitare, oferind sprijin reprezentanților societății civile atunci când acțiunile acestora converg către susținerea categoriilor defavorizate.

 • 6.4. Acordarea serviciilor de asistență socială:

6.4.1. Instrumente de lucru utilizate (anchete sociale, plan individualizat, contract de furnizare de servicii sociale, raport de evaluare inițială, raport de evaluare complexă)

Pentru a putea accesa serviciile sociale oferite de Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan orice potențial beneficiar în conformitate cu prevederile normelor legislative specifice, respectiv Ordinul nr.2126/ 05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale

ORDIN Nr. 24 din 4 martie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi, ebuie să parcurgă următorii pași:

 • □     completarea unei cereri de înregistrare;

 • □     beneficiarul este informat asupra condițiilor de primire a ajutorului solicitat și se obține acordul de cooperare al acestuia;

 • □      realizarea anchetei sociale de către asistentul social al asociației;

 • □      asistentul social, împreună cu beneficiarul sau reprezentanții acestuia, stabilește nevoile și prioritățile și întocmește planul de intervenție, adaptat fiecărui beneficiar în parte. în stabilirea planului individualizat de intervenție asistentul social care instrumentează cazul solicită după caz, sprijinul celorlalți specialiști: psiholog, medic, jurist.

 • □     planul individualizat de intervenție conține: tipul de intervenție, perioada, etapele de derulare a intervenției și rezultatele urmărite, atât la nivelul fiecărei etape, cât și la finalul intervenției.

 • □     planul individualizat de intervenție este o parte a Planului de Servicii Personalizat, un instrument de lucru permanent pentru unul sau mai mulți membrii ai echipei;

 • □     beneficiarul sau reprezentanții săi legali și reprezentanții asociației vor semna un contract de servicii sociale în care sunt stabilite drepturile și îndatoririle părților și la care se anexeaza planul individual de intervenție;

 • □     la încheierea perioadei de intervenție asistentul social care instrumentează cazul va realiza un raport de caz , în care va descrie istoria evoluției intervenției , gradul de atingere a obiectivelor propuse și va face recomandări.

6.4.2 Proceduri de evaluare a serviciilor de asistența socială

Procesul de evaluare internă

Implică o cantitate mare de informații diverse și interpretare a acestora pe baza cărora se iau deciziile de intervenție. Pentru a putea aprecia progresul în cadrul unui program de lungă durată, cum este acesta, evaluarea se face continuu și anume:

 • □     evaluarea inițiala care presupune măsurarea și evaluarea stării, comportamentului anterior intervenției. Aceasta evaluare va servi ca punct de comparare în aprecierea modificărilor ulterioare. Se efectuează înaintea conceperii planului de intervenție.

 • □     evaluarea formativă efectuată în timpul procesului de intervenție care are ca scop modificarea si adaptarea programului în beneficiul beneficiarului.

 • □     evaluarea sumativă a rezultatelor are loc la sfârșitul programului de intervenție. Se consultă familia sau se compară cu evaluarea inițială asupra achizițiilor beneficiarului în timpul acestui program. Asigurăm astfel valoarea rezultatelor intervenției și concluzionam asupra activității desfășurate.

6.4.3. Date tehnice referitoare la unitatea de asistența socială:

a) în cazul unității care asistă persoanele la sediul acesteia:

 • □ suprafața locuibilă/persoană asistată - 2,4 mp/persoană asistată

Spațiul în care se va desfășura activitatea are următoarea structură funcțională:

 • 1.     Bucătărie: 18 mp;

 • 2.     Sala de mese: 51,09 mp;

 • 3.     Săli de curs: 104 mp;

 • 4.     Grupuri sanitare: 16 mp;

 • 5.     Hol de acces: 10,19 mp;

 • 6.     Sala de primire: 25 mp;

 • 7.     Cabinet medico-social: 11,52 mp;

 • 8.     condiții de cazare: NU.

Condiții de comunicare cu exteriorul

Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan este situată în curtea bisericii Sfinții Arhangheli Mihail și Gavrilă din cartierul Ghencea și este un punct de referință pentru membrii comunității, având acces la toate mijloacele de transport și comunicații (internet, telefonie fixă, cablu).

Condiții de servire a mesei

Beneficiarii adulți din cadrul Cantinei Sociale primesc masa (felul întâi, felul doi și desert la pachet), iar cei 40 de copii servesc prânzul în sala de mese.

Alte condiții în funcție de tipul de servicii de asistență socială acordate:

□ grupurile sanitare: 4 la 140 persoane asistate;

Sunt asigurate 4 cabine de WC, dintre care una pentru personal una pentru copii și 2 pentru beneficiarii adulți.

3 lavabou la 140 persoane asistate;

 • - 1 dus/cadă la: NU

Condițiile de preparare și servire a hranei

La sediul Asociației este amenajată Cantina Socială pentru cei 140 de beneficiari direcți, care este organizată în conformitate cu standardele impuse de Direcția de Sănătate Publică și Direcția Sanitar-Veterinară.

Amenajarea este astfel realizată încât să asigure circuitul salubru al alimentelor de la aprovizionare până la consumator fără ca acesta să se intersecteze cu circuitul insalubru al vaselor murdare și al deșeurilor alimentare si menajere.

Pentru prepararea mesei se folosesc următoarele materii prime: came de porc, pasăre, vită, ouă, zarzavaturi, legume etc..

Iluminatul este asigurat atât natural prin ferestre, cât și artificial cu lumină electrică din plafon.

Ventilația este asigurată natural prin uși și ferestre.

Racordul la rețelele de apă potabilă și canalizare sunt asigurate prin racordul la rețelele publice de utilități a imobilului.

 • 6.4.4. Date privind personalul de specialitate al unitatii de asistenta sociala (personal calificat/persoane asistate) 8/140.

 • 6.4.5. Procedura prin care persoanele asistate îsi pot exprima nemulțumirile privind serviciile primite se efectuează utilizând instrumentul Registrul de Sesizări și Reclamații.

 • 7. Resurse umane:

7.1. Numărul total de personal: 8, din care:

 • - de conducere -1;

 • - de execuție - 7;

 • - cu contract individual de munca 7;

- cu contract de voluntariat 20, din care 10 persoane vârstnice.

7.2. Personal de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate auxiliar. Se completează pentru fiecare funcție:

Funcția/profesie/ocupație/calificare/încadrarea în Clasificarea ocupațiilor din România (șase caractere):

a) Manager Proiect

(1 persoană) - normă întreagă - cod COR 112028

b) Asistent Social

(1 persoane) - normă întreagă - cod COR 263501

c) Pedagog școlar

(2 persoane) - norma intreaga - cod COR 235908

d) Ajutor bucătar

(2 persoane) - norma intreaga - cod COR 941101

e) Psiholog

(1 persoana) - norma parțiala - cod COR 263411

f) Lucrător gestionar (1 persoana) - norma intreaga - cod COR 432111

7.3. Personal de specialitate implicat direct în acordarea serviciilor de asistenta sociala:

 • - număr 8

 • - responsabilități: Asigurarea organizării și funcționării unității de asistență socială în conformitate cu prevederile legale in vigoare.

8. Date privind coordonatorul unitatii de asistenta sociala:

Numele Enache prenumele Gabriel-Emil, profesia licențiat în Educație Fizică și Sport

Funcția în asociatie/fundatie Manager Proiect

Angajat cu contract individual de munca nr.25/25.09.2017

9. Patrimoniul unitatii de asistenta sociala (Precizați valoarea.):

 • - construcții - NU

 • - terenuri - NU

 • - alte mijloace fixe - NU

 • - mijloace de transport - 98.497 lei

Dotări aferente - mașină curățat cartofi- 5331 lei

 • - hotă de perete cu motor - 3236,61 lei

 • - mașină de gătit 6 ochiuri - 5450,27 lei

 • - amenajări bucătărie - 25.301,43 lei

 • - video proiector - 1599,90 lei

10. Rezultate preconizate în urma acordării subvenției

Până la sfârșitul anului 2019:

 • - Un număr de 140 de persoane vor beneficia lunar de serviciile Catinei Sociale Ghencea;

 • - Un număr de minim 40 de copii își vor depăși problemele școlare cu care se confruntă, în urma frecventării Programului de Prevenire a Abandonului Școlar;

 • - Un număr minim de 10 persoane vor beneficia lunar de serviciile de consiliere și orientare școlară și/sau profesională;

 • - Un număr minim de 20 de persoane vor beneficia lunar de serviciile: asistență medicală primară, consiliere psihologică, consiliere juridică și ajutor financiar de urgentă;

 • - îmbunătățirea sănătății, condițiilor sociale și a calității vieții a 140 de persoane marginalizate social;

 • - îmbunătățirea situației familiilor cu venituri mici și reducerea crizei financiare a acestora.

ANEXA B LA HCL S,6

nr.^./3/'.<2Ă.2^^

DATE

privind bugetul unitatii de asistenta sociala in anul 2019

Denumirea unității de asistență socială Asociația Sfanțul Arhidiacon Ștefan

Proiectul                           Centrul Comunitar Ghencea

Sediul                                 București, Bld.Ghencea , nr 41., sector 6.

Număr de persoane asistate lunar              140

Subvenția lunară/persoană asistată este di 541,15952 lei

Bugetul TOTAL

Lei noi (RON)

Denumirea indicatorului

TOTAL

Trim.I

Trim. II

Trim.HI

Trim.IV

Venituri totale din care:

1.066.896

266,724.00

266,724.00

266,724.00

266,724.00

1. Venituri ale asociatiei/fundatiei*l

157,748.00

39,437.00

39,437.00

39,437.00

39,437.00

2. Subvenție acordata in temeiul Legii nr. 34/1998

909,148.00

227,287.00

227,287.00

227,287.00

227,287.00

Cheltuieli totale din care: *2)-*3)

1.066.896

266,724.00

266,724.00

266,724.00

266,724.00

1. Cheltuieli de personal *4)

372,000.00

93,000.00

93,000.00

93,000.00

93,000.00

2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele

587,856.00

146,964.00

146,964.00

146,964.00

146,964.00

prepararea hranei

35,000.00

8,750.00

8,750.00

8,750.00

8,750.00

4. Cheltuieli cu iluminatul

10,000.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon, internet, posta

5,040.00

1,260.00

1,260.00

1,260.00

1,260.00

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

3,600.00

900.00

900.00

900.00

900.00

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate

3,600.00

900.00

900.00

900.00

900.00

8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitorii lor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

19,800.00

4,950.00

4,950.00

4,950.00

4,950.00

10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

2,400.00

600.00

600.00

600.00

600.00

11. Cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala (carburanți si lubrifianti)

3,600.00

900.00

900.00

900.00

900.00

12. Alte cheltuieli care au legătură directa cu derularea proiectului (consumabile de birou, piese de schimb, reparații)

24,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

II. Natura cheltuielilor pentru care se solicita subvenția BUGET TOTAL

Denumirea indicatorului

Cheltuieli totale

Din subvenție in baza legii nr. 34/1998

Din venituri proprii

1. Cheltuieli de personal *4)

372,000.00

297,600.00

74,400.00

2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele

587,856.00

526,876.00

60,980.00

3. Cheltuieli pentru incalzirea si

35,000.00

29,000.00

6,000.00

4. Cheltuieli cu iluminatul

10,000.00

8,432.00

1,568.00

5. Cheltuieli pentru plata serviciilor , apa, canal, salubrizare, telefon, internet, posta

5,040.00

4,000.00

1,040.00

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

3,600.00

2,400.00

1,200.00

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate

3,600.00

2,900.00

700.00

8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitorii lor

0.00

0.00

0.00

9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

19,800.00

15,100.00

4,700.00

10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

2,400.00

1,600.00

800.00

11. Cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala (carburanți si lubrifianti)

3,600.00

2,240.00

1,360.00

12. Alte cheltuieli care au legătură directa cu derularea proiectului (consumabile, piese de schimb, reparații)

24,000.00

19,000.00

5,000.00

Cheltuieli totale

1.066.896

909,148.00

157,748.00

III. Cheltuieli curente lunare de funcționare în unitatea de asist, soc.

88,908.00

75,762,33

13145.67

IV. Cost mediu de întreținere a unei pers. asist./lună(cheltuieli curente de funcționare lunare raportate la nr. de beneficiari/lună)

635.06

541,159.00

93.901