Hotărârea nr. 239/2019

HCL 239 – Hotarare privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 220 din data de 27.08.2019 privind stabilirea tarifelor lunare minimale pentru închirierea terenurilor și clădirilor aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, a coeficienților de ponderare pentru închirierea spațiilor cu destinație comercială pentru vânzare de produse alimentare ambalate din incinta unităților de învățământ de pe raza teritorială a Sectorului 6, a modelului de cerere de închiriere spațiu/teren/complex sportiv din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, a modelului contractului de închiriere pentru spaţii cu destinaţie comercială pentru vânzarea de produse alimentare, ambalate, în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, a modelului contractului de închiriere pentru suprafețe locative cu altă destinație decât cea de locuit în incinta unităților de învățământ preuniversitar din Sectorul 6, a modelului contractului de închiriere pentru suprafețe de teren pentru activități sportive în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, a modelului contractului de închiriere – Complex Sportiv din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, a modelului contractului de închiriere – O Singură Folosinţă pentru spaţii cu destinaţie de agrement şi sport din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 și stabilirea cotelor – parte din chirii pe care unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 o vor vira la bugetul local al Sectorului 6, respectiv la Serviciul Public pentru Finanțe Publice Locale Sector 6, respectiv modificarea și completarea Anexelor nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a hotărârii mai sus menționată

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 220 din data de 27.08.2019 privind stabilirea tarifelor lunare minimale pentru închirierea terenurilor și clădirilor aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6. a coeficienților de ponderare pentru închirierea spațiilor cu destinație comercială pentru vânzare de produse alimentare ambalate din incinta unităților de învățământ de pe raza teritorială a Sectorului 6, a modelului de cerere de închiriere spațiu/teren/complex sportiv din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, a modelului contractului de închiriere pentru spații cu destinație comercială pentru vânzarea de produse alimentare, ambalate, în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, a modelului contractului de închiriere pentru suprafețe locative cu altă destinație decât cea de locuit în incinta unităților de învățământ preuniversitar din Sectorul 6, a modelului contractului de închiriere pentru suprafețe de teren pentru activități sportive în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6. a modelului contractului de închiriere - Complex Sportiv din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, a modelului contractului de închiriere - O Singură Folosință pentru spații cu destinație de agrement și sport din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 și stabilirea cotelor - parte din chirii pe care unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 o vor vira la bugetul local al Sectorului 6, respectiv la Serviciul Public pentru Finanțe Publice Locale Sector 6, respectiv modificarea și completarea Anexelor nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a hotărârii mai sus menționată

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 15768/26.09.2019 al Administrației Școlilor Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare. Legea nr. 213/1998 - privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare. Legea nr. 227/2015 -privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g), coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. e) și g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Consiliul Local Sector 6, HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică și se completează Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 6 nr. 220 din data de 27.08.2019 după cum urmează:

  • (1) Art. 13 din Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 6 nr. 220 din data de 27.08.2019 devine art. 17.

  • (2) după Art. 12 se introduc următoarele 4 articole respectiv:

Art. 13. Activitățile, programele, cursurile cu caracter sportiv derulate de asociații sportive, cluburi sportive sau federații sportive pentru și în favoarea elevilor din sistemul educațional din Sectorul 6 beneficiază de gratuitate la utilizarea infrastructurii sportive din incinta unităților de învățământ de pe raza teritorială a Sectorului 6 (săli de sport, complexe sportive, terenuri de sport, etc). Plata utilităților se va face de către unitatea de învățământ cu finanțarea asigurată prin Administrația Școlilor Sector 6 de la ordonatorul principal de credite Primăria Sector 6.

Art. 14. Activitățile, programele, cursurile cu caracter sportiv derulate de asociațiile sportive, cluburile sportive sau federațiile sportive pentru promovarea și dezvoltarea unui stil de viață sănătos prin practicarea sportului pentru publicul larg (alții decât elevii din Sectorul 6) beneficiază de 50% reducere față de tarifele aprobate în Anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 220 din data de 27.08.2019. Plata utilităților cade în sarcina chiriașului/locatarului.

Art. 15. (1) Activitățile de tip „after school” derulate de asociațiile de părinți din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 beneficiază de 50% reducere față de tarifele aprobate în Anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 220 din data de 27.08.2019. Plata utilităților cade în sarcina asociațiilor de părinți.

(2) Se vor aplica aceleași reduceri și pentru activitățile socio-pedagogice desfășurate în unitățile de învățământ din sectorul 6.

Art. 16. Se elimină sintagma „+ TVA” din toate modelele de contract de închiriere ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 220 din data de 27.08.2019, respectiv din Anexele nr. 1, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Prețul închirierii spațiilor și terenurilor aflate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 va fi fără TVA.

  • (3) Art. 10 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 220 din data de 27.08.2019 se modifică astfel: „Autoritatea locală are dreptul să emită vouchere de acces la activitățile desfășurate de către chiriaș urmând ca, contravaloarea acestora să fie dedusă din cuantumul chiriei la o valoare de maxim 70% din contravaloarea tarifelor percepute de chiriaș pentru serviciile prestate în respectivul complex. Deducerea din chirie a voucherelor nu poate depăși 50% din valoarea chiriei lunare”.

Art. II. Se modifică și se completează Anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 220 din data de 27.08.2019 după cum urmează:

  • (1) Se elimină din tabelul aferent Anexei nr. 1 la coloana „Chirie aferentă”, sintagma „+TVA” de la punctul 1 până la punctul 18 inclusiv, iar valoarea chiriei va fi fără TVA.

  • (2) La punctul 12, subcapitolul 2 cu denumirea „teren în folosință comună, cu utilizare după orele de școală, amenajat”, se introduce lit. d) „utilizare ocazională” - 14 Euro/h.

Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 220 din data de 27.08.2019, rămân neschimbate.

Art. IV. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Școlilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 239

Data: 26.09.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 03 7.620.4319; Fax: 03 7.620.4446; www.primarie6.ro: e-mail: prtm6'dpnmane6. ro; facebook.com/PrimariaSectorului6