Hotărârea nr. 238/2019

HCL 238 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019


SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2019

Având în vedere Raportul nr. 1347/30.08.2019 al Direcției Generale Economice și Referatul de Aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 12/2019 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, Decizia nr. 4094/19.08.2019 reprezentând sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul Municipiului București și Decizia nr. 4095/19.08.2019 privind sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional acreditat.

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2019 în sumă de 977.430 mii lei la cheltuieli și în sumă de 967.702 mii lei la venituri, conform Anexelor nr. I și II ce cuprind Formularul 11/01 cu Anexele 2 și 1, Anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2019, în sumă de 143.285 mii lei, la cheltuieli și la venituri în sumă de 143.285 mii lei conform Anexelor nr. III și IV ce cuprind Formularul 11/02 cu Anexele 2 și 1, Anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Bugetul creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2019, în sumă de 287.858 mii lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. V ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexele 2 și 1. Anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.
EAZĂ

pentru legalitate/fconf. art. 243 alin. (1) lit. a)  din OAJ.G. nr. 57/2019

SECRET UL SECI

București, Calea Pleunei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730

Tel.: 037.620.4319; Fax: 03 7.620.4446; www.primarie6. ro; e-mail: prim6(cbprimarie6.ro; facebook. com/PrimariaSectorului6JUDEȚUL:___________

, ANEXA I

LA HO L SeCTt£G 23g//6.Oy.2c/9


Unitatea administrativ-teritorială:________________

Formular: | 11/01 |

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim 11

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI

(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+ 46.02+48.02)

00.01

967 702

186 895

214 900

311 819

254 088

1 070 804

1 126 523

1 179 449

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15)

49.90

751 965

153 854

191 741

219 048

187 322

681 786

715 331

747 697

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

878 976

186 713

194 855

274 766

222 642

944 279

992 785

1 039 024

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

852 854

181 305

190 068

267 475

214 006

916 669

963 599

1 008 380

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

518 527

42 219

164 572

164 572

147 164

440 357

465 612

489 671

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenți economici ')

01.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE        (cod 03.02+04.02)

00.06

518 527

42 219

164 572

164 572

147 164

440 357

465 612

489 671

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05)

04.02

518 527

42 219

164 572

164 572

147 164

440 357

465 612

489 671

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

42 219

42 219

0

0

0

351 290

371 314

389 880

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

476 308

0

164 572

164 572

147 164

89 067

94 298

99 791

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte

impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A3.

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

147 726

81 172

12 890

34 625

19 039

152 415

157 258

162 188

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

147 726

81 172

12 890

34 625

19 039

152 415

157 258

162 188

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

147.726

81.172

12.890

34.625

19.039

152.415

157.258

162.188

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

122.025

70.661

8.869

29.125

13.370

125.686

129.457

133.340

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

32.000

20.246

3.512

4.100

4.142

32.960

33.949

34.967

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

90.025

50.415

5.357

25.025

9.228

92.726

95.508

98.373

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

13.501

6.774

1.500

2.700

2.527

13.906

14.323

14.753

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

4.500

2.515

525

700

760

4.635

4.774

4.917

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

9.000

4.258

975

2.000

1.767

9.270

9.548

9.835

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

1

1

0

0

0

1

1

1

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

9.500

2.240

2.230

2.400

2.630

10.042

10.614

11.145

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

2.700

1.497

291

400

512

2.781

2.864

2.950

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

174.303

53.267

10.157

65.778

45.101

311.230

327.682

343.083

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

127.051

32.865

3.126

55.728

35.332

262.535

277.499

291.374

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

32.348

29.619

0

910

1.819

262.535

277.499

291.374

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

77.002

0

0

50.000

27.002

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

17.701

3.246

3.126

4.818

6.511

0

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

2

2

0

0

0

2

2

2

Taxe hoteliere-restante

12.02.07

2

2

0

0

0

2

2

2

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

950

277

250

250

173

1.004

1.061

1.114

Impozit pe spectacole

15.02.01

950

277

250

250

173

1.004

1.061

1.114

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

46.300

20.123

6.781

9.800

9.596

47.689

49.120

50.593

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

32.300

18.545

4.899

4.800

4.056

33.269

34.267

35.295

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

18.300

11.691

2.913

2.300

1.396

18.849

19.414

19.997

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

14.000

6.854

1.986

2.500

2.660

14.420

14.853

15.298

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

14.000

1.578

1.882

5.000

5.540

14.420

14.853

15.298

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

12.298

4.647

2.449

2.500

2.702

12.667

13.047

13.438

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

12.298

4.647

2.449

2.500

2.702

12.667

13.047

13.438

\ Alte impozite si taxe

18.02.50

12.298

4.647

2.449

2.500

2.702

12.667

13.047

13.438

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

26.122

5.408

4.787

7.291

8.636

27.610

29.186

30.644

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

1.900

367

504

500

529

2.008

2.123

2.229

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

1.900

367

504

500

529

2.008

2.123

2.229

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

1.900

367

504

500

529

2.008

2.123

2.229

| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituțiile publice

30.02.05.30

1.900

367

504

500

529

2.008

2.123

2.229

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti platitori*)

30.02.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.02.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

24.222

5.041

4.283

6.791

8.107

25.602

27.063

28.415

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33. 02.50)

33.02

301

6

12

151

132

318

336

353

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

300

6

12

150

132

317

335

352

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din despăgubiri

33.02.26

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

1

0

0

1

0

1

1

1

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după scoală''

33.02.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50)

34.02

81

19

11

25

26

85

91

95

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

23

4

5

5

9

24

26

27

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

58

15

6

20

17

61

65

68

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

21.515

4.736

3.534

6.005

7.240

22.742

24.038

25.240

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

21.500

4.736

3.534

6.000

7.230

22.726

24.021

25.222

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

21.500

4.736

3.534

6.000

7.230

22.726

24.021

25.222

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

15

0

0

5

10

16

17

18

Diverse venituri

(cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36. 02.47+36.02.50)

36.02

2.325

280

726

610

709

2.457

2.598

2.727

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01)

36.02.01

25

5

0

10

10

26

28

29

| Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01.01

25

5

0

10

10

26

28

29

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe speciale

36.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri

36.02.50

2.300

275

726

600

699

2.431

2.570

2.698

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod

37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Donații si sponsorizări **)

37.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-71.736

-5.845

-13.310

-26.290

-26.291

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

71.736

5.845

13.310

26.290

26.291

0

0

0

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

40

6

12

10

12

42

45

47

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

40

6

12

10

12

42

45

47

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

40

6

12

10

12

42

45

47

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale**)

39.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare**)

40.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte operațiuni financiare (cod 41 .02.05+41.02.14)

41,02

0

0

0

0

0

0

0

0

publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) (41.02.05.01+41.02.05.02)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de funcționare**)

41.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de dezvoltare**)

41.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și Investiții

41.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

87.071

123

19.220

36.668

31.060

126.483

133.693

140.378

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

87.071

123

19.220

36.668

31.060

126.483

133.693

140.378

Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.16+ 42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.77)

42.02

87.071

123

19.220

36.668

31.060

126.483

133.693

140.378

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare***)

42.02.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

1.093

111

482

500

0

74.852

79.119

83.075

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

0

0

0

0

0

0

0

0

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

0

0

0

0

0

1.450

1.533

1.610

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism

42.02.40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

83.978

0

18.075

35.505

30.398

50.181

53.041

55.693

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

83.978

0

18.075

35.505

30.398

50.181

53.041

55.693

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

2.000

12

663

663

662

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite în cadrul Programului stațiuni balneare

42.02.77

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la alte administratii (cod43.02.01+43.02.04+ 43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30 + 43.02.31+43.02.34)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca

43.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

43.02.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)

43.02.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.02+45.02.01.04) *)

45.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Corecții financiare

45.02.01.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.02+45.02.02.04) *)

45.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Corecții financiare

45.02.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04) *)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Corecții financiare

45.02.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod

45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03+45.02.04.04) *) A)

45.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0

Prefinanțare

45.02.04.03

0

Corecții financiare

45.02.04.04

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.02+45.02.05.04) *)

45.02.05

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0

Corecții financiare

45.02.05.04

0

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod

45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03+45.02.07.04) *)

45.02.07

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

Prefinanțare

45.02.07.03

0

Corecții financiare

45.02.07.04

0

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod

45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03+45.02.08.04)*)

45.02.08

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0

Prefinanțare

45.02.08.03

0

Corecții financiare

45.02.08.04

0

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

(cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03+45.02.15.04) *)

45.02.15

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

Prefinanțare

45.02.15.03

0

Corecții financiare

45.02.15.04

0

Alte facilitati si instrumente postaderare

(cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03+45.02.16.04) *)

45.02.16

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0

Prefinanțare

45.02.16.03

0

Corecții financiare

45.02.16.04

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03+45.02.17.04) *)

45.02.17

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Prefinanțare

45.02.17.03

0

Corecții financiare

45.02.17.04

0

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03+45.02.18.04) *)

45.02.18

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

0

Prefinanțare

45.02.18.03

0

Corecții financiare

45.02.18.04

0

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02+45.02.19.03+45.02.19.04) *)

45.02.19

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

0

Prefinantare

45.02.19.03

0

Corecții financiare

45.02.19.04

0

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03+45.02.20.04) *)

45.02.20

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

0

Prefinanțare

45.02.20.03

0

Corecții financiare

45.02.20.04

0

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03+45.02.21.04) *)

45.02.21

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

0

Prefinanțare

45.02.21.03

0

Corecții financiare

45.02.21.04

0

Alte sume primite de la UE ( cod 46.02.03+46.02.04)

46.02

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

0

Sume în curs de distribuire

47.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire

47.02.04

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

1.615

53

813

375

374

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

(cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

0

Prefinanțare

48.02.01.03

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

1.615

53

813

375

374

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

1.562

0

813

375

374

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

53

53

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

48.02.02.03

0

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03)

48.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

0

Prefinanțare

48.02.03.03

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)

48.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

0

Prefinanțare

48.02.04.03

0

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.02.05.01+48.02.05.02+48.02.05.03)

48.02.05

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

0

Prefinanțare

48.02.05.03

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod

48.02.11.01+48.02.11.02+48.02.11.03)

48.02.11

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

0

Prefinanțare

48.02.11.03

0

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)

48.02.12

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

0

Prefinanțare

48.02.12.03

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod

48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

0

Prefinanțare

48.02.19.03

0

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

0

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și

Norvegian 2014-2021(cod 48.02.32.01+48.02.32.02)

48.02.32

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

0

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

(cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

808.333

180.979

182.027

248.976

196.351

1.020.581

1.073.437

1.123.709

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)

49.90

751.925

153.848

191.729

219.038

187.310

681.744

715.286

747.650

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

807.240

180.868

181.545

248.476

196.351

944.279

992.785

1.039.024

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

852.854

181.305

190.068

267.475

214.006

916.669

963.599

1.008.380

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod

00.05+00.06+00.07)

00.04

518.527

42.219

164.572

164.572

147.164

440.357

465.612

489.671

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenți economici ')

01.02.01

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

518.527

42.219

164.572

164.572

147.164

440.357

465.612

489.671

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05)

04.02

518.527

42.219

164.572

164.572

147.164

440.357

465.612

489.671

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

42.219

42.219

0

0

0

351.290

371.314

389.880

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

476.308

0

164.572

164.572

147.164

89.067

94.298

99.791

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

147.726

81.172

12.890

34.625

19.039

152.415

157.258

162.188

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

147.726

81.172

12.890

34.625

19.039

152.415

157.258

162.188

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

122.025

70.661

8.869

29.125

13.370

125.686

129.457

133.340

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

32.000

20.246

3.512

4.100

4.142

32.960

33.949

34.967

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

90.025

50.415

5.357

25.025

9.228

92.726

95.508

98.373

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

13.501

6.774

1.500

2.700

2.527

13.906

14.323

14.753

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

4.500

2.515

525

700

760

4.635

4.774

4.917

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

9.000

4.258

975

2.000

1.767

9.270

9.548

9.835

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

1

1

0

0

0

1

1

1

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

9.500

2.240

2.230

2.400

2.630

10.042

10.614

11.145

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

2.700

1.497

291

400

512

2.781

2.864

2.950

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

174.303

53.267

10.157

65.778

45.101

311.230

327.682

343.083

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

127.051

32.865

3.126

55.728

35.332

262.535

277.499

291.374

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

32.348

29.619

0

910

1.819

262.535

277.499

291.374

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

77.002

0

0

50.000

27.002

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

17.701

3.246

3.126

4.818

6.511

0

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

2

2

0

0

0

2

2

2

Taxe hoteliere-restante

12.02.07

2

2

0

0

0

2

2

2

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

950

277

250

250

173

1.004

1.061

1.114

Impozit pe spectacole

15.02.01

950

277

250

250

173

1.004

1.061

1.114

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

46.300

20.123

6.781

9.800

9.596

47.689

49.120

50.593

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

32.300

18.545

4.899

4.800

4.056

33.269

34.267

35.295

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

18.300

11.691

2.913

2.300

1.396

18.849

19.414

19.997

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

14.000

6.854

1.986

2.500

2.660

14.420

14.853

15.298

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

14.000

1.578

1.882

5.000

5.540

14.420

14.853

15.298

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

0

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

12.298

4.647

2.449

2.500

2.702

12.667

13.047

13.438

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

12.298

4.647

2.449

2.500

2.702

12.667

13.047

13.438

Alte impozite si taxe

18.02.50

12.298

4.647

2.449

2.500

2.702

12.667

13.047

13.438

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-45.614

-437

-8.523

-18.999

-17.655

27.610

29.186

30.644

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

1.900

367

504

500

529

2.008

2.123

2.229

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

1.900

367

504

500

529

2.008

2.123

2.229

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

1.900

367

504

500

529

2.008

2.123

2.229

| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

1.900

367

504

500

529

2.008

2.123

2.229

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti platitori*)

30.02.08.02

0

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.02.08.03

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-47.514

-804

-9.027

-19.499

-18.184

25.602

27.063

28.415

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 +33.02.13+ 33.02.24 +33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)

33.02

301

6

12

151

132

318

336

353

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

300

6

12

150

132

317

335

352

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

Venituri din despăgubiri

33.02.26

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

1

0

0

1

0

1

1

1

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după scoală''

33.02.33

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

81

19

11

25

26

85

91

95

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

23

4

5

5

9

24

26

27

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

58

15

6

20

17

61

65

68

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.O2.O3+35.O2.50)

35.02

21.515

4.736

3.534

6.005

7.240

22.742

24.038

25.240

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

21.500

4.736

3.534

6.000

7.230

22.726

24.021

25.222

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

21.500

4.736

3.534

6.000

7.230

22.726

24.021

25.222

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

15

0

0

5

10

16

17

18

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)

36.02

2.325

280

726

610

709

2.457

2.598

2.727

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01)

36.02.01

25

5

0

10

10

26

28

29

| Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

25

5

0

10

10

26

28

29

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

Taxe speciale

36.02.06

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

Alte venituri

36.02.50

2.300

275

726

600

699

2.431

2.570

2.698

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-71.736

-5.845

-13.310

-26.290

-26.291

0

0

0

Donatii si sponsorizari**)

37.02.01

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-71.736

-5.845

-13.310

-26.290

-26.291

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.18+40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare**)

40.02.18

0

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41,02

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) cod 41.02.05.01

41.02.05

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de funcționare**)

41.02.05.01

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

1.093

111

482

500

0

76.302

80.652

84.685

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

1.093

111

482

500

0

76.302

80.652

84.685

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34 + 42.02.35 +42.02.41 + 42.02.42 + 42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02.73)

42.02

1.093

111

482

500

0

76.302

80.652

84.685

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

1.093

111

482

500

0

74.852

79.119

83.075

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

0

0

0

0

0

1.450

1.533

1.610

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European

42.02.45

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0

Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30 +43.02.34)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca

43.02.04

0

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

0

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

43.02.20

0

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0

Sume în curs de distribuire

47.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire

47.02.04

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

(00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL

00.01 SD

159.369

5.916

32.873

62.843

57.737

50.223

53.086

55.740

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)

49.90

40

6

12

10

12

42

45

47

I VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

71.736

5.845

13.310

26.290

26.291

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

00.12

71.736

5.845

13.310

26.290

26.291

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

71.736

5.845

13.310

26.290

26.291

0

0

0

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47)

36.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

71.736

5.845

13.310

26.290

26.291

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

71.736

5.845

13.310

26.290

26.291

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

40

6

12

10

12

42

45

47

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

40

6

12

10

12

42

45

47

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

40

6

12

10

12

42

45

47

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale**)

39.02.07

0

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

0

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05+41.02.14)

41,02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) cod 41.02.05.02

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de dezvoltare**)

41.02.05.02

0

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și Investiții

41.02.14

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

85.978

12

18.738

36.168

31.060

50.181

53.041

55.693

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

85.978

12

18.738

36.168

31.060

50.181

53.041

55.693

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.16+ 42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.6 7+42.02.69+42.02.77)

42.02

85.978

12

18.738

36.168

31.060

50.181

53.041

55.693

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare***)

42.02.20

0

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism

42.02.40

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.02)

42.02.51

83.978

0

18.075

35.505

30.398

50.181

53.041

55.693

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

83.978

0

18.075

35.505

30.398

50.181

53.041

55.693

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

2.000

12

663

663

662

0

0

0

Subvenții primite în cadrul Programului stațiuni balneare

42.02.77

0

Subventii de la alte administratii (cod 43.02.31)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)

43.02.31

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.02+45.02.01.04) *)

45.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

Corecții financiare

45.02.01.04

Fondul Social European (cod 45.02.02.02+45.02.02.04) *)

45.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

Corecții financiare

45.02.02.04

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04) *)

45.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

Corecții financiare

45.02.03.04

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod

45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03+45.02.04.04) *) A)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

Prefinanțare

45.02.04.03

Corecții financiare

45.02.04.04

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.02+45.02.05.04) *)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

Corecții financiare

45.02.05.04

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod

45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03+45.02.07.04) *)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

Prefinanțare

45.02.07.03

Corecții financiare

45.02.07.04

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03+45.02.08.04)*)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

Prefinanțare

45.02.08.03

Corecții financiare

45.02.08.04

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 + 45.02.15.02 + 45.02.15.03+45.02.15.04) *)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

Prefinanțare

45.02.15.03

Corecții financiare

45.02.15.04

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod

45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03+45.02.16.04) *)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefinanțare

45.02.16.03

Corecții financiare

45.02.16.04

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03+45.02.17.04) *)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

Prefinanțare

45.02.17.03

Corecții financiare

45.02.17.04

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03+45.02.18.04) *)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

Prefinanțare

45.02.18.03

Corecții financiare

45.02.18.04

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02+45.02.19.03+45.02.19.04) *)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

Prefinantare

45.02.19.03

Corecții financiare

45.02.19.04

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03+45.02.20.04) *)

45.02.20

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

Prefinanțare

45.02.20.03

Corecții financiare

45.02.20.04

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03+45.02.21.04) *)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

Prefinanțare

45.02.21.03

Corecții financiare

45.02.21.04

Alte sume primite de la UE ( cod 46.02.03+46.02.04)

46.02

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

1.615

53

813

375

374

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod

48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

0

Prefinanțare

48.02.01.03

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

1.615

53

813

375

374

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

1.562

0

813

375

374

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

53

53

Prefinanțare

48.02.02.03

0

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03)

48.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

0

Prefinanțare

48.02.03.03

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)

48.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

0

Prefinanțare

48.02.04.03

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.02.05.01+48.02.05.02+48.02.05.03)

48.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

0

Prefinanțare

48.02.05.03

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod

48.02.11.01+48.02.11.02+48.02.11.03)

48.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

0

Prefinanțare

48.02.11.03

0

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)

48.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

0

Prefinanțare

48.02.12.03

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.02.15.01+48.02.15.02)     ’

48.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod

48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

Prefinanțare

48.02.19.03

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.02.32.01+48.02.32.02)

48.02.32

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

') numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

*) Detalierea se face numai in executie

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim 11

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

0

Prefinanțare

48.02.12.03

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

Mecanismul pentru Interconectarea Europeițcod

48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

Prefinanțare

48.02.19.03

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.32.01+48.02.32.02)

48.02.32

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

') numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

*) Detalierea se face numai in execuție

**) Nu se completează în etapa de planificare

***) Se utilizează de beneficiarii FEN ( perioada de programare bugetară aUE 2007-2013) care au depus cereri de rambursare până la 31.12.2015 ****) Se utilizează de beneficiarii FEN din perioada de programare bugetară a UE 2014-2020

A) Se completează de către beneficiarii FEN (PNDR 2007-2013) măsura 322 și 125 reevaluat cu finalizare 2017JUDEȚUL:_________

Unitatea administrativ-teritorială:________________

Formulări 11/01 |

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE PE ANUL 2019 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

- mii lei -

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI

(cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

977 430

21861

174 005

252 110

421 970

129 345

1 905 174

I 951 579

2 000 303

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

135 328

144

30 357

34 296

46 821

23 854

299 557

307 769

316 395

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

98 677

144

23 560

24 291

36 776

14 050

190 728

195 331

200 168

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

98 677

144

23 560

24 291

36 776

14 050

190 728

195 331

200 168

Autorități executive

51.02.01.03

98 677

144

23 560

24 291

36 776

14 050

190 728

195 331

200 168

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

6 150

0

1 605

1 735

1 487

1 323

14 606

15 029

15 473

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

0

0

0

0

0

0

2 114

2 220

2 331

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

6 150

0

1 605’

1 735

1 487

1 323

12 492

12 809

13 142

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

30 501

0

5 192

8 270

8 558

8 481

94 223

97 409

100 754

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu

56.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

40 150

0

9 003

9 861

16 953

4 333

79 893

81 881

83 967

Apararc (cod 60.02.02)

60.02

450

0

83

85

216

66

873

895

917

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

40.150

0

9.003

9.861

16.953

4.333

79.893

81.881

83.967

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

450

0

83

85

216

66

873

895

917

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

450

0

83

85

216

66

873

895

917

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

39.700

0

8.920

9.776

16.737

4.267

79.020

80.986

83.050

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

39.500

0

8.917

9.710

16.671

4.202

78.609

80.564

82.617

Politie locala

61.02.03.04

39.500

0

8.917

9.710

16.671

4.202

78.609

80.564

82.617

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

200

0

3

66

66

65

411

422

433

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a III-a CHELȚUIELI SOCIAL-CULȚURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

513.452

21.717

98.840

136.501

210.822

67.289

967.460

990.174

1.014.023

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

157.112

11.456

32.387

39.885

66.484

18.356

291.605

298.334

305.400

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

65.200

6.985

12.163

15.957

33.667

3.413

120.937

123.726

126.654

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

40.064

2.832

5.747

8.609

24.333

1.375

69.860

71.348

72.911

Învatamânt primar

65.02.03.02

25.136

4.153

6.416

7.348

9.334

2.038

51.077

52.378

53.743

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

51.825

3.654

12.291

14.268

20.452

4.814

95.391

97.570

99.860

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

26.977

1.539

5.839

8.483

11.419

1.236

50.409

51.582

52.812

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

24.848

2.115

6.452

5.785

9.033

3.578

44.982

45.988

47.048

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

61

439

41

2

18

0

257

268

279

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

2.835

378

769

1.511

555

0

5.404

5.532

5.666

Învatamânt special

65.02.07.04

2.835

378

769

1.511

555

0

5.404

5.532

5.666

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii educaționale complementare (cod 65.02.12.01)

65.02.12

19.475

0

3.967

4.991

7.351

3.166

38.556

39.511

40.513

Școală după școală

65.02.12.01

19.475

0

3.967

4.991

7.351

3.166

38.556

39.511

40.513

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

17.716

0

3.156

3.156

4.441

6.963

31.060

31.727

32.428

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

130.882

5.506

18.026

36.802

48.600

27.454

233.706

238.850

244.249

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

118.882

5.506

15.553

33.372

45.338

24.619

209.022

213.531

218.264

Sport

67.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

118.882

5.506

15.553

33.372

45.338

24.619

209.022

213.531

218.264

Servicii religioase

67.02.06

2.000

0

75

500

925

500

4.114

4.220

4.331

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

10.000

0

2.398

2.930

2.337

2.335

20.570

21.099

21.654

Asigurari si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+68.02.50)

68.02

225.458

4.755

48.427

59.814

95.738

21.479

442.149

452.990

464.374

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

13.238

634

2.564

3.042

6.757

875

25.473

26.084

26.727

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

75.174

307

17.482

17.928

32.443

7.321

147.260

150.865

154.649

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

75.174

307

17.482

17.928

32.443

7.321

147.260

150.865

154.649

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

32.817

1.217

7.838

9.865

12.091

3.023

64.275

65.849

67.501

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Creșe

68.02.11

24.115

426

5.085

6.629

10.212

2.189

47.372

48.534

49.756

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

10.550

559

1.635

2.377

4.239

2.299

21.703

22.264

22.853

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

3.000

408

388

1.296

1.000

316

5.114

5.220

5.331

Ajutor social

68.02.15.01

3.000

408

388

1.296

1.000

316

5.114

5.220

5.331

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

66.564

1.204

13.435

18.677

28.996

5.456

130.952

134.174

137.557

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

66.564

1.204

13.435

18.677

28.996

5.456

130.952

134.174

137.557

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

97.259

0

12.051

25.618

52.251

7.339

165.926

169.361

172.966

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

38.972

0

5.031

3.522

30.107

312

81.741

83.880

86.125

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

8.722

0

0

5

8.662

55

19.464

20.002

20.566

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

30.250

0

5.031

3.517

21.445

257

62.277

63.878

65.559

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

67

0

5

4

55

3

190

196

202

Alimentare cu apa

70.02.05.01

67

0

5

4

55

3

190

196

202

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificari

70.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

58.220

0

7.015

22.092

22.089

7.024

83.995

85.285

86.639

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

88.569

0

14.859

28.385

28.441

16.884

189.109

194.136

199.414

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

88.500

0

14.850

28.383

28.383

16.884

188.915

193.936

199.208

Salubritate

74.02.05.01

88.500

0

14.850

28.383

28.383

16.884

188.915

193.936

199.208

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

69

0

9

2

58

0

194

200

206

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

102.672

0

8.895

17.449

66.682

9.646

203.229

208.258

213.538

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 +80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Actiuni generale de munca ( cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Masuri active pentru combaterea somajului

80.02.02.04

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii

83.02.50

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

102.672

0

8.895

17.449

66.682

9.646

203.229

208.258

213.538

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

102.672

0

8.895

17.449

66.682

9.646

203.229

208.258

213.538

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Strazi

84.02.03.03

102.672

0

8.895

17.449

66.682

9.646

203.229

208.258

213.538

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport pe calea ferata

84.02.04.01

0

Transport aerian (cod 84.02.06.01+ 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aeroporturi

84.02.06.01

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-9.728

0

12.890

-37.210

-110.151

124.743

-834.370

-825.056

-820.854

REZERVE

97.02

0

EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97

98.02

0

0

20.439

-43.939

-48.504

72.004

-527.585

-511.733

-500.315

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0

20.439

-43.939

-48.504

72.004

-527.585

-511.733

-500.315

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

0

0

0

0

0

0

0

0

DEFICIT 1)    99.02.96 + 99.02.97

99.02

-9.728

0

-7.549

6.729

-61.647

52.739

-306.785

-313.323

-320.539

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

-9.728

-7.549

6.729

-61.647

52.739

-306.785

-313.323

-320.539

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

(cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

49.02 SF

808.333

21.085

160.540

225.966

297.480

124.347

1.548.166

1.585.170

1.624.024

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

124.981

130

26.795

30.205

44.143

23.838

269.157

276.365

283.937

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

88.330

130

19.998

20.200

34.098

14.034

160.328

163.927

167.710

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

88.330

130

19.998

20.200

34.098

14.034

160.328

163.927

167.710

Autorități executive

51.02.01.03

88.330

130

19.998

20.200

34.098

14.034

160.328

163.927

167.710

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

6.150

0

1.605

1.735

1.487

1.323

14.606

15.029

15.473

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

0

0

2.114

2.220

2.331

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

6.150

1.605

1.735

1.487

1.323

12.492

12.809

13.142

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

30.501

5.192

8.270

8.558

8.481

94.223

97.409

100.754

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

(cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

0

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod

60.02+61.02)

59.02

40.047

0

9.003

9.861

16.850

4.333

79.575

81.552

83.627

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

347

0

83

85

113

66

555

566

577

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

347

83

85

113

66

555

566

577

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

39.700

0

8.920

9.776

16.737

4.267

79.020

80.986

83.050

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

39.500

0

8.917

9.710

16.671

4.202

78.609

80.564

82.617

Politie locala

61.02.03.04

39.500

8.917

9.710

16.671

4.202

78.609

80.564

82.617

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

200

3

66

66

65

411

422

433

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

460.101

20.955

97.159

124.507

173.564

64.871

861.658

881.747

902.838

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

136.070

10.994

31.608

35.027

52.499

16.936

248.559

254.187

260.095

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

49.074

6.637

11.732

12.703

22.082

2.557

87.284

89.197

91.203

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

25.270

2.614

5.364

5.736

13.621

549

40.508

41.269

42.067

Învatamânt primar

65.02.03.02

23.804

4.023

6.368

6.967

8.461

2.008

46.776

47.928

49.136

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

46.921

3.552

11.955

12.664

18.052

4.250

86.023

87.978

90.033

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

24.275

1.539

5.639

7.071

10.329

1.236

46.128

47.221

48.368

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

22.646

2.013

6.316

5.593

7.723

3.014

39.895

40.757

41.665

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

61

439

41

2

18

0

257

268

279

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

2.823

366

757

1.511

555

0

5.379

5.506

5.639

Învatamânt special

65.02.07.04

2.823

366

757

1.511

555

0

5.379

5.506

5.639

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Servicii educaționale complementare (cod 65.02.12.01)

65.02.12

19.475

0

3.967

4.991

7.351

3.166

38.556

39.511

40.513

Școală după școală

65.02.12.01

19.475

3.967

4.991

7.351

3.166

38.556

39.511

40.513

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

17.716

3.156

3.156

4.441

6.963

31.060

31.727

32.428

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

102.643

5.506

17.124

30.303

28.472

26.744

179.322

183.158

187.184

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

90.643

5.506

14.651

26.873

25.210

23.909

154.638

157.839

161.199

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

90.643

5.506

14.651

26.873

25.210

23.909

154.638

157.839

161.199

Servicii religioase

67.02.06

2.000

75

500

925

500

4.114

4.220

4.331

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

10.000

2.398

2.930

2.337

2.335

20.570

21.099

21.654

Asigurari si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

221.388

4.455

48.427

59.177

92.593

21.191

433.777

444.402

455.559

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

12.824

634

2.564

2.927

6.458

875

24.666

25.258

25.880

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

75.174

307

17.482

17.928

32.443

7.321

147.260

150.865

154.649

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

75.174

307

17.482

17.928

32.443

7.321

147.260

150.865

154.649

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

31.888

1.217

7.838

9.696

11.619

2.735

62.364

63.889

65.489

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

23.001

426

5.085

6.495

9.232

2.189

44.977

46.075

47.229

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

9.500

259

1.635

2.158

3.408

2.299

19.543

20.048

20.579

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

3.000

408

388

1.296

1.000

316

5.114

5.220

5.331

Ajutor social

68.02.15.01

3.000

408

388

1.296

1.000

316

5.114

5.220

5.331

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

66.001

1.204

13.435

18.677

28.433

5.456

129.853

133.047

136.402

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

66.001

1.204

13.435

18.677

28.433

5.456

129.853

133.047

136.402

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

57.296

0

6.959

21.932

21.981

6.424

82.895

84.176

85.521

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificari

70.02.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

57.296

6.959

21.932

21.981

6.424

82.895

84.176

85.521

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

88.500

0

14.850

28.383

28.383

16.884

188.915

193.936

199.208

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

88.500

0

14.850

28.383

28.383

16.884

188.915

193.936

199.208

Salubritate

74.02.05.01

88.500

14.850

28.383

28.383

16.884

188.915

193.936

199.208

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

37.408

0

5.774

11.078

12.559

7.997

65.966

67.394

68.893

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii

83.02.50

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

37.408

0

5.774

11.078

12.559

7.997

65.966

67.394

68.893

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

37.408

0

5.774

11.078

12.559

7.997

65.966

67.394

68.893

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

37.408

0

5.774

11.078

12.559

7.997

65.966

67.394

68.893

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport pe calea ferata

84.02.04.01

0

Transport aerian (cod 84.02.06.01+ 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aeroporturi

84.02.06.01

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

0

20.439

-43.939

-48.504

72.004

-527.585

-511.733

-500.315

REZERVE

97.02

0

EXCEDENT 98.02.96

98.02

0

0

20.439

-43.939

-48.504

72.004

-527.585

-511.733

-500.315

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0

20.439

-43.939

-48.504

72.004

-527.585

-511.733

-500.315

DEFICIT 99.02.96

99.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

(cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02)

49.02

169.097

776

13.465

26.144

124.490

4.998

357.008

366.409

376.279

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

10.347

14

3.562

4.091

2.678

16

30.400

31.404

32.458

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

10.347

14

3.562

4.091

2.678

16

30.400

31.404

32.458

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

10.347

14

3.562

4.091

2.678

16

30.400

31.404

32.458

Autorități executive

51.02.01.03

10.347

14

3.562

4.091

2.678

16

30.400

31.404

32.458

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

103

0

0

0

103

0

318

329

340

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

103

0

0

0

103

0

318

329

340

Din total capitol:

0

Aparare nationala

60.02.02

103

0

0

103

0

318

329

340

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Politie locala

61.02.03.04

0

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

53.351

762

1.681

11.994

37.258

2.418

105.802

108.427

111.185

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

21.042

462

779

4.858

13.985

1.420

43.046

44.147

45.305

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

16.126

348

431

3.254

11.585

856

33.653

34.529

35.451

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

14.794

218

383

2.873

10.712

826

29.352

30.079

30.844

Învatamânt primar

65.02.03.02

1.332

130

48

381

873

30

4.301

4.450

4.607

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

4.904

102

336

1.604

2.400

564

9.368

9.592

9.827

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

2.702

200

1.412

1.090

0

4.281

4.361

4.444

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

2.202

102

136

192

1.310

564

5.087

5.231

5.383

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

12

12

12

0

0

0

25

26

27

Învatamânt special

65.02.07.04

12

12

12

0

0

0

25

26

27

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

Din total capitol:

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

28.239

0

902

6.499

20.128

710

54.384

55.692

57.065

Din total capitol:

0

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

28.239

0

902

6.499

20.128

710

54.384

55.692

57.065

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

28.239

902

6.499

20.128

710

54.384

55.692

57.065

Servicii religioase

67.02.06

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

Asigurari si asistenta sociala

(cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

4.070

300

0

637

3.145

288

8.372

8.588

8.815

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

414

0

115

299

0

807

826

847

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

929

0

169

472

288

1.911

1.960

2.012

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

1.114

0

0

134

980

0

2.395

2.459

2.527

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

1.050

300

0

219

831

0

2.160

2.216

2.274

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutor social

68.02.15.01

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

563

0

0

0

563

0

1.099

1.127

1.155

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

563

0

0

563

0

1.099

1.127

1.155

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

39.963

0

5.092

3.686

30.270

915

83.031

85.185

87.445

Din total capitol:

0

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

38.972

0

5.031

3.522

30.107

312

81.741

83.880

86.125

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

8.722

0

5

8.662

55

19.464

20.002

20.566

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

30.250

5.031

3.517

21.445

257

62.277

63.878

65.559

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

67

0

5

4

55

3

190

196

202

Alimentare cu apa

70.02.05.01

67

5

4

55

3

190

196

202

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificari

70.02.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

924

56

160

108

600

1.100

1.109

1.118

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

69

0

9

2

58

0

194

200

206

Din total capitol:

0

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.02.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

69

9

2

58

0

194

200

206

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

65.264

0

3.121

6.371

54.123

1.649

137.263

140.864

144.645

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Actiuni generale de munca ( cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Masuri active pentru combaterea somajului

80.02.02.04

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii

83.02.50

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

65.264

0

3.121

6.371

54.123

1.649

137.263

140.864

144.645

Din total capitol:

0

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

65.264

0

3.121

6.371

54.123

1.649

137.263

140.864

144.645

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

65.264

3.121

6.371

54.123

1.649

137.263

140.864

144.645

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aeroporturi

84.02.06.01

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-9.728

0

-7.549

6.729

-61.647

52.739

-306.785

-313.323

-320.539

REZERVE

97.02

-9.728

0

-7.549

6.729

-61.647

52.739

-306.785

-313.323

-320.539

EXCEDENT 98.02.97

98.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

0

DEFICIT 1) 99.02.97

99.02

-9.728

0

-7.549

6.729

-61.647

52.739

-306.785

-313.323

-320.539

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

-9.728

-7.549

6.729

-61.647

52.739

-306.785

-313.323

-320.539

1) finantat din excedentul anilor precedenti

- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației economice.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

JUDEȚUL:_________

Unitatea administrativ-teritorială:________________

Formular: rTl/02

ANEXA III        _

Lk WUW- G 2W//G.O92.0M


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022 - VENITURI

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim 11

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI

(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

00.01

143 285

35 666

37 255

46 475

23 889

193 959

197 149

200 387

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

79 679

20 101

21 006

23 613

14 959

71 596

71 813

71 929

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)

15.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

79 679

20 101

21 006

23 613

14 959

71 596

71 813]

71 929

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

3 863

1 002

753

1 076

1 032

3 864

3 883

3 905

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

3 863

1 002

753

1 076

1 032

3 864

3 883

3 905

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

3 855

998

752

1 074

1 031

3 856

3 875

3 897

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

3 855

998

752

1 074

1 031

3 856

3 875

3 897

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

30.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.10.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

8

4

1

2

1

8

8

8

Venituri din dobânzi ( cod 31.10.03 )

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. VANZAR1 DE BUNURI SI SERVICII

(cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

75 816

19 099

20 253

22 537

13 927

67 732

67 930

u 68 024

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

(cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17 +33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

65 610

17 444

18 666

17 957

11 543

60 488

60 686

60 780

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

894

279

232

211

172

896

898

901

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1.175

249

352

344

230

5

5

5

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

1.600

187

275

988

150

1.712

1.850

1.910

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

20.529

4.509

4.355

5.749

5.916

20.553

20.580

20.610

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

33.10.17

20

10

0

5

5

20

20

20

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din cercetare

33.10.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

41.392

12.210

13.452

10.660

5.070

37.302

37.333

37.334

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)

36.10

9.947

1.568

1.525

4.528

2.326

7.005

7.005

7.005

Venituri din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri

36.10.50

9.947

1.568

1.525

4.528

2.326

7.005

7.005

7.005

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

259

87

62

52

58

239

239

239

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

259

87

62

52

58

239

239

239

Vărsăminte din sectiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.10.03

-7.908

-1.754

-3.268

-2.788

-98

-14.003

-14.450

-14.918

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

7.908

1.754

3.268

2.788

98

14.003

14.450

14.918

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

00.16

1.656

1.221

137

213

85

1.601

1.614

1.628

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15+ 40.10.16)

40.10

1.656

1.221

137

213

85

1.601

1.614

1.628

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)

40.10.15

1.656

1.221

137

213

85

1.601

1.614

1.628

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

1.656

1.221

137

213

85

1.601

1.614

1.628

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.10.16

0

Alte o

perațiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11)

41.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)

41.10.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Împrumuturi de la bugetul local

41.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

61.950

14.344

16.112

22.649

8.845

120.762

123.722

126.830

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

61.950

14.344

16.112

22.649

8.845

120.762

123.722

126.830

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70)

42.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare***)

42.10.39

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.10.43

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.10.62

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.10.70

0

0

0

0

0

0

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

(cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33)

43.10

61.950

14.344

16.112

22.649

8.845

120.762

123.722

126.830

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

61.636

14.311

16.067

22.413

8.845

117.762

120.722

123.830

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare

43.10.19

314

33

45

236

0

3.000

3.000

3.000

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)

43.10.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+ 45.10.20+45.10.21)

45.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.02+45.10.01.04 )*)

45.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

0

Corecții financiare

45.10.01.04

0

Fondul Social European( cod 45.10.02.02+45.10.02.04)*)

45.10.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

0

Corecții financiare

45.10.02.04

0

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.02+45.10.03.04)*)

45.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

0

Corecții financiare

45.10.03.04

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala ( cod 45.10.04.01 + 45.10.04.02 +45.10.04.03+45.10.04.04)*) A)

45.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

0

Prefinanțare

45.10.04.03

0

Corecții financiare

45.10.04.04

0

Fondul European pentru Pescuit( cod 45.10.05.02+45.10.05.04)*)

45.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

0

Corecții financiare

45.10.05.04

0

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03+)45.10.07.04*)

45.10.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

0

Prefinanțare

45.10.07.03

0

Corecții financiare

45.10.07.04

0

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03+ 45.10.08.04)*)

45.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

0

Prefinanțare

45.10.08.03

0

Corecții financiare

45.10.08.04

0

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03+ 45.10.15.04)*)

45.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

0

Prefinanțare

45.10.15.03

0

Corecții financiare

45.10.15.04

0

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod

45.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

0

Prefinanțare

45.10.16.03

0

Corecții financiare

45.10.16.04

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03+45.10.17.04)*)

45.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

0

Prefinanțare

45.10.17.03

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

| Corecții financiare

45.10.17.04

0

Mecanismul financiar norvegian

(cod 45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03+45.10.18.04) *)

45.10.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

0

Prefinanțare

45.10.18.03

0

Corecții financiare

45.10.18.04

0

Programul de cooperare elvetiano-roman vazand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02+45.10.19.04) *)

45.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.19.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.19.02

0

Corecții financiare

45.10.19.04

0

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.10.20.01+45.10.20.02+45.10.20.03+45.10.20.04) *)

45.10.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.20.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.20.02

0

Prefinanțare

45.10.20.03

0

Corecții financiare

45.10.20.04

0

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03+45.10.21.04) *)

45.10.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.21.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.21.02

0

Prefinanțare

45.10.21.03

0

Corecții financiare

45.10.21.04

46.10

0

Alte sume primite de la UE ( cod 46.10.04)

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)

48.10

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

(cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03)

48.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Buget 2019

Estimari

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.01.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.01.02

0

Fondu

Prefinanțare

l Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03)

48.10.01.03

48.10.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.02.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.02.02

0

Fondu

Prefinanțare

l de Coeziune (FC) (cod 48.10.03.01+48.10.03.02+48.10.03.03)

48.10.02.03

48.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.03.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.03.02

0

Prefinanțare

48.10.03.03

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.10.04.01+48.10.04.02+48.10.04.03)

48.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.04.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.04.02

0

Prefinanțare

48.10.04.03

0

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.10.05.01+48.10.05.02+48.10.05.03)

48.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.05.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.05.02

0

Prefinanțare

48.10.05.03

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod

48.10.11.01+48.10.11.02+48.10.11.03)

48.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.11.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.11.02

0

Prefinanțare

48.10.11.03

0

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01+48.10.12.02+48.10.12.03)

48.10.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.12.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.12.02

0

Prefinanțare

48.10.12.03

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.10.15.01+48.10.15.02)      ’

48.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.15.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.15.02

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP) (cod 48.10.16.01+48.10.16.02+48.10.16.03)

48.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.10.16.01

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.10.16.02

0

Prefinanțări

48.10.16.03

0

Mecanismul pentru Interconectarea Europei

(cod 48.10.19.01+48.10.19.02+48.10.19.03+48.10.19.04)

48.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.19.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.19.02

0

Prefinanțare

48.10.19.03

0

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.10.19.04

0

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.10.32.01+48.10.32.02)

48.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.32.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.32.02

0

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.10.33.01+48.10.33.02)

48.10.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.33.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.33.02

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

(cod 00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

135.063

33.879

33.942

43.451

23.791

176.956

179.699

182.469

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

71.771

18.347

17.738

20.825

14.861

57.593

57.363

57.011

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)

15.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

71.771

18.347

17.738

20.825

14.861

57.593

57.363

57.011

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

3.863

1.002

753

1.076

1.032

3.864

3.883

3.905

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

3.863

1.002

753

1.076

1.032

3.864

3.883

3.905

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

3.855

998

752

1.074

1.031

3.856

3.875

3.897

|Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituțiile publice

30.10.05.30

3.855

998

752

1.074

1.031

3.856

3.875

3.897

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

30.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

0

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.10.08.03

0

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

8

4

1

2

1

8

8

8

Venituri din dobanzi ( cod 31.10.03 )

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

67.908

17.345

16.985

19.749

13.829

53.729

53.480

53.106

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 +

33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

65.610

17.444

18.666

17.957

11.543

60.488

60.686

60.780

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

894

279

232

211

172

896

898

901

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1.175

249

352

344

230

5

5

5

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

1.600

187

275

988

150

1.712

1.850

1.910

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

20.529

4.509

4.355

5.749

5.916

20.553

20.580

20.610

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

33.10.17

20

10

5

5

20

20

20

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

Venituri din cercetare

33.10.20

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.32

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

41.392

12.210

13.452

10.660

5.070

37.302

37.333

37.334

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

0

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)

36.10

9.947

1.568

1.525

4.528

2.326

7.005

7.005

7.005

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

0

Alte venituri

36.10.50

9.947

1.568

1.525

4.528

2.326

7.005

7.005

7.005

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

-7.649

-1.667

-3.206

-2.736

-40

-13.764

-14.211

-14.679

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

259

87

62

52

58

239

239

239

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

-7.908

-1.754

-3.268

-2.788

-98

-14.003

-14.450

-14.918

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

00.16

1.656

1.221

137

213

85

1.601

1.614

1.628

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)

40.10

1.656

1.221

137

213

85

1.601

1.614

1.628

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)

40.10.15

1.656

1.221

137

213

85

1.601

1.614

1.628

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

1.656

1.221

137

213

85

1.601

1.614

1.628

Alte o

perațiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11)

41.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)

41.10.06

0

Împrumuturi de la bugetul local

41.10.11

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

61.636

14.311

16.067

22.413

8.845

117.762

120.722

123.830

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

61.636

14.311

16.067

22.413

8.845

117.762

120.722

123.830

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

42.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0

Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.10.43

0

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33)

43.10

61.636

14.311

16.067

22.413

8.845

117.762

120.722

123.830

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

61.636

14.311

16.067

22.413

8.845

117.762

120.722

123.830

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

(cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL

00.01 SD

8.222

1.787

3.313

3.024

98

17.003

17.450

17.918

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)

00.02

7.908

1.754

3.268

2.788

98

14.003

14.450

14.918

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

7.908

1.754

3.268

2.788

98

14.003

14.450

14.918

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

7.908

1.754

3.268

2.788

98

14.003

14.450

14.918

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

7.908

1.754

3.268

2.788

98

14.003

14.450

14.918

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

7.908

1.754

3.268

2.788

98

14.003

14.450

14.918

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.10.01

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)

40.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)

40.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.10.16

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

314

33

45

236

0

3.000

3.000

3.000

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

314

33

45

236

0

3.000

3.000

3.000

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70)

42.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare***)

42.10.39

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.10.62

0

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.10.70

0

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

(cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31)

43.10

314

33

45

236

0

3.000

3.000

3.000

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

0

Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare

43.10.19

314

33

45

236

0

3.000

3.000

3.000

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 ****)

43.10.31

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+ 45.10.20+45.10.21)

45.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.02+45.10.01.04 ) *)

45.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

0

Corecții financiare

45.10.01.04

0

Fondul Social European( cod 45.10.02.02+45.10.02.04) *)

45.10.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

0

Corecții financiare

45.10.02.04

0

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.02+45.10.03.04) *)

45.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

0

Corecții financiare

45.10.03.04

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala( cod

45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03+45.10.04.04) *) A)

45.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

0

Prefinanțare

45.10.04.03

0

Corecții financiare

45.10.04.04

0

Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.02+45.10.05.04) *)

45.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

| Corecții financiare

45.10.05.04

0

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03+ 45.10.07.04) *)

45.10.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

0

Prefinanțare

45.10.07.03

0

Corecții financiare

45.10.07.04

0

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03+ 45.10.08.04) *)

45.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

0

Prefinanțare

45.10.08.03

0

Corecții financiare

45.10.08.04

0

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03+45.10.15.04) *)

45.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

0

Prefinanțare

45.10.15.03

0

Corecții financiare

45.10.15.04

0

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod

45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03+45.10.16.04) *)

45.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

0

Prefinanțare

45.10.16.03

0

Corecții financiare

45.10.16.04

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03+45.10.17.04)*)

45.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

0

Prefinanțare

45.10.17.03

0

Corecții financiare

45.10.17.04

0

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03+45.10.18.04) *)

45.10.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Prefinanțare

45.10.18.03

0

Corecții financiare

45.10.18.04

0

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02+45.10.19.04) *)

45.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.19.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.19.02

0

Corecții financiare

45.10.19.04

0

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.10.20.01+45.10.20.02+45.10.20.03+45.10.20.04) *)

45.10.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.20.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.20.02

0

Prefinanțare

45.10.20.03

0

Corecții financiare

45.10.20.04

0

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03+45.10.21.04) *)

45.10.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.21.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.21.02

0

Prefinanțare

45.10.21.03

0

Corecții financiare

45.10.21.04

46.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte sume primite de la UE ( cod 46.10.04)

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.10.04

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+ 48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)

48.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03)

48.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.01.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.01.02

0

Fondu

Prefinanțare

l Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03)

48.10.01.03

48.10.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.02.01

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.02.02

0

Prefinanțare

48.10.02.03

0

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.10.03.01+48.10.03.02+48.10.03.03)

48.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.03.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.03.02

0

Prefinanțare

48.10.03.03

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.10.04.01+48.10.04.02+48.10.04.03)

48.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.04.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.04.02

0

Prefinanțare

48.10.04.03

0

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.10.05.01+48.10.05.02+48.10.05.03)

48.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.05.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.05.02

0

Prefinanțare

48.10.05.03

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod

48.10.11.01+48.10.11.02+48.10.11.03)

48.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.11.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.11.02

0

Prefinanțare

48.10.11.03

0

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01+48.10.12.02+48.10.12.03)

48.10.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.12.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.12.02

0

Prefinanțare

48.10.12.03

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.10.15.01+48.10.15.02)      ’

48.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.15.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.15.02

0

Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP) (cod 48.10.16.01+48.10.16.02+48.10.16.03)

48.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.10.19.01+48.10.19.02+48.10.19.03+48.10.19.04)

48.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.19.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.19.02

0

Prefinanțare

48.10.19.03’

0

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.10.19.04

0

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.10.32.01+48.10.32.02)

48.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.32.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.32.02

0

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.10.33.01+48.10.33.02)

48.10.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.33.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.33.02

0

NOTA:

*) Detalierea se face numai in execuție

**) Nu se completează în etapa de planificare

***) Se utilizează de beneficiarii FEN ( perioada de programare bugetară aUE 2007-2013) care au depus cereri de rambursare până la 31.12.2015 ****) Se utilizează de beneficiarii FEN din perioada de programare bugetară a UE 2014-2020

A) Se completează de către beneficiarii FEN (PNDR 2007-2013) măsura 322 și 125 reevaluat cu finalizare 2017
JUDEȚUL:_________

ANEXA IV /


Unitatea administrativ-teritorială:________________

Formular:  11/02

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022 - CHELTUIELI

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI

- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

(cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

143 285

1 198

34 584

36 793

47 342

24 566

283 632

290 646

298 010

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+ 54.10+55.10)

50.10

6 450

0

1 677

1 807

1 5691

1 397

13 109

13 439

13 790

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.10.01)

51.10

0

0

0

0

o1

0

0

0

0

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.10.01.03)

51.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autorități executive

51.10.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

6 450

0

1 677

1 807

1 569

1 397

13 109

13 439

13 790

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

6 450

0

1 677

1 8071

1 569

1 397

13 109

13 439

13 790

Alte servicii publice generale

54.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.10)

59.10

39 505

0

8 918

9 710

16 674

4 203

78 621

80 579

82 632

Ordine publica si siguranța naționala ( cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)

61.10

39 505

0

8 918

9 710

16 674

4 203

78 621

80 579

82 632

Din total capitol:

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

39 505

0

8 918

9710

16 674

4 203

78 621

80 579

82 632

(Politie locala

61.10.03.04

39 505

0

8 918

9 710

16 674

4 203

78 621

80 579

82 632

Protecție civila si protecție contra incendiilor

61.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

41.508

1.198

9.099

8.950

12.746

10.713

85.089

87.271

89.561

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

27.448

54

6.270

5.352

8.166

7.660

56.601

58.060

59.592

Din total capitol:

0

Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

22.599

40

4.889

4.376

6.608

6.726

46.606

47.807

49.066

Învatamânt prescolar

65.10.03.01

21.060

40

4.428

4.153

6.207

6.272

43.473

44.594

45.771

Învatamânt primar

65.10.03.02

1.539

0

461

223

401

454

3.133

3.213

3.295

Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

4.721

14

1.341

954

1.511

915

9.733

9.985

10.252

Învatamânt secundar inferior

65.10.04.01

1.403

14

482

300

348

273

2.914

2.990

3.070

Învatamânt secundar superior

65.10.04.02

3.318

0

859

654

1.163

642

6.819

6.995

7.182

Invatamant profesional

65.10.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

128

0

40

22

47

19

262

268

274

Învatamânt special

65.10.07.04

128

0

40

22

47

19

262

268

274

Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod

66.10.06.01+66.10.06.03)

66.10.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.10.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Unitati medico-sociale

66.10.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.10.50.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

10.000

1.144

2.398

2.930

2.337

2.335

20.572

21.103

21.660

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Din total capitol:

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30 )

67.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.10.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.10.03.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.10.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Universitati populare

67.10.03.09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presa

67.10.03.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Edituri

67.10.03.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Centre culturale

67.10.03.14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gradini botanice

67.10.03.15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sport

67.10.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

10.000

1.144

2.398

2.930

2.337

2.335

20.572

21.103

21.660

Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)

68.10

4.060

0

431

668

2.243

718

7.916

8.108

8.309

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

1.600

0

187

275

988

150

3.291

3.376

3.465

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)

68.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Crese

68.10.11

1.200

0

165

257

678

100

2.468

2.531

2.598

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

1.260

0

79

136

577

468

2.157

2.201

2.246

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)

68.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

55.822

0

14.890

16.326

16.353

8.253

106.813

109.357

112.027

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)

70.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.10.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.10.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

40.000

0

11.985

13.151

9.822

5.042

82.280

84.394

86.614

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.10.50

15.822

0

2.905

3.175

6.531

3.211

24.533

24.963

25.413

Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)

74.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Reducerea si controlul poluarii

74.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protectia biosferei si a mediului natural

74.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.10.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.10.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)

79.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)

80.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)

80.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.10.01.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)

83.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Agricultura ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.10.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.10.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Silvicultura

83.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii

83.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Transporturi ( cod 84.10.50)

84.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte actiuni economice ( cod 87.10.50)

87.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

|Alte acțiuni economice

87.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

0

0

-131

-156

234

53

-89.673

-93.497

-97.623

EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97

98.10

0

0

-131

-156

234

53

-89.673

-93.497

-97.623

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

0

0

-131

-156

234

53

-89.862

-93.709

-97.859

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

0

0

0

0

0

0

189

212

236

DEFICIT 1) 99.10.96 + 99.10.97

99.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

(cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

135.063

1.198

32.797

33.480

44.318

24.468

266.818

273.408

280.328

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+ 54.10+55.10)

50.10

6.450

0

1.677

1.807

1.569

1.397

13.109

13.439

13.790

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.10.01)

51.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.10.01.03)

51.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autorități executive

51.10.01.03

0

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

6.450

0

1.677

1.807

1.569

1.397

13.109

13.439

13.790

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

6.450

1.677

1.807

1.569

1.397

13.109

13.439

13.790

Alte servicii publice generale

54.10.50

0

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.10

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA

NATIONALA (cod 61.10)

59.10

37.897

0

8.918

9.656

15.170

4.153

75.751

77.645

79.632

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)

61.10

37.897

0

8.918

9.656

15.170

4.153

75.751

77.645

79.632

Din total capitol:

0

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

37.897

0

8.918

9.656

15.170

4.153

75.751

77.645

79.632

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Politie locala

61.10.03.04

37.897

8.918

9.656

15.170

4.153

75.751

77.645

79.632

Protectie civila si protectie contra incendiilor

61.10.05

0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

41.158

1.198

8.988

8.893

12.612

10.665

83.963

86.106

88.356

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

27.190

54

6.159

5.305

8.104

7.622

56.071

57.516

59.034

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

22.490

40

4.843

4.369

6.565

6.713

46.424

47.621

48.876

Învatamânt prescolar

65.10.03.01

21.025

40

4.396

4.150

6.207

6.272

43.401

44.520

45.695

Învatamânt primar

65.10.03.02

1.465

447

219

358

441

3.023

3.101

3.181

Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

4.572

14

1.276

914

1.492

890

9.385

9.627

9.884

Învatamânt secundar inferior

65.10.04.01

1.372

14

462

296

344

270

2.850

2.924

3.002

Învatamânt secundar superior

65.10.04.02

3.200

814

618

1.148

620

6.535

6.703

6.882

Invatamant profesional

65.10.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.10.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

128

0

40

22

47

19

262

268

274

Învatamânt special

65.10.07.04

128

40

22

47

19

262

268

274

Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.10.50

0

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01+66.10.06.03)

66.10.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.10.06.01

0

Unitati medico-sociale

66.10.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

|       Alte institutii si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

10.000

1.144

2.398

2.930

2.337

2.335

20.131

20.640

21.174

Din total capitol:

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30 )

67.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.10.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0

Case de cultura

67.10.03.06

0

Camine culturale

67.10.03.07

0

Universitati populare

67.10.03.09

0

Presa

67.10.03.10

0

Edituri

67.10.03.11

0

Centre culturale

67.10.03.14

0

Gradini botanice

67.10.03.15

0

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sport

67.10.05.01

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

10.000

1.144

2.398

2.930

2.337

2.335

20.131

20.640

21.174

Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)

68.10

3.968

0

431

658

2.171

708

7.761

7.950

8.148

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

1.600

187

275

988

150

3.291

3.376

3.465

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)

68.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0

Crese

68.10.11

1.200

0

165

257

678

100

2.468

2.531

2.598

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

1.168

79

126

505

458

2.002

2.043

2.085

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod

68.10.50.50)

68.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

49.558

0

13.214

13.124

14.967

8.253

93.995

96.218

98.550

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)

70.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.10.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.10.03.30

0

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

34.050

10.342

9.994

8.672

5.042

70.042

71.842

73.732

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.10.50

15.508

2.872

3.130

6.295

3.211

23.953

24.376

24.818

Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)

74.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Reducerea si controlul poluarii

74.10.03

0

Protectia biosferei si a mediului natural

74.10.04

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.10.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.10.05.02

0

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.10.50

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)

79.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)

80.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)

80.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.10.01.30

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)

83.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.10.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.10.03.30

0

Silvicultura

83.10.04

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii

83.10.50

0

Transporturi ( cod 84.10.50)

84.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

|Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

0

Alte actiuni economice ( cod 87.10.50)

87.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

|Alte actiuni economice

87.10.50

0

Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

0

0

-131

-156

234

53

-89.862

-93.709

-97.859

EXCEDENT 98.10.96

98.10

0

0

-131

-156

234

53

-89.862

-93.709

-97.859

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

0

-131

-156

234

53

-89.862

-93.709

-97.859

DEFICIT 1) 99.10.96

99.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

| Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

0

TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

8.222

0

1.787

3.313

3.024

98

16.814

17.238

17.682

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+ 54.10)

50.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.10.01)

51.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.10.01.03)

51.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autorități executive

51.10.01.03

0

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

0

Alte servicii publice generale

54.10.50

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)

59.10

1.608

0

0

54

1.504

50

2.870

2.934

3.000

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)

61.10

1.608

0

0

54

1.504

50

2.870

2.934

3.000

Din total capitol:

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

1.608

0

0

54

1.504

50

2.870

2.934

3.000

Politie locala

61.10.03.04

1.608

0

54

1.504

50

2.870

2.934

3.000

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2019

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Protectie civila si protectie contra incendiilor

61.10.05

0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

350

0

111

57

134

48

1.126

1.165

1.205

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

258

0

111

47

62

38

530

544

558

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

109

0

46

7

43

13

182

186

190

Învatamânt prescolar

65.10.03.01

35

32

3

0

0

72

74

76

Învatamânt primar

65.10.03.02

74

14

4

43

13

110

112

114

Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

149

0

65

40

19

25

348

358

368

Învatamânt secundar inferior

65.10.04.01

31

20

4

4

3

64

66

68

Învatamânt secundar superior

65.10.04.02

118

45

36

15

22

284

292

300

Invatamant profesional

65.10.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.10.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt special

65.10.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.10.50

0

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01+66.10.06.03)

66.10.06

0

0

0

0

0

0<