Hotărârea nr. 237/2019

HCL 237 – Hotarare privind obligaţiile de refacere a sistemului rutier şi pietonal de către persoanele juridice şi persoanele fizice care execută lucrări tehnico-edilitare pe teritoriul Subunităţii administrativ-teritoriale Sector 6 Bucureşti


SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

HOTĂRÂRE

privind obligațiile de refacere a sistemului rutier și pietonal de către persoanele juridice și persoanele fizice care execută lucrări tehnico-edilitare pe teritoriul Subunității administrativ-teritoriale Sector 6, București

Având în vedere Raportul de Specialitate nr. 13823/29.08.2019 al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 5 și 6 ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de prevederile:

  • - art. 25 lit. 1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului București nr. 3/26.01.1995 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului București nr. 88 din 27 august 1993;

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 126/21.07.2004 privind condițiile de refacere a sistemului rutier și pietonal de pe teritoriul Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. e). precum și cele ale art. 166 alin. (2) lit. n) și o) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Persoanele juridice și persoanele fizice care execută lucrări tehnico-edilitare pe teritoriul Subunității administrativ-teritoriale Sector 6, București au obligația de refacere a sistemului rutier și pietonal.

Art. 2. Lucrările tehnico-edilitare care constau în realizarea de extinderi ale rețelelor de utilități sau de branșamente la acestea, indiferent de tipul acestora, se efectuează cu preponderență prin foraj orizontal dirijat, fără afectarea sistemului rutier pe întreaga lungime a traseului lucrării. în cazuri temeinic justificate de către deținătorul sau administratorul rețelelor tehnico-edilitare. lucrările se vor efectua prin desfacerea pavajelor pe întreg traseul extinderii sau branșamentului. Justificarea imposibilității executării lucrărilor prin foraj orizontal dirijat se va face prin depunerea la administratorul zonelor afectate de lucrări a unui memoriu tehnic (inclusiv planșe desenate), întocmit și asumat de către personal de specialitate, din care să rezulte clar acest aspect.

Art. 3. Indiferent de modalitatea de executare a lucrărilor, refacerea sistemului rutier se va realiza prin trei straturi, strat ballast, strat suport (beton ) și strat de uzură (asfalt) astfel:

Straturile de beton asfaltic aferente lucrărilor care se execută pe trotuare, al cărui traseu este paralel cu axul drumului, se vor reface pe întreaga lățime a trotuarului, indiferent de lățimea acestuia;

Straturile de beton asfaltic aferente lucrărilor care se execută pe trotuare, al cărui traseu este transversal pe axul drumului, se vor reface pe o lățime care se va calcula prin adăugarea a căte 5 m de-o parte și de alta a marginilor șanțului lucrării. în cazul în care tronsonul afectat este mai mic sau egal cu lungimea de 10 metri, acesta se va reface în întregime.

Straturile de beton asfaltic aferente lucrărilor care se execută pe carosabil, al cărui traseu este paralel cu axul drumului, se vor reface astfel:

o Dacă lucrările se execută pe străzi cu o bandă pe sens și sunt afectate ambele benzi, se vor reface straturile de beton asfaltic pe întreaga lățime a străzii;

o Dacă lucrările se execută pe străzi cu o bandă pe sens și este afectată o singură bandă de circulație, se vor reface straturile de beton asfaltic pe întreaga lățime a benzii respective;

o Dacă lucrările se execută pe străzi cu mai mult de o bandă pe sens și sunt afectate mai multe benzi pe același sens, se vor reface straturile de beton asfaltic pe întreaga lățime a sensului de circulație;

o Dacă lucrările se execută pe străzi cu mai mult de o bandă pe sens și sunt afectate benzile de pe ambele sensuri de circulație, se vor reface straturile de beton asfaltic pe întreaga lățime a străzii;

o Dacă lucrările se execută pe străzi cu mai mult de o bandă pe sens și sunt afectate mai multe benzi de pe un sens, se vor reface straturile de beton asfaltic pe întreaga lățime a sensului de circulație;

Straturile de beton asfaltic aferente lucrărilor care se execută pe carosabil, al cărui traseu este transversal pe axul drumului, se vor reface în condițiile prevederilor de mai sus, iar lățimea zonei care se va reface se va calcula prin adăugarea a câte 5 m de-o parte și de alta a marginilor șanțului lucrării. Lățimea calculată anterior va fi valabilă și pentru refacerea trotuarelor.

Straturile de beton asfaltic vor fi refăcute pe o grosime egală cu cel existent și se va asigura sudura la îmbinările cu straturile vechi;

Semnalizarea rutieră orizontală și verticală din zona afectată de lucrări se va reface corespunzător.

Art. 4. Persoanele juridice și persoanele fizice care execută lucrări tehnico-edilitare pe raza teritorial-administrativă a Sectorului 6 și pentru care au fost emise autorizații de construire, au obligația, indiferent de emitentul autorizației și de artera pe care se efectuează lucrările, să notifice Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală a Sectorului 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, data la care vor începe efectiv lucrările, dată de la care va fi calculată durata de execuție prevăzută în autorizația de construire.

Art, 5. Sancțiunile pentru nerespectarea prevederilor de la art. 3 se vor aplica în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 3/1995, H.C.G.M.B. nr. 126/2004 și H.C.G.M.B. nr. 220/2018.

Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.Nr.: 237

Data: 10.09.2019


. 243 alin. (1) lit. a)

. 57/2019

RULUI 6,

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6.ro; facebook.com/PrimariaSectorului6