Hotărârea nr. 236/2019

HCL 236 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București, de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor (teren), identificate conform planului Anexă, în vederea edificării unei parcări


SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București, de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor (teren), identificate conform planului Anexă, în vederea edificării unei parcări

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 11/30.08.2019 al Direcției Tehnice din cadrul Direcției Generale Arhitect Șef și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând Avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local al Sectorului 6;

Ținând cont de:

  • -  Art. 2 alin. (2A1), alin. (3) lit. dA4 și art. 3 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 144/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local);

  • -  Art. 4 alin. (2), (5) și (7) din Anexa la H.G. nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  H.C.G.M.B. nr. 124/25.03.2008 privind aprobarea Strategiei de parcare pe teritoriul municipiului București și abrogarea H.C.G.M.B. nr. 82/2008;

  • -  Art. 355 și art. 361 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In temeiul art. 139 alin. (1) și al art. 166 alin. (2) lit. c), g) și k) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se solicită Consiliului General al Municipiului București emiterea unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor (teren), identificate conform planului Anexă, în vederea edificării unei parcări.

Art. 2. Justa despăgubire pentru imobilele (teren) expropriate, identificate conform planului Anexă la prezenta hotărâre, se va realiza în urma măsurătorilor/notificării proprietarilor și a întocmirii raportului de evaluare de către un expert autorizat A.N.E.V.A.R..

Art. 3. Se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea imobilelor expropriate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, ulterior finalizării procedurilor de transfer al dreptului de proprietate din domeniul privat, în domeniul public al unității administrativ-teritoriale, în vederea edificării unei parcări.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               AVIZEAZĂ

pentru legalitate conf. aft. 243 alin. (1) lit. a) din O.U/G. nr. 57/2019 SECRETARUL SECTORULUI 6,


Nr.: 236

Data: 10.09.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www. primarie6. ro; e-mail: prim6(aprimarie6. ro;

facebook.com/PrimariaSectorului6

GO»®C»

.’țSSStJf'


la w c l


Sf CTCR k