Hotărârea nr. 235/2019

HCL 235 – Hotarare privind solicitarea acordului Consiliul General al Municipiului Bucureşti de împuternicire expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la încheierea Acordului de Cooperare între Sectorul 6 al Municipiului București din România și Sectorul Buiucani al Municipiului Chișinău din Republica Moldova, în vederea promovării unor interese comune


SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la încheierea Acordului de Cooperare între Sectorul 6 al Municipiului București din România și Sectorul Buiucani al Municipiului Chișinău din Republica Moldova, în vederea promovării unor interese comune

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5450/19.08.2019 al Direcției Generale Investiții și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local al Sectorului 6;

Ținând seama de prevederile:

 • - Avizului emis de Ministerul Afacerilor Externe nr. H 2-2/2336 din 01.08.2019, înregistrat la Sectorul 6 al Municipiului București cu nr. 30760/07.08.2019;

 • -  Avizului emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 99165/25.07.2019, înregistrat la Sectorul 6 al Municipiului București cu nr. 29207/29.07.2019;

 • - Legii nr. 590/2003 privind tratatele;

în temeiul art. 89 alin (6), (10) și (14), ale art. 139 alin. (1) și ale art. 166 alin. (2) lit. r) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la încheierea Acordului de Cooperare între Sectorul 6 al Municipiului București din România și Sectorul Buiucani al Municipiului Chișinău din Republica Moldova, în vederea promovării unor interese comune, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
EAZĂ

pentru legalitate corțf. art. 243 alin. (1) lit. a) . nr. 5

SECRETARUL SEC

Nr.: 235

Data: 10.09.2019


București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6@primarie6.ro; facebook.com/ PrimariaSectorului6

ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 235/10.09.2019

ACORD DE COOPERARE

între Sectorul 6 al Municipiului București din România și Sectorul Buiucani al Municipiului Chișinău din Republica Moldova

Având în vedere caracterul special al relațiilor dintre România și Republica Moldova, conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultura și tradiții și în dorința consolidării relațiilor de colaborare între autoritățile administrației publice locale din cele două state,

Autoritățile locale din Sectorul 6 al Municipiului București din România și din Sectorul Buiucani al Municipiului Chișinău din Republica Moldova, denumite în continuare Părți,

Atașate principiului potrivit căruia autoritățile administrației publice locale se angajează să contribuie la întărirea legăturilor de prietenie între comunitățile pe care le reprezintă în domenii de interes reciproc,

Au convenit următoarele:

 • I.

 • II. DOMENII DE COOPERARE

Părțile convin că acțiunile de cooperare care vor fi puse în practică se vor desfășura în conformitate cu competențele lor și se vor referi în special la următoarele domenii:

 • 1.  schimburi de experiență și derularea unor proiecte în domeniul dezvoltării locale;

 • 2.  promovarea reciprocă în domeniile dezvoltării economice, culturii, tineretului, educației, turismului;

 • 3.  schimburi interinstituționale în domeniile lor de competență, în special domeniul social, dezvoltare economică, accesarea de fonduri europene, cultură, sport, tineret, educație, protecția mediului înconjurător, transport, protecția medico-socială.

 • III.    MODALITĂȚI DE COOPERARE instituții similare

 • 1. Cooperarea între părți va putea fi realizată, după cum urmează:

 • a)  schimburi de experiență între autoritățile publice ale Sectorului 6 și structurile de specialitate subordonate acestora și instituții similare din Sectorul Buiucani al Municipiului Chișinău din Republica Moldova, inclusiv asociațiile patronale ale oamenilor de afaceri - organizarea periodică de expoziții, târguri cu produse industriale, agroalimentare, bunuri de larg consum ale agenților economici, etc.;

 • b) derularea unor proiecte de dezvoltare economică și socială care să fie în beneficiul comunităților locale pe care le reprezintă;

 • c) efectuarea de stagii de pregătire profesională în diferite domenii de interes reciproc.

 • 2.  Părțile vor stabili, în fiecare an, un plan de activități, care va defini acțiunile comune ce vor fi efectuate și își vor evalua realizările.

 • 3.  Părțile pot invita și alte autorități ale administrației publice locale din România și din Republica Moldova să coopereze la realizarea unui proiect sau să participe la acțiuni comune.

 • IV. CADRUL LEGAL DE COOPERARE

Părțile vor desfășura activități de cooperare potrivit atribuțiilor de care dispun și în conformitate cu legislațiile în vigoare în România și Republica Moldova.

 • V.   DOMENIUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Părțile vor dezvolta colaborarea reciprocă în domeniul administrației publice locale și vor organiza întâlniri, schimburi de experiență și informații în materie legislativă, reguli și proceduri de desfășurare a activităților specifice în administrația publică locală;

Părțile, de comun acord și pe bază de reciprocitate, vor organiza vizite și schimburi de delegați în unitățile administrativ teritoriale, pentru schimburi de experiență și de bune practici între grupuri de funcționari publici, primari, consilieri și personalul de specialitate din cadrul celor două primării;

Părțile vor facilita stabilirea de relații bilaterale atât între autoritățile administrației publice, precum și între agenții economici, instituțiile de învățămînt, sănătate, cultură, sport, turism.

Părțile vor susține perfecționarea funcționarilor în domeniul administrației publice locale, pe baza unor programe concrete.

 • VI.   DOMENIUL ECONOMIC

Părțile vor dezvolta colaborarea economică reciproc avantajoasă și, în acest scop, vor crea persoanelor fizice care își desfășoară activitatea, respectiv persoanelor juridice care funcționează legal în unitățile administrativ-teritoriale aflate sub jurisdicția lor, condițiile cele mai favorabile pentru activitățile cu caracter economic și comercial.

Acestea vor sprijini în special dezvoltarea, la nivel local, a colaborării industriale și comerciale, inclusiv a investițiilor, precum și cooperarea directă între întreprinderi.

Părțile vor acorda o atenție deosebită colaborării între întreprinderile mici și mijlocii.

Părțile vor iniția și promova stabilirea de relații de cooperare între asociații patronale ale agenților economici, în scopul organizării periodice a unor expoziții, târguri, în cadrul cărora pot conveni, pe o bază comună, acțiuni de cooperare și schimburi de experiență cu autorități locale și agenți economici din alte state în domeniile lor de competență.

Părțile vor colabora în vederea implementării unor proiecte de investiții de interes comun.

Părțile vor sprijini schimbul permanent de informații între camerele de comerț și industrie cu privire la oportunitățile de afaceri, regimul de import-export, formarea la nivelul fiecărei camere a unor seturi de informații cu privire la regimul investițional la nivelul celor două entități publice.

VIL COOPERAREA TRANSFRONTALIERĂ

Părțile vor colabora la elaborarea și implementarea unor proiecte transfrontaliere, vor identifica și accesa în comun surse de finanțare existente.

Părțile vor coopera în vederea identificării partenerilor în viitoarele proiecte transfrontaliere inițiate de autoritățile administrației publice locale din România și din Republica Moldova.

 • VIII.  PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Părțile vor coopera în luarea măsurilor pentru participarea cetățenilor la activitățile de protecție a mediului și facilitarea accesului la informația de mediu.

Părțile vor colabora la elaborarea și implementarea unor proiecte de protecție a mediului, precum și la identificarea și accesarea în comun a surselor de finanțare existente.

 • IX.  DOMENIUL MEDICAL

Părțile vor elabora și implementa programe comune de colaborare între instituțiile de profil, facilitând schimbul de experiență, formare profesională, modernizarea sistemului de sănătate și acționarea în situații de urgență medicală.

Pe baza unor programe comune vor realiza după posibilitate proiecte privind creșterea culturii sanitare, promovarea modului sănătos de viață.

 • X.   DOMENIUL CULTURAL

Pe baza unor programe corespunzătoare, Părțile vor extinde, în limitele posibilităților lor economice, schimburile culturale și vor facilita, în acest scop, colaborarea între asociații și ansambluri artistice, instituții și organizații culturale, precum și contacte între oameni de cultură și artă.

Părțile vor facilita realizarea de evenimente culturale, în cadrul cărora se va pune accent pe promovarea cunoașterii valorilor autentice ale creației literare și artistice, a elementelor comune precum și a tradițiilor folclorice specifice. Vor fi organizate în comun expoziții de artă plastică, tabere de creație, lansări de carte, precum și alte activități.

 • XI.   DOMENIUL EDUCAȚIEI

Părțile vor sprijini colaborarea între instituțiile de învățămînt de toate gradele și categoriile, facilitând schimburile de experiență și de bune practici între elevii, studenții, cadrele didactice și cercetătorii care doresc să participe la competițiile și programele interdisciplinare organizate de instituțiile respective.

Părțile vor facilita organizarea diverselor concursuri, competiții, inclusiv la disciplinele de studiu, între elevi, cu participarea instituțiilor de învățămînt.

Părțile vor susține participarea elevilor în timpul verii la taberele de odihnă pentru a-și petrece vacanța.

Părțile vor facilita schimburile de experiență între sportivi, echipe sportive, specialiști în domeniul sportului care vor acționa la cluburile sportive interesate.

 • XII.  FINANȚAREA

Cele două Părți vor sprijini colaborarea economică la nivel local între oamenii de afaceri și companiile care desfășoară activități de comerț și vor avea în vedere identificarea unor proiecte de dezvoltare economică și socială, proiecte care pot beneficia de susținerea financiară a Uniunii Europene și pot încheia parteneriate de colaborare pentru realizarea și finanțarea din bugetele lor locale a unor obiective de investiții la nivelul comunităților pe care le reprezintă, în conformitate cu legislațiile în vigoare în cele două state.

Părțile vor suporta cheltuielile apărute în cursul implementării prezentului Acord de Cooperare, în limitele stipulate de legislațiile naționale ale statelor celor două Părți.

XIII. COORDONAREA ACTIVITĂȚILOR DE COOPERARE

Fiecare Parte va desemna un coordonator care va răspunde de implementarea eficientă a acestui Acord de Cooperare.

Coordonatorii desemnați de către Părți vor elabora un plan de implementare și vor propune acțiuni suplimentare care pot fi întreprinse de ambele părți.

 • XIV.  DISPOZIȚII FINALE

Prevederile prezentului Acord vor fi detaliate prin planuri de acțiuni concrete, cu precizarea termenelor calendaristice, încheiate între instituțiile din domeniile de colaborare menționate.

Reprezentanții părților semnatare vor analiza periodic etapa îndeplinirii prevederilor din prezentul protocol, vor stabili măsuri pentru extinderea și susținerea acestuia și vor informa fiecare în parte Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București și Sectorul Buiucani al Municipiului Chișinău din Republica Moldova, asupra modului de derulare a cooperării între cele două entități ale administrației publice.

Prezentul Acord de Cooperare se încheie pe durată nedeterminată și produce efecte de la data semnării. Documentul poate fi modificat sau completat în baza acordului reciproc, în scris al Părților. Modificările și completările intră în vigoare la data semnării.

Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului Acord de Cooperare se va soluționa amiabil, de către Părți, pe calea negocierilor directe.

Fiecare Parte poate denunța Acordul de Cooperare prin notificare scrisă adresată celeilalte Părți. Denunțarea își produce efecte după trei luni de la data respectivei notificări.

încetarea prezentului Acord de Cooperare nu va afecta punerea în aplicare a programelor și proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acestuia, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel de către Părți.

Semnat la.............................la...........................în două exemplare originale, în limba română.

Pentru

Pentru


Sectorul 6 al Municipiului București


din România


Sectorul Buiucani al Municipiului Chișinău

din Republica Moldova

Primar

Pretor


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

.// rv f "i '"O. ’ ;

Emanuel Iacob