Hotărârea nr. 234/2019

HCL 234 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, terenul situat în Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 11B, sector 6, având numărul cadastral 208392, identificat conform planului Anexă, în vederea edificării unui lăcaş de cult ortodox


SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, terenul situat în București, bd. Iuliu Maniu nr. 11B, sector 6, având numărul cadastral 208392, identificat conform planului Anexă, în vederea edificării unui lăcaș de cult ortodox

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 10/30.08.2019 al Direcției Tehnice din cadrul Direcției Generale Arhitect Șef și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând Avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 și 5 ale Consiliului Local al Sectorului 6;

Ținând cont de prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129 alin. (1), alin. (8) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g) și al art. 166 alin. (2) lit. g) și t) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 terenul situat în București, bd. Iuliu Maniu nr. 11B, sector 6, având numărul cadastral 208392, identificat conform planului Anexă, în vederea edificării unui lăcaș de cult ortodox.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Tehnică din cadrul Direcției Generale Arhitect Șef, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


?A€Ș€A(’mTT bC SEAi'NȚ^, chwl

ANEXA l.gecw g n£-


-

'v. ’

.. ••

Wt/10 03.20/d


)

i;


•i

i


r.j!


c:


ci

I


,.l

•U


y!

I Jl • li


i.


H!

1

/ k tffi

I

j

•■, 1

'rî 1

a

■ ■'! 1

11

;i'|ți| I

''! III           .

■ H   r

m  ’i

f i

k

Eli, '1

■ i

V.

- /

i'i i                1

•*—

il ■'

A '1

U1

i 1 i 1

jj ..

'!-J , ■■

i

O;


;■


1

< i /

t

i


ii


■ii


sj


I

:l

1 i !

i-'ilV I        (■<

■ F1  n

tii

!■'

'4

'i ’iî ’                          li                                          ■! * '

■ ii M

1 M

ț              li

. l.                              i                  ■*■                     %

ii Al                     ! i.

■ ' V                          1 /

-i-'f!?

1 ir


ii

■i

fc

'•/

A) ■