Hotărârea nr. 233/2019

HCL 233 – Hotarare privind aprobarea garantării și contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 13.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administrația Școlilor Sector 6 în vederea asigurării finanțării obiectivelor de investiții de interes local


SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

HOTĂRÂRE

privind aprobarea garantării și contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 13.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administrația Școlilor Sector 6 în vederea asigurării finanțării obiectivelor de investiții de interes local

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 13952 din data de 19.08.2019 al Administrației Școlilor Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând Avizele Comisiilor de specialitate nr. 1,4 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, de prevederile art. 20 alin. (1) lit. g) și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 29 alin (1) lit (f) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct 8. din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. b), coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă garantarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 13.000.000 lei, cu o maturitate de 10 ani.

Art. 2. Se aprobă contractarea finanțării rambursabile interne prevăzute la Art. 1 de către Administrația Școlilor Sector 6, pentru finanțarea obiectivelor de investiții de interes local, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă graficul de rambursare propus de către Administrația Școlilor Sector 6 conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4. Se împuternicește d-na Daniela Eugenia Dumitru, în calitate de Director Executiv al Administrației Școlilor Sector 6 să negocieze și să semneze, în numele și pentru Administrația Școlilor Sector 6. contractul/contractele de împrumut intern, acordul/acordurile de garantare, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu obținerea autorizării, încheierea și punerea în executare a contractului/contractelor de împrumut intern.

Art. 5. Din bugetul local al Administrației Școlilor Sector 6 se asigură integral plata:

 • a) serviciului anual al datoriei publice locale;

 • b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

 • c) alte cheltuieli ocazionate cu finanțarea rambursabilă menționată la Art. I.

Art. 6. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Sectorului 6 al Municipiului București următoarele date:

 • a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

 • b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valută de contract, contractată de Adminsitrația Școlilor Sector 6 și garantată de Sectorul 6 al Municipiului București;

 • c) gradul de îndatorare al Sectorului 6 al Municipiului București;

 • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

 • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

 • f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 7. (1) Garantarea împrumutului se va face din veniturile bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului București. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 6 al Municipiului București va garanta anual, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor, a dobânzilor și a comisioanelor și a altor cheltuieli ocazionate și/sau referitoare la acest împrumut/împrumuturi, aferent anului respectiv.

 • (2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și va fi plătit din bugetul local și/sau din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale.

 • (3) Se împuternicește Primarul Sectorului 6 al Municipiului București să semneze în numele și pentru Sectorul 6 al Municipiului București contractul/contractele de împrumut intern, acordul/acordurile de garantare a împrumutului și să semneze în numele Sectorului 6 al Municipiului București toate documentele necesare obținerii autorizării și derulării finanțării rambursabile interne.

Art. 8. (1) Primarul Sectorului 6, Directorul Executiv al Administrației Școlilor Sector 6, Direcția Generală Economică și Direcția Generală Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


Nr.: 233


Data: 10.09.2019


AVIZEAZĂ

art. 243 alin. (1) lit. a) ,G. nr. 5^7/2019

UL SEpentru legalitate con din

SECRET


București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, 'cod 060013, CUIR04340730

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarte6.ro; e-mail: prim6(ăprimarie6.ro; facebook. corn/ PrimariaSectomlui6

ANEXA NR. 1

la H.C.L. nr. 233/10.09.2019

Lista obiectivelor pentru care se solicită finanțare prin credit intern

Nr. crt.

Denumire obiectiv de investiții

Valoare totala (lei)

Finanțare credit nou (lei)

1.

Modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială nr. 169 din Str. Pașcani nr. 2, Sector 6, București

6.504.178,00

6.504.178,00

2.

Consolidarea și modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială „Sfânta Treime” din Aleea Ghirlandei nr. 7, Sector 6, București

6.139.629,34

6.139.629,34

Total

12.643.807,34

12.643.807,34

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ANEXA NR. 2

la H.C.L. Sector 6 nr. 233/10.09.2019

Grafic de rambursare propus

Administrația Școlilor Sector 6

Acordat:

Perioada

Perioada de tragere/gratie Perioada de rambursare Dobanda (R6M+xx): AEGRM


12,643,807.34 RON


120

24

96

3.20%

400.00


3.50%


Total valoare estimata

lei

4,355,498.13

din care:

Dobânzi

lei

4,355,098.13

Comisioane

lei

400.00


ANUL

%

Dobanda

Nrzile luna

Sold credit

Tragere credit

Rata credit

Dobanda

Comision gestiune

Total datorii

LUNA

Lunar

Total

12,643,807.34

12,643,807.34

4,355,098.13

0.00

16,998,905.47

VIII

6.70%

13

526,825.30

526,825.30

1,274.62

0.00

6.70%

0

526,825.30

0.00

43,239.19

IX

6.70%

30

1,053,650.60

526,825.30

5,882.88

6.70%

0

1,053,650.60

0.00

X

6.70%

31

1,580,475.90

526,825.30

9,118.47

6.70%

0

1,580,475.90

0.00

XI

6.70%

30

2,107,301.20

526,825.30

11,765.77

6.70%

0

2,107,301.20

0.00

2019 - XII

6.70%

31

2,634,126.50

526,825.30

15,197.45

6.70%

0

2,634,126.50

0.00

43,239.19

I

6.70%

30

3,160,951.80

526,825.30

17,648.65

0.00

6.70%

0

3,160,951.80

0.00

412,586.16

II

6.70%

29

3,687,777.10

526,825.30

19,903.75

6.70%

0

3,687,777.10

0.00

III

6.70%

31

4,214,602.40

526,825.30

24,315.91

6.70%

0

4,214,602.40

o.oo1

IV

6.70%

30

4,741,427.70

526,825.30

26,472.97

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

6.70%

0

4,741,427.70

0.00

V

6.70%

31

5,268,253.00

526,825.30

30,394.89

6.70%

0

5,268,253.00

0.00

VI

6.70%

30

5,795,078.30

526,825.30

32,355.85

6.70%

0

5,795,078.30

0.00

VII

6.70%

31

6,321,903.60

526,825.30

36,473.87

6.70%

0

6,321,903.60

0.00

VIII

6.70%

31

6,848,728.90

526,825.30

39,513.36

6.70%

0

6,848,728.90

0.00

IX

6.70%

30

7,375,554.20

526,825.30

41,180.18

6.70%

0

7,375,554.20

0.00

X

6.70%

31

7,902,379.50

526,825.30

45,592.34

6.70%

0

7,902,379.50

0.00

XI

6.70%

30

8,429,204.80

526,825.30

47,063.06

6.70%

0

8,429,204.80

0.00

2020 - XII

6.70%

31

8,956,030.10

526,825.30

51,671.32

6.70%

0

8,956,030.10

0.00

412,586.16

I

6.70%

30

9,482,855.40

526,825.30

52,945.94

658,531.60

6.70%

0

9,482,855.40

0.00

787,668.95

II

6.70%

28

10,009,680.70

526,825.30

52,161.56

0.00

6.70%

0

10,009,680.70

0.00

III

6.70%

31

10,536,506.00

526,825.30

60,789.79

6.70%

0

10,536,506.00

0.00

IV

6.70%

30

11,063,331.30

526,825.30

61,770.27

6.70%

0

11,063,331.30

0.00

V

6.70%

31

11,590,156.60

526,825.30

66,868.76

6.70%

0

11,590,156.60

0.00

VI

6.70%

30

12,116,981.90

526,825.30

67,653.15

6.70%

0

12,116,981.90

0.00

VII

6.70%

31

12,643,807.34

526,825.44

72,947.74

6.70%

0

12,643,807.34

0.00

VIII

6.70%

31

12,643,807.34

131,706.32

72,947.74

6.70%

0

12,512,101.02

0.00

IX

6.70%

30

12,512,101.02

131,706.32

69,859.23

6.70%

0

12,380,394.70

0.00

X

6.70%

31

12,380,394.70

131,706.32

71,428.00

6.70%

0

12,248,688.38

0.00

XI

6.70%

30

12,248,688.38

131,706.32

68,388.51

6.70%

0

12,116,982.06

0.00

29


 • 30

 • 31

 • 32

 • 33

 • 34

 • 35

 • 36

 • 37

 • 38

 • 39

 • 40

 • 41

 • 42

 • 43

 • 44

 • 45

 • 46

 • 47

 • 48


2021 - XII

6.70%

31

12,116,982.06

131,706.32

69,908.25

6.70%

0

11,985,275.74

0.00

1,446,200.55

I

6.70%

30

11,985,275.74

131,706.32

66,917.79

1,580,475.84

6.70%

0

11,853,569.42

0.00

762,495.12

II

6.70%

28

11,853,569.42

131,706.32

61,770.27

0.00

6.70%

0

11,721,863.10

0.00

III

6.70%

31

11,721,863.10

131,706.32

67,628.64

6.70%

0

11,590,156.78

0.00

IV

6.70%

30

11,590,156.78

131,706.32

64,711.71

6.70%

0

11,458,450.46

0.00

V

6.70%

31

11,458,450.46

131,706.32

66,108.89

6.70%

0

11,326,744.14

0.00

VI

6.70%

30

11,326,744.14

131,706.32

63,240.99

6.70%

0

11,195,037.82

0.00

VII

6.70%

31

11,195,037.82

131,706.32

64,589.15

6.70%

0

11,063,331.50

0.00

VIII

6.70%

31

11,063,331.50

131,706.32

63,829.28

6.70%

0

10,931,625.18

0.00

IX

6.70%

30

10,931,625.18

131,706.32

61,034.91

6.70%

0

10,799,918.86

0.00

X

6.70%

31

10,799,918.86

131,706.32

62,309.53

6.70%

0

10,668,212.54

0.00

XI

6.70%

30

10,668,212.54

131,706.32

59,564.19

6.70%

0

10,536,506.22

0.00

2022 - XII

6.70%

31

10,536,506.22

131,706.32

60,789.79

6.70%

0

10,404,799.90

0.00

2,342,970.96

I

6.70%

30

10,404,799.90

131,706.32

58,093.47

1,580,475.84

6.70%

0

10,273,093.58

0.00

655,426.67

II

6.70%

28

10,273,093.58

131,706.32

53,534.23

0.00

6.70%

0

10,141,387.26

0.00

III

6.70%

31

10,141,387.26

131,706.32

58,510.17

6.70%

0

10,009,680.94

0.00

IV

6.70%

30

10,009,680.94

131,706.32

55,887.39

6.70%

0

9,877,974.62

0.00

V

6.70%

31

9,877,974.62

131,706.32

56,990.43

6.70%

0

9,746,268.30

0.00

VI

6.70%

30

9,746,268.30

131,706.32

54,416.66

6.70%

0

9,614,561.98

0.00

VII

6.70%

31

9,614,561.98

131,706.32

55,470.68


49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

6.70%

0

9,482,855.66

0.00

VIII

6.70%

31

9,482,855.66

131,706.32

54,710.81

6.70%

0

9,351,149.34

0.00

IX

6.70%

30

9,351,149.34

131,706.32

52,210.58

6.70%

0

9,219,443.02

0.00

X

6.70%

31

9,219,443.02

131,706.32

53,191.06

6.70%

0

9,087,736.70

0.00

XI

6.70%

30

9,087,736.70

131,706.32

50,739.86

6.70%

0

8,956,030.38

0.00

2023 - XII

6.70%

31

8,956,030.38

131,706.32

51,671.32

6.70%

0

8,824,324.06

0.00

2,235,902.51

I

6.70%

30

8,824,324.06

131,706.32

49,269.14

1,580.475.84

6.70%

0

8,692,617.74

0.00

549,976 00

II

6.70%

29

8,692,617.74

131,706.32

46,915.99

0.00

6.70%

0

8,560,911.42

0.00

III

6.70%

31

8,560,911.42

131,706.32

49,391.70

6.70%

0

8,429,205.10

0.00

IV

6.70%

30

8,429,205.10

131,706.32

47,063.06

6.70%

0

8,297,498.78

0.00

V

6.70%

31

8,297,498.78

131,706.32

47,871.96

6.70%

0

8,165,792.46

0.00

VI

6.70%

30

8,165,792.46

131,706.32

45,592.34

6.70%

0

8,034,086.14

0.00

VII

6.70%

31

8,034,086.14

131,706.32

46,352.21

6.70%

0

7,902,379.82

0.00

VIII

6.70%

31

7,902,379.82

131,706.32

45,592.34

6.70%

0

7,770,673.50

0.00

IX

6.70%

30

7,770,673.50

131,706.32

43,386.26

6.70%

0

7,638,967.18

0.00

X

6.70%

31

7,638,967.18

131,706.32

44,072.60

6.70%

0

7,507,260.86

0.00

XI

6.70%

30

7,507,260.86

131,706.32

41,915.54

6.70%

0

7,375,554.54

0.00

2024 - XII

6.70%

31

7,375,554.54

131,706.32

42,552.85

6.70%

0

7,243,848.22

0.00

2,130,451.84

I

6.70%

30

7,243,848.22

131,706.32

40,444.82

1,580,475.84

6.70%

0

7,112,141.90

0.00

441,289.75

II

6.70%

28

7,112,141.90

131,706.32

37,062.16

0.00

6.70%

0

6,980,435.58

0.00


III

6.70%

31

6,980,435.58

131,706.32

40,273.24

6.70%

0

6,848,729.26

0.00

IV

6.70%

30

6,848,729.26

131,706.32

38,238.74

6.70%

0

6,717,022.94

0.00

V

6.70%

31

6,717,022.94

131,706.32

38,753.49

6.70%

0

6,585,316.62

0.00

VI

6.70%

30

6,585,316.62

131,706.32

36,768.02

6.70%

0

6,453,610.30

0.00

VII

6.70%

31

6,453,610.30

131,706.32

37,233.75

6.70%

0

6,321,903.98

0.00

VIII

6.70%

31

6,321,903.98

131,706.32

36,473.87

6.70%

0

6,190,197.66

0.00

IX

6.70%

30

6,190,197.66

131,706.32

34,561.94

6.70%

0

6,058,491.34

0.00

X

6.70%

31

6,058,491.34

131,706.32

34,954.13

6.70%

0

5,926,785.02

0.00

XI

6.70%

30

5,926,785.02

131,706.32

33,091.22

6.70%

0

5,795,078.70

0.00

2025- XII

6.70%

31

5,795,078.70

131,706.32

33,434.38

6.70%

0

5,663,372.38

0.00

2,021,765.59

I

6.70%

30

5,663,372.38

131,706.32

31,620.50

1,580,475.84

6.70%

0

5,531,666.06

0.00

334,221.29

II

6.70%

28

5,531,666.06

131,706.32

28,826.13

0.00

6.70%

0

5,399,959.74

0.00

III

6.70%

31

5,399,959.74

131,706.32

31,154.77

6.70%

0

5,268,253.42

0.00

IV

6.70%

30

5,268,253.42

131,706.32

29,414.41

6.70%

0

5,136,547.10

0.00

V

6.70%

31

5,136,547.10

131,706.32

29,635.02

6.70%

0

5,004,840.78

0.00

VI

6.70%

30

5,004,840.78

131,706.32

27,943.69

6.70%

0

4,873,134.46

0.00

VII

6.70%

31

4,873,134.46

131,706.32

28,115.28

6.70%

0

4,741,428.14

0.00

VIII

6.70%

31

4,741,428.14

131,706.32

27,355.41

6.70%

0

4,609,721.82

0.00

IX

6.70%

30

4,609,721.82

131,706.32

25,737.61

6.70%

0

4,478,015.50

0.00

X

6.70%

31

4,478,015.50

131,706.32

25,835.66


88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

6.70%

0

4,346,309.18

0.00

XI

6.70%

30

4,346,309.18

131,706.32

24,266.89

6.70%

0

4,214,602.86

0.00

2026 - XII

6.70%

31

4,214,602.86

131,706.32

24,315.92

6.70%

0

4,082,896.54

0.00

1,914,697.13

I

6.70%

30

4,082,896.54

131,706.32

22,796.17

1,580,475.84

6.70%

0

3,951,190.22

0.00

227,152.83

II

6.70%

28

3,951,190.22

131,706.32

20,590.09

0.00

6.70%

0

3,819,483.90

0.00

III

6.70%

31

3,819,483.90

131,706.32

22,036.30

6.70%

0

3,687,777.58

0.00

IV

6.70%

30

3,687,777.58

131,706.32

20,590.09

6.70%

0

3,556,071.26

0.00

V

6.70%

31

3,556,071.26

131,706.32

20,516.56

6.70%

0

3,424,364.94

0.00

VI

6.70%

30

3,424,364.94

131,706.32

19,119.37

6.70%

0

3,292,658.62

0.00

VII

6.70%

31

3,292,658.62

131,706.32

18,996.81

6.70%

0

3,160,952.30

0.00

VIII

6.70%

31

3,160,952.30

131,706.32

18,236.94

6.70%

0

3,029,245.98

0.00

IX

6.70%

30

3,029,245.98

131,706.32

16,913.29

6.70%

“o1

2,897,539.66

0.00

X

6.70%

31

2,897,539.66

131,706.32

16,717.19

6.70%

0

2,765,833.34

0.00

XI

6.70%

30

2,765,833.34

131,706.32

15,442.57

6.70%

0

2,634,127.02

0.00

2027 - XII

6.70%

31

2,634,127.02

131,706.32

15,197.45

6.70%

0

2,502,420.70

0.00

1,807,628.67

I

6.70%

30

2,502,420.70

131,706.32

13,971.85

1,580,475.84

6.70%

0

2,370,714.38

0.00

120,525.59

II

6.70%

29

2,370,714.38

131,706.32

12,795.27

0.00

6.70%

0

2,239,008.06

0.00

III

6.70%

31

2,239,008.06

131,706.32

12,917.83

6.70%

0

2,107,301.74

0.00

IV

6.70%

30

2,107,301.74

131,706.32

11,765.77

6.70%

0

1,975,595.42

0.00

V

6.70%

31

1,975,595.42

131,706.32

11,398.09

6.70%

0

1,843,889.10

0.00

107

VI

6.70%

30

1,843,889.10

131,706.32

10,295.05

6.70%

0

1,712,182.78

0.00

108

VII

6.70%

31

1,712,182.78

131,706.32

9,878.34

6.70%

0

1,580,476.46

0.00

109

VIII

6.70%

31

1,580,476.46

131,706.32

9,118.47

6.70%

0

1,448,770.14

0.00

110

IX

6.70%

30

1,448,770.14

131,706.32

8,088.97

6.70%

0

1,317,063.82

0.00

111

X

6.70%

31

1,317,063.82

131,706.32

7,598.73

6.70%

0

1,185,357.50

0.00

112

XI

6.70%

30

1,185,357.50

131,706.32

6,618.25

6.70%

0

1,053,651.18

0.00

113

2028 - XII

6.70%

31

1,053,651.18

131,706.32

6,078.98

6.70%

0

921,944.86

0.00

1,701,001.43

114

I

6.70%

30

921,944.86

131,706.32

5,147.53

921,944.86

6.70%

0

790,238.54

0.00

20,516 58

115

II

6.70%

28

790,238.54

131,706.32

4,118.02

0.00

6.70%

0

658,532.22

0.00

116

III

6.70%

31

658,532.22

131,706.32

3,799.37

6.70%

0

526,825.90

0.00

117

IV

6.70%

30

526,825.90

131,706.32

2,941.44

6.70%

0

395,119.58

0.00

118

V

6.70%

31

395,119.58

131,706.32

2,279.62

6.70%

0

263,413.26

0.00

119

VI

6.70%

30

263,413.26

131,706.32

1,470.72

6.70%

0

131,706.94

0.00

120

2029-VII

6.70%

31

131,706.94

131,706.94

759.88

6.70%

0

0.00

0.00

942,461.44

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Emanuel Iacob