Hotărârea nr. 232/2019

HCL 232 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2019 – 2020 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6


SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării în anul școlar 2019 - 2020 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București a proiectului “Școală după școală” desfășurat de către Administrația Școlilor Sector 6

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14287 din data de 28.08.2019 al Administrației Școlilor Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizele Comisiei de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de prevederile art. 58 din Legea nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare, de Ordinul Ministrului Educației Cercetării Tineretului și Sportului cu nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului “Școală după școală”, adresa Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 14253 din data de 27.08.2019 înregistrată la Inspectoratul Școlar al Municipiului București cu nr. 18935 din data de 28.08.2019 și adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București cu nr. 18935 din data de 28.08.2019 înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 14284 din data de 19.08.2019;

/V

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. i) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. 1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă derularea și finanțarea în anul școlar 2019-2020 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București a proiectului “Școală după școală” desfășurat de către Administrația Școlilor Sector 6.

Art. 2. Consiliul Local Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 va asigura plata resursei umane implicate în proiectul “Școală după școală”. Categoriile de resurse umane ce pot fi retribuite sunt prevăzute în art. 13 din Ordinul Ministrului Educației Cercetării Tineretului și Sportului cu nr. 5349/2011 privind metodologia de Organizare a programului “Școală după școală”. Suma maximă alocată nu poate depăși în anul școlar 2019 - 2020, 5% din fondul de salarii al fiecărei unități de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 implicată în program.

Art. 3. (1) Administrația Școlilor Sector 6 va asigura masa pentru maxim 6700 de elevi din învățământul primar și secundar (inferior și superior) din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6.

(2) Administrația Școlilor Sector 6 prin unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, dotate conform legislației în vigoare, va asigura masa pentru cei 6700 de elevi în limita sumei de 14.000.000 lei, cheltuieli necesare funcționării programului “Școală după școală”.

Art. 4. Toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 vor prezenta lunar Administrației Școlilor Sector 6 până la sfârșitul lunii respective situația ștatelor de plată (detaliat nume și prenume și suma alocată) aferentă activității personalului cuprins în programul “Școală după școală”.

Art. 5. (1) Plățile efective ale ștatelor de plată de la articolul mai sus menționat se vor face în luna următoare depunerii acestora după verificările efectuate de personalul desemnat de conducerea Administrației Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6.

(2) Finanțarea sumei necesare proiectului se va asigura după aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli a Primăriei Sectorului 6.

Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


O


Nr.: 232

Data: 10.09.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 03 7.620.4446; www.primarie6. ro; e-mail: prim6(a)primarie6. ro; facebook. com/ PrimariaSectorului6