Hotărârea nr. 221/2019

HCL 221 – Hotarare privind trecerea din administrarea Sectorului 6 al Municipiului București, în administrarea Administrației Piețelor Sector 6 a debarcaderului în suprafață de 260 mp și a 15 hidrobiciclete amplasate pe lacul din parcul Drumul Taberei


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind trecerea din administrarea Sectorului 6 al Municipiului București,

în administrarea Administrației Piețelor Sector 6 a debarcaderului în suprafață de 260 mp și a 15 hidrobiciclete amplasate pe lacul din parcul Drumul Taberei

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5449/19.08.2019 al Direcției Generale Investiții și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare Avizul Comisiei de specialitate nr. 6 a Consiliului Local Sector 6;

In conformitate cu prevederile:

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 338/14.06.2018 privind transmiterea Lacului "Drumul Taberei”, a sistemului de puțuri de alimentare cât și grup sanitar aflat în parcul Drumul Taberei, din administrarea Administrației Lacuri. Parcuri și Agrement București. în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București;

  • -  Ari. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și ale art. 166 alin. (2) lit. g) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă trecerea din administrarea Sectorului 6 al Municipiului București, în administrarea Administrației Piețelor Sector 6 a debarcaderului în suprafață de 260 mp și a 15 hidrobiciclete amplasate pe lacul din parcul Drumul Taberei.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Piețelor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


AVIZEAZĂNr.: 221

Data: 27.08.2019


pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) dinO.U.G. nr. 57/2019

SECRETARUL SECTORULUI 6, /?/ 6?


București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6@primarie6.ro; facebook.com/ PrimariaSectorului6