Hotărârea nr. 220/2019

HCL 220 – Hotărâre privind stabilirea tarifelor lunare minimale pentru închirierea terenurilor și clădirilor aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, a coeficienților de ponderare pentru închirierea spațiilor cu destinație comercială pentru vânzare de produse alimentare ambalate din incinta unităților de învățământ de pe raza teritorială a Sectorului 6, a modelului de cerere de închiriere spațiu/teren/complex sportiv din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, a modelului contractului de închiriere pentru spaţii cu destinaţie comercială pentru vânzarea de produse alimentare, ambalate, în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, a modelului contractului de închiriere pentru suprafețe locative cu altă destinație decât cea de locuit, în incinta unităților de învățământ preuniversitar din Sectorul 6, a modelului contractului de închiriere pentru suprafețe de teren pentru activități sportive în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, a modelului contractului de închiriere – Complex Sportiv din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, a modelului contractului de închiriere – O Singură Folosinţă pentru spaţii cu destinaţie de agrement şi sport din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 și stabilirea cotelor – parte din chirii pe care unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 o vor vira la bugetul local al Sectorului 6, respectiv la Serviciul Public pentru Finanțe Publice Locale Sector 6


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

HOTĂRÂRE

privind stabilirea tarifelor lunare minimale pentru închirierea terenurilor și clădirilor aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, a coeficienților de ponderare pentru închirierea spațiilor cu destinație comercială pentru vânzare de produse alimentare ambalate din incinta unităților de învățământ de pe raza teritorială a Sectorului 6, a modelului de cerere de închiriere spațiu/teren/complex sportiv din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, a modelului contractului de închiriere pentru spații cu destinație comercială pentru vânzarea de produse alimentare, ambalate, în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, a modelului contractului de închiriere pentru suprafețe locative cu altă destinație decât cea de locuit, în incinta unităților de învățământ preuniversitar din Sectorul 6, a modelului contractului de închiriere pentru suprafețe de teren pentru activități sportive în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, a modelului contractului de închiriere - Complex Sportiv din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, a modelului contractului de închiriere - O Singură Folosință pentru spații cu destinație de agrement și sport din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 și stabilirea cotelor - parte din chirii pe care unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 o vor vira la bugetul local al Sectorului 6, respectiv la Serviciul Public pentru Finanțe Publice Locale Sector 6

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 13824 din data de 12.08.2019 al Administrației Școlilor Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare Avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 213/1998 - privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 227/2015 -privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și de prevederile Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g), coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. e) și g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă tarifele lunare minimale pentru închirierea terenurilor și clădirilor aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, aflate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă coeficienții de ponderare pentru închirierea spațiilor cu destinație comercială pentru vânzare de produse alimentare ambalate din incinta unităților de învățământ de pe raza teritorială a Sectorului 6, conform Anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă modelul de cerere de închiriere spațiu/teren/complex sportiv din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, conform Anexei nr. 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă modelul contractului de închiriere pentru spații cu destinație comercială pentru vânzarea de produse alimentare, ambalate, în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, conform Anexei nr. 4, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă modelul contractului de închiriere pentru suprafețe locative cu altă destinație decât cea de locuit, în incinta unităților de învățământ preuniversitar din Sectorul 6, conform Anexei nr. 5, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se aprobă modelul contractului de închiriere pentru suprafețe de teren pentru activități sportive în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, conform Anexei nr. 6, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Se aprobă modelul contractului de închiriere - Complex Sportiv din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, conform Anexei nr. 7, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Se aprobă modelul contractului de închiriere - O Singură Folosință pentru spații cu destinație de agrement și sport din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, conform Anexei nr. 8, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. Lunar, după încasarea chiriei, unitatea de învățământ în incinta căreia se află spațiul/terenul închiriat, va vira o cotă de 50% din valoarea acesteia la bugetul local al Sectorului 6, respectiv la Serviciul Public pentru Finanțe Publice Locale Sector 6.

Art. 10. Autoritatea locală are dreptul să emită vouchere de acces la activitățile desfășurate de către chiriaș, urmând ca, contravaloarea acestora să fie dedusă din cuantumul chiriei la o valoare de maxim 70% din contravaloarea tarifelor percepute de chiriaș pentru serviciile prestate în respectivul complex. Deducerea din chirie a voucherelor nu poate depăși 30% din valoarea chiriei lunare.

Art. 11. în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri, Administrația Școlilor Sector 6 va întocmi și supune aprobării Consiliului Local Sector 6 Regulamentul privind acordarea vouchelor de acces în incinta bazinului de înot.

Art. 12. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. Sector 6 nr.136 din data de 26.09.2013, își încetează aplicabilitatea.

Art. 13. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Școlilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,AVIZEAZĂ

pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) dinO.U.G. nr. 57/2019


SECRETARUL SECTORULUI 6,

Nr.: 220

Data: 27.08.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 03 7.620.4446; www.primarie6. ro; e-mail: prim6(a)primarie6. ro; facebook.com/PrimariaSectorului6