Hotărârea nr. 22/2019

HCL 22 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al „Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilităţi Istru – Căsuţa Istru 4” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al „Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități Istru - Căsuța Istru 4” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Văzând Raportul de specialitate nr. D/25480/04.12.2018, al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de:

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 139/28.06.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

 • - Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale;

 • - Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial pentru copiii cu dizabilități, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 2 alin. (1) și alin. (2) din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al „Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități Istru - Căsuța Istru 4” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 22

Data: 31.01.2019

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim6((î>,primarie6.ro

ANEXĂ la H.C.L. S6 Nr. 22   / 3/ Q/,

REGULAMENT-CADRU

de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: „Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități Istru - Căsuța Istru 4”

ART. 1: Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social „Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități Istru - Căsuța Istru 4” aprobat prin HCL sector 6 nr. 340/19.12.2017, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ART. 2: Identificarea serviciului social

Serviciul social „Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități Istru - Căsuța Istru 4”, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înființat și administrat de furnizorul DGASCP Sector 6, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 000437/ seria AF, sediul Aleea Istru nr. 4.

ART. 3: Scopul serviciului social

Scopul serviciului social „Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități Istru -Căsuța Istru 4” este : asigurarea accesului copiilor/tinerilor pe perioadat determinata (in cazul in care este posibila integrarea/reintegrarea copilului/tanarului in familia naturala sau lărgită) si nedeterminata la: îngrijire de tip familial, supraveghere medicala permanenta, sprijin emoțional, consiliere, reabilitare, educație, dezvoltarea deprinderilor de viata independenta in vederea creșterii nivelului de autonomie personala.

ART. 4: Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) „Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități Istru - Căsuța Istru 4”, funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare si funcționare a servciilor sociale, reglementat de Legea nr.292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, precum si a altor acte normative secundare aplicabile domeniului, Legea 448/2006, Hotararea 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistența socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil Ordinul nr.27/2004.

 • (3) Serviciul social „Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități Istru - Căsuța Istru 4” este infiintat prin Hotararea consiliului local HCL sector 6 nr. 340/19.12.2017 si funcționează in cadrul DGASPC sector 6.

ART. 5: Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1) Serviciul social „Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități Istru -Căsuța Istru 4” se organizează si funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistenta sociala, precum si a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute in legislația specifica, in convențiile internațional ratificate prin lege si in celelalte acte internațional in materie la care Romania este parte , precum si in standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specific care stau la baza prestării serviciilor sociale in cadrul „Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități Istru - Căsuța Istru 4” sunt următoarele:

 • a) respectarea si promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea si promovarea drepturilor persoanelor beneficiare in ceea ce privește egalitatea de sanse si tratament, participarea egala, autodeterminarea , autonomia si demnitatea personala si intreprinderea de acțiuni nediscriminatorii si pozitive cu privire la persoanele beneficiare

 • c) asigurarea protecției impotriva abuzului si exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate

 • e) asistarea persoanelor fara capacitate de exercițiu in realizarea si exercitarea drepturilor lor

 • f) asigurarea in mod adecvat a unor modele de rol si statut social, prin încadrarea in unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare si luarea in considerare a acesteia , tinandu-se cont, după caz , de varsta si de gradul sau de maturitate, de discernământ si capacitate de exercițiu ;

 • h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului si a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții alte rude, prieteni, precum si cu alte personae fata de care acesta a dezvoltat legaturi de atașament.

 • i) promovarea unui model familial de ingrijire apersoanei beneficiare

 • j) asigurarea unei îngrijiri individualizate si personalizate a persoanei beneficiare

 • k) preocuparea permanenta pentru identificarea soluțiilor de integrare in familie sau , după caz, in comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, in baza potențialului si abilitățile persoanei beneficiare de a trai independent;

 • l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare si a implicării active a acestora in soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare

 • n) asigurarea confidențialității si a eticii profesionale

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacitate de integrare sociala si implicarea activa in soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat.

 • p) colaborarea centrului/unitatii cu serviciul public de asistenta sociala.

ART. 6: Beneficiarii serviciilor sociale

 • 1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate in „Complexul de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități Istru - Căsuța Istru 4” sunt copii/tineri cu dizabilitati neuropsihice si/sau asociate admiși in cadrul „Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități Istru - Căsuța Istru 4”, după criterii de eligibilitate stabilite de furnizorul de servicii sociale, cu respectarea legislației in vigoare si a misiunii/scopului „Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități Istru - Căsuța Istru 4”;

 • 2) Condițiile de acces/admitere in centru sunt următoarele:

 • a) acte necesare:

 • - Evaluare complexa realizata de SEC;

 • - Hotararea CPC/Hotarare instanța judecătoreasca;

- Anexe (certificate de încadrare in grad de handicap, certificate de orientare scoalara, planul de servicii personalizat)

 • 3) Condiții de incetare a serviciilor:

 • - Integrarea/reintegrarea in familie;

 • - Integrarea socio-profesionala a tinerilor cu varsta de 18 ani care părăsesc sistemul de protecție a copilului;

 • - Adopția interna.

 • 4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate in cadrul „Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități Istru - Căsuța Istru 4”au următoarele drepturi:

 • a) Sa li se respecte drepturile si liberatile fundamentale, fara discriminare pe baza de rasa, sex, religie, opinie sau oriuce alta circumstanța persoanala ori sociala;

 • b) Sa participe la procesul de luare a deciziilor in furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția sociala care li se aplica

 • c)  Sa li se asigure pastrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate si primate.

 • d) Sa li se asigure continuitatea servicilor sociale furnizate atat timp cat se mențin condițiile care au generat situația de dificultare;

 • e)  Sa fie protejați de lege atat ei cat si bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu

 • f)  Sa li se garanteze demnitatea, intimitatea si respectarea vieții intime;

 • g) Sa participle la evaluarea servicilor sociale primate

 • h) Sa li se respecte toate drepturile special in situația in care sunt minori sau personae cu dizabilitati.

 • 5) Persoanele beneficiare de servici sociale fumizatre in „Complexul de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități Istru - Căsuța Istru 4”au următoarele obligații:

 • a) sa furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familiala, sociala, medicala si economica;

 • b)  sa participle , in raport cu varsta, situația de dependent etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale

 • c) sa contribuie , in conformitate cu legislația in vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, in funcție de tipul serviciului si de situația lor materiala;

 • d) sa comunice orice modificare intervenita in legătură cu situația lor persoanala

 • e) sa respecte prevederile prezentului regulament

ART. 7: Activități și funcții

Principalele funcții ale servicilor sociale în cadrul „Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități Istru - Căsuța Istru 4” sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de inters public local, prin asigurarea următoarelor activitati:

 • 1.  Reprezentarea furnizorului de servicii sociale in contractual încheiat cu persoana beneficiara;

 • 2. găzduire pe perioada nedeterminata.;

 • b) de informare a beneficiarilor , potențialilor beneficiari, autoritatilor publice si publicului larg despre domeniul sau de activitate, prin asigurarea următoarelor activitati;

 • 1) Prezentarea pe pagina oficiala a DGASPC sector 6 a Misiunii/Scopul „Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități Istru - Căsuța Istru 4”;

 • 2) Elaborarea de rapoarte de activitate.

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor si a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului in general, precum si de prevenire a situațiilor de dificultate in care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persone beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activitati:

 • 1) acțiuni cu deschidere către comunitate

 • 2) programe socio-educationale in parteneriat cu școala speciala

 • 3) participarea la diferite competiții

 • d) de asigurare a calitatii servicilor sociale prin care se realizează următoarele activitati:

 • 1) elaborarea instrumentelor standardizate utilizate in procesul de acordare a serviciilor

 • 2) realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3) elaborarea procedurilor de lucru.

 • e) administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului prin realizarea următoarelor activitati:

 • 1. se asigura beneficiarilor centrului o alimentație corespunzătoare din punct de vedere calitativ si cantitativ, ținând cont de varsta, nevoile si preferințele acestora;

 • 2.   se asigura beneficiarilor centrului îmbrăcăminte, incaltaminte, rechizite si alte echipamente, precum si bani de buzunar in conformitate cu legislația in vigoare.

 • 3. se asigura beneficiarilor centrului condițiile necesare pentru identificarea si evaluarea permanenta a nevoilor fizice, emoționale si de sanatate ale fiecărui copil si masurile corespunzătoare.

 • 4. se asigura beneficiarilor centrului un program educațional semnat de persoanele care l-au elaborat si care este in aport cu hotararea CPC, PIS si certificatul de orientare școlara.

 • 5. numărul si structura de personal sunt făcute in corelare cu necesitățile identificate in evoluția serviciului, stabilite de comun acord intre angajator si coordonatorul serviciului.

ART. 8: Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

1) Serviciul social „Complexul de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități Istru -Căsuța Istru 4”, funcționează cu un număr de 18 total personal, conform prevederile HCL sector 6 nr. 340/19.12.2017 din care:

 • a)  personal de specialitate de îngrijire si asistenta ; personal de specialitate si auxiliar 17;

 • b) personal cu funcții administrative 1.

ART. 9: Personalul de specialitate de îngrijire și asistență/ Personal de specialitate și auxiliar

1. Personalul de specialitate:

 • a) asistent medical 325901 atribuții:

 • > ajută medicul la acordarea asistenței medicale curente și de urgență;

 • > acordă primele îngrijiri în caz de boală sau accident și supraveghează transportul copiilor la spital;

 • > efectuează tratamente medicale, conform indicațiilor medicului, consemnându-le în registrul de tratamente;

 • > efectuează examinarea periodică a copiilor din centru (somatometrie, aprecierea acuității vizuale și auditive) și interpretează datele, înscriindu-le în fișele medicale;

 • > participă la dispensarizarea copiilor aflați în evidența specială, asigurând prezentarea acestora la controalele planificate, iar în Registrul de evidență specială, datele controalelor medicale;

 • > insoțește copiii la diverse controale medicale de specialitate și se preocupă de procurarea medicamentelor prescrise pe rețetele gratuite;

 • >  efectuează catagrafia copiilor supuși (re jvaccinărilor;

 • > efectuează sub supravegherea medicului, imunizările profilactice și testările biologice planificate și înregistrează datele în fișele medicale;

 • >  efectuează triajul epidemiologie la întoarcerea copiilor în centru, precum și alte triaje;

 • > izolează copiii suspecți de boli transmisibile și supraveghează focarele, întocmind fișele de focar și aplicând măsuri antiepidemice față de contacți;

 • > supraveghează starea de sănătate și de igienă individuală a copiilor, inclusiv în timpul servirii mesei;

 • > controlează zilnic respectarea normelor de igienă ale spațiilor din cadrul centrului, consemnând constatările intr-un registru special;

 • > calculează rația alimentara zilnica, precum si ancheta alimentara trimestriala

 • > colaborează cu referentii la formarea deprinderilor de igienă individuală a copiilor;

 • > desfășoară, sub îndrumarea medicului, acțiuni de educație pentru sănătate;

 • > tine evidența examenelor medicale periodice ale angajaților centrului;

 • > tine evidența medicamentelor și a materialelor sanitare consumate;

 • > efectuează sterilizarea instrumentarului și a materialelor sanitare necesare pentru consultații și tratamente;

 • > participă alături de echipa multidisciplinară la realizarea programului de intervenție specifică pentru sănătatea copilului;

 • >  însoțesc copiii în cazul deplasării în tabere, excursii pe toată durata acestora;

 • > sesisează medicul si șeful de centru asupra problemelor ce depășesc posibilităților sale de rezolvare;

 • > sesizează conducerea/echipa pluridisciplinara din centru despre orice tentative sau situație de abuz, neglijare sau exploatare a copilului;

 • >  asigură, alături de tot personalul, realizarea măsurilor privind siguranță și securitatea copiilor din centru, conform Standardelor Minime Obligatorii și Metodologiei de Organizare și Funcționare a SRD;

 • > îndeplinește atribuțiile ofițerului de serviciu prevăzute în Regulamentul centrului;

 • > răspunde pentru orice activitate desfasurata conform fisei de post;

b) asistent social 263501 atribuții:

 • >  isi insuseste si este la curent cu legislația in vigoare privind protecția copilului;

 • >  pastreaza confidențialitatea asupra informațiilor legate de situația copiilor si a activitatilor desfășurate;

 • > se ocupa de însușirea permanentă a metodelor și tehnicilor folosite în munca de asistent social;

 • >  apără și respectă drepturile și intereselor copiilor aflați în centru;

 • > întocmește anchete sociale pentru clarificarea situației familiale a copiilor, efectuând vizite la domiciliul părinților și rudelor până la gradul al IV-lea inclusiv, în timp util;

 • >  completează dosarele copiilor și obține actele necesare clarificării situației juridice a acestora;

 • > completează dosarele copiilor și se deplasează în vederea obținerii certificatelor de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap și expertiză și orientare școlară și profesională;

 • > realizează reevaluarea fiecărui caz la un interval de 3 luni sau ori de câte ori intervine o modificare în situația copilului și prezintă cazul în fața Comisiei pentru Protecția Copilului;

 • > colaborează împreună cu echipa pluridisciplinară privind implementarea și desfășurarea proiectelor ce privesc sprijinerea copiilor din centru;

 • > păstrează permanent contactul cu părinții copiilor din centru sau cu reprezentanții legali ai acestora, prin vizite la domiciliu;

 • > informează, îndrumă și consiliază familia copilului cu privire la îmbunătățirea situației sociale;

 • >  informează copilul în legătură cu orice schimbare survenită cu privire la situația sa familială;

 • >  colaborează cu ceilalți specialiști ai echipei pluridisciplinare urmărind interesul superior al copilului;

 • > sesizează cazurile de abuz semnalate de către persoanele implicate în supravegherea copiilor, șefului ierarhic;

 • > participă la întruniri periodice pentru schimburi de experiență cu asistenții sociali din alte centre ;

 • >  participă la întruniri periodice cu părinții copiilor din Centru;

 • > contribuie la întocmirea programelor de vizite în si în afara centrului, a membrilor familiei si altor persoane importante pentru copilul instituționalizat în centru;

 • > menține legătura permanentă cu managerul de caz și coordonatorul Serviciului Protecție de Tip Rezidențial, privind realizarea obiectivelor Proiectului de Intervenție Personalizată, Programului de Intervenție Specifică, cât și Deprinderi de Viată Independentă, conform Standardelor Minime Obligatorii;

 • > deplasări pe teren în vederea soluționării cazurilor repartizate

 • >  insoteste beneficiarii, împreuna cu cabinetul medical ,1a policlinici si spitale;

 • >  la cererea șefului ierarhic va participa în cadrul echipei pluridisciplinare, în scopul analizării și rezolvării unor cazuri punctuale ivite în centru;

 • > participă Ia întâlniri periodice organizate de șeful ierarhic

 • > indeplinește alte atribuții dispuse de șeful ierarhic, în limitele competenței profesionale;

 • >  întocmește rapoarte si orice situații solicitate de șeful ierarhic;

 • > răspunde pentru orice activitati desfășurate conform fisei de post;

c) infirmiera 532103 atribuții:

 • > respecta Procedurile de lucru, stabilite pentru Casuta Istru 4, conform standardelor

 • > efectuează igiena corporala zilnica a copiilor dependenti de îngrijire din cadrul căsuței, sub supravegherea asistentei medicale;

 • > alimentează corect copiii, care nu se pot alimenta singuri;

 • > înlocuiește rufaria murdară în condițiile stabilite de normele de igienă; spala si calea lenjeria si alte articole de îmbrăcăminte ale copiilor din căsuțe;

 • > anunța Șeful de centru si administratorul despre problemele aparute in zona administrativa: deprecierea articolelor de mobilier, grupurilor sanitare, vesela, imbracaminte incaltaminta, si folosește materialele primite de la gestionarul centrului (detergent,săpun,șampon etc) in mod corespunzător;

 • > participă în cadrul echipei la activitățile ocupaționale și de joc a persoanelor aflate în îngrijirea sa;

 • > participă alături de asistenta medicală la pregătirea persoanei îngrijite pentru examenul, vizita medicală etc;

 • > participă la realizarea activităților de educație pentru sănătatea persoanelor aflate în îngrijire;

 • > face parte din echipa de îngrijire;

 • > participă activ la formarea deprinderilor elementare de igienă;

 • > supraveghează copiii pe timpul nopții;

 • >  asigură, alături de tot personalul, realizarea măsurilor privind siguranță și securitatea copiilor din casuta;

 • >  insoteste si supraveghează copiii pe perioada internării in spital;

 • > anunța si consemnează in caietul de procese verbale orice incident / situație de abuz care implica beneficiarii serviciului;

 • > îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către șeful de centru, in limita competentelor profesionale;

d) instructor de educatie-educator 263508 atribuții:

 • > cunoaște misiunea SRD și are responsabilitatea de a informa orice părinte sau reprezentant legal al copilului despre obiectivele misiunii SR;

 • > cunoaște locul SRD în cadrul sistemului de servicii sociale și are responsabilitatea de a informa părinții sau reprezentanții legali ai copilului despre locul SRD în sistemul de servicii sociale și celelalte servicii cu care SRD relaționează;

 • > participă, că persoană de referință pentru copilul aflat în casuta la realizarea programului special de acomodare după admiterea acestuia în SRD

 • > respecta Procedurile de lucru, stabilite pentru Casuta Istru 4 , conform standardelor

 • > participă la elaborarea PIS-urilor (nevoi educaționale, recreere-socializare, deprinderi de viața independentă, îngrijire și promovare a bunăstării etc.) în colaborare cu psihologul din centru și/sau a altor membrii ai echipei pluridisciplinare;

 • > lucrează pentru atingerea obiectivelor din PIS stabilite împreuna cu specialiștii responsabili

 • >  participă în cadrul echipei pluridisciplinare la reevaluarea copilului cu ocazia ieșirii acestuia din SRD;

 • >  oferă sprijin concret și încurajează copiii în a menține legăturile cu părinții, cu familia lărgită și cu alte persoane importante sau apropiate față de ei;

 • > participa la promovarea imaginii SR în comunitate și sprijină copiii în participarea lor la cât mai multe activități în cadrul comunității;

 • > participă la elaborarea și realizarea programelor de recreere și socializare extrașcolare în și în afara căsuței;

 • > participă la însușirea de către copiii din casuta a deprinderilor de viața independentă;

 • > realizează activități de educație informală;

 • >  se ocupă de dezvoltarea deprinderilor de igienă personală a copiilor;

 • > supraveghează, alături de personalul medical al centrului starea de sănătate și bunăstarea copilului, semnalizează în cel mai scurt timp orice incident privitor la sănătatea copilului;

 • > supraveghează copiii pe timpul nopții;

 • > insoteste si supravegeaza copii pe perioada internării in spital;

 • > întreține igiena spațiului și a întregului mobilier aflat în căsuțe ;

 • >  insotesc copiii din căsuțe , zilnic la școala ;

 • > va aborda relațiile cu copiii din cadrul căsuței în mod nediscriminator, fără antipatii sau favoritisme, folosind un limbaj și formule de adresabilitate adecvate, respectând în totalitate standardele și prevederile Legii 272/2004, referitoare la comportamentul personalului față de copiii instituționalizați;

 • > asigură copiilor protecție și asistentă în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor conform legislației în vigoare;

 • > sesizează conducerea/echipa pluridisciplinara din centru despre orice tentative sau situație de abuz, neglijare sau exploatare a copilului;

 • > personalul educativ din centru cunoaște procedurile prin care primește, înregistrează și participa la soluționarea sesizărilor și reclamațiilor din partea copiilor și părinților lor;

 • >  asigură, alături de tot personalul, realizarea măsurilor privind siguranță și securitatea copiilor din centru, conform Standardelor Minime Obligatorii și Metodologiei de Organizare și Funcționare a SRD;

 • > îndeplinește atribuțiile “ofițerului de serviciu” prevăzute în Regulamentul Intern al căsuței.

 • > răspunde pentru orice activitate desfășurată conform fisei de post.

 • > se conformează oricăror altor dispoziții ale șefului de centru, in măsură competentelor profesionale;

e) psiholog 263411

 • > efectuează examenul psihologic pe baza instrumentelor specifice profesiei, stabilind nivelul general de dezvoltare, identifica ariile de dezvoltare deficitare in vederea demarării activitatii de recuperare;

 • > desfășoară activități de terapie individuală în vederea ameliorării deficiențelor de natură atențională, mnezică, senzorio-perceptivă, cognitivă, emoțională și comportamentală;

 • >  asigură servicii de consiliere cu copii aflați în situație de inadaptare școlară și socială pentru reeducarea proceselor afectate, îmbunătățirea autocunoașterii și optimizarea dezvoltării personale;

 • > realizează servicii de consiliere cu părinții individuale sau de grup, oferindu-le suportul informațional, instrumental și emoțional de care au nevoie;

 • > educație pentru sănătate, promovarea sănătății și a unui stil de viața sănătos (ex. prin prevenție primara și secundara

(2) Atribuții ale personalului de specialitate:

 • a) asigurarea derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile si a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre in vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) sesizează conducerii centrului situații care pun in pericol situația beneficiarului, situații de nerespectare aprevederilor prezentului regulament etc.

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulata;

 • f)  face propuneri de imbunatatirea activitatii in vederea creșterii calitatii serviciului si respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute in standardul minim de calitate aplicabil.

ART. 10: Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ, gospodărie, intretinere-repartii, deservire

Persoanlul administrativ asigura activitati auxiliare serviciului social: aprovizionare.

a) bucatar atribuții:

 • > răspunde de pregătirea de calitate a hranei, pe baza meniurilor intocmite de personalul special destinat in acest scop, asigurandu- se ca servirea mesei sa se faca in orele stabilite prin programul de activitati al căsuței;

 • >  se preocupa permanent cu ingrijirea si folosirea in bune condiții a tuturor utilităților din dotarea blocului alimetar, inclusiv a veselei si tacâmurilor din inventarul căsuței etc;

 • > pe timpul contactului cu copiii din casuta, respectiv pe timpul servirii mesei conform programului va avea echipament corespunzător si va manifesta rabdare si tact, spirit tolerant si echilibru emoțional;

 • >  se va preocupa permanent in limita posibilităților si disponibilităților, de formarea si consolidarea unor deprinderi adecvate privind comportamentul in timpul servirii mesei, perticipand direct la servirea mesei alaturi de personalul de educație;

 • > respecta dispozițiile in vigoare privind limitarea accesului persoanelor străine in bucataria căsuței;

 • >  intretine curățenia corespunzătoare in bucataria si spațial de depozitare al alimentelor din casuta si respecta normele de dezinfectare a veselei si aparaturii din dotare;

 • > efectuează periodic controale medicale de specialitate conform normelor stabilite in acest sens, prezentând rezultatul acestor controale cabinetului medical;

 • > poarta in permanenta echipamentul de protecție din dotare, asigurând schimbarea acestuia ori de cate ori este nevoie.

 • > răspunde pentru orice activitate desfasurata conform fisei de post.

ART. 11: Finanțarea centrului

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a)  contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținătorilor acestora, după caz; b) bugetul local al județului, respectiv al municipiului București;

 • b) bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului București;

 • c) bugetul de stat;

 • d) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • e) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • f)  alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare

DIREC™"      * L

GABRIE          ER