Hotărârea nr. 217/2019

HCL 217 – Hotărâre privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare, din bugetul local, în anul 2020, pentru asociaţiile, fundaţiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum și categoriile de cheltuieli pentru care acestea pot solicita subvenţii din bugetul local


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

HOTĂRÂRE privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare, din bugetul local, în anul 2020, pentru asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum și categoriile de cheltuieli pentru care acestea pot solicita subvenții din bugetul local

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare Avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

 • - Prevederile art. II din H.G. nr. 942/2005 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;

 • - Art. 1 alin. (I), lit. b), c) și d) și alin. (3) din Anexa la H.G. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 11/31.01.2019 privind aprobarea Strategiei locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Sectorul 6 al Municipiului București, pentru perioada 2019-2023;

 • - Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum și cele ale art. 166 alin. (2) lit. p) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă liniile de subvenționare prioritare din bugetul local, pentru anul 2020. pentru asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii precum și categoriile de cheltuieli pentru care acestea pot solicita subvenții din bugetul local, prevăzute în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Data limită de depunerea a documentației de solicitare a subvenției pentru anul 2020 este ultima zi lucrătoare a lunii septembrie a anului 2019.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sector 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 217

Data: 27.08.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6.ro; facebook.com/ PrimariaSectorului6

ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. V4- / ^5-     ?(M 0

Liniile de subvenționare prioritare, din bugetul local, în anul 2020, pentru asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum și categoriile de cheltuieli pentru care acestea pot solicita subvenții din bugetul local

Unități de asistență socială

---X--------------------------------------------------------

Încadrarea în Nomenclatorul instituțiilor de asistență socială 1

Categorii de cheltuieli eligibile

Cu cazare

Centre rezidențiale copii, centrele care acordă cazare mai mult de 24 ore

8790CR-C-I (centre de plasament, case de tip familial, apartamente, etc.);

8790CR-PD-1 (centre rezidențiale de îngrijire și asistență persoane dependente: bolnavi cronici, bolnavi în faza terminală etc.);

8790CR-PD-II       (centre       rezidențiale

recuperare/reabilitare persoane dependente-altele decât persoanele vâstnice și persoanele cu dizabilități)

8790CR-D-IV (centre de pregătire pentru o viață independentă)

8790CR-MC-II (centre pentru gravide în

1 .cheltuieli de personal2

2.cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

3.cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

4.cheltuieli cu iluminatul

5.cheltuieli pentru plata serviciilor, apa. canal, salubrizare, telefon

â.cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

dificultate)

8790CRT-I țcentre multifuncționale (consiliere și informare)

8790CR-II (centre de tranzit (consiliere psihologică și suport emoțional)

7.cheltuieli cu oiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate

8.cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor’

9.cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

1O.cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

11 .cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială

12.alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații etc.)

Centre rezidențiale adulți, centrele care acordă cazare mai mult de 24 ore

8730CR-V-1   (cămine   pentru   persoane

vârstnice);

8790CR-D-I (centre de îngrijire și asistență); 8790CR-D-II (centre de recuperare și reabilitare);

8790CR-PFA-II (adăposturi de noapte); 8790CR-VD-I (cetre de primire în regim de urgență);

8730CR-V-III       (locuințe       protejate);

8710CRMS-II (centre rezidențiale de îngrijiri paliative)

----------4----------------------

1 .cheltuieli de personal

2.cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

3.cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

4.cheltuieli cu iluminatul

5.cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon

6.cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

 • 3 Cheltuielile de transport vor respecta prevederile H.G. nr 714/2018.

 • 4 Cheltuielile de personal vor fi în conformitate de nivelul cheltuielilor de personal din grila unică de salarizare a instituțiilor publice și vor ține cont de standardele specifice de calitate pentru fiecare unitate

Fără cazare

Centre de preparare și distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie (cantine sociale, masa pe roți)

Cantine sociale și alte servicii de acordare a hranei (masa pe roți)

8899CPDH-I (cantine sociale)

8899CPDH-I1 (masa pe roți)

 • 3 Cheltuielile de transport vor respecta prevederile H.G. nr 714/2018.

  7.cheltuieli cu 2>iecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate

  8.cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor

  9.cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

  10.cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

  11 .cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială

  12.alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații etc.)

  1.cheltuieli de personal

  2.cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate copii

  3. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate adulți

  3.cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

  4.cheltuieli cu iluminatul

  5.cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon

 • 6.cheltuieli cu ..Ăterîale didactice pentru persoanele asistate

 • 7.cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate

 • 8.cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor’

 • 9.cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

 • 10.cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate 11 .cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială 12.alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații etc.)

Centre de zi care acordă: servicii de îngrijire și supraveghere, servicii de reconciliere a vieții de familie cu viața profesională.


8810CZ-V-1 (centre de zi de asistență și recuperare adulți);

8899CZ-D-1 (centre de zi adulți);

8891CZ-C-11 (centre de zi pentru copii aflați în risc de separare de părinți);

1 .cheltuieli de personal3 4

 • 2.cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

 • 3.cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

 • 4.cheltuieli cu iluminatul

servicii de sprijin pentru familiile aflate în situații de dificultate


8891CZ-C-II1 (t Jitre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități)

8891CZ-C-IV (centre de zi pentru pregătirea și sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie);

8891CZ-C-V1 (centre de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă);

8899CZ-F-I (centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii)


5.cheltuieli pc .fii plata serviciilor, apa. canal, salubrizare, telefon


6.cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate


7.cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate


 • 8.cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și

8

însoțitorii lor

 • 9.cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

 • 10.cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate 11 .cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială

12.alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații etc.)

Unități socio-medicale pentru acordarea de servicii de recuperare și terapii de recuperare.            terapii

ocupaționale


8810ID-I (unități de îngrijire la domiciliu adulți); 8891CZ-C-1II (centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități);


1 .cheltuieli de personal^

 • 2.cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate


 • 3.cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei


 • 4.cheltuieli cu iluminatul


 • 8 Cheltuielile de transport vor respecta prevederile H.G. nr 714/2018.

’ Cheltuielile de personal vor fi în conformitate de nivelul cheltuielilor de personal din grila unică de salarizare a instituțiilor publice și vor ține cont de standardele specifice de calitate pentru fiecare unitate

 • 5.cheltuieli pv..du plata serviciilor, apa. canal, salubrizare, telefon

â.cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

7.cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate

S.cheltuieli de transport

pentru persoanele asistate și însoțitorii lor1"

 • 9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

 • 10. cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

 • 11. cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială

 • 12. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații etc.)

Notă: Nivelul mediu lunar/beneficiar nu poate depăși nivelul mediu lunar aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local, în

1

Conform H.G. nr. 867/14.10.2015, cu modificările și completările ulterioare.

2

Cheltuielile de personal vor fi în conformitate de nivelul cheltuielilor de personal din grila unică de salarizare a instituțiilor publice și vor ține cont de standardele specifice de calitate pentru fiecare unitate

3

Cheltuielile de transport vor respecta prevederile H.G. nr 714/2018.

4

Cheltuielile de personal vor fi în conformitate de nivelul cheltuielilor de personal din grila unică de salarizare a instituțiilor publice și vor ține cont de standardele specifice de calitate pentru fiecare unitate