Hotărârea nr. 216/2019

HCL 216 – Hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 6, Bucureşti


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 6, București

Văzând Raportul de specialitate comun al Direcției Generale Corp Control Primar și Administrație Publică și al Direcției Generale de Poliție Locală nr. 513/12.07.2019 și Referatul de aprobare al Primarului Setorului 6;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 2, 5 și 6 ale Consiliului Local al Sectorului 6;

Având în vedere prevederile:

Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu completările și modificările ulterioare;

Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 249/2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

H.C.G.M.B. nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București;

Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Caietul de Sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Corp Control Primar și Administrație Publică și Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6 și serviciile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; umnv. primărie 6.ro; e-mail: pnm6Fjjnrnane6.rofacebook.com/ PrimariaSectorului6u .C. 1. S t Oi. > 6 M °8.2o 13

CAIET DE SARCINI pentru DELEGAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE (inclusiv deszăpezire) al SECTORULUI 6, MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Beneficiar: PRIMĂRIA SECTOR 6, MUNICIPIUL BUCUREȘTI

întocmit de: CARP MANAGEMENT & CONSULTING S R L.

Iunie 2019

Cuprins

SECȚIUNEA O DATE GENERALE

Capitolul 1 Datele titularului

Capitolul 2 Obiectul Caietului de sarcini

Capitolul 3 Activități specifice care vor face obiectul contractului de delegare

Capitolul 4 Durata de derulare a contractului

SECȚIUNEA 1 CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE

Capitolul 1 Considerente generale

Capitolul 2 Autorizații și licențe

Capitolul 3 Personal și instructaj

Capitolul 4 Identitatea firmei și identificarea personalului

Capitolul 5 Echipament de protecție și de siguranță

Capitolul 6 Sistemul de management integrat

Capitolul 7 Comunicarea

Capitolul 8 Controlul și monitorizarea de mediu

Capitolul 9 Monitorizarea activității de către Delegatar

Capitolul 10 Securitatea Bazelor de lucru

SECȚIUNEA 2 COLECTAREA ȘI TRANSPORTUL DEȘEURILOR

Capitolul 1 Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale

 • 1.1 Colectarea separată și gestionarea deșeurilor menajere

 • 1.2 Colectarea separată și gestionarea deșeurilor similare

 • 1.3 Colectarea separată și transportul deșeurilor periculoase menajere, cu excepția celor cu regim

special       

 • 1.4 Colectarea separată și gestionarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții

publice și agenți economici

Capitolul 2 Colectarea și transportul deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări ....23

Capitolul 3 Colectări ocazionale și servicii suplimentare

Capitolul 4 întreținere vehicule și recipiente

Capitolul 5 Determinări privind compoziția deșeurilor

SECȚIUNEA 3 MĂTURATUL, SPĂLATUL, STROPIREA ȘI ÎNTREȚINEREA CĂILOR PUBLICE .26

Capitolul 1 Măturatul manual

Capitolul 2 Măturatul mecanizat

Capitolul 3 Spălarea carosabilului și a trotuarelor

Capitolul 4 Stropitul carosabilului

Capitolul 5 Răzuitul rigolelor

Capitolul 6 întreținerea curățeniei

Capitolul 7 Igienizarea punctelor de precolectare stradale a deșeurilor menajere

Capitolul 8 întreținerea spațiilor verzi adiacente căilor de comunicații

SECȚIUNEA 4 CURĂȚIREA ȘI TRANSPORTUL ZĂPEZII DE PE CĂILE PUBLICE ȘI

MENȚINEREA ÎN FUNCȚIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU DE ÎNGHEȚ

Capitolul 1 Curățatul manual și mecanizat al zăpezii și/sau al gheții, inclusiv la gurile de scurgere ..37

Capitolul 2 încărcatul/descărcatul și transportul zăpezii

Capitolul 3 Prevenirea și combaterea poleiului

SECȚIUNEA 5 COLECTAREA CADAVRELOR ANIMALELOR DE PE DOMENIUL PUBLIC ȘI

PREDAREA ACESTORA UNITĂȚILOR DE ECARISAJ

SECȚIUNEA 6 AMENAJAREA BAZELOR DE LUCRU ȘI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI

INFORMATIC

SECȚIUNEA 7 DERULAREA CAMPANIILOR DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE A

UTILIZATORILOR

SECȚIUNEA 8 INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PRIVIND PRESTAREA SERVICIULUI

SECȚIUNEA 9 TARIFELE / TAXELE APLICATE PENTRU FIECARE ACTIVITATE A

SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

ANEXE

Anexa nr. 1 - Modalitatea de prezentare a ofertei tehnice

Anexa nr. 2 - Indicatori de performanta

Anexa nr. 3 - Previziunea cantitatile de deșeuri generate la nivelul Sectorului 6 pentru orizontul de timp aferent serviciului delegat

Anexa nr. 4 - Dotări ce trebuie asigurate de către Operator

Anexa nr. 5 - Căile de circulație pe care se execută măturatul manual sau mecanizat, incluzând și parcările de reședință

Anexa nr. 6 - Căile de circulație pe care execută activitățile de spălat, stropit și răzuit rigola, incluzând și parcările de reședință

Anexa nr. 7 - ARTERELE CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE DESZĂPEZIRE PENTRU SECTORUL 6

Anexa nr. 8 - Puncte de colectare Asociații locatari

Anexa nr. 9 - Puncte de colectare stradala

SECȚIUNEA O DATE GENERALE

Capitolul 1 Datele titularului

Autoritatea Contractantă:

Primăria Sectorului 6 al Municipiului București

Adresa:

Calea Plevnei 147-149, Sector 6, București

Contact:

Tel: 037 620 4319, Fax: 037 620 4446, E-mail: prim@primarie6.ro

Capitolul 2 Obiectul Caietului de sarcini

Art.l. Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubrizare (inclusiv componenta de deszăpezire), stabilind nivelurile de calitate, indicatorii de performanță, cerințele tehnice și organizatorice minimale necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

Art.2. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului public de salubrizare, prin delegare de gestiune.

Art.3. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activităților serviciului public de salubrizare în Sectorul 6 al Municipiului București, detaliate în Capitolul 3 al prezentului document, și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază care trebuie respectate de fiecare operator economic interesat de procedura de delegare.

Art.4. (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

 • (2) Specificațiile tehnice se refera, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și .reglementările in vigoare, în legătură cu desfășurarea serviciului de salubrizare.

 • (3)  Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activitațiilor listate în Capitolul 3 al prezentului document și care sunt în vigoare.

Art.5. Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul serviciului de salubrizare, parte din documentația de delegare a serviciului de salubrizare a Sectorului 6 a Muicipiului București.

Capitolul 3 Activități specifice care vor face obiectul contractului de delegare

Art.6. Activitățile serviciului de salubrizare, care fac obiectul delegării, conform prevederilor Legii 101/ 2006 privind serviciul de salubrizare a localităților (republicata), cu modificările si completările ulterioare, art. 2, alin. (3), sunt:

 • (1)  Activitatea de salubrizare stradală:

 • a)  Maturatul manual și mecanizat, întreținerea curățeniei, spălatul, stropirea și răzuirea rigolelor cailor publice;

 • b) Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare:

 • c)  Colectarea, transportul, sortarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor stradale, cât și a celor rezultate din depozitări necontrolate și din activități de reamenajare și reabilitare interioară a locuințelor/apartamentelor.

 • (2)  Activitatea de iarna:

 • a)  Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice, respectiv:

Curățarea manuală a zăpezii;

S Curățatul, încărcatul mecanizat și pluguitul;

J Deszăpezirea manuală și mecanizată;

împrăștierea materialului antiderapant;

J Combaterea poleiului;

J Curățarea rigolelor gurilor de scurgere prin curățarea manuală a zăpezii;

S Încărcare și transport zăpadă și gheață.

 • b)  Menținerea în funcțiune a carosabilului și trotuarelor prin combaterea poleiului și a înghețului;

 • (3)  Activitatea de salubrizare menajeră cuprinde cel puțin următoarele activități și operații specifice:

 • a)  Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activitățile comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxurilor de deșeuri de echipamente electrice și electrotehnice, baterii și acumulatori;

 • b)  Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară acestora;

 • c)  Sortarea deșeurilor colectate în amestec, după caz;

 • d)  Valorificarea deșeurilor.

Art.7. Activitățile viitorului serviciu de salubrizare enumerate mai sus, vor fi prestate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si a tuturor prevederilor legale in vigoare.

Art.8. Categoriile de deșeuri care fac obiectul contractului de delegare sunt:

Biodeșeuri

înseamnă deșeurile biodegradabile provenite din grădini și parcuri, deșeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, restaurantelor, firmelor de catering ori din magazine de vânzare cu amănuntul și deșeuri similare provenite din unitățile de prelucrare a produselor alimentare (Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1)

Deșeu

înseamnă orice substanță sau obiect pe care deținătorul îl aruncă ori are intenția sau obligația să îl arunce (Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1)

Deșeuri Alimentare

Se referă la orice produs alimentar, și părțile necomestibile ale acestora, scoase din lanțul de aprovizionare cu alimente în vederea valorificării sau eliminării (inclusiv compostarea, digestia anaerobă, producția de bio-energie, co-generare, incinerare, eliminare în sistemul de canalizare, depozitate sau aruncate pe mare)

Deșeuri biodegradabile

Sunt deșeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deșeurile alimentare ori de grădină, hârtia și cartonul (HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1)

Deșeuri inerte

Sunt deșeuri care nu suferă nici o transformare semnificativă fizică, chimică sau biologică, nu se dizolvă, nu ard ori nu reacționează în nici un fel fizic sau chimic, nu sunt biodegradabile și nu afectează materialele cu care vin în contact într-un mod care să poată duce la poluarea mediului ori să dăuneze sănătății omului. Levigabilitatea totală și conținutul de poluanți al deșeurilor, precum și ecotoxicitatea levigatului trebuie să fie nesemnificative și, în special, să nu pericliteze calitatea apei de suprafață și/sau subterane (HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și

Deșeuri medicale

Sunt deșeuri rezultate din activitățile de prevenire, diagnostic și tratatament desfășurate în unitățile sanitare (PNGD)

Deșeuri menajere

Sunt deșeuri provenite din gospodării/locuințe, inclusiv fracțiile colectate separat, și care fac parte din categoriile 15.01 și 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare (Ordinul Președintelui ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, art.4)

Deșeuri municipale

Sunt deșeuri menajere și alte deșeuri, care, prin natură sau compoziție, sunt similare cu deșeurile menajere (HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1)

Conform Decizia 2011/753/UE de stabilire a normelor și a metodelor de calcul pentru verificarea respectării obiectivelor fixate la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului, deșeurile municipale înseamnă deșeuri menajere și similare

Sunt deșeurile cuprinse în capitolul 20 din Lista europeană a deșeurilor

Deșeuri periculoase

înseamnă orice deșeuri care prezintă una sau mai multe din proprietățile periculoase prevăzute în anexa nr. 4 la legea 211/2011 (republicata) privind regimul deșeurilor (Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1)

Deșeu reciclabil

înseamnă orice deșeu care poate constitui materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri (OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, art.2)

Deșeuri reziduale

înseamnă deșeuri în amestec de la gospodării și din deșeurile similare cu excepția fracțiilor colectate separat (PNGD)

Deșeuri similare

înseamnă deșeuri care din punctul de vedere al naturii și al compoziției sunt comparabile deșeurilor menajere, exclusiv deșeurile din industrie și deșeurile din agricultură și activități forestiere (Decizia 2011/753/UE de stabilire a normelor și a metodelor de calcul pentru verificarea respectării obiectivelor fixate la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului)

Deșeuri de ambalaje

înseamnă orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu, exclusiv deșeurile de producție, din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1).

Deșeuri de ambalaje municipale

înseamnă deșeurile de ambalaje provenite din deșeurile municipale (deșeuri menajere, similare și deșeurile din serviciile publice), cu excepția deșeurilor de ambalaje provenite din activități comerciale și industriale

Deșeuri de azbest

înseamnă orice substanța sau obiect cu conținut de azbest care este considerat deșeu în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1 (HG nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea și controlul poluării mediului cu azbest, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1)

Deșeu de baterie sau acumulator

înseamnă orice baterie sau acumulator care constituie deșeu potrivit prevederilor pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare (HG nr. 1.132/ 2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și ol deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, art.3)

Deșeuri de echipamente electrice și electronice

Sunt echipamentele electrice și electronice care constituie deșeuri în sensul pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, inclusiv componentele, subansamblele și produsele consumabile care fac parte integrantă din produs în momentul în care acesta devine deșeu. (OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, Anexa nr. 5)

Deșeuri din construcții și desființări

înseamnă deșeurile corespunzătoare codurilor de deșeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE, exclusiv deșeurile periculoase și materialele geologice naturale în conformitate cu definiția categoriei 17 05 04 (Legea nr. 211/2011

privind regimul deșeurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1)

Deșeurile din construcții provenite de la populație

Sunt deșeuri solide generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor proprietate individuală (Ordinul Președintelui ANRSC nr. 82 /2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, art.4)

Deșeuri voluminoase

Deșeuri solide de diferite proveniențe care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare, ci necesită o tratare diferențiată față de acestea, din punct de vedere al preluării și transportului (Ordinul 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare)

Deșeuri stradale

Deșeuri specifice căilor de circulație publică, provenite din activitatea cotidiană a populației, de la spațiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosferă (Ordinul 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare)

Deșeuri    de    origine

animală

Subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale (Ordinul 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare)

Deșeuri de producție

Deșeuri rezultate din activități industriale, ce fac parte din categoriile 03-14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare (Ordinul 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare)

Deșeu cu regim special

Deșeu ale cărui manipulare, colectare, transport și depozitare se supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătății oamenilor, bunurilor și asupra mediului înconjurător (Ordinul 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare)

Capitolul 4 Durata de derulare a contractului

Art.9. Durata serviciilor prestate in cadrul contractului de delegare a serviciului de salubrizare este de 8 ani (96 luni). Prestarea serviciilor de salubrizare va începe in prima zi a semestrului următor, după semnarea contractului de delegare de către parti. Astfel, in funcție de data semnării contractului de delegare durata de valabilitate a acestuia poate fî mai mare decât durata de prestare efectiva a serviciului de salubrizare (8 ani).

SECȚIUNEA 1 CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE

Capitolul 1 Considerente generale

Art. 10. Operatorii serviciului de salubrizare vor asigura:

 • (1)    respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor:

 • (2)    exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • (3)    respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în Anexa nr. 2 a Caietului de sarcini a serviciului de salubrizare;

 • (4)    furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • (5)    elaborarea si transmiterea către administrația publica locala de raportări trimestriale privind cantitatile de deșeuri de ambalaje preluate prin achiziție de la populație de la locul de generare a acestora;

 • (6)    elaborarea si transmiterea către administrația publica locala de raportări lunare privind cantitatile de deșeuri colectate, pe categorii de activitati prestate;

 • (7)    respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

 • (8)    prestarea serviciului de salubrizare tuturor utilizatorilor din Sectorul 6 al Municipiului București, in conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii, colectarea întregii cantități de deșeuri municipale (menajere și similare) și lăsarea în stare de curățenie a spațiului destinat depozitării recipientelor de precolectare;

 • (9)   aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • (10)   dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a colectării separate în cantități suficiente, etanșe și adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;

 • (11)   înlocuirea mijloacelor de colectare care prezintă defecțiuni sau neetanșeități;

 • (12)   elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

 • (13)   realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • (14)   evidența orelor de funcționare a utilajelor;

 • (15)   ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea situației periodic, autorităților competente, conform reglementărilor in vigoare și a cerințelor contractuale;

 • (16)   asigurarea personalului necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

 • (17)  conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • (18)   o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contractul de delegare si conform cu Strategia de dezvoltare si funcționare pe termen mediu si lung a serviciului public de salubrizare in Municipiul București aprobata prin Hotararea Consilliului General al Municipiului București nr. 82/2015, completată prin Il.C.G.M.B. nr. 501/31.10.2017 privind completarea Anexei la H.C.G.M.B. nr. 82/28.04.2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu, și lung a serviciului public de salubrizare in Municipiul București.

Art. 11. Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului.

Capitolul 2 Autorizații și licențe

Art. 12. Operatorul si/sau membrii consorțiului vor obține și menține valabile pe toata perioada de execuție a Serviciilor:

 • (1)  Licența pentru prestarea serviciilor de transport și colectare a deșeurilor, emisa de Autoritatea Naționala pentru Reglementare în Servicii Publice.

 • (2)  Orice permis, licența sau autorizație inclusiv autorizația de funcționare și autorizația de mediu, licența de operare, autorizație pentru preluarea responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deșeurilor din ambalaje, care sunt obligatorii conform legii.

Capitolul 3 Personal și instructaj

Art. 13. Operatorul va deține o listă cu toate resursele umane angajate în scopul prestării serviciului de salubrizare, conform organigramei proprii stabilita de operator pentru prestarea acestui serviciu. Lista va cuprinde numele tuturor angajaților și categoria lor de muncă. Calificările profesionale și experiența specifica trebuie precizate în cazul personalului de conducere.

Art.14. Personalul de conducere cheie, care trebuie sa faca parte in mod obligatoriu din echipa de implementarea a acestui contract de prestări servicii este: manager de contract, manager servicii de colectare, manger servicii curățenie și desăpezire, responsabil tehnic, responsabil mediu, responsabil securitatea și sănătatea muncii.

Art. 15. Cerințele minime obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească personalul cheie sunt precizate în fișa de date a procedurii.

Art. 16. Operatorul își va angaja propriul personal și va fi responsabil de comportamentul acestuia pe timpul desfășurării activității. Toți conducătorii auto și ceilalți angajați trebuie să dețină calificări relevante și vor fi instruiri. în mod corespunzător (inclusiv cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a utiljalelor si echipamentelor specifice activitatii prestate) și calificați pentru sarcinile lor, astfel încât echipamentele, instalațiile, mașinile și vehiculele utilizate să fie exploatate și întreținute în conformitate cu cerințele contractuale.

Art. 17. Operatorul trebuie să poată, în orice moment, înlocui angajații în caz de concediu, boală sau alte indisponibilități.

Art. 18. Operatorul va face cunoscut delegatarului persoana din conducere desemnată să gestioneze și supravegheze prestarea activității în numele său. In absența, din orice motiv, a persoanei din conducere, trebuie nominalizat înlocuitorul.

Art. 19. Persoana cu responsabilități de conducere trebuie să fie autorizată să negocieze și să încheie acorduri cu delegatarul cu privire la executarea de lucrări și servicii.

Art.20. Periodic, operatorul va efectua, conform prevederilor legale în vigoare, instructaje pentru ca personalul sa fie permanent la curent cu aspecte operaționale, de sănătate și securitate în muncă și de protecția mediului.

Art.21. Operatorului și angajaților săi nu li se permite să vândă sau să schimbe traseul deșeurilor, fără permisiunea delegatarului,

Art.22. In timpul executării serviciilor, personalului operatorului nu îi este permis sa ceară sau să primească vreo formă de compensație sau gratificați! din partea cetățenilor sau a altor producători de deșeuri în scopul extinderii sau îmbunătățirii calității serviciului.

Capitolul 4 Identitatea firmei și identificarea personalului

Art.23. Operatorul va funcționa sub numele propriei firme sau a liderului asocierii, după caz, marcând tot echipamentul, vehiculele, publicațiile cu același logo sau slogan, conform conceptului de identitate vizuala agreat in prealabil cu Primăria Sectorului 6. Personalul operațional va purta echipament de lucru inscripționat cu denumirea Operatorului în timpul orelor de program.

Art.24. Operatorul va furniza personalului legitimații de identificare care sa conțină numele, fotografia și numărul de identificare și va impune personalului sa poarte aceste legitimații în timpul programului de lucru.

Capitolul 5 Echipament de protecție și de siguranță

Art.25. Operatorul este responsabil de asigurarea echipamentului de protecție și siguranță și de desfășurarea tuturor operațiunilor și activităților în conformitate cu prevederile legale și normele privind sănatatea și securitatea în muncă.

Art.26. Prevenirea incendiilor și măsurile de protecție vor fi asigurate și menținute conform prevederilor legale în vigoare.

Capitolul 6 Sistemul de management integrat

Art.27. Operatorul va implementa și menține un sistem de management integrat calitate - mediu - sănătate și securitate ocupațională, conform cerințelor standardelor ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001 sau echivalent și se va asigura că toate serviciile sunt furnizate în condițiile respectării standardelor de calitate, mediu și sănătate ocupațională,

Art.28. Fiecare sistem de management va acoperi în mod obligatoriu toate activitățile desfășurate de operator.

Art.29. Operatorul trebuie să pună la dispoziția Delegatarului, la cerere, în conformitate cu oferta sa, Manualul/M anualele curpinzând toate formularele, procedurile, instrucțiunile de lucru aferente sistemului.

Art.30. Operatorul va avea în vedere la proiectarea sistemelor de management cerințele delegatarului privind raportarea.

Capitolul 7 Comunicarea

Art.31. Comunicarea cu Delegatarul

 • (1)  Operatorul va informa Delegatarul cu privire la orice problemă ce afectează prestarea serviciului. Asemenea probleme vor fi prezentate în scris, împreună cu propunerile de rezolvare a situației.

 • (2)   Operatorul are obligația să răspundă la sesizările scrise, primite din partea Autorității Contractante, în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora.

 • (3)   In cadrul raportului lunar, Operatorul are obligația să informeze Delegatarul cu privire la numărul cererilor sau reclamațiilor privind prestarea serviciului și asupra modului de rezolvare a acestora.

 • (4)  Operatorul va elabora rapoarte de activitate lunare către Delegatar, pe baza unui format de raportare agreat in prealabil cu acesta, in care va menționa cel puțin următoarele informații: cantitati de deșeuri colectate pentru Plecare categorie de beneficiar/ activitate in parte, numărul sesizărilor primite si modalitatea de soluționare a acestora, riscuri identificare in derularea activitatii si masuri propuse pentru diminuarea impactului acestora asupra serviciului prestat, procentul de îndeplinire a indicatorilor de performanta etc.

 • (5)   Operatorul are obligația să țină evidența gestiunii Deșeurilor și să raporteze periodic către Delegatar, și oricăror alte Autorități Competente, după caz, conform reglementărilor în vigoare.

 • (6)   'Toate bazele de date și tabelele centralizatoare trebuie păstrate în format electronic și actualizate periodic. Copii în format electronic trebuie furnizate către Delegatar la cerere.

 • (7)   Operatorul va ține și va păstra în buna stare toate înregistrările rezultatelor, evenimentelor și incidentelor, în detaliu, care au legătură sau sunt necesare a fi colectate pentru Indicatorii de Performanță. Acesta are astfel o obligație de a arhiva informațiile cu detalii pe o perioada de 8 ani de la data finalizării prestațiilor care fac obiectul acestui caiet de sarcini.

Art.32. Comunicarea cu utilizatorii serviciului se va realiza permanent atat printr-un serviciu de dispecerat disponibil 24/ 24, 7 zile pe saptamana, cat si prin intermediul campaniei de comunicare care va fi implementata in cadrul contractului, după cum urmeaza:

 • (1)  Prin campania de informare publica Delegatarul va informa populația asupra posibilității adresării oricărei solicitări oficiale privind Serviciile prestate Delegatarului. Clientul poate adresa solicitarea către autoritatea administrației publice locale competenta, care apoi va retrimite solicitarea Delegatarului spre a fi luata în considerare.

 • (2)  De asemenea, reclamatiile pot fi adresate direct Operatorului. în acest scop, operatorul va asigura un dispecerat cu program de funcționare 24/24 pentru preluarea tuturor sesizărilor, și de asemenea un număr de telefon Tel Verde. Numărul de telefon folosit în acest scop trebuie menționat pe toate echipamentele utilizate la prestarea serviciului.

 • (3)  Operatorul tebuie să înregistreze toate reclamațiile și sesizările, care îi sunt adresate, într-un registru și să ia masurile de rezolvare ce se impun. în registru se vor consemna numele, prenumele persoanei/societății care a reclamat, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului.

 • (4) Operatorul are obligația să răspundă la sesizările scrise în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora. Operatorul va raporta lunar Delegatarului numărul de sesizări formulate precum si gradul de soluționare a acestora.

Capitolul 8 Controlul și monitorizarea de mediu

Art.33. Operatorul va monitoriza și respecta cerințele privind respectarea condițiilor de protecție a mediului stabilite prin autorizații și orice altă cerință suplimentară impusă de o autoritate competentă privind exploatarea in regim normal a obiectivelor.

Capitolul 9 Monitorizarea activității de către Delegatar

Art.34. Delegatarul va monitoriza activitatea operatorului si o va lua in considerare la certificarea plăților către operator după cum este descris in condițiile contractuale.

Art.35. Operatorul va coopera pe deplin cu Delegatarul pentru a monitoriza și controla serviciile și va permite permanent delegatarului să inspecteze toate înregistrările și documentele păstrate privind serviciile, și să inspecteze Bazele de lucru inclusiv echipamentele și vehiculele.

Art.36. Monitorizarea prestării activităților serviciului de salubrizare se va realiza de către inspectorii Delegatarului prin controale planificate, inopinate sau în urma sesizărilor privind situația din teren și luând măsurile legale, atunci când este cazul, atât față de Operator cât și fața de utilizatorii serviciilor.

Capitolul 10 Securitatea Bazelor de lucru.

Art.37. Intrarea în Bazele de lucru gestionate de Operator va fi controlată și limitată de către acesta la persoanele autorizate să intre în incintă pentru motive asociate cu operarea, întreținerea, controlul și monitorizarea activităților. Alte persoane vor fi admise cu acceptul operatorului.

Art.38. Orice incident neobișnuit, privind securitatea va fi notificat autoritatilor competente de ordine publică și va fi înregistrat în baza de date a operatorului. Operatorul va raporta autorității contractante orice incident semnificativ legat de pătrunderi, stricăciuni sau pierderi. Operatorul și Delegatarul vor examina periodic orice astfel de incident semnificativ și vor evalua caracterul adecvat, al masurilor de securitate luate pentru evitarea apariției unor evenimente asemanatoare pe viitor.

Art.39. Operatorul va pregăti si implementa un plan de intervenții, in caz de evenimente neprevăzute și iși va instrui personalul referitor la conținutul acestui plan, pentru a fi pregătit în cazul urgențelor cum ar fi incendii, fum și scurgeri de materiale periculoase.

Art. 40 Elaborarea bazei de date se va face cu respectarea prevederilor legale in vigoare in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, asa cum sunt acestea definite in cadrul Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulamentul General privind Protecția Datelor).

SECȚIUNEA 2 COLECTAREA ȘI TRANSPORTUL DEȘEURILOR

Capitolul 1 Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale

Al t.41. Operatorul are permisiunea exclusiva de a desfășura activitățile de colectare și transport al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, în condițiile legii, în Sectorul 6 al M u n i c i p iului București.

Art.42. Numărul mediu anual de locuitori din aria de operare este număr de 387.785 locuitori, inclusiv cei cu reședința stabilită în acest sector, din care aproximativ 33.150 locuitori cu gospodării individuale și 312.512 în asociații de locatari/ proprietari (constituiti in aproximativ 2.200 asociații de proprietari).

Art.43. Prestarea activității de colectare și transport a deșeurilor municipale se va executa astfel încât să se realizeze:

 • (1)  continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • (2)  corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele utilizatorului;

 • (3)  controlul calității serviciului prestat;

 • (4)  respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • (5)  ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • (6)  respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale în condițiile legii;

 • (7)  prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • (8)  asigurarea capacității de transport a deșeurilor, pentru prestarea serviciului la toți utilizatorii din aria administrativ-teritorială a Sectorului 6 a Municipiului București;

 • (9)  reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării unui serviciu de calitate;

 • (10) îndeplinirea indicatorilor de performanță, specificați în Regulamentul serviciului de salubrizare, anexă la Contract;

(1 1 )asigu.rarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

1.1 Colectarea separată și gestionarea deșeurilor menajere

Alt.44. Prin, deșeuri menajere se înțelege deșeurile generate de populație (utilizatorii casnici) în urma activităților desfășurate în gospodăriile proprii.

Art.45. Cantitatea medie anuală estimată de deșeuri menajere care urmează a fi colectată de pe teritoriul Sectorului 6 al Municipiului București, este de circa 74.804,90 tone/an1.

Valoarea medie a evoluției anuale a populației este de -0,51% la nivelul municipiului București, trend aplicat in perpetuitate si la nivelul populației Sectorului 6.

Art.46. Modalitatea de indeplinire a indicatorilor de performanta (asa cum sunt aceștia detaliati in cadrul Anexei nr. 2 la prezentul caiet de sarcini) se va calcula prin raportare la cantitatea de deșeuri efectiv colectata, de la toate categoriile de generatori de deșeuri, canitate care urmeaza sa fie exprimata in kilograme.

Art.47. Modalitatea de colectarea a deșeurilor menajere este următoarea:

 • (1)  Colectarea și transportul deșeurilor reziduale

 • a)  în zona blocurilor colectarea se va realiza de la fiecare asociație de proprietari/ locatari în europubele de 240 1 și din puncte de colectare (melci, țarcuri, boxe beton) echipate cu containere de 1.100 I

 • b)  în zona locuințelor individuale (case și vile) colectarea se va realiza individual de la fiecare gospodărie în europubele de 120 I

 • (2)  Colectarea și transportul deșeurilor reciclabile

 • a)   In zona blocurilor:

Colectarea se va realiza în puncte stradale supraterane de colectare echipate cu recipiente de 2.5 m3 ; fiecare punct va fi echipat cu câte 3 recipiente astfel: unul pentru deșeurile de hârtie și carton, unul pentru deșeurile de plastic și metal și unul pentru deșeurile de sticlă. In cazul punctelor de colectare existente de tip melc/ țarc/ boxe beton acestea vor fi echipate cu containere de 1.1 m3, respectiv cu pubele de 240 1. in funcție de spațiul existent pentru 2 din cele 3 fracții, deșeurile de sticlă fiind colectate în punctele stradale supraterane.

 • b)  Zona locuințelor individuale (case și vile) colectarea se va realiza:

Individual, fiecare gospodărie va fi dotată cu câte o pubela de 120 1 pentru deșeurile de plastic, metal, hârtie și carton

In puncte stradale supraterane de colectare echipate cu recipienti de 2,5 m3 pentru deșeurile de sticlă. Aceste puncte sunt comune cu cele care deservesc și zona blocurilor

 • (3)  Colectarea și transportul biodeșeurilor

- Se va realiza numai în zona de case, în sistem din poartă în poartă, în pubele de 60/90 1, în funcție de dimensiunea fiecărei gospodării.

Art.48. Operatorul este responsabil împreună cu. Delegatarul de echiparea si operarea punctelor de colectare stradala existente:

 • (1) 8 puncte de colectare stradala separata pentru DEEE-uri;

 • (2)  12 puncte stradale de colectare selectivă special amenajate unde cetățenii pot duce gunoiul colectat pe fracții.

Alt. 49. In termen de 6 luni de la data semnării contractului de delegare, Operatorul împreună cu Delegatarul va trebui să identifice eventualele condominii care nu sunt organizate în asociații de proprietari/ locatari și să stabilească măsurile necesare pentru asigurarea prestării Ia parametrii stabiliți prin documentația de atribuire a activității de salubrizare.

Art.5O. Echipamentele care trebuie puse la dispoziție de către Operator, pentru colectarea deșeurilor menajere este prezentat în Anexa nr. 4 la prezentul Caiet de sarcini.

Art.51. Frecventele minime pentru colectarea deșeurilor sunt următoarele:

 • (1)  Pentru deșeuri menajere reziduale frecvența de colectare este:

Pentru deșeuri reziduale (în amestec) generate de populație din zona blocurilor - 3 ori/săptămână

Deșeuri reziduale (în amestec) generate de populația din zona locuințelor individuale-- 1 dată/săplămână

 • (2)  Pentru deșeurile reciclabile frecvența de colectare este:

Pentru deșeurile de plastic, metal, hârtie și carton din zona locuințelor individuale -- 1 dată/2 săptămâni

Pentru deșeurile de plastic și metal din zona blocurilor - 2 ori/săptămână atât în cazul punctelor stradale supraterane de colectare cât și în cazul punctelor stradale îngropate de colectare

Pentru deșeurile de hârtie și carton - 1 dată/ săptămână în cazul punctelor stradale supraterane de colectare și de 2 ori/ săptămână în cazul punctelor stradale îngropate de colectare

Pentru deșeurile de sticlă - 1 dată/4 săptămâni în cazul punctelor stradale supraterane de colectare.

 • (3)  Pentru biodeșeuri generate de populația din zona locuințelor individuale frecvența de colectare este 1 dată/'săptămână.

Art.52. Operatorul va avea în permanenta un număr suficient de containere la fiecare punct de colectare pentru a putea prelua cantitatea de deșeuri generata în aria deservita intre doua colectări succesive.

Art.53. Operatorul va schimba tipurile de recipienti de colectare prevazuți în acest document numai cu acordul scris prealabil al Delegatarului.

Art.54. Operatorul se va asigura că:

il) Recipienții de colectare sunt corect manevrați pentru a evita orice deteriorare;

 • (2)  Recipienții de colectare sunt complet goliți în timpul operațiunii de descărcare în autospeciale;

 • (3)  Recipienții de colectare sunt inapoiati la punctele de colectare după descărcarea în autogunoiere sau autospeciale;

 • (4)  Pubelele de 1201/2401 sunt aduse în locul inițial, pe trotuar langa bordura sau langa ga rdu 1 propr i e l a t i 1 o r;

 • (5)  Că verifică starea tehnică a mijloacelor de p.recolectare și le înlocuiește pe cele care prezintă defecțiuni sau neetanșeități în maximum 5 zile lucratoare de la sesizarea făcută de către Delegatar.

Al t.55. Operatorul va transporta deșeurile menajere astfel:

 • (1) In momentul colectării deșeurile menajere vor fi cântărite cu ajutorul instalațiilor/ echipamentelor aflate in dotarea mașinilor utilizate de Operator. Se va tine astfel evidenta deșeurilor reciclabile colectate in fracții separate si a deșeurilor colectate in amestec;

 • (2)  Deșeurile menajere colectate în amestec vor fi transportate la o instalație de tratare autorizată în vederea stabilizării din punct de vedere biologic a deșeurilor înainte de eliminare, în conformitate cu prevederile legislative;

 • (3)  Deșeurile menajere reciclabile colectate separat vor fi transportate la o stație de sortare autorizată conform prevederilor legale, în vederea reciclării;

 • (4)  Biodeșeurile colectate separat vor fi transportate la o instalație de tratare biologică autorizată conform prevederilor legale, în vederea compostării/tratării anaerobe;

 • (5)  Este interzisă amestecarea deșeurilor reciclabile colectate separat în mașina de colectare;

 • (6)  Operatorului nu i se va permite descărcarea deșeurilor la instalațiile de deșeuri decât după cantarirea fiecărui transport în parte;

 • (7)  Depozitarea neautorizata de deșeuri solide de către Delegat reprezintă o abatere grava de la termenii, acestui Contract, și poate avea ca rezultat imediat încheierea Contractului sau alte penalizări prevăzute de lege.

 • (8)  Traseele de transport al deșeurilor municipale for fi stabilite de operatorul economic selectat, pentru prestarea serviciului de salubrizare pe baza principiului „drumul del mai scurt” si va fi aprobat de Primăria Sectorului 6 al Municipiului București

Art.56. Operatorul nu va avea obligația de a goli recipientele pentru deșeuri în următoarele cazuri:

 • (1)  Dacă recipientele care aparțin clienților/utilizatorilor individuali nu sunt amplasate în afara proprietății acestora, pe domeniu public, la ora și data stabilită pentru colectare.

 • (2)  Dacă proprietarii sau reprezentanții acestora și-au neglijat responsabilitatea de a curăța de zăpadă aleile și șoseaua/ trotuarul din fața recipientului (în timpul iernii), cauzând un inconvenient serios pentru personalul Operatorului.

Art.57. Spălarea recipienților:

 • (1) Operatorul va asigura spalarea tuturor recipienților de colectare amplasați în punctele stradale de colectare de pe domeniul public cel puțin de doua ori pe an calendaristic la un interval de minimum 6 luni, dar nu mai devreme de 6 luni de la dala de începere a serviciilor.

(21 Operatorul va asigura spălarea recipienților cu utilaje specializate mobile. în această situație Operatorul va asigura dotarea, în cadrul Contractului, un număr de utilaje specializate suficient de mare pentru asigurarea spălării fiecărui recipient de două ori pe an.

(3) în. perioada de mobilizare, Operatorul va pune la dispoziția Delegatarului Programul de execuție al spălării aferent primului an calendaristic de execuție al Contractului.

Art.58. Programul de lucru;

 • (1)  Colectarea se va face de luni până duminica inclusiv și cu ocazia sărbătorilor legale.

 • (2)  Colectarea nu se va face în intervalele orare 6:30 -- 8:30 și 1.5:30 - 18:30 pe bulevardele și pe arterele cu trafic STB, pentru a nu se suprapune cu vârfurile de trafic rutier.

 • (3) Pe timpul nopții, cel puțin 30% din programul de colectare a deșeurilor menajere se va efectua în intervalul orar 22:00 - 6:00.

Art.59. Operatorul trebuie să asigure mijloacele de transport/echipamentele necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri menajere, având în vedere cantitățile de deșeuri și frecvența de colectare ceruta, și în conformitate cu cerințele din Anexa nr. 4. Mijloacele de transport/echipamentele necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri menajere vor fi dotate cu cantare si sisteme de urmărire prin GPS.

Art. 60. La nivelul Sectorului 6 al Municipiului București va fi implementat programul „taxa 0”, asa cum este detaliat in cadrul Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 cu nr._________!______________2019, parte din

documentația de concesionarea a serviciului de salubrizare. Acest program pune în aplicare principiul 'plătește pentru cât arunci” intrudus în legislația națională prin Ordonanța de urgență nr. 74/2018pentru, modificarea și completarea Legii nr. 2l1/20.11 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005privind Fondul pentru mediu.

1.2 Colectarea separată și gestionarea deșeurilor similare

Art.61. Prin deșeuri similare se înțelege deșeurile care din punctul de vedere al naturii și al compoziției sunt comparabile cu deșeurile menajere, generate din comerț, industrie și instituții (ex. deșeuri generate în urma activităților de birou, deșeurile generate în unități de învățământ etc.), cu excepția deșeurilor din producție, din agricultură și din

Art. 62. Modalitatea de îndeplinire a indicatorilor de performanta (asa cum sunt aceștia detaliati in cadrul Anexei nr. 2 la prezentul caiet de sarcini) se va calcula prin raportare la cantitatea de deșeuri efectiv colectata, de la toate categoriile de generatori de deșeuri, cantitate care urmeaza sa fie exprimata in kilograme.

Art.63. Lista Operatorilor economici și a instituțiilor publice din aria Sectorului 6 a Municipiului București va fi pusa la dispoziția operatorului economic declarat câștigător. Lista poate prezenta modificări în funcție de situația din teren de la momentul prestării serviciului. La solicitarea Operatorului, Autoritatea contractantă va pune la dispoziția acestuia lista actualizată a operatorilor economici și a instituțiilor publice la începutul fiecărui an calendaristic.

Art.64. Operatorul va asigura colectarea separată a următoarelor fracții din deșeurile similare generate de instituții și agenții economici:

Deșeuri din plastic și metal

Deșeuri din hârtie și carton;

Deșeuri din sticlă;

Biodeșeuri (de la operatorii din industria HoReCa și alimente expirate);

Deșeuri reziduale (în amestec).

Art.65. Instituțiile și agenții economici vor folosi recipientele pe care Operatorul îi va pune la dispoziție conform prevederilor legale în vigoare sau recipiente proprii adaptate sistemului de încărcare a Operatorului. Toate recipientele utilizate vor fi inscripționate cu elementele de identitate vizuala specifice.

Alt.66. Frecvența de colectare a deșeurilor similare nesortate (reziduale) precum și a biodeșeurilor de la operatorii economici și instituțiile publice va fi corelată cu cantitatea generată, dar nu mai puțin de 1 dată/ săptămână și zilnic de la unitățile de alimentație publică.

Ari.67. Frecvența de colectare a deșeurilor similare reciclabile colectate separat de la operatorii economici și instituțiile publice va fi corelată cu cantitatea generata, dar nu mai puțin de 1 dată/ săptămână în cazul deșeurilor de hârtie, canion, plastic și metal și nu mai puțin de 1 data/ 2 săptămâni în cazul deșeurilor de sticlă.

Art.68. Operatorul va transporta deșeurile menajere astfel:

 • (1)   In momentul colectării deșeurile menajere vor fi cântărite cu ajutorul instalațiilor/ echipamentelor aflate in dotarea mașinilor utilizate de Operator. Se va tine astfel evidenta deșeurilor reciclabile colectate in fracții separate si a deșeurilor colectate in amestec.

 • (2)   Deșeurile menajere colectate în amestec vor fi trasportate la o instalație de tratare autorizată în. vederea stabilizării din punct de vedere biologic a deșeurilor înainte de eliminare, în conformitate cu prevederile legislative

 • (3)   Deșeurile menajere reciclabile colectate separat vor fi transportate la o stație de sortare autorizată conform prevederilor legale, în vederea reciclării

 • (4)   Biodeșeurile colectate separat vor fi transportate la o instalație de tratare biologică autorizată conform prevederilor legale, în vederea compostării/tratării anaerobe

 • (5)   Colectarea și transportul deșeurilor vor fi efectuate folosind autogunoiere în cazul deșeurilor reziduale și autogunoiere special destinate în. cazul deșeurilor reciclabile.

 • (6)   Este interzisă amestecarea deșeurilor reciclabile colectare separat în mașina de colectare.

Art.69. Operatorul trebuie să asigure mijloacele de transport necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri similare, având în vedere cantitățile de deșeuri și frecvența de colectare cerută, și luând în considerare și cerințele din Anexa nr. 4. Mijloacele de transport/echipamentele necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri menajere vor fi dotate cu cantare si sisteme de urmărire prin GPS.

1.3 Colectarea separată și transportul deșeurilor periculoase menajere, cu excepția celor cu regim special

Art.70. Operatorul are obligația de a colecta, transporta si stoca temporar in vederea eliminării deșeurile periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, în condițiile legii.

Art.71. Colectarea deșeurilor menajere periculoase se realizează cu mașini specializate pentru colectarea si transportul deșeurilor periculoase.

Ari.72. Deșeurile menajere periculoase se vor colecta in 15 puncte mobile prestabilite, organizate cu prilejul staționării mijlocului de transport specializat. Mașina va staționa cel puțin o zi lucrătoare in fiecare punct, intr-una din zilele de sambată sau duminică astfel încât să asigure participarea la acest sistem a unui număr cât mai mare de locuitori.

Art.73. Operatorul împreună cu Delegatarul, pe parcursul perioadei de mobilizare, va identifica amplasamentele punctelor mobile în zone dens circulate și cu vizibilitate astfel încât să asigure accesul cât mai facil a unui număr cât. mai mare de locuitori (de. exemplu în zona piețelor, zone comerciale).

Art.74. Colectarea deșeurilor periculoase menajere se va realiza prin organizarea a minim 4 campanii anuale (trimestrial), după un program stabilit la inceputul fiecărui an.

Art.75. Operatorul are obligația de a include in campania de comunicare derulata anual in cadrul contractului cel puțin următoarele informații:

 • (1)  Atât programul, de colectare, cât și punctele de staționare a mașinii vor fi comunicate cetățenilor cu cel puțin o săptămână înaintea derulării fiecărei campanii de colectare.

 • (2)  Informarea se va realiza cel puțin prin distribuirea de pliante informative fiecărui cetățean sau afișe postate la fiecare asociație de locatari/gospodării individuale.

 • (3) Atât pliantele cât și afișele vor conține informații privind programul, locul și tipurile de deșeuri acceptate.

Art.76. Deșeurile periculoase menajere colectate vor fi transportate și stocate temporar la Baza de lucru operațională, în spații special amenajate în acest sens, în vederea eliminării în instalații autorizate. Colectarea, transportul, precum și stocarea deșeurilor periculoase menajere se realizează în condițiile legii.

Art.77. Operatorul trebuie să asigure mijloacele de transport necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri, periculoase din deșeurile menajere, având în vedere cantitățile de deșeuri și frecvența de colectare cerută, conform cerințelor din Anexa nr. 4. Mijloacele de transport/echipamentele necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități, de deșeuri menajere vor fi dotate cu cantare si sisteme de urmărire prin GPS.

1.4 Colectarea separată și gestionarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici

Al t.78. Operatorul, are obligația de a colecta, transporta si stoca temporar in vederea valorificări sau eliminării a deșeurilor voluminoase provenite de la populație în mod. gratuit, iar de la instituții publice și operatori economici contra cost, conform laxelor aprobate prin hotararea de consiliu local.

Art.79. Prin deșeuri voluminoase se înțelege deșeuri solide care, datorită dimensiunilor lor -precum mobilier, covoare, saltele, obiecte mari de folosință îndelungată, altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice - nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare, ci necesită o tratare diferențiată față de acestea, din punct de vedere al preluării și transportului..

Art.80. Deșeurile voluminoase provenite de la deținătorii de deșeuri vor fi colectate lunar de către Operator, conform unui plan aprobat in prealabil de Delcgatar.

Art.81. (1) Colectarea se va realiza în prima zi de sambata a lunii de la fiecare asociație de proprietari/ gospodării individuale. Deșeurile voluminoase vor fi transportate de deținătorul acestora, în cursul zilei de vineri, în ajunul colectării. Dacă acest lucru nu este realizabil, din cauza spațiului limitat, deșeurile vor fi aduse de deținător în alte locuri special stabilite de Delegatar sau direct la mijlocul de transport.

 • (2) Colectarea deșeurilor voluminoase de la poplatie se va face pe baza unui program întocmit de operatorul economic si aprobat de Sectorul 6, cel puțin pe durata unei zile in fiecare luna, conform localiitolor indicate de Delegatar.

Art.82. Colectarea deșeurilor voluminoase se poate face și direct de la deținătorul acestora, în urma solicitării adresate Operatorului, cu specificarea caracteristicilor și cantităților acestora. în această situtație, Operatorul poate să stabilească o altă dată și oră decât cea aprobată ăn cadrul programului de colectare deșeuri voluminoase. în acest caz, colectarea deșeurilor voluminoase se va realiza contra cost.

Art.83. Operatorul are obligația de a include in campania de comunicare derulata anual in cadrul contractului cel puțin următoarele informații:

 • (1)  Programul de colectare va fi comunicat cetățenilor cu cel puțin o săptămână înaintea derulării fiecărei campanii de colectare.

 • (2)  Informarea se va realiza cel puțin prin distribuirea de pliante informative fiecărui cetățean sau afișe postate la fiecare asociație de locatari/gospodării individuale.

 • (3)  Atât pliantele cât și afișele vor conține informații privind programul, locul și tipurile de deșeuri acceptate.

Art.84. Operatorul trebuie să asigure mașinile necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri voluminoase, având în vedere frecvența de colectare solicitată, conform cerințelor din Anexa nr. 4. Mijloacele de transport/echipamentele necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri menajere vor fi dotate cu cantare si sisteme de urmărire prin GPS.

Art.85. Deșeuri le voluminoase sunt colectate și transportate la Baza de lucru operațională, special amenajata in acest sens in vederea stocării temporare.

Art.86. De la Baza de lucru operațională, deșeurile vor fi transferate de către Operator la o instalație de tratare autorizată in vederea valorificării. în cazul in care valorificarea nu este posibilă. Deșeurile voluminoase vor fi transportate la un depozit conform de deșeuri, în vederea eliminării. Operatorul este responsabil cu transportul și asigurarea cost ului tratăr ii/elimi nării.

Capitolul 2 Colectarea și transportul deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări

Art.87. Operatorul are obligația de a desfășura activitățile de colectare si transport a deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări, în condițiile legii.,

Art.88. Prin deșeuri din construcții și demolări se înțeleg deșeurile solide (zidărie, moloz, material lemnos, plasic, metale, etc.), generate din activitățile: de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor; de construcții noi; de demolare sau reconstrucția clădirilor existente si/sau de la alte structuri de construcții.

Art.89. Colectarea deșeurilor din construcții și demolări se va realiza “la cerere”, în urma apelurilor telefonice de la populație.

Ari.90. Colectarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări se face in sacii puși la dispoziție de către Operator, la cererea generatorilor de deșeuri, plata făcându se în baza unui contract de prestări, servicii încheiat cu generatorul. Sacii vor fi puși la dispoziția generatorilor în. baza acestui contract.

Art.91. Sacii vor avea volumul de minim 60 1, vor fi realizați dintr-un material rezistent si vor fi prevăzuți cu mânere. Operatorul va asigura distribuirea de saci inscripționați și colorați in 3 culori, diferite, pentru a asigura colectarea separată a deșeurilor din construcții și demolări.

Al t.92. Cele 3 fracții de deșeuri din construcții și demolări care vor fi. colectate separat, în saci de culori diferite, sunt:

 • (1)  fracție inertă ce va fi tratată în vederea obținerii de agregate minerale secundare (ex. beton, cărămidă, BCA, obiecte sanitare din ceramica, inclusiv faianța si gresie, sticla etc.);

 • (2)  fracția valorificabilă energetic (toate materialele combustibile - ex. parchet, tamplarie din lemn și PVC, linoleum, izolatori electrici și fonici, piese din plastic, țevi de PVC/PE/PP, hârtie, carton, carton asfaltat, ambalaje de la materiale de construcții, inclusiv vopseluri, polistiren etc.);

 • (3)  fracția cu potențial reciclabil (orice obiect care conține metal într-un procent mai mare de 10%, tamplarie metalică, calorifere, robineți, cabluri electrice, piese și părți metalice etc.)

Art.93. La solicitarea utilizatorilor, pentru deșeurile cu volum mare (ex. obiecte sanitare). Operatorul va trebui să pună la dispoziție containere metalice, conform precizărilor din Anexa, nr. 4. Transportul deșeurilor din construcții provenite de la populație se realizează în containerele în care s-a realizat colectarea sau în mijloace de transport prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăștierea acestora în timpul transportului.

Alt.94. Pentru a asigura informarea generatorilor asupra modului de colectare separată a deșeurilor din construcții și demolări, Operatorul va realiza o broșură cu explicații concise care va fi înmânată generatorului de deșeuri, odată cu sacii pentru colectare.

Art.95. Operatorul trebuie să asigure mașinile necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri din construcții și demolări, având în vedere cantitățile de deșeuri estimate, conform cerințelor din Anexa nr. 4.

Ari.96. Operatorul se va asigura că minim 30% din cantitatea de deșeuri din construcții și demolări colectată este tratată în vederea valorificării în instalații autorizate.

Alt.97. Eliminarea deșeurilor de construcții și demolări nepericuloase colectate (fracția nevalorificabilă) se face la un depozit conform de deșeuri, Operatorul fiind responsabil cu transportul și asigurarea costului eliminării.

Capitolul 3 Colectări ocazionale și servicii suplimentare

Art.98. în plus fața de activitățile de colectare la intervale regulate, prezentate anterior, vor exista activități de colectare care depind parțial de anotimpuri și parțial de unele aranjamente speciale. Acestea pot include colectarea deșeurilor de la festivaluri, concerte, târguri, campinguri și alte situații sau locații similare. Operatorul va fi obligat sa colecteze deșeurile generate în astfel de situații și locații la cerere și în urma solicitării din partea De legatarului. Frecvența și regularitatea acestui serviciu nu pot fi estimate, dar se presupune că reprezintă o mică parte a întregului serviciu.

Art.99. Operatorul are obligația de a colecta toate deșeurile abandonate pe domeniul public. în cazul în care producătorul de deșeuri este necunoscut, cheltuielile legate de colectarea acestor deșeuri sunt suportate de Delegatar.

Art. 100. De asemenea, Operatorul are obligația de a colecta toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deșeurilor municipale și de a le preda persoanelor juridice care desfășoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi și/sau anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condițiile legii.

Art. 101. Plata pentru aceste servicii suplimentare nu va fi inclusă în contract, realizându-se suplimentar, folosindu-se prețurile unitare din fundamentarea prețului plătit de Autoritatea Contractanta, aferent colectării și transportului deșeurilor similare.

Capitolul 4 întreținere vehicule și recipiente

Ari. 102. Operatorul trebuie să folosească echipamentele proprii, puse la dispoziție conform angajamentelor din Ofertă, pentru a se asigura că serviciile se realizează într-un mod satisfăcător iar indicatorii de performanță sunt respectați. Acestea vor fi marcate cu logo specific, conform celor agreate au Autoritatea Contractanta.

Art. 103. Operaton.il trebuie să asigure un stoc tampon de recipiente (minim 1%), pentru a putea înlocui în cât mai scurt timp recipientele defecte. Acestea vor fi marcate cu logo specific, conform celor agreate cu Autoritatea Contractanta.

Art. 104. Este responsabilitatea Operatorului să întrețină toate vehiculele și echipamentele folosite pentru prestarea serviciilor în stare bună de funcționare și să asigure repararea acestora în timp util pentru a satisface complet toate cerințele contractuale ale serviciului.

Art. 105. De asemenea, operatorul trebuie să se asigure de etanșietatea benelor, a rezervoarelor de apă/clorură etc. astfel încât sa se împiedice scurgererile de levigat sau alte lichide.

Art. 106. în caz de defecțiune și nefuncționare este responsabilitatea Operatorului de a se asigura imediat că este utilizat un alt vehicul/echipament adecvat și de a înlocui vehiculele/echipamentele cât de și pe repede posibil dar nu mai târziu de finalul următoarei zile de lucru după apariția defecțiunii sau nefuncționării.

Art. 107. Vehiculele folosite pentru colectarea deșeurilor reziduale vor fi spălate zilnic și dezinfectate saptamanal pe dinafara și dinăuntrul benei. Dacă Operatorul trebuie să utilizeze unul, și același vehicul pentru colectarea deșeurilor reziduale și a celor reciclabile, vehiculul trebuie curățat și pe dinăuntru și pe dinafara benei după ce deșeurile reziduale au fost descărcate și înainte de colectarea deșeurilor reciclabile, pentru a nu contamina deșeurile reciclabile.

Art. 108. Operatorul va spăla și curăța toate recipientele utilizate pentru colectarea deșeurilor in amestec (reziduale), conform art. 57.

Art. 109. Operatorul va spăla și curăța toate recipientele utilizate pentru colectarea deșeurilor reciclabile, conform art 57.

Art. 110. De asemenea. Operatorul ca curăța și spăla coșurile de gunoi stradale, cel puțin o dată la 3 luni, cu excepția sezonului rece, atunci când temperaturile coborâte nu permit realizarea acestei operații.

Art.l 1 I. Operatorul va asigura și un echipament mobil de spălare pentru spălarea și curățarea recipientelor. Apa uzată rezultată în urma spălării va fi colectată intr-un rezervor acoperit. Recipientele vor fi spălate pe dinăuntru și pe capace fără a se aduce vreun prejudiciu vreunei părți a recipientului.

Art.l 12. în vederea deversării apelor uzate rezultate, operatorul de salubrizare va încheia un contract cu operatorul care gestionează serviciul apă-canal.

Art.l 13. în cazul în care recipientele trebuie reparate, lucrarea trebuie inițiată imediat ce s-a descoperit acest lucru și niciun recipient nu trebuie lăsat într-o stare de deteriorare mai mult de o zi înainte de a li reparat sau înlocuit.

Art. 114. în cazul în care recipientele sunt furate sau deteriorate fără a mai putea fi reparate, Operatorul este obligat să le înlocuiască cu recipiente de aceeași capacitate și calitate similară, în termen de 24 ore.

Art. 1 15. 'foaie mijloacele de transport/ echipamentele folosite pentru colectarea si transportul deșeurilor vor li dotate cu cantate si sisteme de urmărire prin GPS.

Capitolul 5 Determinări privind compoziția deșeurilor

Art.l 16. Operatorul va realiza determinări privind compoziția deșeurilor menajere, a deșeurilor similare, a deșeurilor provenite din piețe și a deșeurilor stradale.

Art. 117. Determinările vor fi realizate conform standardelor/metodologiilor agreate la nivel european. Vor fi realizate minim două determinări anual - în sezonul cald și sezonul rece.

Art. 118. La începutul fiecărui an, în luna aprilie, Operatorul va furniza Delegatarului un raport privind rezultatele determinărilor privind compoziția deșeurilor derulată în anul precedent. Structura raportului se va aproba în prealabil de către Delegatar, in maxim 6 luni de la data de începere a contractului.

Art. 119. Analizele fizico-chimice ale compoziției deșeurior se vor determina în laboratoare de încercări (interne sau ale unor terțe persoane) acreditate SR ENISO/CEI 17025/2005.

SECȚIUNEA 3 MĂTURATUL, SPĂLATUL, STROPIRE A ȘI ÎNTREȚINEREA CĂILOR PUBLICE

Alt. 120, Operatorul are obligația de a desfășura activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice, în condițiile legii, pe întreg teritoriul Sectorului 6 a Municipiului București. Activitatea de salubrizare stradală se desfășoară în scopul menținerii în permanență a domeniului public în stare de curățenie.

Ari. 121. Această activitate presupune următorul ciclu de operații:

 • (1)  măturatul - manual sau mecanizat - al carosabilului, trotuarelor, piețelor, locurilor de parcare, precum și a suprafețelor anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement etc.;

 • (2)  întreținerea curățeniei;

 • (3)  răzuitul rigolelor;

 • (4)  stropitul carosabilului;

 • (5)  spălatul carosabilului;

 • (6) ingienizarea punctelor de precolectare a deșeurilor menajere;

 • (7)  întreținerea spațiilor verzi adiacente căilor de comunicații, mai puține spațiile verzi aferente parcurilor, locurilor de joacă și cele aferente blocurilor de locuințe.

Ari. 122. Prestarea activității de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice se va executa astfel încât să se realizeze:

 • (1)  continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • (2)  corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele Delegatarului;

 • (3)  controlul calității serviciului prestat;

 • (4)  respectarea instrucțiunilor./procedurilor interne de prestare a activității;

 • (5)  ținerea Ia zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • (6)  respectarea Regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • (7)  prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • (8)  asigurarea capacității de transport al deșeurilor stradale, a mijloacelor pentru spălat și stropit, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

 • (9)  îndeplinirea indicatorilor de performanta a prestării activității, specificați în Regulamentul serviciului de salubrizare;

 • (10) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

Art. 123. Colectarea deșeurilor stradale se va efectua de pe suprafețele domeniului public din Sectorul 6. Natura deșeurilor stradale ce trebuie colectate: deșeurile rezultate din măturarea manuală, din răzuitul la rigolă, golirea coșurilor stradale, deșeuri abandonate

în locuri nepermise, diferite obiecte aruncate pe stradă.

Al t. 124. Deșeurile rezultate din salubrizarea străzilor, trotuarelor și a celorlalte spații, cu ocazia curățeniei de primăvară, de Paște, de zilele sectorului, de Crăciun și de Revelion, sunt considerate deșeuri municipale, colectarea acestora intrând în obligația Operatorului.

Art. 125. întreaga cantitate de deșeuri rezultate în urma operațiilor măturare și întreținere a curățeniei pe căile publice se transportă spre eliminare la un depozit de deșeuri conform.

Art. 126. Domeniul public ce urmează a fi menținut în stare salubră cuprinde suprafața carosabilului și a trotuarelor, piețele publice și. în exteriorul piețelor și bazatelor.

Art. 127. Se vor salubriza toate străzile din anexele caietului de sarcini care cuprind lista străzilor cuprinse în programul de măturat, stropit, întreținere și frecvența acestor operații. Listele prezentate pot suferi modificări/ completări in funcție de evoluția/ modificarea înregistrărilor cadastrale in cadrul Sectorului 6.

Art. 128. Operatorul va elabora modul de execuție în funcție de prioritățile concrete.

Art. 129. Operatorul va anunța Primăria Sectorului 6 asupra tuturor situațiilor care împiedică realizarea operațiilor de măturare, spălare respectiv stropire.

Art. 130. în cazul în care apar străzi noi în Nomenclatorul Stradal acestea vor fi incluse în programul de salubrizare prin acordul scris al părților.

Art. 131. La solicitarea De legatarului, Operatorul va efectua lucrări ocazionale de salubrizare (acțiuni de voluntariat, de educare/conștientizare a populației, desființări de depozite necontrolate de deșeuri), pe bază de comandă fermă, contra cost.

Art. 132. în acest sens Operatorul va organiza echipe speciale care vor acționa pe baza unui program de activitate stabilit de Primăria Sectorului 6.

Art. 133. în cazul efectuării unor lucrări edilitare în/pe carosabil și/sau în/pe trotuare pe o stradă/tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare este obligat să efectueze numai operațiile de salubizare manuală și întreținere, pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare.

Art. 134. In cazul efectuării unor lucrări edilitare în/pe carosabil și/sau în/pe trotuare pe o stradă/tronson de stradă pe care se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare nu va efectua operațiile de salubizare stradală pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. Menținerea stării de salubritate a străzii/tronsonului de stradă cade în sarcina constructorului.

Art. 135. Echipamentele tehnice necesare pentru maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice vor fi asigurate de către Operator, conform cerințelor prezentate în Anexa nr. 4.

Capitolul 1 Măturatul manual

Art. 136. Măturatul manual se efectuează pe carosabil, pe trotuare, în locuri de parcare care aparțin adiministrației publice locale, pe suprafețele locurilor de odihnă sau de agrement, în piețe volante și în hale de desfacere a produselor agroalimentare, tîrguri, pe suprafațele care nu pot fi măturate mecanizat.

Art. 137. Suprafața care trebuie măturată manual este de 3.5 milioane mp cu frecvențe cuprinse între 2 și 7 treceri pe săptămână, după cum urmeaza:

Tipul străzii

Bulevarde

Străzi principale

Străzi secundare

Zone aglomerate

Frecvența

1 trecere/ zi


1 trecere/ zi


1 trecere/ 2-3 zile


2 treceri/ zi


Art.138. Maturatul manual se va executa pe întreaga lățime a trotuarelor, în refugiile stațiilor

mijloacelor de transport în comun. în. parcările de reședință și a celor de pe aliniamentele stradale și pe o lățime de cca. 2 m de la fiecare rigolă laterală către axul sensului de mers pe carosabil.

Art. 139. Aaria de execuție a operației include si cvasitotalitatea arterelor secundare, caile de

acces dintre si din spatele blocurilor, parcările de reședința aflate pe domeniul public si locurile de joaca. Aceste suprafețe totalizează aproximativ 900.000 mp. Operația se executa de 2 ori pe saptamana și cuprinde 4 faze:

Maturatul efectiv al suprafețelor cu tainuri din nuiele sau perii;

Descărcarea coșurilor de gunoi stradale

Incarcarea materialelor rezultate in saci din plastic si stocarea lor temporara la marginea cailor de comunicație;

Preluarea sacilor cu mijloace de transport si descărcarea la depozitele de deșeuri.

Operația se executa, de regula in schimbul 111 pe arterele principale si in schimbul 1 pe arterele secundare.

Art. 140. Maturatul manual se va desfășura pe perioada când aceste lucrări pot fi executate (ziua

și noaptea), indiferent de anotimp (atunci când arterele nu sunt supuse activităților de deszăpezire și combatere polei), în funcție de condițiile meteorologice, ziua și noaptea.

Ari. 141. Maturatul manual se desfășoară pe străzile/suprafețele și cu frecvențele de lucru

programate conform Anexa nr. 5.

Art. 142. Maturatul manual constă în maturatul propriu-zis a suprafeței cu. perii din diferite

materiale, cu respectarea prevederilor HCGMB nr. 82/2015, cu modificările si completările ulterioare. în vederea diminuării cantităților de pulberi în suspensie din aer, la efectuarea operației de măturat manual pe arterele de circulație cu trafic STB sau pe arterele de penetrație și legătură, se vor înlocui măturile/periile cu echipamente de aspirație. în primii 3 ani se vor înlocui în procent de 50%, urmând ca în următorii trei ani să fie înlocuite în procent de 100%. Se va accepta folosirea măturilor/periilor numai pentru acele trotuare unde folosirea echipamentelor de aspirație nu e posibilă

Art. 143. Măturarea suprafețelor va fi integral executată pe suprafața de măturat, fără


intermitențe și minimizând răspândirea prafului. în prealabil, dacă temperatura exterioară este superioară limitei de îngheț, suprafețele ce vor fi măturate sunt stropite astfel încât să se evite poluarea cu praf.

Art. 144. Este obligatorie descărcarea tuturor coșurilor stradale de gunoi, de fiecare dată când pe

artera respectivă se efectuează operația de măturat manual.

Art. 145. Colectarea deșeurilor rezultate din activitatea de măturat manual se face în recipiente

acoperite amplasate în condiții salubre, care se vor transporta cu mijloace de transport adecvate. Se interzice stocarea temporară a acestor deșeuri,între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuși pe trotuare, scuaruri, spații verzi ori alte asemenea.

Art. 146. Descărcarea europubelelor și a recipientelor se face de către echipaje specializate, anterior epuizării capacității de stocare, dar cel mai târziu înainte de finalul schimbului de lucru în care a avut loc operațiunea de măturat manual.

Art. 147. Echipajele specializate vor utiliza autogunoiere de min. 6 mc, numărul acestora trebuind să permită deservirea în timp real a tuturor muncitorilor care execută maturatul manual pe durata unui schimb.

Art.148. Descărcarea deșeurilor stocate în autogunoiere se va face la o instalație autorizată de eliminare a deșeurilor.

Art. 149. Activitatea de măturat manual se execută cu evitarea atingerii vehiculelor parcate, sau a altor bunuri publice sau private. Răspunderea pentru orice daună adusă acestora cade în sarcina Operatorului.

Art. 150. In situații deosebite operația de măturat manual poate fi înlocuită cu maturatul mecanizat respectând suprafața, frecvența și tariful specific operațiunii.

Capitolul 2 Măturatul mecanizat

Art. 151. Măturatul mecanizat se realizează cu autospeciale măturătoare, echipate cu perii cilindrice și/sau circulare care acționează pe suprafața străzilor. Pe străzi lățimea pe care se execută operația este de minim 2 m de la rigola.

Art. 152. Operația de măturat, mecanizat se va executa pe suprafața carosabilului a unui un număr de 53 de artere sau tronsoane cu o lungime totala de 63 km. Frecventa uzuala a acestei operații este de 7 ori pe saptamana (se realizează zilnic).

Frecvența

1 trecere/ zi


1 trecere/ zi


1 trecere/ 2-3 zile


Tipul străzii

Bulevarde

Străzi principale

Străzi secundare

1 treceri/ zi


Zone aglomerate

Se va avea în vedere conformarea cu prevederile Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare a Municipiului București ca un nivel minim de 30% din operațiunile de măturat să fie realizate mecanizat în primii 2 ani de execuție a contractului, urmând ca progresiv, până la finalizarea acestuia, procentul de măturat mecanizat să ajungă la 100%.

Art. 153. Pentru evitarea formării prafului, operația de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului/trotuarelor cu apă, doar în situațiile în care praful nu este umectat ca urmare a condițiilor naturale sau dacă, temperatura exterioară în zona măturată nu este mai mică decât cea de îngheț.

Art. 154. Activitatea de măturat mecanizat se desfășoară pe toată perioada anului, cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheț.

Art. 155. Măturatul mecanizat se desfășoară pe străzile și cu frecvențele de lucru programate conform Anexa nr. 5.

Art. 156. In derularea activității se vor utiliza utilaje specializate (autospeciale-măturătoare), conform cerințelor din Anexa nr. 4.

Art. 157. Utilajele pentru execuția maturatului mecanizat al carosabilului trebuie să aibă o zonă activă de măturare de min. 2 metri, să fie dotate cu cel. puțin, o perie cu ax vertical și o perie cu ax orizontal transversal pe direcția de înaintare, să asigure stropirea carosabilului în zona de periere și să asigure aspirarea deșeurilor stradale periate și stocarea într-un buncăr propriu. Se recomandă folosirea unor utilaje de maturat mecanizat care să permită utilizarea periei/periilor cu ax vertical pe ambele părți laterale ale vehiculului.

Art. 158. Utilajele pentru execuția maturatului mecanizat al trotuarelor trebuie să aibă o zonă activă de măturare cu o lățime care să le permită accesul pe trotuare (mai mică de 2 metri), să fie dotate cu două perii cu ax vertical pe ambele părți ale utilajului, să asigure stropirea trotuarului în zona de periere și să asigure aspirarea deșeurilor stradale periate și stocarea într -un buncăr propriu.

Ari. 159. Deșeurile stradale rezultate în turna maturatului mecanic sunt transportate la un depozit autorizat.

Art. 160. Intervalul orar recomandat pentru efectuarea operației de măturat mecanizat va fi între orele 22:00-6:00 pe arterele care au sistem de iluminat public corespunzător.

Art. 161. Operațiunea se execută cu evitarea vehiculelor parcate, sau a altor bunuri publice sau private nedeplasabile. Răspunderea pentru orice daună adusă acestora cade în sarcina Operatorului.

Art. 162. în situații deosebite operația de măturat mecanizat poate fi înlocuită cu maturatul manual respectând suprafața, frecvența și tariful specific operațiunii.

Capitolul 3 Spălarea carosabilului și a trotuarelor

Ari. 163. Spălarea carosabilului, și. a trotuarelor constă în spălatul efectiv al suprafeței străzilor și a trotuarelor cu jet puternic de apă sub presiune, după terminarea operațiunilor de măturat, respecti v curățare a rigolei.

Art. 164. Suprafața pe care Operatorul trebuie să fie pregătit să execute operația de spălare (în decursul unei luni) este de de 8.814.628 mp, cu următoarea frecventa a operațiunilor:

Frecvență spălat

Tipul străzii

2 trecere/săptămână

Bulevarde

1 trecere/ săptămână

Străzi principale

1 trecere/ săptămână

Străzi secundare

1 trecere/săptămână

Zone aglomerate

Art. 165. Pentru a se obține o calitate cat mai bună acestei prestații se vor folosi soluții speciale (detergenți) și utilaje dotate cu perii. Soluțiile speciale utilizate trebuie sa nu degradeze carosabilul, trotuarele și spațiile verzi aferente.

Art. 166. Substanțele utilizate în procesul de spălare vor fi autorizate de către reprezentanții Primăriei Sectorului 6 a Municipiului București.

Art. 167. Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranții stradali sau la autocisternele care nu sunt, prevăzute cu instalațiile adecvate realizării presiunii prevăzută în normative.

Art. 168. Frecvența estimată pentru spălarea carosabilului este prezentată în Anexa nr. 6. Este necesară realizarea unei treceri în vederea spălării carosabilului pe fiecarare sens de circulație în parte. Consumul specific de apă pe 1 mp suprafață spălată este de minim 1 litru.

Art. 169. Apa utilizată pentru realizarea operațiunii de spălare este apă industrială luată din punctele ce vor fi indicate de operatorul rețelei de apă și canalizare SC APA NOVA București SA/apă luată din râul Dâmbovița (numai pe baza avizului sanitar și a avizului de la Administrația Națională Apele Române)/ apă prelevată de la hidranții stradali (numai cu acordul operatorul rețelei de apă și canalizare SC APA NOVA București SA) sau din foraje proprii ale Operatorului.

Art. 170. Spălatul se realizează numai în zilele în care temperatura este de minim 7“C. Intervalul orar recomadat pentru efectuarea operației de spălare este între orele 22:00 - 6:00.

Art. 171. Este interzisă operația de spălare în anotimpul călduros în intervalul orar în care indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități.

Art. 172. Operația de spălare nu se realizează în acele zile în care sunt precipitații cu durata mai mare de două ore.

Art. 173. De asemenea, este interzisă efectuarea operației de spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului.

Art. 174. în vederea planificării activității de spălare Operatorul va lua toate măsurile necesare ca în perioadele călduroase să cunoască valoarea indicelui de confort termic la ora 12 și prognoza pentru următoarele 2 zile de la Administrația Națională de Meteorologie.

Art. 175. Operația de spălare nu se realizează în acele zile în care plouă pe toată perioada zilei.

Art. 176. Recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor se consemnează în rapoartele de lucru zilnice, verificate de Serviciul, salubrizare prin personalul de specialitate. Recepția se va efectua împreună cu un reprezentant al Operatorului care va asigura și mijlocul de transport.

Capitolul 4 Stropitul carosabilului

Art. 177. Stropitul carosabilului constă în dispersarea cu presiune a apei pe suprafața carosabilului, pentru evitarea formării prafului, crearea unui climat favorabil și îmbunătățirea gradului de confort și igienă citadină.

Art. 178. Suprafața zilnică pe care Operatorul trebuie să fie pregătit să execute operația de stropire este de 4.512.242 mp/ zi, cu următoarea frecventa a operațiunilor:

Frecvența stropit

Tipul străzii

6 trecere/24h

Bulevarde

5 trecere/24h

Străzi principale

1 trecere/24h

Străzi secundare

Zone aglomerate

Ari. 179. Este necesară realizarea unei treceri în vederea stropirii pe fiecare sens de circulație în parte. Stropitul se execută pe suprafețe de circulație conform Anexa nr, 6. Consumul specific de apă pe 1 mp suprafață stropită este de minim 0,6 litri.

Art. 180. Lucrările se vor realiza numai cu utilaje specializate ce se vor deplasa cu o viteză de maxim 20 km/h. în timpul operației se va avea în vedere să nu fie afectați pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare ect. din zona în care acționează utilajul.

Art. 181. Apa utilizată pentru realizarea operațiunii de stropire este apa industrială luată din punctele ce vor fi indicate de operatorul rețelei de apă și. canalizare SC APA NOVA București SA/apă luată din râul Dâmbovița (numai pe baza avizului sanitar și a avizului de la Administrația Națională Apele Române)/ apă prelevată de la hidranții stradali (numai cu acordul operatorul rețelei de apă și canalizare SC APA NOVA București SA) sau din forajele proprii ale Operatorului.

Art. 182. Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată de Primăria Sectorului 6 a Municipiului București, în funcție de condițiile meteorologice concrete.

Ari. 183. Operația de stropire nu se realizează în acele zile în care sunt precipitații cu durate mai mari de două ore.

Art. 184. Este interzisă operația de stropire în anotimpul călduros dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități.

Art. 185. în vederea planificării activității de stropire Operatorul va lua toate măsurile necesare ca în perioadele călduroase să cunoască valoarea indicelui de confort termic la ora 12 și prognoza pentru următoarele 2 zile de la Administrația Națională de Meteorologie.

Ari. 186. De asemenea, este interzisă efectuarea operației de stropire în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului.

Art. 187. Recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor se consemnează în rapoartele de lucru zilnice, verificate de Serviciul salubrizare prin personalul de specialitate. Recepția se va efectua împreună cu un reprezentant al Operatorului care va asigura și mijlocul de transport.

Capitolul 5 Răzuitul rigolelor

Art. 188. Răzuitul rigolelor constă în îndepărtarea cu ajutorul lopeților și periilor a noroiului, nisipului, prafului și a deșeurilor aflate pe o porțiune de cca. 75 cm pe carosabil lângă bordură, sau din zonele unde a stagnat apa, strângerea în grămezi, încărcarea grămezilor în saci sau europubele, golirea europubelelor în autospeciale și transportul zilnic la depozitul autorizat.

Ari. 189. Lungimea totală a rigolelor care trebuie curățate este de minim 262.000 ml/ rigolă, rezultând un total de 524.676 ml, operația fiind executata cu urmaloarea frecventa:

Frecvența

Tipul străzii

1 trecere /lună

Bulevarde

1 trecere/3 luni

Străzi principale

1 trecere/6 luni

Străzi secundare

Art. 190. Curățarea rigolelor se va executa pe toată durata anului (cu frecvențele prezentate in Anexa nr, 6), exceptând sezonul rece (când carosabilul este acoperit cu zăpadă sau gheață) și este urmată de operațiuni de măturat mecanic sau manual.

.Art. 191. Răzuitul rigolei se realizează de-a lungul căilor de circulație și cu frecvența prevăzută în Anexa nr. 6.

Art. 192. De asemenea, operația se execută după fiecare ploaie a cărei debit a generat scurgeri torențiale către gurile de captare a apelor pluviale.

Capitolul 6 întreținerea curățeniei

Art. 193. întreținerea curățeniei constă în colectarea, în zone în care au fost salubrizate, prin procedee manuale a deșeurilor de pe suprafețele salubrizate - carosabil și trotuar, golirea coșurilor de gunoi în europubele, încărcarea deșeurilor din europubele în autogunoiere și transportul acestora la depozitul autorizat.

Art. 194. întreținerea curățeniei prin realizarea de operațiuni specifice, cu următoarele frecvente:

Frecvența

1 trecere/zi

3 treceri/zi


Tipul străzii

Bulevarde


Zone aglomerate

Art. 195. întreținerea curățeniei .se execută pe suprafețele prezentate în Anexa nr. 6, cu frecvență prevăzută în anexă și se execută pe toată perioada anului.

Art. 196. Este obligatorie descărcarea tuturor coșurilor stradale de gunoi, de fiecare dată când pe artera respectivă se efectuează operația de întreținere a curățeniei.

Art.197. în perioada de mobilizare, Operatorul îi va prezenta Delegatarului minim 3 modele diferite (din punct de vedere estetic și al modelului de prindere) de coșuri de gunoi stradale, urmând, să treacă la producerea acestora numai după aprobarea primită din partea Delegatarului.

Art. 198. Instalarea acestora se va finaliza în maxim 6 luni de la data începerii efective a contractului. Coșurile montate în stațiile STB trebuie să nu îngreuneze accesul călătorilor la mijloacele de transport în comun. Instalarea coșurilor de gunoi se va face astfel încât să se asigure accesul cât mai facil și cu respectarea cerințelor Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București. Operatorul are obligația de a asigura un număr suficient de coșuri stradale speciale, conform cerințelor din Anexa nr. 4, dotate cu pungi destinate colectării de către cetățeni a dejecțiilor provenite de la animalele de companie.

Capitolul 7 Igienizarea punctelor de precolectare stradale a deșeurilor menajere

Alt. 199. în sectorul 6 sunt in exploatare un număr de cca. 12 de puncte stradale de colectare selectiva a deșeurilor reciclabile si 8 puncte de colectare a DEEE-urilor unde sunt amplasate recipientele pentru colectarea deșeurilor de la asociațiile de locatari/proprietari.

Art.200. Igienizarea acestora se va efectua de doua ori pe an, în perioada 15 martie - 15 noiembrie. Punctele de colectare care vor fi igienizate sunt cele din Anexa nr. 9.

Art.201. Igienizarea va consta în măturarea suprafeței punctului de precolectare și spălarea sa cu jet de apa (doar în cazul punctelor cu scurgere către canalizare), respectiv dezinfectare.

Art.202. Asociațiile de locatari/proprietari vor fi. informate din timp asupra programului de igienizare.

Capitolul 8 întreținerea spațiilor verzi adiacente căilor de comunicații

Art.203. Operatorul va executa cosirea/tunderea ierbii (și acolo unde este necesar și reînsamânțarea) pe spațiile verzi aflate de-a lungul căilor de comunicație, mai puține spațiile verzi aferente parcurilor, locurilor de joacă și cele aferente blocurilor de locuințe. , la limita dintre trotuare și carosabil (platbande și ochiuri), pe scuarurile centrale de pe arterele principale și intersecții.

Al t.204. De asemenea, Operatorul se va îngriji și de stropirea acestor spații.

Art.205. Suprafața totală este de minim 290.000 mp, rezultând un volum anual de lucrări de minim 1.450.000 mp.

/\rt.2O6. Operația de cosire/tundere a ierbii se va executa de 3-5 ori pe an în perioada de primăvară și vară.

Ari.207. Resturile vegetale rezultate vor fi transportate la o stație de compostare autorizată.

SECȚIUNEA 4 CURĂȚIREA ȘI TRANSPORTUL ZĂPEZII DE PE CĂILE PUBLICE ȘI MENȚINEREA ÎN FUNCȚIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU DE ÎNGHEȚ

Art.208. Operatorul are obligația de a desfășură activitatea de curățare și transportul zăpezii de pe caile publice și menținerea în. funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Sectorului 6 a Municipiului București.

Art.209. Activitatea se execută ziua și noaptea, în funcție de necesitate și are ca scop menținerea în stare practicabilă a arterelor de circulație cuprinzând următorul ciclu de operații:

 • (1)  curățatul manual și mecanizat al zăpezii și/sau al glieții, inclusiv la gurile de scurgere;

 • (2)  încărcatul/descărcatul și transportul zăpezii;

 • (3) combaterea poleiului.

Art.210. în funcție de prognoza meteorologică primită, Operatorul acționează preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpada și a formării poleiului.

Art.211. Operatorul își va organiza sistemul de informare și control asupra stării drumurilor. Operatorul va avea convenție încheiată cu Administrația Națională de Meteorologie în vederea cunoașterii prognozei zilnice (pentru următoarele 3 zile) privind evoluția temperaturii nocturne și diurne și a cantităților de precipitații sub formă de zăpadă.

Art.212. în cazul situațiilor excepționale, care constau în zile cu temperaturi extrem de scăzute, viscol sau căderi masive de zăpadă, se va interveni cu utilaje de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă transportul în comun și a străzilor pe care se află instituții publice, respectiv școli, spitale, piețe agroalimentare, stații salvare etc.

Art.213. După încetarea fenomenelor, pentru a se asigura circulația rutieră pe toată partea carosabilă, se va acționa pe toată platforma drumului. Dacă este necesar, se va asigura sprijinul organelor de poliție.

Art.214. în vederea asigurării circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță, anual - până la data de 1 octombrie, Operatorul împreună cu Primăria Sectorului 6 a Municipiului București, vor întocmi un Program de acțiune care va cuprinde măsuri:

 • (1)  de pregătire;

 • (2)  de prevenire a înzăpezirii și măsuri de deszăpezire;

 • (3)  de prevenire și combatere a poleiului.

Art.215. Programul de acțiune:

 • (1) Va fi elaborat pentru arterele de circulație/alte suprafețe cuprinse în Anexa nr . 7.

 • (2)  Programul va cuprinde toate lucrările de deszăpezire care vor trebuie executate, precum și:

 • a)  centralizatorul materialelor antiderapante, carburanților și lubrifianților;

 • b)  centralizatorul utilajelor și mijloacelor de deszăpezire necesare;

 • c)  lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa, inclusiv lungimea și suprafața acestora;

 • d)  lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa cu prioritate

(urgența I);

 • e)  lista mijloacelor de comunicare;

 • f)   forța umanaă implicată în desfășurarea operațiunilor de deszăpezire);

 • g)  lista persoanelor responsabile, cu datele de contact (adresa și număr de telefon);

 • h)  amplasamentele de descărcare a zăpezii;

 • i)   lista stațiilor și refugiilor STB a căror deszăpezire este în sarcina Operatorului;

 • j)   lista tronsoanelor de trotuare pe care se execută deszăpezirea de către Operator.

Art.216. Cu prioritate vor fi executate lucrări de deszăpezire pe arterele de circulație a mijloacelor de transport în comun, trecerile de pietoni, trotuarele din dreptul stațiilor mijloacelor de transport în comun (inclusiv refugiile de pietoni ale stațiilor de tramvai), căile de la accees la instituțiile publice, stațiile de metrou și unitățile de alimentație publică etc. Acestea trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.

Art.217. Operatorul trebuie să fie integral pregătit de intervenție directă (utilaje, materiale, forță de muncă, programe de lucra) până cel târziu în data de 01 noiembrie a fiecărui an. Dotarea cu utilaje trebuie să acopere întreaga gamă de lucrări ce urmează a fi executate conform programului aprobat.

Alt.218. Operatorul serviciilor va lua toate măsurile în funcție de prognozele meteorologice pentru a interveni imediat la solicitarea Comandamentului constituit la nivelul Sectorului 6 în cel mai scurt timp posibil (maxim 1 ora), conform programărilor de intervenție efectuate pe străzile din urgențele 1 și 2.

Alt.219. Pentru asigurarea funcționării fără întrerupere a utilajelor de deszăpezire va fi organizată activitatea pe schimburi.

Art.220. Acțiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor de pe teritoriul Sectorului 6 a Municipiului București.

Art.221. Confirmarea prestației de deszăpezire se va face în baza Jurnalului de activitate pe timp de iarnă, întocmit conform cerințelor Ordinului Președintelui ANRSC nr. 82/2015.

Art.222. Prestarea acti vității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț se va executa astfel încât să se realizeze:

 • (1) continuitatea activității, pe toată durata sezonului rece, indiferent de condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • (2)  corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;

 • (3)  controlul calității serviciului prestat;

 • (4)  respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • (5)  ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • (6)  respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • (7)  prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economica, având ca obiectiv reducerea costurilor dc prestare a serviciului;

 • (8)  asigurarea capacității de curățare manuală și mecanizată a tuturor căilor publice, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

 • (9)  asigurarea capacității de încărcare și transport a zăpezii în vederea descărcării în locurile care au fost autorizate în acest scop;

 • (10) asigurarea utilajelor și a întregii cantități de material antiderapant necesare combaterii poleiului de pe căile publice;

 • (11) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurarea unui serviciu de calitate;

 • (12) .îndeplinirea indicatorilor de performanță specificați. în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • (13) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

Capitolul 1 Curățatul manual și mecanizat al zăpezii și/sau al gheții, inclusiv la gurile de scurgere

Art.223. Curățatul manual al zăpezii se execută ziua și noaptea, în funcție de necesitate. Activitatea constă în strângerea zăpezii în. grămezi, la distanțe de 10-20 m, în zone unde nu se stânjenește circulația auto sau accesul pietonal și nu sunt afectate utilitățile domeniului public, urmând a fi transportată imediat cu mijloace de transport adecvate.

Art.224. Curățarea manuală a gheții se execută prin spargere sau tăiere, cu dispozitive și scule speciale, fara sa fie afectata starea carosabilului și a trotuarelor; în cazul deteriorării acestora, costurile pentru refacere vor fi suportate de către Operator.

Art.225. Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele cât și gurile de scurgere, astfel. încât apa rezultată în urma topirii zăpezii să poată să se scurgă în sistemul de canalizare.

Art.226. Curățatul mecanizat al zăpezii constă în pluguitul zăpezii, încărcatul, transportul și descărcatul zăpezii și/sau al gheții.

Art.227. In funcție de lățimea totală liberă a unui sens de circulație utilajele pot acționa singure sau în baterii formate din 2, 3, 4 sau chiar 5 utilaje care se deplasează unul după altul, primul aflându-se la axul drumul .

Art.228. Pluguitul se aplică pe străzi unde grosimea stratului de zăpadă depășește în general 10 cm. Operația se execută ori de câte ori este necesar, la constatarea și solicitarea Primăriei Sectorului 6 a Municipiului București.

Art.229. Pe bulevarde și pe străzile principale utilajele de deszăpezire vor acționa numai în tandem de mai multe utilaje. Pentru străzile secundare sunt necesare utilaje speciale care pot acționa în funcție de lățimea străzii.

Art.230. Căile de circulație pe care se asigură curățirea zăpezii sunt prevăzute în Anexa nr. 7.

Art.231. Toate stațiile mijloacelor de transport în comun, inclusiv intrările la metrou, trebuie deszăpezite pentru a asigura un acces facil.

Ari.232. Echipamentele tehnice necesare pentru curățatul manual și mecanizat al zăpezii vor fi asigurate de către Operator, conform cerințelor prezentate în Anexa nr. 4.

Capitolul 2 încărcatul/descărcatul și transportul zăpezii

Art.233. încărcatul/descărcatul și transportul zăpezii se va face cu vehicule adecvate până la asigurarea condițiilor optime de circulație rutieră și pietonală.

Art.234. După semnarea contractului, Operatorul are responsabilitatea de a solicita Delegatarului punerea la dispoziție a minim 2 amplasamente pentru amenajarea și autorizarea platformelor de depozitare a zăpezii.

Art.235. Este interzisă depozitarea zăpezii în alte spații decât cele autorizate (ex. trotuare, intersecții, peluze, spatii verzi, spații virane).

Art.236. Transportul și depozitarea zăpezii și a gheții formate pe carosabil se realizează concomitent cu operația de deszăpezire, în măsura în care condițiile meteorologice permit acest lucru.

Art.237. în zonele în care este fezabil din punct de vedere tehnic și economic, Operatorul va realiza topirea zăpezii, utilizând echipamente speciale, conform cerințelor Anexei nr.4.

Art.238. încărcarea, transportul, descărcarea și depozitarea zăpezii și a gheții trebuie să se realizeze numai de pe arterele stabilite de Delegatar.

Art.239. Echipamentele tehnice necesare pentru încărcatul/descărcatul și transportul zăpezii vor fi asigurate de către Operator, conform cerințelor prezentate în Anexa nr. 4.

Capitolul 3 Prevenirea și combaterea poleiului

Art.240. Activitatea de prevenire și combatere a poleiului se va face cu scopul măririi coeficientului de aderență al autovehiculelor față de drum și se desfășoară pe străzile și cu frecvențele de lucru prevăzute în Anexa nr. 7.

Art.241. Combaterea poleiului mecanizat se face cu utilaje speciale pentru împrăștiat material antiderapant și se efectuează în special pe pante, poduri, intersecții, stațiile mijloacelor de transport în comun, piețe, artere de circulație situate în apropierea cursurilor de apă, lacuri.

Art.242. împrăștierea substanțelor de combatere a poleiului se realizează în maxim 2 ore de la avertizarea meteorologică, începând cu pantele, rampele, podurile și pasajele rutiere urmând apoi celelalte artere de trafic auto, inclusiv căile de acces la obiectivele de interes public și social și continuând fără întrerupere, în conformitate cu ordinea de prioritate stabilită în Anexa nr. 7, până la acoperirea tuturor străzilor.

Art.243. Prevenire și combaterea poleiului se realizează utilizând atât materiae antiderapante, cât și fondanți chimici în amestecuri omogene, respectând precizările Ordinului Prețedintelui ANRSC nr. 82/2015. împrăștierea acestora trebuie să se realizeze cât mai uniform pe suprafața părții carosabile.

Ari.244. Materialele utilizate pentru combaterea poleiului nu trebuie să afecteze îmbrăcămintea asfaltică (nu vor produce degradări) și nu vor afecta mediul înconjurător - soluțiile trebuie să fie certificate pentru utilizarea în acest scop. In cazul degradării, carosabilului si/sau trotuarelor, costurile pentru refacerea acestora vor fi suportate de către Operator.

Art.245. Materialele/substanțele antiderapante care se vor utiliza, în funcție de temperatura mediului sunt NaCl umectat cu un fondam, de deszăpezire și/sau clorura de calciu lichidă/solidă. Acestea vor fi menționate în oferta tehnică, iar tariful pentru prevenirea și combaterea poleiului va include și costul acestora.

Art.246. Materialele/substanțele utilizate pentru prevenirea și combaterea poleiului vor fi aprobate de Primăria Sectorului 6 a Municipiului București.

Al t.247. Frecvența operațiunilor se face în funcție de condițiile meteo și cu acordul expres al Primăriei Sectorului 6 a Municipiului București.

Art.248. Utilajele necesare ce trebuie asigurate trebuie să fie conforme cu cerințele din Anexa nr. 4.

SECȚIUNEA 5 COLECTAREA CADAVRELOR ANIMALELOR DE PE DOMENIUL PUBLIC ȘI PREDAREA ACESTORA UNITĂȚILOR DE ECARISAJ

Art.249. Operatorul are obligația de a desfășura activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public în aria administrativ-teritoriala a Sectorului 6 a Municipiului București și de a le preda unităților de ecarisaj autorizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Ari.250. Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum două ore de la semnalarea existenței acestora (de către populație, reprezentanți ai operatorilor economici sau ai instituțiilor publice sau autosesizări ale Operatorului ca urmare a activității curente de salubrizare).

Art.251. Cantitatea anuală estimată este de circa 500 kg. Cantitatea estimată are un grad de variație de până la 50%.

Art.252. Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi colectate și transportate în mijloace auto special destinate și amenajate în acest scop, care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare.

Art.253. Autovehiculele și containerele destinate transportului cadavrelor de animale vor fi dezinfectate după fiecare transport în parte, în locuri special amenajate pentru această operație.

Art.254. Personalul va utiliza echipament de protecție adecvat și va fi dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât sa nu intre în contact direct cu cadavrele de animale colectate.

Art.255. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care șă se confirme că sunt îndeplinite condițiile necesare pentru prestarea acestei activități (inclusiv vaccinarea dacă este cazul).

Art.256. în cazul în care va fi necesară stocarea temporară la Baza de lucru operațională a cadavrelor de animale colectate (în vederea optimizării costurilor de transport), aceasta se va realiza în condițiile impuse de legislația în vigoare, utilizând, echipamentele special destinate acestui scop.

Art.257. Se interzice abandonarea sau îngroparea cadavrelor de animale colectate de pe domeniul public, precum și depozitarea în alte condiții decât cele stabilite prin legislația în vigoare.

Art.258. Tarifele calculate vor cuprinde toate operațiunile de colectare, transport și eliminare și se vor exprima în lei/kg.

SECȚIUNEA 6 AMENAJAREA BAZELOR DE LUCRU ȘI

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INFORMATIC

Art.259. Operatorul este responsabil cu amenajarea și autorizarea unei Baze de lucru operaționale, al cărei amplasament să fie situat pe raza Municipiului București sau în imediata proximitate a acestuia, fara a crea un disconfort riveranilor acesteia. De asemenea, Operatorul va trebui să amenajeze și să autorizeze o Bază de lucru, logistică, a cărui amplasament să fie pe raza municipiului București. Este necesară amenajarea a 2 Baze de lucru pentru a asigura posibilitata de intervenție imediată ori de câte ori este necesar, mai ales în cazul activității de deszăpezire.

Art.260. Baza se lucru operațională trebuie să fie astfel organizată încât să fie asigurate:

 • (1) gararea în condiții optime a mașinilor/echipamentelor cu care operatorul prestează activitățile ce î-au. fost delegate conform contractului ce va fi semnat între părți (colectare, măturat stradal etc.), în vederea asigurării disponibilității imediate a acestora în cazul condițiilor meteo extreme;

 • (2)  desfășurarea în bune condiții a operațiilor de întreținere a mașinilor și echipamentelor, astfel încât acestea să fie disponibile și utilizabile la întreaga capacitatea pe toata durata derulări i contractului;

 • (3)  stocarea temporară, în condițiile legii, a fluxurilor speciale de deșeuri (deșeuri periculoase din deșeurile menajere, deșeuri voluminoase, deșeuri din construcții și demolări) în vederea transportării acestora la instalațiile de eliminare;

 • (4)  dacă este cazul, stocarea cadavrelor de animale colectate de pe domeniul public în vederea transportării acestora la instalațiile de eliminare.

Art.261. Baza de lucru logistică trebuie să fie astfel organizată încât să fie asigurate:

 • (1) gararea în condiții optime a mașinilor/echipamentelor cu care operatorul prestează activitățile ce i-au fost delegate conform contractului, ce va fi semnat între părți (colectare, măturat stradal etc.), în vederea asigurării disponibilității imediate a acestora în cazul condițiilor meteo extreme;

 • (2) desfășurarea în bune condiții a operațiilor de întreținere a mașinilor și echipamentelor, astfel încât acestea să fie disponibile și utilizabile la întreaga capacitatea pe toată durata derulării contractului.

Al t.262. Pe perioada derulării contractului, Bazele de lucru nu poate fi sub nicio formă utilizată pentru desfășurarea de activități, care nu fac obiectul contractului încheiat.

Art.263. în vederea rezolvării cât mai prompte a tuturor situațiilor apărute, Operatorul trebuie să asigure funcționarea 24/24 a unui sistem de dispecerat care să asigure preluarea tuturor solicitărilor și reclamațiilor apărute și rezolvarea acestora într-un timp cât mai scurt.

Art.264. Operatorul va instala, utiliza si întreține un sistem informatic computerizat., unde vor fi stocate și procesate datele legate de prestarea activităților de salubrizare. Echipamentul pus la dispoziție, utilizat pentru funcționarea sistemului informatic, trebuie să fie nou iar soft-urile să fie de ultimă generație.

Art.265. Principalul obiectiv al implementării sistemului informatic este de a permite Delegatarului să poată verifica în orice moment. în timp real, modalitatea de realizare a activităților serviciului de salubrizare, care fac obiectul contractului încheiat.

Ari.266. Sistemul informațional trebuie să poată genera rapoarte zilnice, săptămânale, lunare, trimestriale și anuale prin agregarea și procesarea numărului mare de înregistrări primite zilnic.

Art.267. Sistemul informatic va fi implementat încă din etapa de mobilizare și va trebui să fie utilizabil la data începerii furnizării serviciului.

Alt.268. Sistemul informațional trebuie astfel realizat încât să faciliteze aplicarea cerințelor din OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările si completările ulterioare și a OM 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la obiectivul anual de diminuare cu 15% a cantităților de deșeuri municipale colectate și trimise spre depozitare.

Alt.269. Operatorul este liber să aleagă soluțiile hardware și software de realizare a Sistemului informatic, ținând seama de cerințele minime privind raportarea.

Art.270. Operatorul va ține un jurnal zilnic al activităților, care va cuprinde cel puțin următoarele date:

 • (1)  traseul de colectare și codul acestuia;

 • (2) conducătorul vehiculului;

 • (3)  cantitățile și categoriile de deșeuri colectate;

 • (4)  instalația la care au fost transportate;

 • (5)  date cantitative privind măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice - tronsoanele de carosabil/trotuare pe care s-au efectuat lucrări în ziua respectivă și suprafețele acestora:

 • (6)  date cantitative privind curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț - tronsoanele de carosabil/lroluar pe care s-au efectuat lucrări în ziua respectivă și suprafețele acestora, cantități de substanțe antiderapante și de combatere a poleiului împrăștiate etc.;

 • (7)  date cantitative privind activitatea de colectare a cadavrelor de animale de pe domeniul public și provenite din gospodăriile populației - ex. număr și tip cadavre colectate;

 • (8)  incidente, înregistrări ale problemelor, întreruperi, programate și neprogramate, defecțiuni și accidente, activități de întreținere sau reparații și timpii de oprire a serviciilor, înlocuirea vehiculelor, echipamentelor sau personalului, condiții atmosferice, etc.;

 • (9)  registre ale lucrărilor de întreținere și reparații realizate la fiecare echipament;

 • (10) vehicule (utilizate/neutilizate, motivele neutilizării vehiculelor etc.);

 • (11) plângeri și notificări primite și răspunsurile corespunzătoare;

 • (12) problemele apărute și soluțiile folosite;

 • (13) orice alte date înregistrate solicitate de Delegatar.

Ari.271. Delegatarul își rezervă dreptul de a solicita periodic și furnizarea de Rapoarte zilnice.

Ari.272. Toate utilaje utilizate de Operator pentru efectuarea serviciilor trebuie să fie dotate cu sistem GPS iar sistemul informatic trebuie să înregistreze rutele de deplasare ale acestora și suprafețele lucrate mecanizat,

Art.273. Formatul standard al rapoartelor (zilnice, saptaminale, lunare, trimestriale si anuale) se va conveni între Delegatar și Operator în perioada de mobilizare.

SECȚIUNEA? DERULAREA CAMPANIILOR DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE A UTILIZATORILOR

Art.274. Publicul țintă al campaniilor este reprezentat de utilizatorii serviciului de salubrizare, și anume: asociații de propietari/locatari, persoane fizice (gospodării individuale), operatori economici și instituții publice.

Art.275. Scopul acestor campanii este de a crește reponsabilitatea utilizatorilor serviciilor față de gestionarea deșeurilor, în speță în ceea ce privește utilizarea sistemului, avantajele colectării separate și consecințele depozitării neconforme a deșeurilor.

Art.276. Obiectivele campaniilor de informare, conștientizare și educare a populației sunt:

(11 promovarea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile și explicarea în detaliu a modului de utilizare a acestuia în vederea creșterii responsabilizarii utilizatorilor;

 • (2)  informarea utilizatorilor cu privire la cantitățile de deșeuri reciclabile colectate separat și modul de gestionare a acestora, în vederea asigurării transparenței funcționării sistemului;

 • (3)  promovarea sistemelor de colectare separată a fluxurilor speciale de deșeuri: deșeuri periculoase menajere, deșeuri voluminoase și deșeuri din construcții și demolări;

 • (4)  informarea utilizatorilor cu privire la cantitățile de deșeuri din fluxurile speciale colectate separat și modul de gestionare a acestora, în vederea asigurării transparenței funcționării sistemului;

 • (5)  conștientizarea utilizatorilor asupra obligațiile acestora (stabilite prin legislație la nivel național și prin regulile locale) ,și consecințele negative ale gestionării neconforme a deșeurilor (colectarea în amestec, abandonarea deșeurilor în spații ncamcnajale).

Ari.277. Operatorul este responsabil pentru implementarea unei campanii integrate de comunicare la nivel local, pe toate canalele media, in vederea creșterii gradului de informare a cetățenilor cu privire la modalitatea de colectare selectiva a deșeurilor, de reducere a canlitatii de deșeuri generate, modalitatea de molectare deșeurilor voluminoase etc. Campania de comunicare se va realiza anual, pe toata durata de execuție a contractului de concesiune si face parte din planul de investiții pentru acest contract. Campania de comunicare trebuie sa cuprindă cel puțin următoarele activitati (implementate in fiecare an):

Concept creativ integrat al campaniei, adaptabil tuturor canalelor de comunicare, in mediile Online si offline, care va fi respectat pentru întreaga campanie. Conceptul creativ trebuie sa fie inovativ, clar, concis, relevant pentru domeniul vizat si impactant pentru publicul tinta. Publicul tinta al campaniei este reprezentat de cetățenii sectorului 6 al Municipiului București, operatori economici, instituții publice precum si orice alte entitati care isi desfasoara activitatea la nivelul sectorului si care se incadreaza in categoria generatorilor de deșeuri.

Conceptul creativ al campaniei de comunicare trebuie sa fie original, inedit si sa conțină un mesaj clar, direct, la obiect, impactant, ușor de înțeles memorabil si atractiv pentru publicul tinta. Se vor exclude concepte si slogane realizate pentru alte entitati (publice sau private) sau asemanatoare unor campanii derulate anterior. Conceptul de comunicare trebuie indeplineasca următoarele criterii

generale:

 • a)  Impact general clar si relevant de comunicare, adaptat atat mediului offline, cat si online;

 • b)  Unicitate, claritate si memorabilitate;

 • c)  Imagini si elemente vizuale completate si corelate clar cu textul campaniei, pentru a transmite un mesaj impactant si memorabil, cu indemn la acțiune;

 • d)  Abordare emoționala, pozitiva, ton optimist;

 • e)  Accesibilitate: mesajul si informațiile transmise trebuie sa fie simple, clare si la obiect.

Operatorul va supune Delegatarului spre avizare conceptul creativ in cel mult 60 zile de la data semnării contractului de delegare.

Creație si difuzare 1 spot TV cu o durata minima de 30 secunde pe 3 posturi TV naționale care au si posturi locale, dintre cele auditate de ARMA. - Asociația Română pentru Măsurarea Audiențelor, selectate din cele aflate în primele 10, conform datelor de audiență din luna funie. 2019 (disponibile pe http7ZvAvw.arma.org.ro/ro/audiente). Spotid TV va fi difuzat de 2 ori pe zi pe fiecare post TV, de luni până duminică, într-un calup de publicitate, la interval orar cu audienta ridicata, pentru o perioadă de 3 luni de zile. Se va respecta un interval orar de difuzare între orele 07:00 - 23:00, de luni până duminică, iar cel puțin 50% din difuzări vor fi în prime-time-ul posturilor (h 19:00 - h22:00). Perioada de difuzare va fi stabilita de comun acord cu Delegatarul.

Creație si difuzare 1 spot radio cu o durata minima de 30 secunde pe 3 posturi radio, dintre cele auditate de ARA - Asociația pentru Radio Audienta, selectate din cele aliate în primele 10, conform datelor de audiență din valul 1 al anului 2019 (07.01.2019 - 21.04.2019, date disponibile pe http://www.audienta-radio.ro/default.aspx?id=7). Spotul radio va fi difuzat de 2 ori pe zi pe fiecare post radio, de luni până duminică, într-un calup de publicitate,7a interval orar cu audienta ridicata, pentru o perioadă de 3 luni de zile. Se va respecta un interval orar de difuzare între orele 07:00 - 23:00, de luni până duminică, iar cel puțin 50% din difuzări vor fi în. prime-time-ul posturilor (h 19:00 - h22:00). Perioada de difuzare va fi stabilita de comun acord cu Delegatarul.

Bannere on-line in următoarele formate standard:

 • a)  Desktop: 300x250, 728x90, 300x600, 160x600. Minim 2 milioane de afisari lunare.

 • b)  Mobil: 500x50. Minim 150 milioane de afisari lunare.

Bannerele vor li afișate in aceeași perioada de derulare a campaniilor radio si TV.

Creație campanie de comunicare Facebook, orientata către publicul tinta, cu aceleași elemente vizuale si mesaj incluse in conceptul creativ general al campaniei, cu impact asupra publicului tinta (boost, postări, fotografii relevante, activări);

2 conferințe de presa realizate la nivel local cu principalii actori din rândul instituțiilor publice relevate, reglementatori etc.;

Materiale informative tipărite - pliante, afișe broșuri;

Elemente de identitate vizuala/ logo cu care vor fi inscripționate/ marcate atat echipamentele si utilajele folosite pentru prestarea serviciilor precum si echipamentele de lucru si protecție ale muncitorilor.

NOTA: Impactul campaniei de comunicare trebuie sa fie unul local. Operatorul va revizui si modifica conceptul campaniei de comunicare in fiecare an, in funcție de modificările/ evoluția domeniului. Astfel, conceptul de comunicare (inclusiv sporturi, materiale on-line etc.) vor fi aprobate de Delegatar in fiecare an.

Art.278. Până la sfârșitul lunii ianuarie a fiecărui an, Operatorul va realiza și distribui fiecărei gospodării în parte (atât pentru locuitorii de la blocuri cât și pentru cei de la case) un calendar în care să fie marcate zilele de colectare a fluxurilor speciale de deșeuri, respectiv deșeuri voluminoase și deșeuri periculoase menajere și alte deșeuri cu caracter sezonier (ex. brazii de Crăciun). Calendarul va cuprinde și principalele reguli privind utilizarea sistemuluui de colectare separată. Calendarul va trebui realizat în condiții grafice de calitate. în primul an de operare, calendarul va fi distribuit utilizatorilor în maxim 3 luni e la data începerii efective a serviciului (sfârșitul Perioadei de mobilizare).

SECȚIUNEA 8 INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PRIVIND

PRESTAREA SERVICIULUI

Art.279. Indicatori de performanta pentru monitorizarea:

 • (1)  serviciilor de colectare si transport a deșeurilor municipale

 • (2)  serviciului de maturat, spalat, stropit si intretinerea cailor publice

 • (3)  serviciului de curatare si transportul zăpezii de pe caile publice si menținerea in funcțiune a acestora pe timp de polei sau inghet

 • (4)  serviciului de colectare a cadavrelor de animale de pe domeniul public si predarea acestora unităților de ecarisaj sunt prezentați în Anexa nr. 2.

Art. 280. Sancțiunile privind nerespectarea fluxurilor separate de deșeuri sunt stabilite prin regulamentul de salubrizare aprobat de Primăria Sectorului 6 a Municipiului București, regulament care face parte din documentația de delegare a serviciului de salubrizare la nivelul sectorului.

Art. 281. Tariful privind colectarea, transportul, sortarea si valorificarea deșeurilor reciclabile este stabilit prin regulamentul de salubrizare aprobat de Primăria Sectorului 6 al Municipiului București, regulament care face parte din documentația de delegare a serviciului de salubrizare la nivelul sectorului.

SECȚIUNEA 9 TARIFELE / TAXELE APLICATE PENTRU FIECARE

ACTIVITATE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

Art.282. Tarifele prezentate de ofertând trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective:

 • (1)  asigurarea prestării Serviciului la nivelurile de calitate și Indicatorii de Performanță stabiliți prin Caietul de Sarcini și Regulamentul Serviciului:

 • (2)  realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru Serviciul prestat pe Durata Contractului și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate atât de Delegatar cât și de Delegat:

 • (3)  asigurarea funcționării eficiente a Serviciului și a exploatării bunurilor aparținând domeniului public și privat al Delegatarului, afectate Serviciului de salubrizare, precum și asigurarea protecției mediului.

Art.283. Ofertanții vor prezenta în mod obligatoriu, în oferta financiară, tarife/ taxe de operare propuse pentru toate activitățile care fac parte din serviciul care se deleagă, respectiv:

 • (1)  T’l = acțiuni informare si conștientizare utilizatori

 • (2)  pentru colectarea separată și transportul deșeurilor menajere de la populație:

T2 = Colectarea și transportul deșeurilor reziduale:_______lei/tonă:

T3 =Colectarea și transportul deșeurilor reciclabile:_________lei/tonă;

T4 = Colectarea și transportul biodeșeurilor:__lei/tonă;

T5 = Colectarea și transportul deșeurilor voluminoase:_________lei/tonă;

T6 = Colectarea și transportul deșeurilor periculoase din deșeuri menajere:________

lei/tonă;

 • (3) T7 = Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora lei/tonă/'';

 • (4)  pentru Colectarea separata și transportul deșeurilor asimilabile de la instituții si agenți economici :

  T8 = Colectarea și reziduale:          lei/ kg;

  transportul

  deșeurilor similare

  T9 = Colectarea și

  transportul

  deșeurilor similare

  reciclabile:           lei/ kg

  TIO   =    Colectarea

  și    transportul    biodeșeurilor

  similare:         lei/ kg;

 • (5) pentru maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice:

TI 1 = Măturat mecanizat:_____lei/mp;

TI2 = Măturat manual:_______lei/mp;

T13 - întreținere curățenie străzi:_____ lei/mp;

1’14 = Stropit carosabil:____________lei/mp;

TI5 - Spălat carosabil și trotuare:________lei/mp;

TI 6 = Răzuit rigole:________lei/ml;

T17 - Igienizare puncte colectare deșeuri menajere: _______lei/punct

colectare;

T18 = întreținere și salubrizare spații verzi:___________lei/mp;

 • (6)  pentru curățarea și transportul zăpezii de pe caile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei șau îngheț:

'1’19 = Combatere polei:_________lei/zi acțiune;

T20 = Curățat zăpada:__________________lei/intervenție (zi acțiune);

T21 - Transport și depozitare zăpada:_____________lei/zi acțiune;

 • (7) pentru colectare cadavre de animale de pe domeniul public si predarea acestora:

T22 = colectare cadavre animale_______lei/kg;

Art.284. Toate tarifele ofertate nu vor include TVA.

Art.285. Pentru fiecare tarif ofertat va fi prezentată în mod obligatoriu Fișa de fundamentare. Tabelul cu tarifele ofertate si fișele de fundamentare vor fi. prezentate in format tipărit pe hârtie, semnate de către persoana care le-a întocmit si de către reprezentantul legal al ofertantului și în format electronic, în formatul Excel.

Ari.286. Ajustarea tarifelor pentru activitățile specifice se va face, conform Ordinului Președintelui ANRSC 109/2007, după următoarea formulă:

Tn+l-Tnx IPC (tl-t2)/100;

Unde:

Tn-i l este tariful perioadei n-t 1, adica cel nou;

Tn = este tariful actual;

IPC(tl-t2) se obține de la INS, sub forma de fișier excel sau de număr, exprimat in procente;

Se va utiliza IPC pe servicii - ramura apa-canal-salubritate comunicat de www.insse.ro

Perioada curenta = luna anterioara lunii in care se face calcului, sau la care se dorește actualizarea (adica data la care calculam Tm 1);

Perioada de referinta^luna la care a fost calculate Tn.

Art.287. Pe parcursul primului an de operare ajustarea poate fi solicitata și aprobata o singura data , dar nu mai devreme de 10 luni de la începerea contractului, iar în următorii ani, cu îndeplinire a condițiilor impuse prin Ordinul Președintelui ANRSC nr. 109/2007.

Art.288. Tarifele considerate in proiect sunt menținute constante pe tot orizontul prognozat. Ele sunt actualizate conform metodologiei de analiza cu rata inflației de 3%, prognozata de BNR. Operatorul va putea solicita modificarea tarifului numai după primul an de derulare a contractului și numai în cazul în care:

 • (1) intervine o majorare a unuia sau mai multor elemente de cost din structura sumelor de disponibilitate / tarifelor cu mai mult de 5%, pe o perioada de 3 luni consecutive,

 • (2) modificarea cantităților cu mai mult de 20% ori modificarea condițiilor de prestare a activității,

 • (3) ca urmare a adăugării unui nou element de cost în structura sumelor de disponibilitate /tarifelor,

 • (4) ca urmare a prevederile legislative care conduc la creșterea cheltuielilor de protecție a mediului și de securitate și sănătate în muncă.

Al t.289. Facturarea serviciilor prestate se va efectua după cum urmează:

 • (1)  Pentru serviciile de la punctele (1), (2), (3), (5), (6) și (7) de la art. 281 către Delegatar.

 • (2)  Pentru serviciile prestate conform punctelor (2) si (3) de la art. 281 Primăria Sectorului 6 a Municipiului București va institui un sistem de colectare a taxelor de salubrizare la Direcția de Impozite si Taxe Locale. Astfel, pe baza raportării lunare întocmite de Operator acesta va factura către Delegatar doar contravaloarea serviciilor prestate pentru populația pentru care nu se aplica programul de „taxa 0”. Pentru primul trimestru de execuție a contractului de salubrizare Delegararul va efectua plăti in avans pe baza de estimare a Operatorului, astfel incat acest sa poata presta serviciile de salubrizare in condiții optime, urmând ca ulterior, pe baza rapoartelor de activitate lunara, Operatorul sa storneze contravaloarea serviciilor plătite in plus.

 • (3)  Pentru serviciile de la punctul (4) de la art. 283, plata taxei de salubrizare se va realiza la bugetul local, conform sistemului de taxe instituit la nivelul Primartiei Sectorului 6, asa cum este dispus prin Hotararea de Consiliu Local nr. 214/ 27.08.2019.

SECȚIUNEA 10 PLANUL DE RECUPERARE A INVESTIȚIILOR

Art.290. Planul de investirii minime pe care Operatorul trebuie sa il realizeze pentru acest serviciu consta in:

 • - Realizarea si implementarea unei Strategii de comunicare si plan de marketing, inclusiv campanie de comunicare anuala;

 • - Neutralizarea depozitelor necontrolate de deșeuri - aproximativ 100 de locații

 • - Dotarea punctelor de colectare (12 existente), conform legii, cu recipiente si containere de colectare, marcate distinctive cu sigla/' logo aprobat la nivelul primăriei sectorului 6

 • - Achiziția coșurilor de deșeuri stradale și înlocuirea celor vandalizate, potrivit art. 29 din Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare a Sectorului 6

 • - încheierea de asigurări pentru utilajele, autospecialele, recipientele si echipamentele necesare pentru efectuarea serviciilor de salubrizare, împotriva riscurilor de accidente si pentru despăgubirea cetățenilor pentru accidente cauzate in timpul prestării serviciului de salubrizare.

Art. 291. Pentru investițiile pe care trebuie să le realizeze, conform prezentului Caiet de Sarcini, ofertanții vor prezenta planul de recuperare al acestora, pe baza căruia au înclus amortizarea în structura și justificarea tarifului ofertat.

Ari.292. Ofertanții vor aplica amortizarea anuala pe durata normată de utilizare a investiției respective, în conformitate cu normativele în vigoare (II. G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare).

Ofertanții vor structura informațiile prezentate în Oferta tehnică conform modelului de mai jos. Orice alte date prezentate, suplimentar față de conținutul cerut, nu vor fi luate în considerare.

Nu este necesară preluarea în Oferta tehnică a conțintului Caietului de sarcini, acesta fiind oricum însușit de către Ofertant și atașat ca anexă la Contractul de delegare.

Ofertele vor fi depuse in SEAP, conform precizărilor din. Fișa de date.

 • 1. Managementul și organizarea activității

Oferta va trebui să conțină următoarele elemente:

 • a)  Organigrama cuprinzând toate posturile de lucru necesare desfășurării activității.

 • b)  Atribuțiile specifice aferente fiecărui post de lucru cuprins în organigramă.

 • c)  Detalierea atribuțiilor specifice aferente personalului de conducere, prezentate sub forma „Fișei de post”.

 • 2. Mobilizarea și operaționalizarea activității

Perioada de mobilizare cuprinde perioada dintre Data semnării și Data începerii efective a prestării,/furnizării serviciilor. In timpul Perioadei de mobilizare, Ofertantul va anunța operatorii economici care gestionează instalațiile de tratare și eliminare a deșeurilor, generatorii de deșeuri similare și alți operatori posibil interesați, despre detaliile serviciilor ce vor fi furnizate în baza acestui Contract.

în perioada de mobilizare vor fi desfășurate minim următoarele activități:

 • a)  angajarea personalului necesar la un. grad de cel puțin 90%, posturile cheie trebuie ocupate în totalitate;

 • b)  procurarea utilajelor și echipamentelor necesare (pentru categoriile de deșeuri și activitățile care fac obiectul contractului) și amplasarea lor în teritoriu - cumpărare, închiriere, leasing, comodat etc.;

 • c)  amenajarea și autorizarea activităților în conformitate cu cerințele legale pentru toate punctele de lucru, inclusiv pentru Bazele de lucru;

 • d)  includerea noii arii de operare în sistemul de management calitate - mediu - securitate ocupațională și, eventual, adaptarea procedurile operaționale și procedurile de lucru;

 • e)  planificarea și efectuarea unui audit intern a sistemelor de management calitate - mediu -securitate ocupațională;

 • f)  obținerea licenței eliberate de Autoritatea de Reglementare prin care operatorului i se acordă permisiunea furnizări i/prestării serviciului de salubrizare (activitățile componente ale acestuia a căror gestiune i-a fost delegată) pe raza teritorială a Sectorului 6 a Municipiului București ;

 • g)  amenajarea Bazelor de lucru, inclusiv a zonelor pentru stocarea temporară a fluxurilor speciale de deșeuri (deșeuri periculoase din deșeurile menajere, deșeuri voluminoase, deșeuri din construcții și demolări) și, dacă este cazul, a cadavrelor de animale colectate de pe domeniul public;

 • h)  realizarea traseelor de colectare a deșeurilor;

 • i)  prezentarea Delegatarului de minim 3 modele diferite (din punct de vedere estetic și al modelului de prindere) de coșuri de gunoi stradale;

 • j)  realizarea procedurii de monitorizare a executării Contractului și aprobarea de către Delegatar;

 • k)  stabilirea, împreună cu Delegatarul, a formatului standard al rapoartelor (zilnice, saptaminale, lunare, trimestriale si anuale);

 • l)  realizarea machetei calendarului care va fi distribuit la utilizatori și aprobarea de către Delegatar;

 • m) identificarea, împreună cu Delegatarul, a amplasamentelor pentru punctele mobile de colectare a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere;

 • n)  realizarea Programul de execuție al spălării recipientelor aferent primului an calendaristic de execuție al Contractului;

 • o)  alte măsuri prevăzute a fi îndeplinite în perioada de mobilizare, conform contractului încheiat și a documentației de atribuire.

Perioada de mobilizare va lua sfârșit la data de începere a contractului, atunci când toate condițiile prevăzute în acest sens de contractul încheiat vor fi îndeplinite.

Oferta tehnică va cuprinde descrierea detaliată a activităților aferente etapei de mobilizare în mod distinct pentru fiecare activitate în parte.

Oferta tehnică va cuprinde lista procedurilor de sistem, procedurilor operaționale și a instrucțiunilor de lucru și lista formularelor care vor fi utilizate în derularea activității prin implementarea sistemelor de management de mediu, calitate și sănătate ocupațională.

Nu este necesar ca procedurile și instrucțiunile de lucru să fie atașate ofertei.

Ofertantul trebuie sa prezinte modalitatea în care personalul recrutat va fi instruit și calificat cu privire la atribuțiile și sarcinile postului de lucru.

Oferta trebuie să prezinte în mod clar durata de timp (exprimată în zile calendaristice) estimată pentru perioada de mobilizare, pentru toate activitățile care fac obiectul contractului. Durata pentru perioada de mobilizare este de maxim 60 de zile.

Eventualele testări trebuie incluse în graficul detaliat al activităților aferente etapei de mobilizare.

 • 3. Planul de organizare a activității

în oferta tehnică, Ofertantul trebuie să prezinte un Plan de organizare a activității detaliat și coerent, care să prezinte cel puțin:

• alocarea de resurse pentru fiecare categorie de deșeuri (vehicule, echipamente, unelte,personal)și pentrufiecareactivitate.parteaserviciuluidesalubrizare;

 • •   organizarea calendaristicăaactivitățiipeparcursulunuian-pentrufiecareactivitate, parte a serviciului de salubrizare, cu excepția activităților cu caracter imprevizibil;

 • •   modul de colectare, echipamentele si resursele utilizate pentru fiecare flux special de deșeuri care fac obiectul contractului (deșeuri periculoase menajere, deșeuri voluminoase și deșeuri din construcții și demolări).

De asemenea, Planul de organizare a activității trebuie să cuprindă o descriere a procedurii aplicate și a modului de lucru utilizat la determinarea compoziției deșeurilor menajere și a deșeurilor similare. Ofertantul trebuie să precizeze mijloacele și instalațiile puse la dispoziția acestei activități.

Planul de organizare a activității trebuie să cuprindă și prezentarea modului de derulare a campaniilor de conștientizare și educare a utilizatorilor în ceea ce privește colectarea separată a deșeurilor reciclabile și modul de colectare a fluxurilor speciale de deșeuri, inclusiv estimarea necesarului de resurse financiare și modul de asigurare a acestora. In situația în care planul cuprinde activități a căror derulare va fi sponsorizată, este necesară atașareadedocumentecare să dovedească existența și disponibilitatea respectivilor sponsori.

Luând în considerare cerințele din Anexa nr. 10, Ofertantul va calcula necesarul de echipamente pentru prestarea activitățilorcontractului.separatpentrufiecareactivitateînparte.

Calculele vor fi prezentate explicit în cadrul Ofertei tehnice, specificându-se toți parametrii principali pentru fiecare tipde mijlocde transport, respectiv pentru fiecare tip de utilaj în parte.

La realizarea calculelor se vor avea în vedere, breviarele de calcul din Ordinul ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini cadrul al serviciului de salubrizare a localităților, cantitățile de lucrări estimat a fi realizate, frecvențele de prestare a serviciilor și parametrii de călită te solicitați prin Caietul de sarcini.

Pentru fiecare tip mijloc de transport/utilaj în parte se vor prezenta copii ale documentelor care să ateste veridicitatea paramentrilor utilizați în formule.

Având în vedere cele menționate anterior, capitolul 3 al Ofertei tehnice trebuie să cuprindă minim următoarele subcapitole:

 • 3.1 Organizarea activității de colectare și transport a deșeurilor reziduale

 • 3.1.1 Prezentarea modului de colectare și transport a deșeurilor reziduale

 • 3.1.2 Alocarea deresursenecesarepentrucolectareașitransportuldeșeurilorreziduale

Secțiunea va cuprinde și o prezentare detaliată a timpilor de colectare necesari (luând în calcul timpii de manipulare, timpii de deplasare de la un utilizator/punct de colectare la altul și timpii de deplasare la depozitul conform), care să poată demonstra că este suficientă utilizarea autogunoiere ofertate pentru colectarea a deșeurilor reziduale de la toți utilizatorii/punctele de colectare, la parametrii solicitați prin documentația de atribuire.

 • 3.7.3 Organizarea calendaristică a activității de colectare și transport a deșeurilor reziduale pe parcursul unui an

  • 3.2 Organizarea activității de colectare și transport a deșeurilor de hârtie și carton

   • 3.2.7 Prezentarea modului de colectare și transport a deșeurilor de hârtie și carton

 • 3.2.2 Alocarea de resurse necesarepentru colectarea și transportul deșeurilor de hârtie și carton

Secțiunea va cuprinde și o prezentare detaliată a timpilor de colectare necesari (luând în calcul timpii de manipulare, timpii de deplasare de la un utilizator/punct de colectare la altul și timpii de deplasare la stația de sortare), care să poată demonstra că este suficientă utilizarea mașinilor ofertate pentru colectarea a deșeurilor de hârtie și carton de la toți utilizatorii/punctele de colectare, la parametrii solicitați prin documentația de atribuire.

 • 3.2.3 Organizarea calendaristică a activității de colectare și transport a deșeurilor de hârtie și carton pe parcursul unui an

  • 3.3 Organizarea activității de colectare și transport a deșeurilor de plastic și metal

   • 3.3.1 Prezentarea modului de colectare și transporta deșeurilor de plastic șimetal

   • 3.3.2 Alocarea de resurse necesarepentru colectarea și transportuldeșeurilordeplastic și metal

Secțiunea va cuprinde și o prezentare detaliată a timpilor de colectare necesari (luând în calcul timpii de manipulare, timpii de deplasare de la un utilizator/punct de colectare la altul și timpii de deplasare la stația de sortare), care să poată demonstra că este suficientă utilizarea mașinilor ofertate pentru colectarea a deșeurilor de plastic și metal de la toți utilizatorii/punctele de colectare, la parametrii solicitați prin documentația de atribuire.

 • 3.3.3 Organizarea calendaristică a activității de colectare și transport a deșeurilor de plastic și metal pe parcursul un ui an

 • 3.4 Organizarea activității de colectare și transport a deșeurilor de sticlă

  • 3.4.1 Prezentarea modului de colectare și transporta deșeurilor de sticlă

  • 3.4.2 Alocarea de resurse necesare pentru colectareași transportul deșeurilor de sticlă

Secțiunea va cuprinde și o prezentare detaliată a timpilor de colectare necesari (luând în calcul timpii de manipulare, timpii de deplasare de la un utilizator/punct de colectare la altul și timpii de deplasare la stația de sortare), care să poată demonstra că este suficientă utilizarea mașinilor ofertate pentru colectarea a deșeurilor de sticlă de la toți utilizatorii/punctele de colectare, la parametrii solicitați prin documentația de atribuire.

 • 3.4.3 Organizarea calendaristică a activității de colectare și transport a deșeurilor de sticlă pe parcursul unui an

 • 3.5 Organizarea activității de colectare și transport a biodeșeurilor

 • 3.4.1 Prezentarea modului de colectare și transporta biodeșeurilor

 • 3.4.2 Alocarea de resurse necesarepentru colectareași transportul biodeșeurilor

Secțiunea va cuprinde și o prezentare detaliată a timpilor de colectare necesari (luând în calcul timpii de manipulare, timpii de deplasare de la un utilizator/punct de colectare la altul și timpii de deplasare la instalația de tratare), care sa poată demonstra că este suficientă utilizarea mașinilor ofertate pentru colectarea a biodeșeurilor de la toți generatorii, la parametrii solicitați prin documentația de atribuire.

 • 3.4.3 Organizarea calendaristică a activității de colectare și transport a biodeșeurilorpe parcursul unui an

  • 3.6 Organizarea activității de colectare și transport a deșeurilor periculoase menajere

   • 3.6.1 Prezentarea modului de colectareși transport a deșeurilorpericuloase menajere

   • 3.6.2 Alocarea de resurse necesarepentru colectarea și transportuldeșeurilorpericuloase menajere

   • 3.6.3 Organizarea calendaristică a activității de colectare și transport a deșeurilor periculoase menajere pe parcursul unui an

  • 3.7 Organizarea activității de colectare și transport a deșeurilor voluminoase

   • 3.7.1 Prezentarea modului de colectare și transport a deșeurilor voluminoase

   • 3.7.2  Alocarea de resurse necesare pentru colectarea și transportul deșeurilor

voluminoase

Laestimarearesurselornecesaresevoraveaînvedereatâtcampaniiledecolectarecâtși colectările la cerere a deșeurilor voluminoase.

 • 3.7.3 Organizarea calendaristică a activității de colectare și transport a deșeurilor voluminoase pe parcursul unui an

 • 3.8 Organizarea activității de colectare și transport a deșeurilor similare din piețe

  • 3.8.1 Prezentarea modului de colectare și transporta deșeurilor similare din piețe

  • 3.8.2 Alocarea de resurse necesare pentru colectarea și transportul deșeurilor similare din piețe

  • 3.8.3 Organizarea calendaristică a activității de colectare și transport a deșeurilor similare din piețe pe parcursul unui an

 • 3.9 Organizareaactivitățiidecolectareșitransportadeșeurilordinconstrucțiișidemolări

 • 3.9.7 Prezentareamoduluidecolectareșitransportadeșeurilordinconstrucțiișidemolări

 • 3.9.2 Alocarea de resurse necesare pentru colectarea și transportul deșeurilor din construcții și demolări

 • 3.9.3 Organizarea calendaristică a ac ti vității de colectare și transport a deșeurilor din construcții și demolări pe parcursul unui an

  • 3.10 Organizareaactivitățiiîncazulcolectărilorocazionaleșiaserviciilorsuplimentare

   • 3.10.1 Prezentarea modului de lucru în cazul colectărilor ocazionale și a serviciilor suplimentare

   • 3.10.2 Alocarea de resurse necesare pentru prestarea colectărilor ocazionale și a serviciilor suplimentare

  • 3.11  Organizarea activității în cazul campaniilor de curățenie

   • 3.11.1 Prezentarea modului de lucru în cazul campaniilor de curățenie

   • 3.11.2 Alocarea de resurse necesarepentru prestarea campaniilor de curățenie

   • 3.11.3 Organizarea calendaristică a campaniilor de curățenie pe parcursul unui an

  • 3.12 Organizarea activității de măturat manual carosabil și trotuare

 • 3.72.7 Prezentarea modului de măturat manual carosabil și trotuare

 • 3.12.2 Alocarea de resurse necesarepentru măturatatul manual carosabil și trotuare

 • 3.12.3 Organizarea calendaristică a activității de măturat manual carosabil și trotuare pe parcursul unui an

  • 3.13 Organizarea activității de măturat mecanizat carosabil

   • 3.13.1 Prezentarea modului de măturat manual mecanizat carosabil

   • 3.13.2 Alocarea de resurse necesarepentru măturatatulmecanizat carosabil

   • 3.13.3 Organizarea calendaristică a activității de măturat mecanizat carosabil pe parcursul unui an

  • 3.14 Organizarea activității de întreținere a curățeniei

   • 3.14.1 Prezentarea modului de întreținere a curățeniei

   • 3.14.2 Alocarea de resurse necesare pentru întreținerea curățeniei

   • 3.14.3 Organizarea calendaristică a activității de întreținere a curățeniei pe parcursul unui an

  • 3.15 Organizarea activității de curățare a rigolei

   • 3.15.1 Prezentarea modului de curățare a rigolei

   • 3.15.2 Alocarea de resurse necesare pentru curățarea rigolei

   • 3.15.3 Organizarea calendaristică a ac ti vității de curățare a rigolei pe parcursul unui an

  • 3.16 Organizarea activității de spălat carosabil și trotuare

   • 3.16.1 Prezentarea modului de spălare a carosabilului și a trotuarelor

   • 3.16.2 Alocarea de resurse necesare pentru spălarea carosabilului și a trotuarelor

   • 3.16.3 Organizarea calendaristică a activității de spălare a carosabilului și a trotuarelor pe parcursul unui an

  • 3.17 Organizarea activității de stropit carosabil

   • 3.17.1 Prezentarea modului de stropire a carosabilului

   • 3.17.2 Alocarea de resurse necesare pentru stropirea carosabilului

   • 3.17.3 Organizarea calendaristică a activității de stropire a carosabilului pe parcursul unui an

  • 3.18 Organizareaactivitățiideigienizareapunctelordeprecolectareadeșeurilormenajere

   • 3.18.1 Prezentarea modului de igienizare a punctelor de precolectare a deșeurilor menajere

   • 3.18.2 Alocarea de resurse necesare pentru igienizarea punctelor de precolectare a deșeurilor menajere

   • 3.18.3 Organizarea calendaristică a activității de igienizare a punctelor deprecolectare a deșeurilor menajere

  • 3.19 Organizareaactivitățiideîntreținereaspațiiorverziadiacentecăilordecomunicații

   • 3.19.1 Prezentarea moduluide întreținere aspațiior verzi adiacente căilor decomunicații

   • 3.19.2 Alocarea de resurse necesare pentru întreținerea spațiior verzi adiacente căilor de comunicații

   • 3.19.3 Organizarea calendaristică a ac ti vității de întreținer a spațiior verzi adiacen te căilor decomunicații

  • 3.20 Organizarea activității de prevenire și combatere a poleiului

   • 3.20.1 Prezentarea modului de prevenire și combatere a poleiului

   • 3.20.2 A locarea de resurse necesarepentru pre venirea și corn baterea poleiului

  • 3.21  Organizarea activității de curățare manuală a zăpezii

   • 3.21.1 Prezentarea modului de curățare manuală a zăpezii

   • 3.21.2 Alocarea de resurse necesare pentru curățarea manuală a zăpezii

  • 3.22 Organizarea activității de îndepărtare mecanizată a zăpezii

   • 3.22.1 Prezentarea modului de îndepărtare mecanizată a zăpezii

   • 3.22.2 Alocarea de resurse necesare pentru îndepărtarea mecanizată a zăpezii

  • 3.23 Organizarea activității de încărcare/descărcare și transporta zăpezii

   • 3.23.1 Prezentarea modului de încărcare/descărcare și transport a zăpezii

   • 3.23.2 Alocareaderesursenecesarepentruîncărcarea/descărcareașitransportulzăpezii

  • 3.24 Organizarea activității de colectare și transporta cadavrelor de animale

   • 3.24.1 Prezentarea modului de colectare și transport a cada vrelor de animale

   • 3.24.2 Alocarea de resurse necesare pentru colectarea și transportul cada vrelor de animale

Pentru fiecare din activitatile de mai sus se va menționa alocarea de resurse necesare pentru prestarea activității se va prezenta sub formă tabelară, utilizând tabelul de mai jos.

Resurse

Descriere

Vehicule

Fiecare tip de vehicul utilizat va fi trecut pe câte o linie separată, menționându- se parametrii tehnici principali și activitatea la care va fi utilizat.

Echipamente/ unelte

Fiecare tip de echipament/iinealtă utilizat(ă) va fi trecut pe câte o linie separată, menționându-se parametrii tehnici principali (acolo unde este cazul) și activitatea la care va fi utilizat(ă).

Personal

în acest tabel va fi menționat doar personalul operațional, implicat în mod direct în activitatea respectiva. Fiecare categorie de personal va fi prezentată în mod distinct, menționându-se numărul de persoane și activitatea realizată.

 • 3.25  Procedura aplicată și modului de lucru utilizat la determinarea compoziției deșeurilor menajere și a deșeurilor similare

 • 3.26 Prezentarea modului de derulare a campaniilor de conștientizare și educare a utilizatorilor în ceea ce privește colectarea separată a deșeurilor reciclabile și modul de colectare a fluxurilor speciale de deșeuri

 • 4. Planul de recuperare a investițiilor

Va fi prezentat planul de recuperare a investițiilor conform celor menționate in acest caiet de sarcini. Operatorul va menționa in clar in cadrul ofertei dimensiunea planului de investiții pentru fiecare componenta in parte, pe toata durata de execuție a acestuia.

La realizarea Planului de investiții se va lua în considerare amortizarea anuală pe durata normată de utilizare a investiției respective, în conformitate cu normativele în vigoare (HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privindclasificareașiduratelenormaledefuncționareamijloacelor fixe, cu modificările sicompletarileulterioare).

Datele prezentate în Planul de recuperare a investițiilor trebuie să fie corelate cu datele prezentate în Fișele de fundamentare a tarifelor.

 • 5. Controlul proceselor. Monitorizarea performanței

Oferta tehnică trebuie să prezinte, pentru fiecare activitate în parte, modul în care Operatorul înțelege să asigure propria monitorizarea, respectiv parametri de monitorizare propuși, frecventa determinărilor, metodele de determinare și procedurile utilizate (inclusiv indicarea procedurilor de prelevare a probelor acolo unde este cazul).

Parametrii de monitorizare minim obligatorii sunt cei prezentați în Regulamentul de salubrizare .

 • 6. Auditul de conformitate

Delegatarul își rezervă dreptul de a desfășura periodic, un audit propriu privind conformitatea activităților desfășurate peamplasamentînraport cu toatecerințelelegaleaplicabile.

Oferta tehnică trebuie să precizeze perioada necesară pentru îndeplinirea condițiilor în vederea realizării primului audit de conformitate (exprimata în număr de zile calendaristice de la Data începerii activității).

6. Acorduri cu alți operatori economici

Este obligatorie atașarea la oferta tehnică de acorduri încheiate cu operatorii economici autorizațicarevor prestaserviciiînvedereaîndepliniriiscopuluicontractului.șianumecu:

 • •   operatorul instalației de tratare care va prelua deșeurile colectate în amestec (reziduale)în vederea reducerii conținutului de materie biodegradabilă;

 • •   operatorul depozitului conform de deșeuri care va prelua deșeurile spre eliminare - deșeuri reziduale, deșeuristradale,fracțiiledindeșeurilevoluminoaseșidindeșeurile din construcții și demolări care nu pot fi valorificate;

 • •   operatorulstațieidesortarecarevaprelua deșeurile reciclabilecolectateseparat;

 • •   operatorulinstalațieidetratarebiologicăcarevapreluabiodeșeuricolectateseparat în piețe șiîn cadrul campaniilor de curățenie;

 • •   operatorulinstalațieidetratarecarevapreluadeșeuriledinconstrucțiișidemolări;

 • •   operatorul instalației de tratare care va prelua deșeurile voluminoase (dacă este cazul);

 • •   operatorul instalației de eliminare care va prelua deșeurile periculoase din deșeurile menajere;

 • •   operatorul serviciului de alimentare cu apă, în vederea alimentării de la hidranții din rețeauapublică aautocisternelorcarerealizeazăspălatulșistropitulstrăzilor;

 • •   operatorul serviciului de canalizare în vederea evacurării, respectiv preluării apelor uzate rezultate de la spălarea recipientelor;

 • •   operatorul instalației de eliminare a cadavrelor de animale.

în cadrul acordurilor va fi stipulată cantitatea estimata a fi tratată/eliminata anual și tariful operatorilor economici care realizează respectivele operații (ex. tratarea mecano- biologică,eliminarea, sortareaetc.).

în situația în care prin ofertă se propun alte operații de tratare a deșeurilor față de cele menționate în caietul de sarcini, trebuie prezentat acordul încheiat cu operatorul instalației autorizate în care se vor realiza respectivele operații.

în cazul în care Ofertantul prestează, în condițiile legii, oricare dintre activitățile menționate anterior, pentru activitatearespectivănumaiestenecesarăatașarealaofertatehnicăaacordului ferm.

Se vor atașa autorizații de mediu valabile pentru toți operatorii economici (inclusiv pentru Ofertant dacă este cazul) care vor presta servicii în vederea îndeplinirii scopului contractului, din care să reiasă că sunt atorizați pentru prestarea activităților pentru care se prezintă respectivele acorduri.

Se recomandă ca instalațiile de tratare/eliminare a deșeurilor menționațe anterior să se afle, în limita posibilităților, cât mai aproape de locul de generare a deșeurilor (Municipiul București), în vederea minimizării costurilor de transport.

Sunt acceptate orice modalități de tratare/valorificare a deșeurilor colectate în vederea atingerii tuturor țintelor, atâta timp cât acestea sunt prevăzute/permise de legislația în vigoare iar instalațiile în care se realizează operațiile de tratare/eliminare/valorificare a deșeurilor dețin toate autorizațiile/licențele prevăzute de legislația în vigoare pentru funcționarea/exploatarea lor.

Anexa nr. 2 - Indicatori de performanta

Indicatori de performanta pentru monitorizarea serviciului de colectare și transport deșeuri municipale

Nr. crt.

Indicatori de performanță

UM

Valoare

Frecvența monitorizare

1.

CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE

1.1

Numărul de contracte încheiate între Operator și utilizatori (producători de deșeuri) raportat la numărul de solicitări, pe categorii de utilizatori

%

100

Trimestrial

1.2

Numărul de contracte încheiate între Operator și utilizatori (producători de deșeuri) în mai puțin de 10 zile calendaristice de la primirea solicitării justificate din partea utilizatorului, raportat la numărul cererilor, pe categorii de utilizatori

%

minim 95

Trimestrial

1.3

Numărul de contracte cu utilizatorii modificate in mai puțin de 10 zile calendaristice de laprimirea solicitării justificate din partea utilizatorului, raportat la numărul de cereri de modificare a clauzelor contractuale

%

minim 95

Trimestrial

2

EFICIENTA IN GESTIONAREA CONTRACTELOR

2.1

Numărul de recipiente pentru colectarea deșeurilor reziduale, furnizate ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de Solicitări

%

100

Lunar

2.2

Numărul de recipiente pentru colectarea separata a deșeurilor reciclabile, furnizate ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul lotalde solicitări

%

100

Lunar

2.3

Numărul do recipiente pentru colectarea separata a biodeseurilor, furnizate ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de Solicitări

%

100

Lunar

2.4

Numărul de situații în care vehiculul specializat jentru colectarea deșeurilor menajere periculoase nu staționează la locul si perioada stabilita, conform planului de lucru, raportat la numărul total de situații

%

100

Trimestrial

2.5

Numărul de situații în care un recipient de colectare deteriorat este reparat sau înlocuit în nai puțin de 48 de ore de la semnalarea defecțiunii raportat la numărul total de situații

%

90

Trimestrial

2.6

Numărul de situații in care punctele stradale ngropate de colectare si punctele stradale mpraterane de colectare nu sunt igienizate :onform planului de lucru, raportat la numărul otal de situații

%

90

Amar

2.7

Numărul de situații în care colectarea separată a deșeurilor reciclabile nu se realizează la frecvența stabilita prin contract, raportat la numărul total de situații

%

90

Lunar

2.8

Numărul de situații în care colectarea separată a deșeurilor voluminoase nu se realizează la frecvența și condițiile stabilite prin contract si planul de lucru, raportat la numărul total de Situații

%

90

Lunar

2.9

Numărul de reclamații scrise la care Operatorul a răspuns în 30 de zile de la data primiriireclamației, raportat la numărul total de reclamații scrise

%

100

Trimestrial

2.10

Numărul de reclamații scrise justificate raportat la numărul total de utilizatori, pe categorii deUtilizatori

%

1

Trimestrial

3

INDICATORI TEHNICI

3.1

Populația care beneficiază de colectarea deșeurilor raportat la populația totala la nivelul Sectorului 6

%

100

Lunar

3.2

Cantitatea de deșeuri reciclabile colectate separat ('hârtie si carton, plastic, metale si sticla) de la populație, agenti economici si instituții raportat la masa totala de deșeuri menajere si similare

%

40% pentru anul

 • 2019

50% pentru anul

 • 2020 și 60% pentru anul 2021

70% începând cu anul 2022

Anual

3,3

Cantitatea de biodeseuri colectate separat de la mopulatie si agenti economici raportat la masa totala de biodeseuri menajere si similare

10% pana la sfârșitul anului 2020

40% pana la sfârșitul anului 2022

3.4

Cantitatea de deșeuri menajere periculoase colectate separat trimisă la eliminare raportat la cantitatea totala de deșeuri menajere meticuloase colectate

%

minim 90

Anual

3.5

Cantitatea de deșeuri voluminoase colectate separat trimisa la tratare/eliminare raportat la cantitatea totala de deșeuri voluminoase colectate de la populație

%

minim 90

Anual

3.6

Cantitatea de deșeuri voluminoase colectata de la popidatie, agenti economici si insitutii raportat la cantitatea de deșeuri voluminoase din total deșeuri menajere si similare

%

40% pana la sfârșitului primului an 60% in anul 4 de operare

80% in ultimul an de operare

Anual

3.7

Cantitatea de deșeuri menajere periculoase colectata de la populație raportat la cantitatea de deșeuri menajere periculoase din deseurile menajere

%

20% pana la sfârșitului primului an 50% in anul 4 de operare

70% in ultimul an de operare

3.8

Cantitatea de deșeuri din construcții si desființări colectata separat de la populație intrun an si trimisa la tratare in vederea valorificării raportat la cantitatea totala de deșeuri din construcții si desființări colectata de la populație in anul respectiv

%

minim 30

Anual

3.9

Cantitatea de deșeuri din construcții si desființări colectata separat intr-un an si trimisa la eliminare raportat la cantitatea totala de deșeuri din construcții si desființări colectata in anul respectiv

%

minim 60

Anual

3.10

Cantitatea de deșeuri din construcții si desființări colectata de la populație raportat la cantitatea de deșeuri din construcții si desființări generata de populație conform indicatorului de generare estimat in Planul de Gestionare a Deșeurilor în Municipiul București

%

Minim 70

Anual

4

RECLAMATII SI SESIZĂRI

4.1

Numărul de sesizări scrise privind nerespectarea .le către operatorul de colectare si transport a □bligatiilor din licențe si autorizații

Nr.

0

Frimestrial

4.2

Numărul de incalcari ale obligațiilor operatorului Je colectare si transport rezultate din analizele si controalele organismelor abilitate

Nr.

.)

Frimestrial

4.3

Numărul de utilizatori si angajați care au primit Jespagubiri datorate culpei operatorului de colectare si transport sau daca s-au îmbolnăvit in cauza nerespectarii condițiilor de prestare a ictivitatii de colectare si transport

Nr.

Frimestrial

4.4

Valoarea despăgubirilor acordate utilizatorilor de către operatorul de colectare si transport pentru situațiile de mai sus raportata la valoarea totala facturata aferenta activitatii de colectare si transport

%

0

Trimestrial

4.5

Numărul de neconformitati (încălcări ale obligațiilor contractuale, altele decât, cele care constituie indicatori de performanță) constatate de primăria orașului Otopeni privind activitatea de colectare si transport

Nr.

0

Trimestrial

4.6.

Operarea stațiilor de sortare

%

75%

Anual

4.7.

Operarea instalației de tratare mecano-biologică

%

3%

Anual

4.8.

Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora.

&

Minimum 55% în anul 2019;

Minimum 70% în anul 2020

Anual

Indicatori de performanta pentru monitorizarea serviciului de maturat, spalat, stropit si întreținerea cailor publice

Nr. crt.

Indicatori de performanta

Număr neconformitati acceptate

Frecventa monitorizare

1.1

Străzile nu sunt maturate conform graficului de lucrări

Maxim 20

Lunar

1.2

Coșurile de colectare a deșeurilor stradale nu sunt golite conform graficului de lucrări

Maxim 100

Lu nar

1.3

Nccolectarea zilnica a deșeurilor Abandonate

Maxim 3 depozite

Lunar

Indicatori de performanta pentru monitorizarea serviciului de curatare si transportul zăpezii de pe caile publice si menținerea in funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț

Nr. crt.

Indicatori de performanta

Număr neconformități acceptate

Frecventa propusa de monitorizare

1.1

Artere din Urgența 1 care nu sunt circulabile in termen de 4 ore de la încetarea ninsorii

Maxim 2

per eveniment4'

1.2

Artere din Urgența 1 care au intersecții în care sunt prezente acumulări de zăpadă in termen de 8 ore de la încetarea ninsorii.

Maxim 4

per eveniment

1.3

începerea activitatii de curatare a zăpezii cu întârziere de mai mult de jumătate de ora de la declanșarea ninsorii.

Maxim 1

per iarnă

1.4

Începerea activitatii de prevenire a formării și combatere a poleiului cu întârziere de mai mult de jumătate de ora de la lansarea avertizării meteo

Maxim 2

per iarnă

1.5

Depozitarea zăpezii curatate de pe caile publice in locuri nepermise.

Maxim 2

per eveniment

* prin sintagma per eveniment se înțelege o perioadă de precipitații încheiată

Indicatori de performanta pentru monitorizarea serviciului de colectare a cadavrelor de animale de pe domeniul public si predarea acestora unităților de ecarisaj

Nr. crt.

Indicatori de performanta

Număr neconformi tați acceptate

Frecventa monitorizare

1.1

Necolectarea cadavrelor de animale in maxim 2 ore de la semnalarea (prin orice mijloc) a existentei acestora.

maxim 1

Lunar

1.2

Transportarea cadavrelor de animale cu mijloace de transport neamenajate in acest scop.

maxim 1

Lunar

1.3

Amestecarea cadavrelor de animale cu alte categorii de deșeuri colectate.

maxim 2

Lunar

Anexa nr. 3 - Previziunea cantitatile de deșeuri generate la nivelul Sectorului 6 pentru orizontul de timp aferent serviciului delegat

I. Generarea deșeurilor municipale

Estimarea cantităților medii anuale de deșeuri municipale estimate a se genera pe teritoriul Sectorului 6 a Municipiului București este prezentată în tabelul de mai jos.

Nr crt

Tipuri de deșeuri municipale

Cantitate medie anuală (tone/an)

Ipoteze utilizate in estimarea deșeurilor municipale generate

Gradul de variație

1

Deșeuri menajere din care

164.204

Calculul proiecției de generare a deșeurilor menajere se bazează pe cantitatea generata in anii precedenti și ținând seama de evoluția populației si creșterea indicatorului de generare a deșeurilor municipale.

20%

2

Deșeuri menajere reciclabile generate (plastic, metal, sticla, hârtie si carton)

44.782

Cantitate estimata pe baza compoziției deșeurilor

20%

3

Biodeșeuri menajere generate

72.855

Cantitate estimata pe baza compoziției deșeurilor

20%

4

Deșeuri similare din care

49.261

Cantitate estimata considerând ca o cantitate egala cu 30% din deseurile menajere o reprezintă deșeuri asimilabile. Indicator confirmat de raportările din anii precedenti

30%

5

Deșeuri similare reciclabile

13.435

Cantitate determinata pe baza compoziției deșeurilor

30%

6

Biodeșeuri similare

21.857

Cantitate determinata pe baza compoziției deșeurilor

30%

7

Deșeuri stradale

25.000

Cantitatea este estimată pe baza cantităților colectate în anii precedenți

20%

8

Deșeuri voluminoase generate de populație si agenti economici, din care

2.455

Cantitatea este estimată pe baza populației și considerându-se un indice de generare de 5,3 kg/locuitor/an. Se estimează că operatorii economici generează 400tone/an deșeuri voluminoase.

50%

9

Deșeuri periculoase din deșeurile menajere

814

Cantitatea este estimată pe baza populației și considerându-se un indice de generare de 2,1 kg/locuitor/an

50%

10

Deșeuri din construcții și demolări generate din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor

8346

Cantitatea este estimată pe baza cantităților colectate în anii precedenți

50%

in conformitate cu datele puse la dispoziție de operatorul actual de salubrizare si documentele de planificare a gestionării deșeurilor existente la nivelul municipiului București, compoziția estimată a deșeurilor menajere luata în calcul este următoarea:

©

Deșeuri de hârtie și carton

11 %

o

Deșeuri de metal

0,85 %

0

Deșeuri de plastic

13,79%

e

Deșeuri de sticlă

4,75 %

©

Deșeuri de lemn

0,27 %

0

Biodeșeuri

51,83%

9

Deșeuri textile

6,44 %

«

Deșeuri compozite

2,15%

0

Deșeuri voi u m inoase

1%

0

Deșeuri periculoase

0,11%

©

A Ite tipuri de deșeuri

7,82%

2. Strategia de dezvoltare si funcționare pe termen mediu si lung a serviciului public de salubrizare in Municipiul București, aprobata prin IICGMB nr. 82/2015 - Gestionarea deșeurilor municipale începând cu primul an de operare (estimat a fi anul 2019), colectarea separata a deșeurilor municipale se va realizează pe următoarele fracții:

Fracții deșeuri municipale colectate separat

Cod deșeuri conform HG 856/20023

• deșeuri de hârtie și carton

20 01 01

15 01 01

• deșeuri de plastic

20 01 39

15 01 02

• deșeuri de metal

20 01 40

15 01 04

• deșeuri de sticlă

20 01 02

15 01 07

o deșeuri menajere periculoase

20 01 133 20 01 143 20 01 15320 01 173 20

01 193 20 01 213 20 01 233 20 01 263 20 01

273 20 01 293 20 01 333 20 01 353 20 01

37*

• deșeuri voluminoase

20 03 07

• deșeuri din construcții și demolări generate din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/'sau exterioară a locuințelor

17

• deșeuri reziduale

20 03 01

începând cu anul 2020 se vor colecta separat, și parte din biodeșeurile menajere (populația care locuiește la case) și similare.

Fracții deșeuri municipale colectate separat

Cod deșeuri conform HG 856/20024

« biodeșeuri

20 01 08

20 03 01

Colectarea separată a deșeurilor reciclabile

Colectarea separată a deșeurilor reciclabile (deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic și metal, deșeuri de sticlă) se realizează atât pentru deșeurile menajere, cât și pentru deșeurile similare. Se estimează că succesul colectării separate a deșeurilor reciclabile va fi progresiv, ca urmare a campaniilor de informare și conștientizare, și a obligației respectării țintelor de reciclare impuse de legislație, după cum urmează:

 • •  în primul an de operare (20'20) -se colectează separat minim 50% deșeuri reciclabile din masa totală de deșeuri reciclabile menajere si similare generate;

o în al doilea an de operare (2021) - se colectează separat minim 60% deșeuri reciclabile din masa totală de deșeuri reciclabile menajere si similare generate;

 • •  în al patrulea an de operare (2023) - se colectează separat minim 60% din masa totala a cantitatilor de deșeuri menajere si similare;

 • •  începând cu anul 2025 - se colectează separat minim 75 % din masa totala a cantitatilor de deșeuri menajere si similare.

Colectarea separată a biodeșeurilor

Colectarea separată a biodeșeurilor (resturi alimentare și deșeuri verzi) se realizează atât pentru deșeurile menajere (populația din zona de case), cât și pentru deșeurile similare. Colectarea separată a biodeșeurilor se va implementa începând cu al doilea an de operare (estimat a fi 2020). Se estimează că succesul colectării separate a biodeșeurilor va fi progresiv, ca urmare a campaniilor de informare și conștientizare, și a obligației respectării țintelor de reciclare impuse de legislație, după cum urmează:

 • •  în al doilea an de operare (2021) - se colectează separat minim 10% biodeșeuri din cantitatea totală de biodeșeuri menajere (din zona de case) si similare generate,

 • •  începând cu al patrulea an de operare (2023) - se colectează separat minim 40% din cantitatea totala de biodeșeuri menajere (din zona de case) si similare.

Colectarea separata a deșeurilor voluminoase

Colectarea separată a deșeurilor voluminoase se realizează atât pentru deșeurile menajere, cât și pentru deșeurile similare. Se estimează că succesul colectării separate va fi progresiv, ca urmare a campaniilor de informare și conștientizare, după cum urmează:

 • •   In primul an de operare (2020) - se colectează separat minim 40% din cantitatea de deșeuri voluminoase din deșeurile menajere si periculoase;

 • •   In anul 3 de operare (2022) - se colectează separat minim 50% din cantitatea de deșeuri voluminoase;

 • •   In anul 4 de operare (2023) - se colectează separat minim 60% din cantitatea de deșeuri voluminoase;

» In anul 5 de operare (2025) - se colectează separat minim 70% din cantitatea de deșeuri voluminoase;

începând cu anul 6 de operare (2025) - se colectează separat minim 80% din cantitatea de deșeuri voluminoase.

Colectarea separata a deșeurilor menajere periculoase

Se estimează că succesul colectării separate va fi progresiv, ca urmare a campaniilor de informare și conștientizare, după cum urmează:

» In anul 1 de operare (2020) - se colectează separat minim 50% din cantitatea de deșeuri voluminoase din deșeurile menajere si periculoase;

® In anul 3 de operare (2023) - se colectează separat minim 60% din cantitatea de deșeuri voluminoase din deșeurile menajere si periculoase;

® începând cu anul 5 de operare (2025) - se colectează separat minim 60% din cantitatea de deșeuri voluminoase din deșeurile menajere si periculoase;

Instalațiile de tratare/eliminare a deșeurilor la care trebuie transportate deșeurile colectate

Instalații de tratare a deșeurilor

Tratarea deșeurilor reziduale

Deșeurile reziduale colectate vor fi transportate, dacă este posibil, la o instalație autorizata de tratare a deșeurilor, în vederea reducerii conținutului de material biodegradabil. După tratare, fracția rezultată va fi depozitată.

Sortarea deșeurilor

Deșeurile reciclabile colectate separat (menajere și similare) vor II transportate la o instalație autorizată de sortare în vederea reciclării ulterioare.

Tratarea biodeșeurilor

Biodeșeurile colectate separat (menajere și similare) vor fi transportate la o instalație autorizată de tratare (stație de compostare sau altă instalație de tratare biologică) în vederea reciclării/valorificării ulterioare.

Instalații de eliminare a deșeurilor

Municipiul București dispune de 3 depozite conforme pentru deșeuri municipale, respectiv:

Depozitul de la Chiajna - construit de către SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL in asociere cu Primăria Municipiului București, amplasat in București, sector 1, Drumul Rudeni - Chitila nr. 10. Depozitul a fost dat in folosința in anul 2000 si are o durata estimata de viața de 20 de ani.

Depozitul de la Vidra -- operat de către SC F.COSUD SA, amplasat in județul Ilfov, comuna Vidra. Are o durata de viața de 25 - 30 de ani.

Depozitul de la dina - operat de către SC ECOREC SA, amplasat în județul Ilfov, comuna Clina.

De asemenea, Municipiul București, va dispune si de un incinerator pentru eliminarea deșeurilor municipale, al cărui termen estimat de finalizare este anul 2022.

Conform cerințelor Strategiei do dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București din momentul în care incineratorul va intra în operare, Operatorul va asigura o cantitate de minim 56.000 t/an. Deșeurile transportate la incinerator trebuie să fie la puterea calorică optimă stabilită prin Planul de Gestionare a Deșeurilor în Municipiul București, varianta în vigoare.

Termenii tehnici utilizați în cuprinsul Documentației de atribuire au senmificația și înțelesul rezultat din utilizarea definițiilor acestora, așa cum simt ele enunțate în actele normative în vigoare (Legea 211/2011, HG 856/2002și nu numai).

Anexa nr. 4 - Dotări ce trebuie asigurate de către Operator

In tabelul următor sunt, listate dotările ce trebuie asigurate de către Operator pentru colectarea si transportul deșeurilor municipale.

Activitatea de salubrizare

Echipament/utilaj

Tip echipament/utilaj

Capacitate

Număr de unități

Colectarea si transportul deșeurilor reziduale menajere

Recipiente pentru colectarea deșeurilor reziduale menajere

Europubele

Europubele

240 1

120 1

Min. 10.720

Min. 11.271

Mașini pentru colectarea si transportul deșeurilor reziduale menajere

Autocompactoare

10 mc

16 mc

24 mc

Min. 2

Min. 6

Min. 12

Colectarea si transportul deșeurilor asimilabile (reziduale si reciclabile)

Recipiente pentru colectarea deșeurilor similare (reziduale si reciclabile)

Europubele/

Eurocontainere

1201

240 1

11001

Conform necesităților și a cerințelor Caietului de sarcini, dar nu mai puțin de:

200

2.100

9.200

Mașini pentru colectarea si transportul deșeurilor similare (reciclabile si reziduale)

Autocompactoare

10 mc

16 mc

24 mc

Min. 2

Min. 6

Min. 3

Colectarea si transportul deșeurilor reciclabile menajere

Recipiente pentru colectarea deșeurilor reciclabile Menajere

Europubele

Container

Container tip clopot

Container îngropat

1201

240

1100 1

2.5 m3

5 m3

Min. 11.271

Min. 286

Min. 429

Min. 405

Min. 90

Mașini pentru colectarea si transportul deșeurilor

Autocompactoare pentru preluarea pubelor din zona caselor

6 mc

10 mc

Min. 1

Min. 1

reciclabile menajere

Autocompactoare cu sistem de acționare mecanica compatibil cu preluare recipientelor de colectare din punctele de colectare stradale

21 mc

Min. 5

Puncte colectare

Amenajarea a 30 puncte stradale de colectare cu containere îngropate

Amenajarea a 135 puncte stradale de colectare cu containere de suprafața

Igienizarea si echiparea cu recipienti pentru colectarea separate a deșeurilor reciclare a celor 147 puncte de colectare stradale existente (melci, boxe, țarcuri)

Colectarea si transportul b iod eseuri or

Recipiente pentru colectarea biodeseu iilor

Pubele

Pubele

Pubele

601

901

240 1

Mașini pentru colectarea

biodeseurilor

Spalarea recipientelor

Echipament mobil spalare recipiente colectare deșeuri reziduale

Cisterna

Min. 1

Mașina pentru rificarea recipientilor stradali pentru colectare deșeuri reciclabile si spalarea acestora

Mașina tip platforma actionata hidraulic

Min. 1

Colectarea si transportul deșeurilor periculoase din deșeuri le menajere

Recipiente pentru colectarea deșeurilor periculoase

Recipiente metalice

301-60 1

Min. 6

Mașina pentru colectarea deșeurilor periculoase

Duba carosata

Min. 1

Colectarea si transportul deșeurilor voluminoase

Recipiente pentru colectarea deșeurilor voluminoase

-

-

-

Mașina pentru colectarea deșeurilor voluminoase

Masin tip platforma actionata hidraulic

Min. 1

Colectarea si transportul

Echipamente pentru colectatea DCD

Saci cu mânere

Containere metalice 4-lOmc

601

4-10 mc

Min. 40

Min 10

deșeurilor din construcții si desființări (DCD)

Mașina pentru colectarea

DCD

Masin tip platforma acționara hidraulic (aceeași mașina utilizata pentru colectarea deșeurilor voluminoase)

Amenajarea

Bazelor de lucru

Recipiente pentru stocarea temporara

Containere metalice

Containere metalice polietilena

1 -2 mc

60- 10001

Min. 4

Min. 6

Echipamente pentru manevrarea/transportul deșeurilor pe amplasament

încărcător frontal

-

Min. 1

Altele

Mașini utilitare (supervizare)

Min. 3

Europubelele de 1201 sunt pentru zonele cu locuințe individuale iar europubelelc de 2401 respectiv containerele de 1.100 1 sunt pentru zonele de blocuri, pentru dotarea punctelor do colectare existente.

In tabelul următor sunt prezentate echipamente necesar a fi puse Ia dispoziție de Operator pentru prestarea serviciului de curățenie stradală, de colectare a cadavrelor și de deszăpezire.

Activitatea de salubrizare

Echipament

Număr echipamente

Colectarea cadavrelor de animale

Mașină de transport autorizată

Echipament frigorific la Baza de lucru operațională

Min. 1

Min. 1

Măturat manual

Echipamente pentru transportul sacilor cu deșeuri - camionete

Echipamente de aspirat acționate electric cu autonomie în regim normal de funcționare de min. 8 ore

Min. 25

Min. 50

Măturat mecanizat

Automăturătoare cu rezervor de apa de min. 6 mc

Min. 5

Spălatul carosabilului și a trotuarelor

Autocisterne de min. 6 mc

Automăturătoare cu benă

de min. 6 mc

Automăturătoare cu benă de

Min. 4

Min. 1

Min. 4

max. 1,5 mc

Stropitul carosabilului

Autocisterne de min. 6 mc

Min. 10

Răzuitul rigolelor

Se vor utiliza echipamentele de la maturatul manual

-

întreținerea curățeniei

Se vor utiliza echipamentele de la maturatul manual

-

Coșuri de gunoi

Min. 15.000

stradale

Coșuri stradale speciale dotate cu pungi pentru colectarea dejecțiilor de la animalele de companie

Min. 5.000

Eli mi narea d e pozi te 1 o r

Autobasculante de mici dimensiuni (3 tone)

Min. 15

ilegale de deșeuri

încărcătoare frontale de mici

Min. 2

dimensiuni

Igienizarea punctelor de

Se vor utiliza echipamentele

precolectare a deșeurilor

de la activitatea de stropit

-

menajere

a carosabilului

întreținerea spațiilor verzi adiacente căilor de comunicații

Motocositoare

Min. 10

Utilaje cu plug și sărăriță

Min. 28

mari Utilaje cu plug mici -

Min. 20

pentru străzile secundare

Să rări te

Min. 13

Autocisterne pentru soluție

Aceleași utilaje utilizate la stropit

antiîngheț de min. 6 mc

și spălat

îndepărtarea zăpezii

încărcătoare frontale de

Min. 10

mici dimensiuni

Freze individuale pentru trotuare, motopropulsate, cu zona activă de frezare de minimum 0,75 m

Min. 20

Basculante de minim 22 tone

Min. 4

Transportul zăpezii

încărcătoare frontale cu cupa de minim 2 mc

Basculante de minim 22 tone

Min. 8

Min. 8

Combatere polei

Sărărițe

Autocisterne pentru soluție antiîngheț de min. 6 mc Încărcătoare frontale Basculante de minim 22 tone Echipamente de topit zăpada

Min. 12

Aceleași utilaje utilizate la stropit și spălat

Min. 2

Min. 2

Min. 2

Echipamentele utilizate vor fi inscripționate cu numele Operatorului și cu numele și sigla Sectorului 6 și vor folosite exclusiv pentru prestarea serviciului pe aria teritorial administrativă a Sectorului 6. In ceea ce privește utilizarea exclusivă, excepție fac echipamentele necesare pentru transportul deșeurilor periculoase din deșeurile menajere și cele utilizate pentrutransportul deșeurilor voluminoase.

Toate echipamentele trebuie să aibă anul fabricației 2015 sau mai recent. Echipamentele autopropulsate trebuie să fie dotate cu sistem de urmărire prin GPS și cu motoare cu norme de poluare cat mai reduse.

Anexa nr. 5 - Căile de circulație pe care se execută măturatul manual sau mecanizat, incluzând și parcările de reședință

Nr.

Crt.

Artera si tronsonul

Maturat manual trotuare

Maturat manual general

Frecventa

Lățime trotuar

Suprafața maturata Pe saptamana

Lungime artera/ tronson

Frecventa

Suprafața maturata

Pe saptamana

(m)

(mp)

(m)

(mp)

1

DRUMUL SĂRII

7

3

42,000

1,000

0

0

2

DRUMUL TABEREI (mecanizat rigola centrala)

0

8

0

1,800

7

252,000

3

INEL DRUMUL TABEREI(mecanizat rigola centrala)

0

10

0

3,000

7

504,000

4

TIMIȘOARA (mecanizat 1 rigola intre Razoare-Brasov)

0

6

0

2,100

7

235,200

5

TIMIȘOARA (mecanizat 1 rigola intre Brasov-Valea Oltului)

0

6

0

1,823

7

204,176

6

Cotroceni

7

6

84,000

1,000

0

0

7

VASILE

MILEA(Timisoara-Dr.

Taberei)

7

6

33,600

400

0

0

8

VASILE

MILEA(Timisoara-Splai

Independentei)

7

6

136,920

1,630

0

0

9

SOSEAUA GROZĂVEȘTI

7

2

18,900

900

0

0

10

CONSTANTIN NOICA

0

4

0

300

7

25,200

11

IULIU MANIU (Valea Cascadelor-limita oraș)

7

3

117,600

2,800

0

0

12

IULIU MANIU (rigola centrala intre Geniului-Valea Cascadelor)

0

0

0

4,000

7

112,000

13

TIMIȘOARA (intre Valea Oltului-Valea Cascadelor)

7

3

41,580

990

0

0

14

GHENCEA

7

5

136,500

1,950

0

0

15

PRELUNGIREA

GHENCEA (Brasov-Valea

Oltului)

7

6

134,400

1,600

0

0

16

Sibiu(Tmisoara- Drumul Taberei)

0

6

0

400

7

44,800

17

Sibiu (mecanizat rigola centrala intre Drumul

Taberei-1 Mai)

0

6

0

500

7

56,000

18

Valea Oltului

7

3

58,800

1,400

0

0

19

Apusului

7

3

44,100

1,050

0

0

20

Splaiul Independentei

7

4

262,640

4,690

0

0

21

CALEA GIULESTI (Orhideelor-pod Grant)

7

5

59,010

843

0

22

VIRTUȚII (Calea Crangasi-Calea Apeductului)

7

4

100,800

1,800

0

0

23

LUJERULUI (inclusiv pasajul subteran)

7

2

42,000

1,500

7

84,000

24

LUJERULUI II

7

1

11,200

8,000

0

0

25

ROMANCIERILOR

7

3

16,800

400

0

0

26

PRECIZIEI

7

4

140,000

2,500

0

0

27

ORHIDEELOR

7

4

37,520

670

0

0

28

GENIULUI

7

4

31,920

570

0

0

29

CONSTRUCTORILOR (Mehadiei-Calea Giulesti)

7

4

48,496

866

0

0

30

PODUL GRANT

7

1

8,400

600

0

0

31

PRELUNGIREA GHENCEA (Valea Oltului-limita oraș)

3

1

9,549

3,183

0

0

32

BRAȘOV

0

6

0

1,500

7

168,000

33

IULIU MANIU (Leu-Lujerului)

0

6

0

1,800

14

403,200

34

IULIU MANIU (Lujerului-

Valea Cascadelor)

0

6

0

2,400

14

537,600

35

CALEA PLEVNEI

0

6

0

1,050

14

235,200

36

CALEA CRANGASI

0

6

0

1,600

7

224,000

37

REGIEI

0

2

0

650

7

36,400

38

CALEA GIULESTI (pod Grant- cap tramvaie)

0

5

0

3,500

7

343,000

39

ALEEA COLOANA

INFINITULUI

0

2

0

400

7

22,400

40

ALEEA MASA TĂCERII

0

2

0

400

7

22,400

41

ALEEA VALEA

DOFTANEI

0

2

0

100

7

5,600

42

ALEEA POARTA

SĂRUTULUI

0

2

0

400

7

22,400

43

LUJERULUI II (leg. Pe langa Plata si Cora)

7

2

22,400

800

0

0

44

VALEA ARGEȘULUI

0

6

0

600

7

67,200

45

VALEA IALOMITEI

0

6

0

650

7

72,800

46

RÂUL DOAMNEI

0

6

0

350

7

39,200

47

VIRTUȚII (Calea

Apeductului-Iuliu Maniu)

0

5

0

600

7

58,800

48

CONSTRUCTORILOR (Mehadiei-Calea Crangasi)

0

4

0

434

7

36,456

49

UVERTURII

0

3

0

1,150

7

80,500

50

VALEA CASCADELOR

0

6

0

1,260

7

141,120

51

GR. POPOVAT

0

2

0

600

7

33,600

52

C-TIN PETRESCU

0

2

0

400

7

22,400

53

1 MAI

0

4

0

1,200

7

100,800

54

MOINESTI

0

3

0

1,200

7

84,000

55

DEZROBIRII

0

4

0

1,600

3

57,600

56

PRELUNGIREA

TIMIȘOARA

0

1

0

1,900

3

34,200

57

VLADEASA

0

1

0

400

3

7,200

58

GH. LATEA

0

1

0

750

3

13,500

59

CARA ANGHEL

0

1

0

1,200

3

21,600

60

DREPTĂȚII

0

3

0

1,300

3

39,000

61

BOISOARA

0

2

0

540

3

12,960

62

CEAHLAU

0

3

0

1,200

7

75,600

63

CERNISOARA

0

3

0

1,700

3

51,000

64

DOCTOR ERNEST

JUVARA

0

2

0

270

3

6,480

65

VETERANILOR

0

3

0

750

3

22,500

66

DEALUL TUGULEA

0

2

0

1,200

3

28,800

67

CETATEA DE BALTA

0

2

0

1,400

3

33,600

68

ROȘIA MONTANA

0

3

0

530

3

15,900

69

RĂSĂRITULUI

0

3

0

750

3

22,500

70

CUPOLEI

0

2

0

600

3

14,400

71

DR. TIMONIERULUI

0

3

0

440

3

13,200

72

ARIESUL MARE

0

2

0

600

3

14,400

73

BAIA DE ARIES

0

2

0

300

3

7,200

74

DEALUL MACINULUI

0

2

0

400

3

9,600

75

PARVA

0

2

0

700

3

16,800

76

ISTRU

0

2

0

800

3

19,200

77

POTAISSA

0

2

0

430

3

10,320

78

LUNCA CERNEI

0

2

0

420

3

10,080

79

LUNCA ȘIRETULUI

0

2

0

500

3

12,000

80

CÂMPUL CU FLORI

0

2

0

600

3

14,400

81

POIANA MUNTELUI

0

2

0

300

3

7,200

82

DELINESTI

0

2

0

400

3

9,600

83

TOPOLOVENI

0

2

0

140

3

3,360

84

TOPOLOVAT

0

2

0

290

3

6,960

85

TARGU NEAMȚ

0

2

0

1,000

3

24,000

86

CETATEA HISTRIA

0

2

0

450

3

10,800

87

CRINUL DE PĂDURE

0

2

0

540

3

12,960

88

PRAVAT

0

2

0

750

3

18,000

89

POIANA SIBIULUI

0

2

0

370

3

8,880

90

VALEA PRAHOVEI

0

2

0

390

3

9,360

91

ALEEA

COMPOZITORILOR

0

2

0

680

3

16,320

92

ZBOINA NEAGRA

0

2

0

350

3

8,400

93

DR. BRANDZA

0

3

0

330

3

9,900

94

ECONOMU CEZARESCU

0

3

0

500

3

15,000

95

M.R. MARCU

0

2

0

450

3

10,800

96

ALEEA HAIDUCULUI

0

1

0

700

3

12,600

97

VALEA LUNGA

0

2

0

800

3

19,200

98

FABRICII

0

3

0

1,400

3

42,000

99

GHIRLANDEI

0

2

0

1,300

3

31,200

100

MĂRGELELOR

0

2

0

1,850

3

44,400

101

CALEA GIULESTI (cap tramvaie - limita oraș)

0

3

0

2,500

3

75,000

102

ALEEA TIBLES

0

2

0

520

3

12,480

103

ZINCA GOLESCU

0

2

0

490

3

11,760

104

ALIZEULUI

0

2

0

490

3

11,760

105

MEHADIA

0

2

0

400

3

9,600

106

GEORGE VALSAN

0

2

0

600

3

14,400

107

PIATRA CRAIULUI

0

2

0

400

3

9,600

108

ALEXANDRU IVASIUC

0

2

0

558

3

13,392

109

PASCAL CRISTIAN

0

2

0

571

3

13,704

110

G.M. ZAMFIRESCU

0

2

0

357

3

8,568

111

AGNITA

0

1

0

550

3

9,900

112

MIGDALULUI

0

1

0

500

3

7,200

113

APEDUCTULUI

0

2

0

2,000

3

48,000

114

ORȘOVA

0

2

0

1,000

3

24,000

115

BARSANESTI

0

2

0

600

3

14,400

116

OBOGA

0

2

0

610

3

14,640

117

VALEA LUI MIHAI

0

2

0

500

3

12,000

118

VALEA

CALUGAREASCA

0

2

0

490

3

11,760

119

VALEA BOTENI

0

2

0

270

3

6,480

120

PAȘCANI

0

2

0

470

3

11,280

121

VALEA FLORILOR

0

2

0

300

3

7,200

122

RÂUL DORNA

0

2

0

340

3

8,160

123

MIHAILESCU VINTILA

0

2

0

900

3

21,600

124

GHEORGHE NEGHEL

0

2

0

620

3

14,880

125

AVIATOR CARANDA

0

2

0

630

3

15,120

126

9 MAI

0

2

0

350

3

8,400

127

PORUMBACULUI

0

2

0

500

3

12,000

128

ACVARIULUI

0

2

0

225

3

4,725

129

ALESD

0

2

0

100

3

2,100

130

ADA KALEH

0

2

0

110

3

2,310

131

AGIGEA

0

2

0

150

3

3,150

132

AJUSTORULUI

0

2

0

330

3

6,930

133

AL. ARHEOLOGILOR

0

2

0

400

3

8,400

134

AL. V. CALUGAREASCA

0

2

0

290

3

6,090

135

AL. VALEA BUJORULUI

0

2

0

330

3

6,930

136

ALBITEI

0

2

0

490

3

10,290

137

ALEEA ALESD

0

2

0

300

3

6,300

138

ALEEA ARIESUL MARE

0

2

0

270

3

5,670

139

ALEEA ARINII DORNEI

0

2

0

450

3

9,450

140

ALEEA ARINIS

0

2

0

450

3

9,450

141

ALEEA ARUTELA

0

2

0

150

3

3,150

142

ALEEA BAIA DE ARIES

0

2

0

130

3

2,730

143

ALEEA BAIUT

0

2

0

900

3

18,900

144

ALEEA BARSANESTI

0

2

0

150

3

3,150

145

ALEEA BRADISULUI

0

2

0

250

3

5,250

146

ALEEA BUCSENESTI

0

2

0

300

3

6,300

147

ALEEA BUJORENI

0

2

0

150

3

3,150

148

ALEEA CALLATIS

0

2

0

750

3

15,750

149

ALEEA CETATUIA

0

2

0

225

3

4,725

150

ALEEA CRAIESTI

0

2

0

350

3

7,350

151

ALEEA DREPTĂȚII

0

2

0

300

3

6,300

152

ALEEA GHENCEA

0

2

0

170

3

3,570

153

ALEEA BOROVAT

0

2

0

150

3

3,150

154

ALEEA GHIRLANDEI

0

2

0

300

3

6,300

155

ALEEA HAMULUI

0

2

0

170

3

3,570

156

ALEEA IOAN CULCER

0

2

0

150

3

3,150

157

ALEEA LACUL MORII

0

2

0

1,200

3

25,200

158

ALEEA MOINESTI

0

2

0

270

3

5,670

159

ALEEA PAȘCANI

0

2

0

180

3

3,780

160

ALEEA POIANA CERNEI

0

2

0

300

3

6,300

161

ALEEA POIANA MARE

0

2

0

250

3

5,250

162

ALEEA POIANA

VADULUI

0

2

0

400

3

8,400

163

ALEEA POLITEHNICII

0

2

0

150

3

3,150

164

ALEEA PRAVAT

0

2

0

260

3

5,460

165

ALEEA

ROMANCIERILOR

0

2

0

200

3

4,200

166

ALEEA SANDA VA

0

2

0

180

3

3,780

167

ALEEA SANDULESTI

0

2

0

150

3

3,150

168

ALEEA TARGU NEAMȚ

0

2

0

130

3

2,730

169

ALEEA TINCANI

0

2

0

130

3

2,730

170

ALEEA VALEA

CRISULUI

0

2

0

350

3

7,350

171

ALEEA VALEA LUI

MIHAI

0

2

0

150

3

3,150

172

ALEEA VALEA ROȘIE

0

2

0

180

3

3,780

173

ALEEA VALEA VIILOR

0

2

0

300

3

6,300

174

ALEEA VLASIEI

0

2

0

170

3

3,570

175

ALEEA ZORELELOR

0

2

0

300

3

6,300

176

ALEX. BORNEANU

0

2

0

150

3

3,150

177

ALEX. CUTIERU

0

2

0

270

3

5,670

178

ALEX. IACOBESCU

0

2

0

225

3

4,725

179

ALEX. POSTOLACHE

0

2

0

300

3

6,300

180

AMETISTULUI

0

2

0

180

3

3,780

181

AMNARULUI

0

2

0

50

3

1,050

182

ANGELINEI

0

2

0

60

3

1,260

183

ANGHEL MIHAI

0

2

0

700

3

14,700

184

ANUL 1864

0

2

0

690

3

14,490

185

APELE VII

0

2

0

450

3

9,450

186

APOSTOL C-TIN

0

2

0

150

3

3,150

187

ARAGONITULUI

0

2

0

225

3

4,725

188

ARGILEI

0

2

0

50

3

1,050

189

ASAU

0

2

0

120

3

2,520

190

ASTAFEI PETRE

0

2

0

50

3

1,050

191

ATMOSFEREI

0

2

0

150

3

3,150

192

AZURULUI

0

2

0

300

3

6,300

193

B. GIULINI

0

2

0

150

3

3,150

194

BĂBEȘTI

0

2

0

260

3

5,460

195

BANCILA OCTAV

0

2

0

225

3

4,725

196

BARAGANU

0

2

0

150

3

3,150

197

BARBULESCU MARIUS

0

2

0

150

3

3,150

198

BÂRSANEI

0

2

0

100

3

2,100

199

BASMULUI

0

2

0

150

3

3,150

200

BEGONIEI

0

2

0

200

3

4,200

201

BINOCLULUI

0

2

0

150

3

3,150

202

BISTRA

0

2

0

150

3

3,150

203

BLANDIANA

0

2

0

250

3

5,250

204

BLEJOI

0

2

0

150

3

3,150

205

BOGDAN SERBAN STAN

0

2

0

300

3

6,300

206

BOJA

0

2

0

675

3

14,175

207

BOLIDULUI

0

2

0

170

3

3,570

208

BOLOBOCULUI

0

2

0

200

3

2,100

209

BOSTANILOR

0

2

0

150

3

3,150

210

BOZIENI

0

2

0

450

3

9,450

211

BOZIILOR

0

2

0

150

3

3,150

212

BRADISULUI

0

2

0

170

3

3,570

213

BRATESCU C-TIN

0

2

0

150

3

3,150

214

BUDIENI

0

2

0

150

3

3,150

215

BUNICUȚEI

0

2

0

225

3

4,725

216

BURSUCANI

0

2

0

100

3

2,100

217

BUTIRI FLORIN

0

2

0

50

3

1,050

218

CAIACULUI

0

2

0

150

3

3,150

219

CALBOREANU GEORGE

0

2

0

300

3

630

220

CALCIU MARIN

0

2

0

360

3

7,560

221

CALELOR

0

2

0

150

3

3,150

222

CALENDARULUI

0

2

0

150

3

3,150

223

CALNIC

0

2

0

250

3

5,250

224

CÂMPULUNG

0

2

0

75

3

1,575

225

CANALUL ARGEȘ

0

2

0

150

3

3,150

226

CANTARII

0

2

0

150

3

3,150

227

CAPELEI

0

2

0

150

3

3,150

228

CAPITAN ZAGANESCU

0

2

0

225

3

4,725

229

CĂRĂBUȘULUI

0

2

0

300

3

6,300

230

CARAMIDARIEI

0

2

0

675

3

14,175

231

CARAVANEI

0

2

0

40

3

840

232

CARNAVALULUI

0

2

0

200

3

4,200

233

CĂRVUNARILOR

0

2

0

100

3

2,100

234

CASTRANOVA

0

2

0

275

3

5,775

235

CATINEI

0

2

0

600

3

12,600

236

CATLABUGA

0

2

0

170

3

3,570

237

CENTURII

0

2

0

300

3

6,300

238

CERISOR

0

2

0

100

3

2,100

239

CETATEA CICEULUI

0

2

0

220

3

4,620

240

CETATUIA

0

2

0

650

3

13,650

241

CHEILE ORZEI

0

2

0

150

3

3,150

242

CHEMĂRII

0

2

0

150

3

3,150

243

CHIBZUINTEI

0

2

0

150

3

3,150

244

CHILIA VECHE

0

2

0

225

3

4,725

245

CHITILA TRIAJ

0

2

0

380

3

7,980

246

CICALOV VALERIU

0

2

0

300

3

6,300

247

CICLIȘTILOR

0

2

0

170

3

3,570

248

CIMPOIULUI

0

2

0

200

3

4,200

249

CIORAN G.

0

2

0

150

3

3,150

250

CIȘMELEI

0

2

0

40

3

840

251

CIUREL

0

2

0

420

3

8,820

252

COLABORĂRII

0

2

0

100

3

2,100

253

COMPASULUI

0

2

0

150

3

3,150

254

CONSTANTIN DANESCU

0

2

0

80

3

1,680

255

CONSTANTIN MOISE

0

2

0

270

3

5,670

256

CONSTELAȚIEI

0

2

0

150

3

3,150

257

COPACULUI

0

2

0

150

3

3,150

258

CORBILOR

0

2

0

100

3

2,100

259

CORCODUȘULUI

0

2

0

150

3

3,150

260

CORNULUI

0

2

0

600

3

12,600

261

CORVINILOR

0

2

0

150

3

3,150

262

COSTISA

0

2

0

260

3

5,460

263

COTUL ȘIRETULUI

0

2

0

300

3

6,300

264

CRAINICULUI

0

2

0

380

3

7,980

265

CRAIOVEI

0

2

0

300

3

6,300

266

CRENGUȚEI

0

2

0

100

3

2,100

267

CRETESCU ION

0

2

0

225

3

4,725

268

CRISUL REPEDE

0

2

0

320

3

6,720

269

CUCURUZULUI

0

2

0

220

3

4,620

270

CUTUI GH.

0

2

0

200

3

4,200

271

DAGATA

0

2

0

100

3

2,100

272

DEALULUI

0

2

0

300

3

6,300

273

DEDULESTI

0

2

0

100

3

2,100

274

DENTA

0

2

0

80

3

1,680

275

DAMBOVITEI

0

2

0

890

3

18,690

276

DOBRENI

0

2

0

250

3

5,250

277

DONIȚEI

0

2

0

150

3

3,150

278

DR. COASTA CERBULUI

0

2

0

675

3

14,175

279

DR. COASTA

GRINDULUI

0

2

0

1,275

3

26,775

280

DR. COASTA MĂGURII

0

2

0

1,400

3

29,400

281

DR. MĂNĂSTIRII

GOVORA

0

2

0

100

3

2,100

282

DR. MĂNĂSTIRII

VARATEC

0

2

0

100

3

2,100

283

DR. VALEA

CRICOVULUI

0

2

0

1,100

3

23,100

284

DR. VALEA DANULUI

0

2

0

270

3

5,670

285

DR. VALEA DOFTANEI

0

2

0

750

3

15,750

286

DR. VALEA URSULUI

0

2

0

250

3

5,250

287

DRAJNA

0

2

0

150

3

3,150

288

DRENAJULUI

0

2

0

450

3

9,450

289

DRUM LA ROȘU

0

2

0

750

3

15,750

290

DRUM SABARENI

0

2

0

1,500

3

31,500

291

DRUM.LA CHIAJNA

0

2

0

1,650

3

34,650

292

DRUMUL BELȘUGULUI

0

2

0

650

3

13,650

293

DRUMUL CARULUI

0

2

0

620

3

13,020

294

DRUMUL CIOROGIRLA

0

2

0

2,250

3

47,250

295

DRUMUL GĂRII

0

2

0

450

3

9,450

296

DRUMUL OSIEI

0

2

0

780

3

16,380

297

DRUMUL ROTII

0

2

0

780

3

16,380

298

DRUMUL VALEA

FURCII

0

2

0

1,170

3

24,570

299

DRUMUL VALEA

LARGA

0

2

0

760

3

15,960

300

DUDULUI

0

2

0

350

3

7,350

301

DUMBRAVITA

0

2

0

310

3

6,510

302

DUMITRU PERA

0

2

0

250

3

5,250

303

E. POPESCU

0

2

0

250

3

5,250

304

EC. ATANASE

STOICESCU

0

2

0

500

3

10,500

305

EFTIMIE CROITORU

0

2

0

450

3

9,450

306

ELENA FARAGO

0

2

0

310

3

6,510

307

EMANOILSEVERIN

0

2

0

150

3

3,150

308

ENTUZIASMULUI

0

2

0

380

3

7,980

309

EROINA DE LA JIU

0

2

0

150

3

3,150

310

ESTACADEI

0

2

0

400

3

8,400

311

EUCALIPTULUI

0

2

0

150

3

3,150

312

FAGADAU

0

2

0

225

3

4,725

313

FANTANA ALBA

0

2

0

250

3

5,250

314

FANTANA BABII

0

2

0

150

3

3,150

315

FANTANA DOMNEASCA

0

2

0

525

3

11,025

316

FANTANA MARE

0

2

0

200

3

4,200

317

FANTANA OILOR

0

2

0

450

3

9,450

318

FÂNTÂNĂ ZÂNELOR

0

2

0

1,350

3

28,350

319

FÂNULUI

0

2

0

150

3

3,150

320

FILMULUI

0

2

0

220

3

4,620

321

FILOFTEIA POPESCU

0

2

0

600

3

12,600

322

FINTA

0

2

0

150

3

3,150

323

FIORDULUI

0

2

0

300

3

6,300

324

FLOARE ROȘIE

0

2

0

375

3

7,875

325

FLOAREA GALBENA

0

2

0

150

3

3,150

326

FLONDOR TUDOR

0

2

0

150

3

3,150

327

FLOTEI

0

2

0

300

3

6,300

328

FOȘNETULUI

0

2

0

150

3

3,150

329

FRASINULUI

0

2

0

380

3

7,980

330

FRAȚILOR

0

2

0

150

3

3,150

331

FULGA ADRIAN

0

2

0

225

3

4,725

332

FUMURENI

0

2

0

240

3

5,040

333

FURTUNEI

0

2

0

300

3

6,300

334

GABRIELA SZABO

0

2

0

225

3

4,725

335

GAINA NICOLAE

0

2

0

200

3

4,200

336

GARLENI

0

2

0

300

3

6,300

337

GEOAGIU

0

2

0

150

3

3,150

338

GH. RANETTI

0

2

0

150

3

3,150

339

GH. ROSTOGOLEA

0

2

0

180

3

3,780

340

GHERCU C-TIN

0

2

0

300

3

6,300

341

GIULESTI SĂRINDAR

0

2

0

90

3

1,890

342

GODENI

0

2

0

150

3

3,150

343

GOLCEA VASILE

0

2

0

100

3

2,100

344

GOLFULUI

0

2

0

100

3

2,100

345

GOVODARVA

0

2

0

400

3

8,400

346

GR. MACAROVICI

0

2

0

225

3

4,725

347

GRANITULUI

0

2

0

450

3

9,450

348

GRIGORE GRANDEA

0

2

0

250

3

5,250

349

MIHAI EMINESCU

0

2

0

2,550

3

53,550

350

GRINTIESULUI

0

2

0

180

3

3,780

351

GURAHONT

0

2

0

150

3

3,150

352

HANU ANCUTEI

0

2

0

300

3

6,300

353

HARAP ALB

0

2

0

100

3

2,100

354

HOTARULUI

0

2

0

150

3

3,150

355

HRISOVERGHI ALEX

0

2

0

200

3

4,200

356

IEDULUI

0

2

0

300

3

6,300

357

IERBEI

0

2

0

150

3

3,150

358

ILFOVAT

0

2

0

130

3

2,730

359

INGINER TEODORESCU

0

2

0

250

3

5,250

360

INSPIRAȚIEI

0

2

0

150

3

3,150

361

INT. APOSTOL C-TIN

0

2

0

120

3

2,520

362

INT. CARAMIDARIEI

0

2

0

375

3

7,875

363

INT. DRUM LA ROȘU

0

2

0

150

3

3,150

364

INT. DRUM SABARENI

0

2

0

200

3

4,200

365

INTR. AV. CARANDA

0

2

0

310

3

6,510

366

INTR. CERNISOARA

0

2

0

150

3

3,150

367

INTR. DÎMBOVIȚEI

0

2

0

100

3

2,100

368

INTR. DRUMUL

TABEREI

0

2

0

225

3

4,725

369

INTR. EMANOIL

SEVERIN

0

2

0

50

3

1,050

370

INTR. FIERBINȚI

0

2

0

50

3

1,050

371

INTR. GHIOCEILOR

0

2

0

100

3

2,100

372

INTR. IALOMITEI

0

2

0

100

3

2,100

373

INTR. MĂRGELELOR

0

2

0

150

3

3,150

374

INTR. MOINESTI

0

2

0

300

3

6,300

375

INTR. PANIFICAȚIEI

0

2

0

100

3

2,100

376

INTR. PAULIS

0

2

0

100

3

2,100

377

INTR. PIERSICILOR

0

2

0

50

3

1,050

378

INTR. POIANA LACULUI

0

2

0

470

3

9,870

379

INTR. PROTONILOR

0

2

0

100

3

2,100

380

INTR. PUNȚII

0

2

0

100

3

2,100

381

INTR. RAZOARE

0

2

0

100

3

2,100

382

INTR. VADULUI

0

2

0

100

3

2,100

383

INTR. VIJELIEI

0

2

0

300

3

6,300

384

INTRAREA CHITILA

TRIAJ

0

2

0

90

3

1,890

385

INTRAREA DUSULUI

0

2

0

600

3

12,600

386

INTRAREA GHERCU C-

TIN

0

2

0

200

3

4,200

387

INTRAREA GIULESTI

0

2

0

130

3

2,730

388

INTRAREA GULIVER

0

2

0

225

3

4,725

389

INTRAREA IERBEI

0

2

0

75

3

1,575

390

INTRAREA LINIEI

0

2

0

180

3

3,780

391

INTRAREA MIORIȚA

0

2

0

80

3

1,680

392

INTRAREA OBOIULUI

0

2

0

130

3

2,730

393

INTRAREA

PĂTRATULUI

0

2

0

250

3

5,250

394

INTRAREA SIMINCEA

0

2

0

150

3

3,150

395

INTRAREA STOLOJANI

0

2

0

100

3

2,100

396

INTRAREA TIHUTA

0

2

0

180

3

3,780

397

INTRAREA VORONA

0

2

0

150

3

3,150

398

INTRAREA VULPENI

0

2

0

150

3

3,150

399

IOAN CULCER

0

2

0

600

3

12,600

400

ION MANOLESCU

0

2

0

300

3

6,300

401

ION MARCU

0

2

0

180

3

3,780

402

ION NONNA OTESCU

0

2

0

300

3

6,300

403

IONVIERU

0

2

0

100

3

2,100

404

IRIDIULUI

0

2

0

50

3

1,050

405

ISALNITA

0

2

0

100

3

2,100

406

ISTMULUI

0

2

0

150

3

3,150

407

IZVORANI

0

2

0

200

3

4,200

408

JARULUI

0

2

0

450

3

9,450

409

LACUL URSULUI

0

2

0

380

3

7,980

410

LACUL ZANOAGA

0

2

0

400

3

8,400

411

LAMASENI

0

2

0

250

3

5,250

412

LARISA

0

2

0

150

3

3,150

413

LAVANDEI

0

2

0

225

3

4,725

414

LEAOTA

0

2

0

400

3

8,400

415

LINIEI

0

2

0

2,330

3

48,930

416

LUCACESTI

0

2

0

360

3

7,560

417

LUNCII

0

2

0

150

3

3,150

418

MĂLINULUI

0

2

0

225

3

4,725

419

MÂNDRIEI

0

2

0

110

3

2,310

420

MARATONULUI

0

2

0

200

3

4,200

421

MARINESCU C-TIN

0

2

0

525

3

11,025

422

MATEESCU N.

0

2

0

80

3

1,680

423

MECANICILOR

0

2

0

60

3

1,260

424

MEHEDINȚI SIMION

0

2

0

150

3

3,150

425

MERELOR

0

2

0

150

3

3,150

426

MESERIAȘILOR

0

2

0

200

3

4,200

427

MINODORA

0

2

0

150

3

3,150

428

MIORIȚA

0

2

0

150

3

3,150

429

MIRODENIEI

0

2

0

150

3

3,150

430

MIROSLOVEI

0

2

0

150

3

3,150

431

MOANGA VASILE

0

2

0

150

3

3,150

432

MOHORULUI

0

2

0

300

3

6,300

433

MOISEI

0

2

0

40

3

840

434

MONTANA

0

2

0

300

3

6,300

435

MOVILELOR

0

2

0

300

3

6,300

436

MUNIȚIEI

0

2

0

170

3

3,570

437

MUNȚII APUSENI

0

2

0

260

3

5,460

438

MUNȚII GURGHIULUI

0

2

0

400

3

8,400

439

MUNȚILOR

0

2

0

200

3

4,200

440

MURELOR

0

2

0

370

3

7,770

441

MURGUTA

0

2

0

375

3

7,875

442

NENITESCU COSTIN

0

2

0

170

3

3,570

443

NERA

0

2

0

200

3

4,200

444

NICODIM

0

2

0

300

3

6,300

445

NICOLAE FILIMON

0

2

0

450

3

9,450

446

NICOLAE ONCESCU

0

2

0

300

3

6,300

447

NUCȘOARA

0

2

0

310

3

6,510

448

OBCINA MARE

0

2

0

290

3

6,090

449

OBCINA MICA

0

2

0

220

3

4,620

450

OCHIURI

0

2

0

100

3

2,100

451

ODGONULUI

0

2

0

180

3

3,780

452

OLANESTI

0

2

0

150

3

3,150

453

PĂDURARILOR

0

2

0

350

3

7,350

454

PADUREA TAUZULUI

0

2

0

150

3

3,150

455

PADURENI

0

2

0

260

3

5,460

456

PADURETU

0

2

0

260

3

5,460

457

PARAFINEI

0

2

0

150

3

3,150

458

PĂRĂLUȚELOR

0

2

0

600

3

12,600

459

PARTITURII

0

2

0

300

3

6,300

460

PARTIZANILOR

0

2

0

400

3

8,400

461

PĂTRATULUI

0

2

0

300

3

6,300

462

PERELOR

0

2

0

100

3

2,100

463

PERFORMANTEI

0

2

0

350

3

7,350

464

PEȘTERA

DIMBOVICIOARA

0

2

0

600

3

12,600

465

PEȘTERA SCARISOARA

0

2

0

200

3

4,200

466

PETRACHESTI

0

2

0

500

3

10,500

467

PETUNIEI

0

2

0

300

3

6,300

468

PIATRA ROȘIE

0

2

0

150

3

3,150

469

PIETRELE DOAMNEI

0

2

0

350

3

7,350

470

PINULUI

0

2

0

220

3

4,620

471

PIROTEHNIEI

0

2

0

450

3

9,450

472

PISCUL CRASANI

0

2

0

1,050

3

22,050

473

PITULICII

0

2

0

225

3

4,725

474

PLANETEI

0

2

0

300

3

6,300

475

PLESUL

0

2

0

200

3

4,200

476

POARTA ALBA

0

2

0

150

3

3,150

477

PODUL CRISTINII

0

2

0

300

3

6,300

478

PODUL DÎMBOVIȚEI

0

2

0

440

3

9,240

479

PODUL DOAMNEI

0

2

0

270

3

5,670

480

PODUL ILFOVATULUI

0

2

0

375

3

7,875

481

PODUL LACULUI

0

2

0

290

3

6,090

482

PODUL PITARULUI

0

2

0

675

3

14,175

483

PODUL URSULUI

0

2

0

250

3

5,250

484

POIANA CIMPINA

0

2

0

250

3

5,250

485

POLITEHNICII

0

2

0

320

3

6,720

486

POLTAVA

0

2

0

180

3

3,780

487

POMILOR

0

2

0

380

3

7,980

488

ILFOVAT

0

2

0

150

3

3,150

489

POPESCU STOIAN

0

2

0

180

3

3,780

490

PORTARESTI

0

2

0

80

3

1,680

491

PORTOCALELOR

0

2

0

150

3

3,150

492

PORUMBELULUI

0

2

0

200

3

4,200

493

PORUMBILOR

0

2

0

100

3

2,100

494

PREOCUPĂRII

0

2

0

150

3

3,150

495

PROSPERITĂȚII

0

2

0

350

3

7,350

496

PUTNA

0

2

0

100

3

2,100

497

RADNA

0

2

0

225

3

4,725

498

RAMNICEL

0

2

0

150

3

3,150

499

RAMURA JIULUI

0

2

0

260

3

5,460

500

RĂSADNIȚEI

0

2

0

1,070

3

22,470

501

RETEZATULUI

0

2

0

225

3

4,725

502

REVERIEI

0

2

0

150

3

3,150

503

ROCILOR

0

2

0

150

3

3,150

504

ROȘIORI DE VEDE

0

2

0

150

3

3,150

505

RUSETU

0

2

0

600

3

12,600

506

SĂBIUȚEI

0

2

0

150

3

3,150

507

SADINEI

0

2

0

525

3

11,025

508

SAIDAC GH.

0

2

0

290

3

6,090

509

SANDULESTI

0

2

0

750

3

15,700

510

SAPANTA

0

2

0

150

3

3,150

511

SAPEI

0

2

0

80

3

1,680

512

SCAENI

0

2

0

225

3

4,725

513

SCHIORILOR

0

2

0

350

3

7,350

514

SCHITU GOLEȘTI

0

2

0

150

3

3,150

515

SCULPTORILOR

0

2

0

650

3

13,650

516

SEGARCEA

0

2

0

400

3

8,400

517

SFECLEI

0

2

0

200

3

4,200

518

SILISTRARU

0

2

0

170

3

3,570

519

SIPETULUI

0

2

0

150

3

3,150

520

SPACU GH.

0

2

0

150

3

3,150

521

SPARTACHIADEI

0

2

0

200

3

4,200

522

SPILCUTEI

0

2

0

150

3

3,150

523

SPORULUI

0

2

0

150

3

3,150

524

ȘTEFAN MARINESCU

0

2

0

130

3

2,730

525

ȘTEFAN CRISAN

0

2

0

300

3

6,300

526

STOICA VIZITIUL

0

2

0

225

3

4,725

527

STRĂMOȘILOR

0

2

0

270

3

5,670

528

STRIGĂTORII

0

2

0

250

3

5,250

529

STUDIOULUI

0

2

0

300

3

6,300

530

STUFULUI

0

2

0

100

3

2,100

531

STUPCA

0

2

0

180

3

3,780

532

SUDULUI

0

2

0

150

3

3,150

533

TABLA BUTII

0

2

0

150

3

3,150

534

TANGANULUI

0

2

0

300

3

6,300

535

TÂRGULUI

0

2

0

90

3

1,890

536

TATARUS

0

2

0

150

3

3,150

537

TELEVIZIUNII

0

2

0

440

3

9,240

538

TIMISU DE JOS

0

2

0

150

3

3,150

539

TIMISU DE SUS

0

2

0

190

3

3,990

540

TINCANI

0

2

0

600

3

12,600

541

TOLBEI

0

2

0

150

3

3,150

542

TOPOR ION

0

2

0

150

3

3,150

543

TORCĂTOARELOR

0

2

0

300

3

6,300

544

TRECĂTORII

0

2

0

100

3

2,100

545

TRENULUI

0

2

0

300

3

6,300

546

INTR. TRENULUI

0

2

0

150

3

3,150

547

TIPOGRAFIEI

0

2

0

150

3

3,150

548

ROTATIVEI

0

2

0

150

3

3,150

549

TUFANELELOR

0

2

0

270

3

5,670

550

V. STAVRINOS

0

2

0

600

3

12,600

551

VAGONETULUI

0

2

0

150

3

3,150

552

VALEA ARGOVEI

0

2

0

150

3

3,150

553

VALEA CERBULUI

0

2

0

225

3

4,725

554

VALEA CIBINULUI

0

2

0

150

3

3,150

555

VALEA LUPULUI

0

2

0

80

3

1,680

556

VALEA MARE

0

2

0

150

3

3,150

557

VALEA ROȘIE

0

2

0

300

3

6,300

558

VALEA SĂLCIEI

0

2

0

150

3

3,150

559

VALEA ȘIRETULUI

0

2

0

180

3

3,780

560

VALEA SOARELUI

0

2

0

100

3

2,100

561

VARGA ECATERINA

0

2

0

20

3

420

562

VARNAV SCARLAT

0

2

0

240

3

5,040

563

VARSEI

0

2

0

100

3

2,100

564

VASILE ADAM

0

2

0

200

3

4,200

565

VASILE BURLA

0

2

0

250

3

5,250

566

VASILE MOHOR

0

2

0

150

3

3,150

567

VELEI

0

2

0

150

3

3,150

568

VICTOR ILIU

0

2

0

300

3

6,300

569

VICTOR ION POPA

0

2

0

200

3

4,200

570

VIDRA

0

2

0

150

3

3,150

571

VIFORULUI

0

2

0

180

3

3,780

572

VIJELIEI

0

2

0

225

3

4,725

573

VIOLETELOR

0

2

0

525

3

11,025

574

VISCOLULUI

0

2

0

150

3

3,150

575

ZALIC

0

2

0

300

3

6,300

576

ZÂMBETULUI

0

2

0

180

3

3,780

577

ZVORISTEA

0

2

0

180

3

3,780

578

PLANȘA 1*

0

0

0

0

2

48,010

579

PLANȘA 2*

0

0

0

0

2

79,700

580

PLANȘA 3*

0

0

0

0

2

66,440

581

PLANȘA 4*

0

0

0

0

2

79,000

582

PLANȘA 5*

0

0

0

0

2

84,170

583

PLANȘA 6*

0

0

0

0

2

73,890

584

PLANȘA 7*

0

0

0

0

2

95,760

585

PLANȘA 8*

0

0

0

0

2

67,630

586

PLANȘA 9*

0

0

0

0

2

92,130

587

PLANȘA 10*

0

0

0

0

2

79,630

588

PLANȘA 11*

0

0

0

0

2

23,150

589

PLANȘA 12*

0

0

0

0

2

24,150

590

PLANȘA 13*

0

0

0

0

2

3,120

591

PLANȘA 14*

0

0

0

0

2

90,050

592

PLANȘA 15*

0

0

0

0

2

96,330

593

PLANȘA 16*

0

0

0

0

2

12,500

594

PLANȘA 17*

0

0

0

0

2

26,280

595

PLANȘA 18*

0

0

0

0

2

47,870

596

PLANȘA 19*

0

0

0

0

2

69,700

597

PLANȘA 20*

0

0

0

0

2

61,630

598

PLANȘA 21*

0

0

0

0

2

132,270

599

PLANȘA 22*

0

0

0

0

2

79,150

600

PLANȘA 23*

0

0

0

0

2

5,640

601

PLANȘA 24*

0

0

0

0

2

100,970

602

PLANȘA 25*

0

0

0

0

2

17,000

603

PLANȘA 26*

0

0

0

0

2

38,940

604

PLANȘA 27*

0

0

0

0

2

96,220

605

PLANȘA 28*

0

0

0

0

2

50,380

606

PLANȘA 29*

0

0

0

0

2

36,010

607

PLANȘA 30*

0

0

0

0

2

20,880

608

PIAȚA DR, TABEREI

0

8

0

800

7

56,000

609

PIAȚA V. IALOMITEI

0

10

0

600

7

50,400

610

PIAȚA ORIZONT

0

8

0

800

7

56,000

611

PIAȚA GORJULUI

0

6

0

1,000

7

56,000

612

PIAȚA VETERANILOR

0

6

0

1,000

7

56,000

613

PIAȚA CRANGASI

0

8

0

1,400

7

98,000

614

PIAȚA GIULESTI

0

5

0

800

7

39,200

615

PIAȚA DANNY HUWE

0

6

0

800

7

44,800

616

PIAȚA LEU

0

6

0

600

7

33,600

617

ZONA I. MANIU LUJERULUI

0

6

0

1,000

7

56,000

618

ZONA METROU

POLITEHNICA

0

6

0

800

7

44,800

619

ZONA FAVORIT

0

8

0

1,000

7

70,000

620

ZONA STADION

STEAUA

0

5

0

800

7

39,200

621

ZONA BRAȘOV x 1 MAI

0

6

0

600

7

33,600

622

ZONA AUTOGARA

MILITARI

0

6

0

600

7

33,600

623

POD GROZĂVEȘTI

0

6

0

1,000

7

56,000

624

POD COTROCENI

0

6

0

600

7

33,600

625

ZONA V. MILEA x

TIMIȘOARA

0

6

0

600

7

33,600

626

ZONA V. CASCADELOR

0

6

0

600

7

33,600

627

ZONA BRAȘOV x

TIMIȘOARA

0

6

0

600

7

33,600

628

ZONA GHENCEA x DR.

SĂRII

0

6

0

600

7

33,600

629

ZONA PLEVNEI x

ORHIDEELOR

0

3

0

600

7

21,000

630

ZONA ADIACENTA POD

GRANT

0

6

0

1,000

7

56,000

631

ZONA CHILIA

VECHE(piata)

0

2

0

1,600

7

44,800

632

ZONA DR. TABEREI x lt.

GAINA

0

10

0

600

7

50,400

633

ZONA I. MANIU x

APUSULUI

0

8

0

600

7

42,000

634

Constantin Marinescu

0

6

0

300

7

16,800

635

Valea Ialomitei (Brancusi

2)

7

4

14,000

500

7

66,500

636

Valea Doftanei (Brancusi

2)

3

5,705

590

7

6,330

637

Aleea fără denumire nr. 1 (cuprinsă între str. Val. Oltului și Parc ANL Brâncuși)

3

2.1

2,973

472

3

2,832

638

Aleea fără denumire nr.2 (cuprinsă între Drumul Valea Doftanei și Aleea Fără denumire nr.l)

3

1.3

753

193

3

1,158

639

Suprafața parcari aferente celor 2 străzi fara denumire

2

8,132

640

Aleea Fantana lui Narcis

3

2

4,800

400

3

7,200

641

Aleea Muza Adormita

3

2

5,700

475

3

8,550

642

Aleea Pasarea de Aur

3

2

4,584

382

3

6,876

643

Aleea Leda

3

2

1,440

120

3

2,160

644

Aleea Danaide

3

2

2,472

206

3

3,708

645

Aleea Pasarea Maiastra

3

2

2,400

200

3

3,600

646

Prelungirea Valea

Ialomitei

3

2

5,580

465

3

8,370

647

Parcare Aferenta Prel.

Valea Ialomitei

2

4,160

648

3

21,420

2935

3

16,100

649

Aleea CI -1

0

0

3

495

650

Aleea Cl-1’

0

45

3

402

651

Aleea Cl-2

3

3,675

530

3

5,610

652

Aleea CI-3

3

14,805

1235

3

8,235

653

Aleea CI-4

3

1,065

410

3

1,470

654

Aleea CI-5

3

1,665

545

3

9,210

655

Aleea CI-6

3

9,870

1520

3

8,655

656

Aleea Cl-7

3

555

205

3

2,115

657

Aleea CI-8

3

780

405

3

4620

658

Aleea CI-9

3

795

650

3

3,015

659

Aleea Cl-10

3

435

145

3

1,230

660

Aleea C2-1

3

690

160

3

420

661

Aleea C2-2

3

510

125

3

468

662

Aleea C2-3

3

735

60

3

510

663

Aleea Fantana lui Narcis

3

2

4,800

400

3

7,200

664

Aleea Muza Adormita

3

2

5,700

475

3

8,550

665

Aleea Pasarea de Aur

3

2

4,584

382

3

6,876

Nr.

Crt.

Artera si tronsonul

Maturat mecanizat

Lungime

Frecventa

Suprafața pe care se matura

Suprafața maturata pe saptamana

(m)

(m)

(m)

1

Drumul Sării

1,000

7

4,000

28,000

2

Drumul Taberei (mecanizat rigola centrala)

1,800

7

7,200

50,400

3

Inel Drumul Taberei(mecanizat rigola centrala)

3,000

7

12,000

84,000

4

Timisoara(mecanizat 1 rigola intre Razoare-Brasov)

2,100

7

8,400

58,800

5

Timisoara(mecanizat 1 rigola intre Brașov-Valea Oltului)

1,823

7

7,292

51,044

6

Cotroceni

1,000

7

4,000

28,000

7

Vasile Milea (Timișoara -Dr. Taberei)

400

7

1,600

11,200

8

Vasile Milea (Timișoara -Splaiul Independentei)

1,630

7

6,520

45,640

9

Șoseaua Grozăvești

900

7

3,600

25,200

10

Constantin Noica

300

7

1,200

8,400

11

Iuliu Maniu (Valea Cascadelor-limita oraș)

2,800

7

22,400

156,800

12

Iuliu Maniu (rigola centrala intre Geniului-Valea Cascadelor)

4,000

7

16,000

112,000

13

Timișoara (intre Valea Oltului-Valea Cascadelor)

990

7

7,920

55,440

14

Ghencea

1,950

7

15,600

109,200

15

Prelungirea Ghencea (Brașov - Valea Oltului)

1,600

7

6,400

44,800

16

Sibiu (Timișoara - Drumul Taberei)

400

7

1,600

11,200

17

Sibiu (mecanizat rigola centrala intre Drumul Taberei-1 Mai)

500

7

2,000

14,000

18

Valea Oltului

1,400

7

5,600

39,200

19

Apusului

1,050

7

4,200

29,400

20

Splaiul independentei

4,690

7

37,520

262,640

21

Calea Giulesti (Orhideelor-pod Grant)

843

7

3,372

23,604

22

Virtuții (Calea Crangasi-Calea Apeductului)

1800

7

14,400

100,800

23

Lujerului (inclusiv pasajul subteran)

1500

7

18,000

126,000

24

Lujerului II

800

7

3,200

22,400

25

Romancierilor

400

7

1,600

11,200

26

Dezrobirii (mecanizat rigola centrala)

800

7

3,200

22,400

27

Preciziei

2500

7

10,000

70,000

28

Orhideelor

670

7

2,680

18,760

29

Geniului

570

7

2,280

15,960

30

Constructorilor (Mehadiei -Calea Giulesti)

866

7

3,464

24,248

31

Podul Grant

600

7

2,400

16,800

32

Bretele Pod Grant

400

3

1,600

4,800

33

Prelungirea Ghencea (Valea Oltului-limita oraș)

3183

3

12,732

38,196

34

Brașov

1500

7

6,000

42,000

35

Calea Plevnei

1050

7

4,200

29,400

36

Lujerului (leg. pe langa Piaza Romania si Cora)

800

7

3,200

22,400

37

Valea Argeșului

600

7

2,400

16,800

38

Valea Ialomitei

650

7

2,600

18,200

39

Virtuții (Calea Apeductului-Iuliu Maniu)

600

7

2,400

16,800

40

Constructorilor (Mehadiei-Calea Crangasi)

434

7

1,736

12,152

41

Uverturii

1150

7

4,600

32,200

42

Valea Cascadelor

1260

7

5,040

35,280

43

1 Mai

1200

7

4,800

33,600

44

Moinesti

1200

7

4,800

33,600

45

Boisoara

540

7

2,160

15,120

46

Mărgelelor

1850

7

7,400

51,800

47

Bretea Varile Milea

200

7

800

5,600

48

Bretea Orhideelor Urcare

290

7

1,160

8,120

49

Bretea Orhideelor Coborâre

390

7

1,560

10,920

50

Bretea Plevnei

180

7

720

5,040

51

Bretea Giulesti

120

7

480

3,360

52

Pod Basarab

1102

7

4,408

30,856

53

Constantin Marinescu

500

7

2,000

14,000

VOLUM SAPTAMANAL DE LUCRĂRI

63,881

316,444

2,157,780

VOLUM MAXIM ANUAL DE LUCRĂRI

112,204,560

Anexa nr. 6 - Căile de circulație pe care execută activitățile de spălat, stropit și răzuit rigola, incluzând și parcările de reședință

Caile de circulație pe care execută activitățile de spălat

Spalat carosabil si trotuare

Frecventa

ARTERA

Lungimea

Latimea

Lățime trotuar

Suprafața totala

Număr de treceri pe saptamana

(m)

(m)

2

Bld. Iuliu Maniu (Geniului - Valea Cascadelor)

4,200

16

6

235,200

2

Bld. Vasile Milea

2,030

14

6

105,560

2

Bld. Geniului

570

10

4

20,520

1

Drumul Sării

1,000

12

3

18,000

TOTAL PARȚIAL

379,280

1

Cotroceni

1,000

16

5

26,000

1

Constantin Noica

300

13

4

6,300

1

Calea Plevnei

1,050

20

6

33,600

1

Splaiul Independentei

4,690

20

4

148,940

TOTAL PARȚIAL

214,840

2

Bld. Uverturii

1,150

10

3

36,800

1

Virtuții (C. Crangasi - Splaiul Independentei)

1,000

10

4

18,000

1

Virtuții (Splaiul Independentei - Iuliu Maniu)

1,400

10

5

28,000

1

Lujerului (inclusiv pasaj subteran)

1,500

12

2

18,000

1

Dezrobirii

800

11

4

15,440

1

Apusului

1,050

12

3

12,600

1

Mărgelelor

900

11

3

9,900

1

Dreptății

1,300

7

3

9,100

miercuri 2

Bld. Iuliu Maniu (Valea Cascadelor -Liceul Iuliu Maniu)

3,350

16

3

147,400

TOTAL PARȚIAL

295,240

1

Moinesti

1,200

10

3

19,200

1

Valea Cascadelor

1,260

12

6

30,240

2

Bld. Preciziei

2,500

7

4

75,000

Joi 2

Timișoara (V. Oltului - V. Cascadei)

990

14

3

39,600

Joi 2

Lujerului (legătură Piaza - Cora)

800

7

0

11,200

Joi 2

Timișoara (Razoare - V. Oltului)

3,923

14

6

203,996

TOTAL PARȚIAL

379,236

1

Calea Giulesti (Orhideelor - Pod)

843

15

5

21,075

1

Calea Giulesti (Pod Grant -Constructorilor)

1,700

15

5

42,500

1

Calea Giulesti (Constructorilor)

1,800

10

5

36,000

1

Boisoara

540

12

2

6,480

2

Bld. Constructorilor (Calea Giulesti)

1,300

14

4

57,200

1

Calea Crangasi

1,600

12

8

44,800

1

Ceahlau

1,200

10

3

12,000

TOTAL PARȚIAL

220,055

2

Inel Drumul Taberei

3,000

20

10

240,000

1

Valea Ialomitei

650

13

6

16,250

1

Valea Oltului

1,400

7

3

9,800

1

Prelungirea Ghencea (Brașov)

1,600

10

6

35,200

1

Valea Argeșului

600

13

6

15,000

1

Râul Doamnei

350

14

6

9,100

TOTAL PARȚIAL

325,350

1

Brașov

1,500

20

6

48,000

2

Dramul Taberei

1,800

20

8

129,600

1

Sibiu (Drumul Taberei - 1 Mai)

500

12

6

12,000

1

Sibiu (Timișoara - Drumul Taberei)

400

12

6

9,600

2

1 Mai

1,200

15

4

55,200

1

Bretea Vasile Milea

200

7

1,400

1

Bretea Orhideelor (urcare)

290

7

2,030

1

Bretea Orhideelor (coborâre)

390

7

2,730

1

Bretea Plevnei

180

8

1,440

1

Bretea Giulesti

120

6

720

1

Pod Basarab

1,102

18

19,836

1

Constantin Marinescu

500

19

4

13,500

2

Ghencea

1,950

14

5

93600

TOTAL PARȚIAL

389,656

TOTAL GENERAL - volum saptamanal

2,203,657

TOTAL GENERAL - volum anual

61,702,396

Caile de circulație pe care execută activitățile de stropit

Nr.

Crt.

Artera

Lungimea

Latimea

Supraf.

Număr zilnic

Suprafața zilnica

strop/trecere

de treceri

de stropit

(m)

(m)

1

CONSTANTIN NOICA

300

13

3,900

5

19,500

2

CALEA PLEVNEI

1,050

20

21,000

5

105,000

3

COTROCENI

1,000

16

16,000

5

80,000

4

IULIU MANIU (Geniului-Valea Cascadelor)

4,200

16

67,200

6

403,200

5

CALEA GIULESTI (Orhideelor-

Constructorilor)

2,340

15

35,100

5

175,500

6

CALEA GIULESTI (Constructorilor-cap tramvaie)

1,800

10

18,000

5

90,000

7

CONSTRUCTORILOR (C.Giulesti-C. Crâng)

1,300

14

18,200

6

109,200

8

VIRTUȚII (Calea Apeductului-Iuliu Maniu)

600

10

6,000

5

30,000

9

VIRTUȚII (Calea Crangasi-C.

Apeductului)

1,800

10

18,000

5

90,000

10

CALEA CRANGASI

1,600

12

19,200

5

96,000

11

PRECIZIEI

2,500

7

17,500

5

87,500

12

IULIU MANIU (Valea Cascadelor-limita oraș)

3,350

16

53,600

6

321,600

13

SPLAIUL INDEPENDENTEI

4,690

20

93,800

5

469,000

14

GENIULUI

570

10

5,700

6

34,200

15

VASILE MILEA

2,030

14

28,420

6

170,520

16

TIMIȘOARA (V. Oltului-V. Cascadelor)

990

14

13,860

6

83,160

17

LUJERULUI (inclusiv pasajul subteran)

1,500

12

18,000

5

90,000

18

LUJERULUI (legătură Piaza - Cora, inclusiv Giratoriu)

800

7

5,600

5

28,000

19

DEZROBIRII

800

11

8,800

5

44,000

20

UVERTURII

1,150

10

11,500

6

69,000

21

APUSULUI

1,050

12

12,600

5

63,000

22

MĂRGELELOR

900

11

9,900

5

49,500

23

TIMIȘOARA (Razoare-V. Oltului)

3,923

14

54,922

6

329,532

24

PRELUNGIREA GHENCEA (Brasov-Valea Oltului)

1,600

10

16,000

5

80,000

25

INEL DRUMUL TABEREI

3,000

20

60,000

5

300,000

26

VALEA IALOMITEI

650

13

8,450

5

42,250

27

VALEA ARGEȘULUI

600

13

7,800

5

39,000

28

VALEA OLTULUI

1,400

7

9,800

5

49,000

29

RÂUL DOAMNEI

350

14

4,900

5

24,500

30

DRUMUL SĂRII

1,000

12

12,000

5

60,000

31

GHENCEA

1,950

14

27,300

6

163,800

32

BRAȘOV

1,500

20

30,000

5

150,000

33

DRUMUL TABEREI

1,800

20

36,000

6

216,000

34

1 MAI

1,200

15

18,000

6

108,000

35

SIBIU (Timisoara-Drumul Taberei)

400

12

4,800

5

24,000

36

Bretea Vasile Milea

200

7

1,400

5

7,000

37

Bretea Orhideelor (urcare)

290

7

2,030

5

10,150

38

Bretea Orhideelor (coborâre)

390

7

2,730

5

13,650

39

Bretea Plevnei

180

8

1,440

5

7,200

40

Bretea Giulesti

120

6

720

5

3,600

41

Pod Basarab

1,102

18

19,836

5

99,180

42

Constantin Marinescu

500

19

9,500

5

47,500

43

Sibiu (Drumul Taberei - 1 Mai)

500

12

6,000

5

30,000

VOLUM ZILNIC de lucrări (mp)

835,508

4,512,242

Volum anual de lucrări (mp)

965,619,788

Caile de circulație pe care execută activitățile de răzuit rigola

Nr.

Crt

Artera si Tronsonul

Lungime

Nr. de rigole

Volumul de lucrări

Frecventa anuala

(m)

(m)

1

ALEEA COLOANA INFINITULUI

400

2

1,600

2

2

ALEEA MASA TĂCERII

400

2

1,600

2

3

ALEEA VALEA DOFTANEI

100

2

400

2

4

ALEEA POARTA SĂRUTULUI

400

2

1,600

2

5

LUJERULUI II (leg. pe langa Piaza si Cora)

800

2

6,400

4

6

GHENCEA

1,950

4

93,600

12

7

PRELUNGIREA GHENCEA (Brașov-Valea Oltului)

1,600

2

12,800

4

8

DRUMUL SĂRII

1,000

2

8,000

4

9

DRUMUL TABEREI (mecanizat rigola centrala)

1,800

4

86,400

12

10

INEL DRUMUL TABEREI

3,000

4

144,000

12

11

SIBIU (Timisoara-Drumul Taberei)

400

4

6,400

4

12

SIBIU (mecanizat rigola centrala intre Drumul Taberei-1 Mai)

500

4

8,000

4

13

TIMIȘOARA (mecanizat 1 rigola intre Razoare-Valea Oltului)

3,923

4

188,304

12

14

VALEA OLTULUI

1,400

2

33,600

12

15

COTROCENI

1,000

4

48,000

12

16

VASILE MILEA

2,030

2

48,720

12

17

CONSTANTIN NOICA

300

4

14,400

12

18

IULIU MANIU (Valea Cascadelor-limita oraș)

3,350

4

53,600

4

19

IULIU MANIU (rigola centrala intre Geniului-Valea Cascadelor)

4,200

4

201,600

12

20

APUSULUI

1,050

2

8,400

4

21

SPLAIUL INDEPENDENTEI

4,690

4

75,040

4

22

CALEA GIULESTI (Orhideelor-pod Grant)

843

2

6,744

4

23

VIRTUȚII (Calea Crangasi-Calea Apeductului)

1,800

4

28,800

4

24

TIMIȘOARA (intre Valea Oltului-Valea Cascadelor)

990

4

15,840

4

25

LUJERULUI (inclusiv pasajul subteran)

1,500

4

24,000

4

26

ROMANCIERILOR

400

2

3,200

4

27

DEZROBIRII (mecanizat rigola centrala)

800

4

12,800

4

28

PRECIZIEI

2,500

2

20,000

4

29

ORHIDEELOR

670

2

5,360

4

30

GENIULUI

570

4

9,120

4

31

CONSTRUCTORILOR (Mehadiei-Calea Giulesti)

866

4

13,856

4

32

PODUL GRANT

600

4

9,600

4

33

BRETELE POD GRANT

400

2

3,200

4

34

REGIEI

650

2

5,200

4

35

BRAȘOV

1,500

4

24,000

4

36

CALEA GIULESTI (Pod Grant- cap tramvaie)

3,500

2

28,000

4

37

VALEA ARGEȘULUI

600

2

4,800

4

38

VALEA IALOMITEI

650

2

5,200

4

39

RÂUL DOAMNEI

350

2

2,800

4

40

CALEA PLEVNEI

1,050

2

8,400

4

41

VIRTUȚII (Calea Apeductului-Iuliu Maniu)

600

4

9,600

4

42

CALEA CRANGASI

1,600

4

76,800

12

43

CONSTRUCTORILOR (Mehadiei-Calea

Crangasi)

434

2

3,472

4

44

UVERTURII

1,150

2

27,600

12

45

PRELUNGIREA TIMIȘOARA

1,900

2

15,200

4

46

VALEA CASCADELOR

1,260

4

20,160

4

47

GR. POPOVAT

600

2

4,800

4

48

VLADEASA

400

2

1,600

2

49

GH. LATEA

750

2

3,000

2

50

CARA ANGHEL

1,200

2

4,800

2

51

C-TIN PETRESCU

400

2

1,600

2

52

1 MAI

1,200

2

9,600

4

53

MOINESTI

1,200

2

9,600

4

54

DEZROBIRII

1,600

2

6,400

2

55

DREPTĂȚII

1,300

2

5,200

2

56

BOISOARA

540

2

2,160

2

57

CEAHLAU

1,200

2

4,800

2

58

CERNISOARA

1,700

2

6,800

2

59

DOCTOR ERNEST JUVARA

270

2

1,080

2

60

VETERANILOR

750

2

3,000

2

61

DEALUL TUGULEA

1,200

2

4,800

2

62

CETATEA DE BALTA

1,400

2

5,600

2

63

ROȘIA MONTANA

530

2

2,120

2

64

RĂSĂRITULUI

750

2

3,000

2

65

CUPOLEI

600

2

2,400

2

66

DR. TIMONIERULUI

440

2

1,760

2

67

ARIESUL MARE

600

2

2,400

2

68

BAIA DE ARIES

300

2

1,200

2

69

DEALUL MACINULUI

400

2

1,600

2

70

PARVA

700

2

2,800

2

71

ISTRU

800

2

3,200

2

72

POTAISSA

430

2

1,720

2

73

LUNCA CERNEI

420

2

1,680

2

74

LUNCA ȘIRETULUI

500

2

2,000

2

75

CÂMPUL CU FLORI

600

2

2,400

2

76

POIANA MUNTELUI

300

2

1,200

2

77

DELINESTI

400

2

1,600

2

78

TOPOLOVENI

140

2

560

2

79

TOPOLOVAT

290

2

1,160

2

80

TARGU NEAMȚ

1,000

2

4,000

2

81

CETATEA HISTRIA

450

2

1,800

2

82

CRINUL DE PĂDURE

540

2

2,160

2

83

PRAVAT

750

2

3,000

2

84

POIANA SIBIULUI

370

2

1,480

2

85

VALEA PRAHOVEI

390

2

1,560

2

86

ALEEA COMPOZITORILOR

680

2

2,720

2

87

ZBOINA NEAGRA

350

2

1,400

2

88

DR. BRANDZA

330

2

1,320

2

89

ECONOMU CEZARESCU

500

2

2,000

2

90

M.R. MARCU

450

2

3,600

4

91

ALEEA HAIDUCULUI

700

2

2,800

2

92

VALEA LUNGA

800

2

3,200

2

93

FABRICII

1,400

2

5,600

2

94

GHIRLANDEI

1,300

2

5,200

2

95

MĂRGELELOR

1,850

2

7,400

2

96

CALEA GIULESTI (cap tramvaie - limita oraș)

2,500

2

10,000

2

97

ALEEA TIBLES

520

2

2,080

2

98

ZINCA GOLESCU

490

2

1,960

2

99

ALIZEULUI

490

2

1,960

2

100

MEHADIA

400

2

1,600

2

101

GEORGE VALSAN

600

2

2,400

2

102

PIATRA CRAIULUI

400

2

1,600

2

103

ALEXANDRU IVASIUC

558

2

2,232

2

104

PASCAL CRISTIAN

571

2

4,568

4

105

G.M. ZAMFIRESCU

357

2

1,428

2

106

AGNITA

550

2

2,200

2

107

MIGDALULUI

400

2

1,600

2

108

APEDUCTULUI

2,000

2

8,000

2

109

ORȘOVA

1,000

2

4,000

2

110

BARSANESTI

600

2

2,400

2

111

OBOGA

610

2

2,440

2

112

VALEA LUI MIHAI

500

2

2,000

2

113

VALEA CALUGAREASCA

490

2

1,960

2

114

VALEA BOTENI

270

2

1,080

2

115

PAȘCANI

470

2

1,880

2

116

VALEA FLORILOR

300

2

1,200

2

117

RÂUL DORNA

340

2

1,360

2

118

MIHAILESCU VINTILA

900

2

3,600

2

119

GHEORGHE NEGHEL

620

2

2,480

2

120

AVIATOR CARANDA

630

2

2,520

2

121

9 MAI

350

2

1,400

2

122

PORUMBACULUI

500

2

2,000

2

123

ACVARIULUI

225

2

900

2

124

ALESD

100

2

400

2

125

ADA KALEH

110

2

440

2

126

AGIGEA

150

2

600

2

127

AGUDULUI

80

2

320

2

128

AJUSTORULUI

330

2

1,320

2

129

AL. ARHEOLOGILOR

400

2

1,600

2

130

AL. V. CALUGAREASCA

290

2

1,160

2

131

AL. VALEA BUJORULUI

330

2

1,320

2

132

ALBITEI

490

2

1,960

2

133

ALEEA ALESD

300

2

1,200

2

134

ALEEA ARIESUL MARE

270

2

1,080

2

135

ALEEA ARINII DORNEI

450

2

1,800

2

136

ALEEA ARINIS

450

2

1,800

2

137

ALEEA ARUTELA

150

2

600

2

138

ALEEA BAIA DE ARIES

130

2

520

2

139

ALEEA BAIUT

900

2

3,600

2

140

ALEEA BARSANESTI

150

2

600

2

141

ALEEA BRADISULUI

250

2

1,000

2

142

ALEEA BUCSENESTI

300

2

1,200

2

143

ALEEA BUJORENI

150

2

600

2

144

ALEEA CALLATIS

750

2

3,000

2

145

ALEEA CETATUIA

225

2

900

2

146

ALEEA CRAIESTI

350

2

1,400

2

147

ALEEA DREPTĂȚII

300

2

1,200

2

148

ALEEA GHENCEA

170

2

680

2

149

ALEEA BOROVAT

150

2

600

2

150

ALEEA GHIRLANDEI

300

2

1,200

2

151

ALEEA HAMULUI

170

2

680

2

152

ALEEA IOAN CULCER

150

2

600

2

153

ALEEA LACUL MORII

1,200

2

4,800

2

154

ALEEA MOINESTI

270

2

1,080

2

155

ALEEA PAȘCANI

180

2

720

2

156

ALEEA POIANA CERNEI

300

2

1,200

2

157

ALEEA POIANA MARE

250

2

1,000

2

158

ALEEA POIANA VADULUI

400

2

1,600

2

159

ALEEA POLITEHNICII

150

2

600

2

160

ALEEA PRAVAT

260

2

1,040

2

161

ALEEA ROMANCIERILOR

200

2

800

2

162

ALEEA SANDAVA

180

2

720

2

163

ALEEA SANDULESTI

150

2

600

2

164

ALEEA TARGU NEAMȚ

130

2

520

2

165

ALEEA TINCANI

130

2

520

2

166

ALEEA VALEA CRISULUI

350

2

1,400

2

167

ALEEA VALEA LUI MIHAI

150

2

600

2

168

ALEEA VALEA ROȘIE

180

2

720

2

169

ALEEA VALEA VIILOR

300

2

1,200

2

170

ALEEA VLASIEI

170

2

680

2

171

ALEEA ZORELELOR

300

2

1,200

2

172

ALEX. BORNEANU

150

2

600

2

173

ALEX. CUTIERU

270

2

1,080

2

174

ALEX. IACOBESCU

225

2

900

2

175

ALEX. POSTOLACHE

300

2

1,200

2

176

AMETISTULUI

180

2

720

2

177

AMNARULUI

50

2

200

2

178

ANGELINEI

60

2

240

2

179

ANGHELMIHAI

700

2

2,800

2

180

ANUL 1864

690

2

2,760

2

181

APELE VII

450

2

1,800

2

182

APOSTOL C-TIN

150

2

600

2

183

ARAGONITULUI

225

2

900

2

184

ARGILEI

50

2

200

2

185

ASAU

120

2

480

2

186

ASTAFEI PETRE

50

2

200

2

187

ATMOSFEREI

150

2

600

2

188

AZURULUI

300

2

1,200

2

189

B. GIULINI

150

2

600

2

190

BĂBEȘTI

260

2

1,040

2

191

BANCILA ST.

225

2

900

2

192

BARAGANU

150

2

600

2

193

BARBULESCU MARIUS

150

2

600

2

194

BÂRSANEI

100

2

400

2

195

BASMULUI

150

2

600

2

196

BEGONIEI

200

2

800

2

197

BINOGLULUI

150

2

600

2

198

BISTRA

150

2

600

2

199

BLANDIANA

250

2

1,000

2

200

BLEJOI

150

2

600

2

201

BOGDAN SERBAN STAN

300

2

1,200

2

202

BOJA

675

2

2,700

2

203

BOLIDULUI

170

2

680

2

204

BOLOBOCULUI

100

2

400

2

205

BOSTANILOR

150

2

600

2

206

BOZIENI

450

2

1,800

2

207

BOZIILOR

150

2

600

2

208

BRADISULUI

170

2

680

2

209

BRATESCU C-TIN

150

2

600

2

210

BUDIENI

150

2

600

2

211

BUNICUȚEI

225

2

900

2

212

BURSUCANI

100

2

400

2

213

BUTIRI FLORIN

50

2

200

2

214

CAIACULUI

150

2

600

2

215

CALBOREANU GEORGE

300

2

1,200

2

216

CALCIU MARIN

360

2

1,440

2

217

CALELOR

150

2

600

2

218

CALENDARULUI

150

2

600

2

219

CALNIC

250

2

1,000

2

220

CÂMPULUNG

75

2

300

2

221

CANALUL ARGEȘ

150

2

600

2

222

CANTARII

150

2

600

2

223

CAPELEI

150

2

600

2

224

CAPITAN ZAGANESCU

225

2

900

2

225

CĂRĂBUȘULUI

300

2

1,200

2

226

CARAMIDARIEI

675

2

2,700

2

227

CARAVANEI

40

2

160

2

228

CARNAVALULUI

200

2

800

2

229

CĂRVUNARILOR

100

2

400

2

230

CASTRANOVA

275

2

1,100

2

231

CATINEI

600

2

2,400

2

232

CATLABUGA

170

2

680

2

233

CENTURII

300

2

1,200

2

234

CERISOR

100

2

400

2

235

CETATEA CICEULUI

220

2

880

2

236

CETATUIA

650

2

2,600

2

237

CHEILE ORZEI

150

2

600

2

238

CHEMĂRII

150

2

600

2

239

CHIBZUINTEI

150

2

600

2

240

CHILIA VECHE

225

2

900

2

241

CHITILA TRIAJ

380

2

1,520

2

242

CICALOV VALERIU

300

2

1,200

2

243

CICLIȘTILOR

170

2

680

2

244

CIMPOIULUI

200

2

800

2

245

CIORAN G.

150

2

600

2

246

CIȘMELEI

40

2

160

2

247

CIUREL

420

2

1,680

2

248

COLABORĂRII

100

2

400

2

249

COMPASULUI

150

2

600

2

250

CONSTANTIN DANESCU

80

2

320

2

251

CONSTANTIN MOISE

270

2

1,080

2

252

CONSTELAȚIEI

150

2

600

2

253

COPACULUI

150

2

600

2

254

CORBILOR

100

2

400

2

255

CORCODUȘULUI

150

2

600

2

256

CORNULUI

600

2

2,400

2

257

CORVINILOR

150

2

600

2

258

COSTISA

260

2

1,040

2

259

COTUL ȘIRETULUI

300

2

1,200

2

260

CRAINICULUI

380

2

1,520

2

261

CRAIOVEI

300

2

1,200

2

262

CRENGUȚEI

100

2

400

2

263

CRETESCU ION

225

2

900

2

264

CRISUL REPEDE

320

2

1,280

2

265

CUCURUZULUI

220

2

880

2

266

CUTUI GH.

200

2

800

2

267

DAGATA

100

0

2

268

DEALULUI

300

1,200

2

269

DEDULESTI

100

400

2

270

DENTA

80

320

2

271

DÎMBOVIȚEI

890

2

3,560

2

272

DOBRENI

250

2

1,000

2

273

DONIȚEI

150

2

600

2

274

DR. COASTA CERBULUI

675

2

0

0

275

DR. COASTA GRINDULUI

1,275

2

0

0

276

DR. COASTA MĂGURII

1,400

2

0

0

277

DR. MĂNĂSTIRII GOVORA

100

2

400

2

278

DR. MĂNĂSTIRII VARATEC

100

2

400

2

279

DR. VALEA CRICOVULUI

1,100

2

4,400

2

280

DR. VALEA DANULUI

270

2

1,080

2

281

DR. VALEA DOFTANEI

750

2

3,000

2

282

DR. VALEA URSULUI

250

2

1,000

2

283

DRAJNA

150

2

600

2

284

DRENAJULUI

450

2

1,800

2

285

DRUM LA ROȘU

750

2

3,000

2

286

DRUM SABARENI

1,500

2

6,000

2

287

DRUM.LA CHLAJNA

1,650

2

6,600

2

288

DRUMUL BELȘUGULUI

650

2

2,600

2

289

DRUMUL CARULUI

620

2

2,480

2

290

DRUMUL CIOROGIRLA

2,250

2

9,000

2

291

DRUMUL GĂRII

450

2

1,800

2

292

DRUMUL OSIEI

780

2

3,120

2

293

DRUMUL ROTII

780

2

3,120

2

294

DRUMUL VALEA FURCII

1,170

2

4,680

2

295

DRUMUL VALEA LARGA

760

2

3,040

2

296

DUDULUI

350

2

1,400

2

297

DUMBRAVITA

310

2

1,240

2

298

DUMITRU PERA

250

2

1,000

2

299

E. POPESCU

250

2

1,000

2

300

EC. ATANASE STOICESCU

500

2

2,000

2

301

EFTIMIE CROITORU

450

2

1,800

2

302

ELENA FARAGO

310

2

1,240

2

303

EMANOIL SEVERIN

150

2

600

2

304

ENTUZIASMULUI

380

2

1,520

2

305

EROINA DE LA JIU

150

2

600

2

306

ESTACADEI

400

2

1,600

2

307

EUCALIPTULUI

150

2

600

2

308

FAGADAU

225

2

900

2

309

FANTANA ALBA

250

2

1,000

2

310

FANTANA BABII

150

2

600

2

311

FANTANA DOMNEASCA

525

2

2,100

2

312

FANTANA MARE

200

2

800

2

313

FANTANA OILOR

450

2

1,800

2

314

FÂNTÂNA ZÂNELOR

1,350

2

5,400

2

315

FÂNULUI

150

2

600

2

316

FILMULUI

220

2

880

2

317

FILOFTEIA POPESCU

600

2

2,400

2

318

FINTA

150

2

600

2

319

FIORDULUI

300

2

1,200

2

320

FLOARE ROȘIE

375

2

1,500

2

321

FLOAREA GALBENA

150

2

600

2

322

FLONDOR TUDOR

150

2

600

2

323

FLOTEI

300

2

1,200

2

324

FOȘNETULUI

150

2

600

2

325

FRASINULUI

380

2

1,520

2

326

FRAȚILOR

150

2

600

2

327

FULGA ADRIAN

225

2

900

2

328

FUMURENI

240

2

960

2

329

FURTUNEI

300

2

1,200

2

330

GABRIELA SZABO

225

2

900

2

331

GAINA NICOLAE

200

2

800

2

332

GARLENI

300

2

1,200

2

333

GEOAGIU

150

2

600

2

334

GH. RANETTI

150

2

600

2

335

GH. ROSTOGOLEA

180

2

720

2

336

GHERCU C-TIN

300

2

1,200

2

337

GIULESTI SĂRINDAR

90

2

360

2

338

GODENI

150

2

600

2

339

GOLCEA VASILE

100

2

400

2

340

GOLFULUI

100

2

400

2

341

GOVODARVA

400

2

1,600

2

342

GR. MACAROVICI

225

2

900

2

343

GRANITULUI

450

2

1,800

2

344

GRIGORE GRANDEA

250

2

1,000

2

345

GRINTIESULUI

180

2

720

2

346

GURAHONT

150

2

600

2

347

HANU ANCUTEI

300

2

1,200

2

348

HARAP ALB

100

2

400

2

349

HOTARULUI

150

2

600

2

350

HRISOVERGHI ALEX

200

2

800

2

351

IEDULUI

300

2

1,200

2

352

IERBEI

150

2

600

2

353

ILFOVAT

130

2

520

2

354

INGINER TEODORESCU

250

2

1,000

2

355

INSPIRAȚIEI

150

2

600

2

356

INT. APOSTOL C-TIN

120

2

480

2

357

INT. CARAMIDARIEI

375

2

1,500

2

358

INT. DRUM LA ROȘU

150

2

600

2

359

INT. DRUM SABARENI

200

2

800

2

360

INTR. AV. CARANDA

310

2

1,240

2

361

INTR. CERNISOARA

150

2

600

2

362

INTR. DÎMBOVIȚEI

100

2

400

2

363

INTR. DRUMUL TABEREI

225

2

900

2

364

INTR. EMANOIL SEVERIN

50

2

200

2

365

INTR. FIERBINȚI

50

2

200

2

366

INTR. GHIOCEILOR

100

2

400

2

367

INTR. IALOMITEI

100

2

400

2

368

INTR. MĂRGELELOR

150

2

600

2

369

INTR. MOINESTI

300

2

1,200

2

370

INTR. PANIFICAȚIEI

100

2

400

2

371

INTR. PAULIS

100

2

400

2

372

INTR. PIERSICILOR

50

2

200

2

373

INTR. POIANA LACULUI

470

2

1,880

2

374

INTR. PROTONILOR

100

2

400

2

375

INTR. PUNȚII

100

2

400

2

376

INTR. RAZOARE

100

2

400

2

377

INTR. VADULUI

100

2

400

2

378

INTR. VIJELIEI

300

2

1,200

2

379

INTRAREA CHITILA TRIAJ

90

2

360

2

380

INTRAREA DUSULUI

600

2

2,400

2

381

INTRAREA GHERCU C-TIN

200

2

800

2

382

INTRAREA GIULESTI

130

2

520

2

383

INTRAREA GULIVER

225

2

900

2

384

INTRAREA IERBEI

75

2

300

2

385

INTRAREA LINIEI

180

2

720

2

386

INTRAREA MIORIȚA

80

2

320

2

387

INTRAREA OBOIULUI

130

2

520

2

388

INTRAREA PĂTRATULUI

250

2

1,000

2

389

INTRAREA SIMINCEA

150

2

600

2

390

INTRAREA STOLOJANI

100

2

400

2

391

INTRAREA TIHUTA

180

2

720

2

392

INTRAREA VORONA

150

2

600

2

393

INTRAREA VULPENI

150

2

600

2

394

IOAN CULCER

600

2

2,400

2

395

ION MANOLESCU

300

2

1,200

2

396

ION MARCU

180

2

720

2

397

ION NONNA OTESCU

300

2

1,200

2

398

ION VIERU

100

2

400

2

399

IRIDIULUI

50

2

200

2

400

ISALNITA

100

2

400

2

401

ISTMULUI

150

2

600

2

402

IZVORANI

200

2

800

2

403

JARULUI

450

2

1,800

2

404

LACUL URSULUI

380

2

1,520

2

405

LACUL ZANOAGA

400

2

1,600

2

406

LAMASENI

250

2

1,000

2

407

LARISA

150

2

600

2

408

LAVANDEI

225

2

900

2

409

LEAOTA

400

2

1,600

2

410

LINIEI

2,330

2

9,320

2

411

LUCACESTI

360

2

1,440

2

412

LUNCII

150

2

600

2

413

MĂLINULUI

225

2

900

2

414

MÂNDRIEI

110

2

440

2

415

MARATONULUI

200

2

800

2

416

MARINESCU C-TIN

525

2

2,100

2

417

MATEESCU N.

80

2

320

2

418

MECANICILOR

60

2

240

2

419

MEHEDINȚI SIMION

150

2

600

2

420

MERELOR

150

2

600

2

421

MESERIAȘILOR

200

2

800

2

422

MINODORA

150

2

600

2

423

MIORIȚA

150

2

600

2

424

MIRODENIEI

150

2

600

2

425

MIROSLOVEI

150

2

600

2

426

MOANGA VASILE

150

2

600

2

427

MOHORULUI

300

2

1,200

2

428

MOISEI

40

2

160

2

429

MONTANA

300

2

1,200

2

430

MOVILELOR

300

2

1,200

2

431

MUNIȚIEI

170

2

680

2

432

MUNȚII APUSENI

260

2

1,040

2

433

MUNȚII GURGHIULUI

400

2

1,600

2

434

MUNȚILOR

200

2

800

2

435

MURELOR

370

2

1,480

2

436

MURGUTA

375

2

1,500

2

437

NENITESCU COSTIN

170

2

680

2

438

NERA

200

2

800

2

439

NICODIM

300

2

1,200

2

440

NICOLAE FILIMON

450

2

1,800

2

441

NICOLAE ONCESCU

300

2

1,200

2

442

NUCȘOARA

310

2

1,240

2

443

OBCINA MARE

290

2

1,160

2

444

OBCINA MICA

220

2

880

2

445

OCHIURI

100

2

400

2

446

ODGONULUI

180

2

720

2

447

OLANESTI

150

2

600

2

448

PĂDURARILOR

350

2

1,400

2

449

PADUREA TAUZULUI

150

2

600

2

450

PADURENI

260

2

1,040

2

451

PADURETU

260

2

1,040

2

452

PARAFINEI

150

2

600

2

453

PĂRĂLUȚELOR

600

2

2,400

2

454

PARTITURII

300

2

1,200

2

455

PARTIZANILOR

400

2

1,600

2

456

PĂTRATULUI

300

2

1,200

2

457

PERELOR

100

2

400

2

458

PERFORMANTEI

350

2

1,400

2

459

PEȘTERA DIMBOVICIOARA

600

2

2,400

2

460

PEȘTERA SCARISOARA

200

2

800

2

461

PETRACHESTI

500

2

2,000

2

462

PETUNIEI

300

2

1,200

2

463

PIATRA ROȘIE

150

2

600

2

464

PIETRELE DOAMNEI

350

2

1,400

2

465

PINULUI

220

2

880

2

466

PIROTEHNIEI

450

2

1,800

2

467

PISCUL CRASANI

1,050

2

4,200

2

468

PITULICII

225

2

900

2

469

PLANETEI

300

2

1,200

2

470

PLESUL

200

2

800

2

471

POARTA ALBA

150

2

600

2

472

PODUL CRISTINII

300

2

1,200

2

473

PODUL DÎMBOVIȚEI

440

2

1,760

2

474

PODUL DOAMNEI

270

2

1,080

2

475

PODUL ILFOVATULUI

375

2

1,500

2

476

PODUL LACULUI

290

2

1,160

2

477

PODUL PITARULUI

675

2

2,700

2

478

PODUL URSULUI

250

2

1,000

2

479

POIANA CIMPINA

250

2

1,000

2

480

POLITEHNICII

320

2

1,280

2

481

POLTAVA

180

2

720

2

482

POMILOR

380

2

1,520

2

483

ILFOVAT

150

2

600

2

484

POPESCU STOIAN

180

2

720

2

485

PORTARESTI

80

2

320

2

486

PORTOCALELOR

150

2

600

2

487

PORUMBELULUI

200

2

800

2

488

PORUMBILOR

100

2

400

2

489

PREOCUPĂRII

150

2

600

2

490

PROSPERITĂȚII

350

2

1,400

2

491

PUTNA

100

2

400

2

492

RADNA

225

2

900

2

493

RAMNICEL

150

2

600

2

494

RAMURA JIULUI

260

2

1,040

2

495

RĂSADNIȚEI

1,070

2

4,280

2

496

RETEZATULUI

225

2

900

2

497

REVERIEI

150

2

600

2

498

ROCILOR

150

2

600

2

499

ROȘIORI DE VEDE

150

2

600

2

500

RUSETU

600

2

2,400

2

501

SĂBIUȚEI

150

2

600

2

502

SADINEI

525

2

2,100

2

503

SAIDAC GH.

290

2

1,160

2

504

SANDULESTI

750

2

3,000

2

505

SAPANTA

150

2

600

2

506

SAPEI

80

2

320

2

507

SCAENI

225

2

900

2

508

SCHIORILOR

350

2

1,400

2

509

SCHITU GOLEȘTI

150

2

600

2

510

SCULPTORILOR

650

2

2,600

2

511

SEGARCEA

400

2

1,600

2

512

SFECLEI

200

2

800

2

513

SILISTRARU

170

2

680

2

514

SIPETULUI

150

2

600

2

515

SOSEAUA GROZĂVEȘTI

900

4

14,400

4

516

SPACU GH.

150

2

600

2

517

SPARTACHIADEI

200

2

800

2

518

SPILCUTEI

150

2

600

2

519

SPORULUI

150

2

600

2

520

ȘTEFAN MARINESCU

130

2

520

2

521

ȘTEFAN CRISAN

300

2

1,200

2

522

STOICA VIZITIUL

225

2

900

2

523

STRĂMOȘILOR

270

2

1,080

2

524

STRIGĂTORII

250

2

1,000

2

525

Aleea fără denumire nr.l (cuprinsă între str. Val. Oltului și Parc ANL Brâncuși)

472

2

944

2

526

Aleea fără denumire nr.2 (cuprinsă între Drumul Valea Doftanei și Aleea Fără denumire nr.l)

193

2

386

2

527

Strada Sudului

150

2

300

2

528

Aleea Fantana lui Narcis

400

2

800

2

529

Aleea Muza Adormita

475

2

950

2

530

Aleea Pasarea de Aur

382

2

764

2

531

Aleea Leda

120

2

240

2

532

Aleea Danaide

206

2

412

2

533

Aleea Pasarea Maiastra

200

2

400

2

534

Prelungirea Valea Ialomitei

465

2

930

2

535

STUDIOULUI

300

2

1,200

2

536

STUFULUI

100

2

400

2

537

STUPCA

180

2

720

2

538

SUDULUI

150

2

600

2

539

TABLA BUTII

150

2

600

2

540

TANGANULUI

300

2

1,200

2

541

TÂRGULUI

90

2

360

2

542

TATARUS

150

2

600

2

543

TELEVIZIUNII

440

2

1,760

2

544

TIMISU DE JOS

150

2

600

2

545

TIMISU DE SUS

190

2

760

2

546

TINCANI

600

2

2,400

2

547

TOLBEI

150

2

600

2

548

TOPOR ION

150

2

600

2

549

TORCĂTOARELOR

300

2

1,200

2

550

TRECĂTORII

100

2

400

2

551

TRENULUI

300

2

1,200

2

552

INTR. TRENULUI

150

2

600

2

553

TIPOGRAFIEI

150

2

600

2

554

ROTATIVEI

150

2

600

2

555

TUFANELELOR

270

2

1,080

2

556

V. STAVRINOS

600

2

2,400

2

557

VAGONETULUI

150

2

600

2

558

VALEA ARGOVEI

150

2

600

2

559

VALEA CERBULUI

225

2

900

2

560

VALEA CIBINULUI

150

2

600

2

561

VALEA LUPULUI

80

2

320

2

562

VALEA MARE

150

2

600

2

563

VALEA ROȘIE

300

2

1,200

2

564

VALEA SĂLCIEI

150

2

600

2

565

VALEA ȘIRETULUI

180

2

720

2

566

VALEA SOARELUI

100

2

400

2

567

VARGA ECATERINA

20

2

80

2

568

VARNAV SCARLAT

240

2

960

2

569

VARSEI

100

2

400

2

570

VASILE ADAM

200

2

800

2

571

VASILE BURLA

250

2

1,000

2

572

VASILE MOHOR

150

2

600

2

573

VELEI

150

2

600

2

574

VICTOR ILIU

300

2

1,200

2

575

VICTOR ION POPA

200

2

800

2

576

VIDRA

150

2

600

2

577

VIFORULUI

180

2

720

2

578

VIJELIEI

225

2

900

2

579

VIOLETELOR

525

2

2,100

2

580

VISCOLULUI

150

2

600

2

581

ZALIC

300

2

1,200

2

582

ZÂMBETULUI

180

2

720

2

583

ZVORISTEA

180

2

720

2

243,295

2,160,450

Anexa nr. 7 - ARTERELE CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE DESZĂPEZIRE

PENTRU SECTORUL 6

Tip artera

Nume artera si tronson

Lungime

(m)

Lățime

(m)

Suprafața

(mp)

Strada

Agnita

(1)

550

7

3850

Strada

Boziilor

(2)

150

6

900

Strada

Bunicuței

(3)

225

6

1350

Strada

Calciu Marin

(4)

360

6

2160

Intrare

Carnavalului

(5)

200

6

1200

Strada

Cărămidăriei

(6)

375

6

2250

Intrarea

Cărămidăriei

(7)

675

6

4050

Strada

Cetatea Ciceului

(8)

220

6

1320

Intrarea

Chitila Triaj

(9)

90

6

540

Strada

Chitila Triaj

(10)

380

6

2280

Strada

Cicliștilor

(U)

170

6

1020

Drum

Coasta Cerbului

(12)

675

6

4050

Drum

Coasta Grindului

(13)

1275

6

7650

Drum

Coasta Măgurii

(14)

1400

6

8400

Intrarea

Constelației

(15)

150

6

900

Strada

Cornului

(16)

600

6

3600

Strada

Cotul Șiretului

(17)

300

6

1800

Intrarea

Cucuruzului

(18)

220

6

1320

Drum

Drumul la Chiajna

(19)

1650

6

9900

Intrarea

Drumul la Roșu

(20)

150

6

900

Strada

Drumul la Roșu

(21)

750

6

4500

Strada

Dudului

(22)

350

6

2100

Intrarea

Dușului

(23)

600

6

3600

Strada

Entuziasmului

(24)

380

6

2280

Drum

Fântâna Albă

(25)

250

6

1500

Drum

Fântâna Babii

(26)

150

6

900

Drum

Fântâna Domnească

(27)

525

6

3150

Drum

Fântâna Mare

(28)

200

6

1200

Drum

Fântâna Oilor

(29)

450

6

2700

Drum

Fântâna Zânelor

(30)

1350

6

8100

Strada

Fiordului

(31)

300

6

1800

Intrarea

Frasinului

(32)

380

6

2280

Strada

Fumureni

(33)

240

6

1440

Intrarea

Giulești

(34)

130

6

780

Calea (1)

Giulești (cap tramvai - limită oraș) (35)

2500

12

30000

Calea (1)

Giulești (Constructorilor

- cap tramvai)

1620

15

24300

(36)

Intrarea

Giulești Sărindar

(37)

90

6

540

Intrarea

Godeni

(38)

150

6

900

Strada

Grandea H. Grigore

(39)

250

6

1500

Strada

Granitului

(40)

450

7

3150

Intrarea

Guliver

(41)

225

6

1350

Strada

Hrisoverghi Alexandru

(42)

200

6

1200

Intrarea

Ilfovăț

(43)

150

6

900

Intrarea

Istmului

(44)

150

6

900

Intrarea

Izvorani

(45)

200

6

1200

Strada

Lacul Ursului

(46)

380

6

2280

Strada

Luncii

(47)

150

6

900

Strada

Migdalului

(48)

400

6

2400

Strada

Mohor Vasile

(49)

150

6

900

Strada

Murelor

(50)

370

6

2220

Intrarea

Pătrarului

(51)

250

6

1500

Strada

Pătrarului

(52)

300

6

1800

Intrarea

Pinului

(53)

220

6

1320

Strada

Pleșul

(54)

200

6

1200

Drum

Podul Cristinii

(55)

300

6

1800

Drum

Podul Dâmboviței

(56)

440

6

2640

Drum

Podul Doamnei

(57)

270

6

1620

Drum

Podul Ilfovățului

(58)

375

6

2250

Drum

Podul Lacului

(59)

290

6

1740

Drum

Podul Pitarului

(60)

675

6

4050

Drum

Podul Ursului

(61)

250

6

1500

Strada

Poiana Lacului

(62)

470

6

2820

Intrarea

Poltava

(63)

180

6

1080

Strada

Pomilor

(64)

380

6

2280

Strada

Preocupării

(65)

150

6

900

Strada (1)

Răsadniței

(66)

1070

7

7490

Intrarea

Rocilor

(67)

150

6

900

Strada

Sadinei

(68)

525

6

3150

Drum (1)

Săbăreni

(69)

1500

7

10500

Intrarea

Săbăreni

(70)

200

6

1200

Strada

Sculptorilor

(71)

650

12

7800

Strada

Valea Mare

(72)

150

6

900

Strada

Zâmbetului

(73)

180

6

1080

(1)

Cap tramvai (Depou Giulești)

(74)

9500

Strada

9 Mai

(75)

350

12

4200

Strada

Alizeului

(76)

490

7

3430

Strada

Amnarului

(77)

50

6

300

Intrarea

Astafei Petre

(78)

50

6

300

Strada

Bărbulescu Marius

(79)

150

6

900

Strada

Boișoara

(80)

540

12

6480

Alee

Brătescu Constantin

(81)

150

6

900

Strada

Burlă Vasile

(82)

250

6

1500

Intrare

Butiri Florin

(83)

50

6

300

Strada

Câmpulung

(84)

75

6

450

Strada

Cărvunarilor

(85)

100

6

600

Strada

Ceahlău

(86)

1200

12

14400

Strada

Chibzuinței

(87)

150

6

900

Intrarea

Cioran Gabriel

(88)

150

6

900

Bulevard

Constructorilor

(89)

1300

14

18720

Intrarea

Craiovei

(90)

300

6

1800

Calea (1)

Crângași

(91)

1600

10

16000

Strada

Dănescu Constantin

(92)

80

6

480

Strada

Denta

(93)

80

6

480

Strada

Elena Farago

(94)

310

12

3720

Strada

Finta

(95)

150

6

900

Strada

Fraților

(96)

150

6

900

Strada

Fulga Adrian

(97)

225

7

1575

Strada

Geoagiu

(98)

150

6

900

Strada

George Vâlsan

(99)

600

12

7200

Calea (1)

Giulești (Orhideelor -(100)

Constructorilor)

2723

15

40845

Strada

Golescu Zinca

(101)

490

7

3430

Alee

Iliu Victor

(102)

300

6

1800

Strada

Ivasiuc Alexandru

(103)

558

12

6696

Strada

Larisa

(104)

150

6

900

Strada

Lucăcești

(105)

360

6

2160

Strada

Mateescu Nicolae

(106)

80

6

480

Strada

Mehadia

(107)

400

12

4800

Strada

Mehedinți Simion

(108)

150

6

900

Strada

Mihăilescu Vintilă

(109)

900

12

10800

Strada

Moisei

(HO)

40

6

240

Strada

Munții Apuseni

(HI)

260

12

3120

Strada

Nicolae Filimon

(H2)

450

7

3150

Strada

Nucșoara

(H3)

310

7

2170

Strada

Olănești

(114)

150

6

900

Strada (1)

Pascal Cristian

(H5)

571

9

5139

Strada

Pădureni

(116)

260

6

1560

(1)

Pod Grant

(H7)

600

12

7200

(1)

Pod Grant (Bretele)

(118)

400

6

2400

Intrarea

Popescu Filofteia

(H9)

600

6

3600

Strada

Popescu Stoian

(120)

180

6

1080

Strada

Portărești

(121)

80

6

480

Strada

Porumbacu

(122)

500

12

6000

Strada

Radna

(123)

225

7

1575

Bulevard

(1)

Regiei

(124)

650

7

4550

Strada

Rușețu

(125)

600

6

3600

Strada

Saidac Gheorghe

(126)

290

10

2900

Strada

Săpânța

(127)

150

6

900

Strada

Scăeni

(128)

225

6

1350

Intrarea

Sipetului

(129)

150

6

900

Strada

Ștefan Crișan

(130)

300

6

1800

Strada

Tabla Butii

(131)

150

6

900

Strada

Teodorescu Nicolae

(132)

250

6

1500

Alee

Țibleș

(133)

520

7

3640

Strada

Varga Ecaterina

(134)

20

6

120

Strada

Vârnav Scarlat, ing.

(135)

240

7

1680

Strada

Vidra

(136)

150

6

900

Strada

Vizitiu Stoica

(137)

225

6

1350

Strada

Zalic lt.

(138)

300

6

1800

Strada (1)

Zamfirescu G.M.

(139)

357

7

2499

Strada

Zăgănescu Pavel

(140)

225

6

1350

Strada

Zboina Neagră

(141)

350

12

4200

Strada

Brândză Dimitrie

(142)

330

7

2310

Șosea (1)

Cotroceni

(143)

1000

16

16000

Strada

Ernest Juvara, Dr.

(144)

270

7

1890

Strada

Ghercu Constantin

(145)

200

6

1200

Intrarea

Ghercu Constantin

(146)

300

6

1800

Strada

Giulini B., ing.

(147)

150

7

1050

Șosea (1)

Grozăvești

(148)

900

14

12600

Pod (1)

Suprateran Basarab (un singur sens, de la Șos.Grozăvești spre B-dul Nicolae Titulescu)                        (149)

1102

18

19836

Bretea (1)

Vasile Milea

(150)

200

7

1400

Bretea (1)

Orhideelor urcare

(151)

290

7

2030

Bretea (1)

Orhideelor coborâre

(152)

390

7

2730

Bretea (1)

Plevnei

(153)

180

8

1440

Bretea (1)

Giulești

(154)

120

6

720

Splai (1)

Independenței (Grozăvești ambele maluri)

- Cotroceni

(155)

900

20

18000

Strada (1)

Noica Constantin

(156)

300

13

3900

Șosea (1)

Orhideelor

(157)

670

13

8710

Calea (1)

Plevnei

(158)

1050

20

21000

Intrarea

Portocalelor

(159)

150

6

900

Intrarea

Protonilor

(160)

100

6

600

Strada

Severin Emanoil, G-ral

(161)

150

7

1050

Intrarea

Severin Emanoil, G-ral

(162)

50

6

300

Bulevard

(1)

Vasile Milea (B-dul. Timișoara Orhideelor)

(163)

2030

14

28420

(1)

Int.Giulești x Orhideelor x C. Plevnei

(164)

17500

Intrarea

Bârsanei

(165)

100

6

600

Strada

Borneanu Alexandru, Slt.

(166)

150

6

900

Șosea

Ciurel

(167)

420

7

2940

Strada

Corvinilor

(168)

150

6

900

Strada

Drajna

(169)

150

6

900

Strada

Economu Atanasie Stoicescu

(170)

500

6

3000

Strada

Economu Cezărescu

(171)

500

9

4500

Intrarea

Fierbinți

(172)

50

6

300

Strada

Iacobescu Alexandru

(173)

225

6

1350

Splai (1)

Independenței (Grozăvești -Semănătoarea ambele maluri) (174)

1450

20

29000

Strada

Marinescu Ștefan

(175)

130

6

780

Intrarea

Miorița

(176)

80

6

480

Strada

Miorița

(177)

150

6

900

Strada

Munții Gurghiului

(178)

400

7

2800

Intrarea

Ochiuri

(179)

100

6

600

Strada

Piatra Craiului

(180)

400

7

2800

Intrarea

Piersicilor

(181)

50

6

300

Strada

Pietrele Doamnei

(182)

350

7

2450

Strada (1)

Popovăț Petre, Gen.

(183)

600

7

4200

Strada

Ranetti George

(184)

150

6

900

Strada

Retezatului

(185)

225

6

1350

Intrarea

Stolojani

(186)

100

6

600

Intrarea

Târgului

(187)

90

6

540

Strada

Topor Ion

(188)

150

6

900

Șosea (1)

Virtuții (Calea Crângași - Cărămidari) (189)’

1260

10

12600

Strada

Anghel Mihai

(190)

700

6

4200

Alee

Arieșul Mare

(191)

270

6

1620

Strada

Arieșul Mare

(192)

600

6

3600

Alee

Arinii Dornei

(193)

450

6

2700

Strada

Baia de Arieș

(194)

300

6

1800

Alee

Baia de Arieș

(195)

130

6

780

Alee

Cetățuia

(196)

225

6

1350

Strada

Cetățuia

(197)

650

6

3900

Strada

Cheile Orzei

(198)

150

6

900

Strada

Fabricii

(199)

1400

7

9800

Bulevard

(1)

Geniului

(200)

570

8

4560

Bulevard

(1)

Iuliu Maniu (B-dul. Geniului -

Lujerului)

(201)

1800

16

28800

Strada

Muniției

(202)

170

6

1020

Strada

Pirotehniei

(203)

450

6

2700

Alee

Politehnicii

(204)

150

6

900

Strada

Politehnicii

(205)

320

6

1920

(1)

Piața LEU

(206)

17500

Strada

Acvariului

(207)

225

6

1350

Alee

Agigea

(208)

150

6

900

Strada

Apostol Constantin

(209)

120

6

720

Intrarea

Apostol Constantin

(210)

150

6

900

Strada

Atmosferei

(211)

150

6

900

Strada

Azurului

(212)

300

7

2100

Strada

Bârsănești

(213)

600

7

4200

Alee

Bârsănești

(214)

150

6

900

Strada

Basmului

(215)

150

6

900

Strada

Băbești

(216)

260

7

1820

Alee

Bărăganu

(217)

150

6

900

Strada

Bolidului

(218)

170

6

1020

Strada

Bostanilor

(219)

150

6

900

Strada

Budieni

(220)

150

6

900

Strada

Calboreanu George

(221)

300

7

2100

Intrarea

Capelei

(222)

150

6

900

Intrare

Caravanei

(223)

250

6

1500

Strada

Cărăbușului

(224)

300

6

1800

Intrarea

Cătlăbuga

(225)

170

6

1020

Strada

Centurii

(226)

300

7

2100

Strada

Cicalov Valeriu

(227)

300

6

1800

Strada

Compasului

(228)

150

6

900

Strada

Copacului

(229)

150

6

900

Strada

Corcodușului

(230)

150

6

900

Intrarea

Crainicului

(231)

380

6

2280

Strada

Cupolei

(232)

600

7

4200

Strada

Fânului

(233)

150

6

900

Strada

Furtunei

(234)

300

6

1800

Strada

Gurahonț

(235)

150

6

900

Strada

Hanul Ancuței

(236)

300

6

1800

Strada

Iedului

(237)

300

6

1800

Strada

Ierbii

(238)

75

6

450

Intrarea

Ierbii

(239)

150

6

900

Bulevard

(1)

Iuliu Maniu (Lujerului - Str. V.

Cascadelor)

2400

16

38400

(240)

Strada

Leaota

(241)

400

6

2400

Strada

Liniei

(242)

2330

7

16310

Intrarea

Liniei

(243)

180

6

1080

Strada (1)

Lujerului

(244)

1500

12

18000

Strada

Manolescu Ion

(245)

300

6

1800

Strada

Mălinului

(246)

225

6

1350

Strada

M inodora

(247)

150

6

900

Intrarea

Mirodeniei

(248)

150

6

900

Strada

Mohorului

(249)

300

7

2100

Alee

Moinești

(250)

270

7

1890

Intrarea

Moinești

(251)

300

6

1800

Strada (1)

Moinești

(252)

1200

10

12000

Strada

Munților

(253)

200

6

1200

Strada

Murguța

(254)

375

7

2625

Strada

Nenițescu Costin

(255)

170

6

1020

Strada

Nicodim

(256)

300

6

1800

Strada

Oboga

(257)

610

7

4270

Strada

Odgonului

(258)

180

6

1080

Strada

Parafinei

(259)

150

6

900

Strada

Petuniei

(260)

300

6

1800

Strada

Piatra Roșie

(261)

150

6

900

Alee

Poarta Albă

(262)

150

6

900

Strada

Popa Victor Ion

(263)

200

6

1200

Strada

Răsăritului

(264)

750

7

5250

Strada

Reveriei

(265)

150

6

900

Strada

Roșiori de Vede

(266)

150

6

900

Intrarea

Siminicea

(267)

150

6

900

Strada

Spacu Gheorghe

(268)

150

6

900

Strada

Stufului

(269)

100

6

600

Strada

Sudului

(270)

150

6

900

Strada

Tătăruș

(271)

150

6

900

Drum

Timonierului

(272)

440

7

3080

Strada

Torcătoarelor

(273)

300

6

1800

Strada

Trenului

(274)

300

6

1800

Intrarea

Vagonetului

(275)

150

6

900

Strada

Valea Lungă

(276)

800

7

5600

Strada

Valea Soarelui

(277)

100

6

600

Strada

Vasile Golcea

(278)

100

6

600

Strada

Velei

(279)

150

6

900

Intrarea

Viforului

(280)

180

6

1080

Strada

Violetelor

(281)

525

6

3150

Strada

Vistiernicul Stavrinos

(282)

600

7

4200

Intrarea

Vulpeni

(283)

150

6

900

Alee

Zorelelor

(284)

300

6

1800

Strada

Albitei

(285)

490

6

2940

Strada

Ametistului

(286)

180

6

1080

Bulevard

(1)

Anul 1864

(287)

690

7

4830

Strada

Apele Vii

(288)

450

6

2700

Strada

Begoniei

(289)

200

6

1200

Drum

Belșugului

(290)

650

6

3900

Intrarea

Blejoi

(291)

150

6

900

Drum

Carului

(292)

620

7

4340

Strada

Cătinei

(293)

600

7

4200

Intrarea

Chemării

(294)

150

6

900

Drum

Ciorogârla

(295)

2250

6

13500

Strada

Dedulești

(296)

100

6

600

Strada

Eucaliptului

(297)

150

6

900

Intrarea

Filmului

(298)

220

6

1320

Strada

Floare Roșie

(299)

375

6

2250

Intrarea

Hamului

(300)

170

6

1020

Intrarea

Hotarului

(301)

150

6

900

Intrarea

Inspirației

(302)

150

6

900

Bulevard

(1)

Iuliu Maniu (Str.V.Cascadelor -oraș)

Limită

(303)

3350

16

53600

Strada (1)

Mărgelelor

(304)

200

7

1400

Intrarea

Mărgelelor

(305)

150

6

900

Intrarea

Movilelor

(306)

300

6

1800

Intrarea

Oboiului

(307)

130

6

780

Drum (1)

Osiei

(308)

780

7

5460

Strada

Pădurarilor

(309)

350

7

2450

Strada (1)

Părăluțelor

(310)

600

7

<