Hotărârea nr. 215/2019

HCL 215 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 şi a modelului de Contract de delegare prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului Bucureşti (inclusiv componenta de deszăpezire), care face parte integrantă din documentaţia de atribuire pentru delegarea prin concesiune a serviciului de salubrizare Sector 6 al Municipiului Bucureşti


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 și a modelului de Contract de delegare prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului București (inclusiv componenta de deszăpezire), care face parte integrantă din documentația de atribuire pentru delegarea prin concesiune a serviciului de salubrizare Sector 6 al Municipiului București

Văzând Raportul de specialitate comun nr. 536/26.07.2019 al Direcției Generale Corp Control Primar și Administrație Publică și al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând Avizele Comisiilor de specialitate nr. 2, 5 și 6 ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere prevederile:

Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 6 alin. (1) litera h) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 17 alin. (1) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74/17.07.2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 129 alin. (1) din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/09.03.2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare al localităților;

Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/09.07.2007 privind aprobarea Normelor Metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare al localităților;

Ordinului A.N.R.S.C. nr. 111/09.07.2007 privind Aprobarea caietului de sarcini - cadru al serviciului de salubrizare al localităților;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București;

în temeiul art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului București, care face parte integrantă din documentația de atribuire pentru delegarea prin concesiune a serviciului de salubrizare în Sectorul 6 al Municipiului București, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Contractul de delegare prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului București (inclusiv componenta de deszăpezire), care face parte integrantă din documentația de atribuire pentru delegarea prin concesiune a serviciului de salubrizare Sector 6 al Municipiului București, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data stabilirii ofertei câștigătoare.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Corp Control Primar și Administrație Publică, Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6, serviciile implicate, operatorul de salubritate, persoanele fizice și juridice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

Nr.: 215

Data: 27.08.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6@primarie6.ro;

facebook.com/ PrimariaSectorului6