Hotărârea nr. 214/2019

HCL 214 – Hotărâre privind aprobarea tarifelor diferenţiate, distincte pentru gestionarea deşeurilor de către beneficiarii serviciului de salubritate, a cantităţilor minime de deşeuri generate de agenţii economici pe punct de lucru, precum şi sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri, respectiv fracţie umedă (deşeuri menajere reziduale) şi fracţie uscată (deşeuri reciclabile), în vederea aprobării caietului de sarcini şi a documentaţiei de atribuire pentru delegarea serviciului de salubrizare Sector 6 al Municipiului Bucureşti


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor diferențiate, distincte pentru gestionarea deșeurilor de către beneficiarii serviciului de salubritate, a cantităților minime de deșeuri generate de agenții economici pe punct de lucru, precum și sancțiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deșeuri, respectiv fracție umedă (deșeuri menajere reziduale) și fracție uscată (deșeuri reciclabile), în vederea aprobării caietului de sarcini și a documentației de atribuire pentru delegarea serviciului de salubrizare Sector 6 al Municipiului București

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 514/15.07.2019 al Direcției Generale Corp Control Primar și Administrație Publică și Referatul de aprobare al Primarului Setorului 6;

Văzând Avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 5 și 6 ale Consiliului Local Sector 6; în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de Urgență nr. 74/17.07.2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/ 09.07.2007 privind aprobarea Normelor Metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare al localităților;

Ordinului A.N.R.S.C. nr. 111/09.07.2007 privind Aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare al localităților;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București;

în temeiul art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă tarifele diferențiate, distincte pentru gestionarea deșeurilor de către beneficiarii serviciului de salubritate pe raza Sectorului 6 al Municipiului București conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea aprobării caietului de sarcini și a documentației de atribuire pentru delegarea serviciului de salubrizare Sector 6 al Municipiului București.

Art. 2. Se aprobă cantitățile minime de deșeuri generate de agenții economici pe punct de lucru conform Anexei nr. 2 în vederea aprobării caietului de sarcini și a documentației de atribuire pentru delegarea serviciului de salubrizare Sector 6 al Municipiului București.

Art. 3. Se aprobă sancțiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului de salubrizare nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deșeuri, respectiv fracție umedă (deșeuri menajere reziduale) și fracție uscată (deșeuri reciclabile), conform Anexei nr. 3, care face parte integrată din această hotărâre, în vederea aprobării caietului de sarcini și a documentației de atribuire pentru delegarea serviciului de salubrizare Sector 6 al Municipiului București.

Art. 4. Prezenta hotărâre se aplică numai pentru aprobarea caietului de sarcini și a documentației de atribuire pentru delegarea serviciului de salubrizare Sector 6 al Municipiului București.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Corp Control Primar și Administrație Publică, Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6 și serviciile implicate, operatorul de salubritate, persoanele fizice și juridice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

pentru legalitate din

SECRET


art. 243 alin. (1) lit. a) 57/2019

RULUI 6,


Nr.: 214

Data: 27.08.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 03 7.620.4319; Fax: 03 7.620.4446; www.prirnari.e6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6. ro; facebook. com/ PrimariaSectorului6

Tarife diferențiate pentru colectarea deșeurilor menajere

  • 1. Pentru colectarea deșeurilor menajere (fracție umedă, respectiv fracție uscată) tariful va fi de 7,11 lei/persoană fără TVA/lună pentru persoanele fizice (abonați casnici și asociații de proprietari), suma va fi rambursabilă proporțional cu cantitatea de deșeuri reciclabile predate operatorului de salubritate ajungând la 100% din tarif atunci când deținătorul de deșeuri predă operatorului deșeuri reciclabile în procent de 33% din întreaga cantitate de deșeuri predate acestuia.

  • 2. Tariful pentru colectarea deșeurilor menajere de la persoanele juridice (agenții economici, instituții publice, etc.) va fi de 0,20 lei/kg fără TVA pentru cantitățile minime de deșeuri prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, cantități minime ce vor fi majorate corespunzător suprafețelor reale pe care își desfășoară activitatea agenții economici, precum și a numărului de angajați.

  • 3. Atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice de pe raza administrativ teritorială a sectorului 6 vor achita taxele de salubrizare la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6 în cuantum de 8,46 lei/persoană/lună pentru persoanele fizice și 0,24 lei/kg pentru persoanele juridice (agenții economici, instituții, etc.). Mecanismul de plată al taxei de salubritate va fi instituit printr-o Hotărâre a Consiliului Local Sector 6, după stabilirea ofertei câștigătoare.

  • 4. Tariful pentru colectarea, transportul, sortarea și valorificarea deșeurilor reciclabile va fi de 985 lei/tonă fără TVA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~

Cantitate minimă generată de agent economic pe punct de lucru

Nr. Crt.

Cantitate minima 700 kg

Cantitatea minima 1750kg

Cantitatea minima 2800 kg

Cantitatea minima 5250 kg

Cantitatea minima 8750 kg

1

Second Hand (haine, incălțăminte)

Fast Food

Spălătorie Auto

Școală

Hipermarket

2

Farmacie

Service Auto

Supermarket

Grădinițe

Parc comercial

Alimentar/agroalimentar/ nealimentar

3

MixtSalon (tatuaje, frizerie, bronzat, coafor)

Depozite

Restaurant

Creșă

Centru comercial alimentar/nealimentar

4

îmbrăcăminte incălțăminte

Pariuri Sportive, Baruri, Sală jocuri de noroc

Hotel

After School

Centru comercial tip Mall

5

Birouri individuale

(avocatura, notariat, consultanță ..)

Confecții Textile

Policlinică

Piață

6

Centre GSM, Electrice și Electrocasnice

Catering

Fabrica de pâine

Spital

7

Vinărie.Sifonărie...

Patiserie, Cofetărie

Club

8

Chioșc Presă, Papetărie, Librărie...

Carmangerie

9

Optică medicală, Stomatologie, Cabinete medicale individuale

Stații Peco

10

Comerț hrană animale

Teren sport (fotbal, tenis...)

11

Magazin piese auto

Spațiu de joacă

12

Amanet, schimb valutar

Florărie

13

Vulcanizare

Organizare de șantier

14

Magazine alimentare și nealimentare

Notă! Cantitățile minime vor fi majorate corespunzător suprafețelor reale și a numărului de angajați

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Trai an Pană

Sancțiuni pentru separarea necorespunzătoare a celor două fluxuri de deșeuri menajere (fracție umedă și fracție uscată)

Separarea necorespunzătoare a celor două fluxuri de deșeuri menajere (fracție umedă și fracție uscată) constituie contavenție și se sancționează după cum urmează:

  • -  cu amendă între 1000 lei și 2000 lei pentru persoanele fizice;

  • -  cu amendă între 20000 lei și 40000 lei pentru persoanele juridice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Traian Pană