Hotărârea nr. 213/2019

HCL 213 – Hotărâre privind aprobarea tarifelor diferenţiate, distincte pentru gestionarea deşeurilor de către beneficiarii serviciului de salubritate precum şi sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri, respectiv fracţie umedă (deşeuri menajere reziduale) şi fracţie uscată (deşeuri reciclabile) pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor diferențiate, distincte pentru gestionarea deșeurilor de către beneficiarii serviciului de salubritate precum și sancțiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deșeuri, respectiv fracție umedă (deșeuri menajere reziduale) și fracție uscată (deșeuri reciclabile) pe raza Sectorului 6 al Municipiului București

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 515/15.07.2019 al Direcției Generale Corp Control Primar și Administrație Publică și Referatul de aprobare al Primarului Setorului 6;

Văzând Avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 5 și 6 ale Consiliului Local Sector 6; In conformitate cu prevederile:

Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 249/2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de Urgență nr. 74/17.07.2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu;

Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor republicată cu modificările și completările ulterioare;

Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/ 09.07.2007 privind aprobarea Normelor Metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare al localităților;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București;

Hotărârii Consiliului Local nr. 236/28.09.2018 privind aprobarea Regulamentui de Organizare și funcționare al Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului București, modificată și completată prin H.C.L. Sector 6 nr. 266/25.10.2018;

în temeiul art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă tarifele diferențiate, distincte pentru gestionarea deșeurilor de către beneficiarii serviciului de salubritate pe raza Sectorului 6 al Municipiului București, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art. 2. Se aprobă sancțiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului de salubrizare nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deșeuri, respectiv fracție umedă (deșeuri menajere reziduale) și fracție uscată (deșeuri reciclabile), conform Anexei nr. 2, care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în teremen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publică.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Corp Control Primar și Administrație Publică, Direcția Generală de Poliție Locală și serviciile implicate, operatorul de salubritate, persoanele fizice și juridice, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
AVIZEAZĂ

pentru legalitate pbnf. art. 243 alin. (1) lit. a) din O r. n/. 57/2019

, SteCTORULUI 6,


SECRET
Nr.: 213

Data: 27.08.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(âprimarie6.ro; facebook.com/ PrimariaSectorului6

ANEXA NR. 1

la H.C.L. Sector 6 nr. 213/27.08.2019

Tarife diferențiate pentru colectarea deșeurilor menajere

  • 1. Pentru colectarea deșeurilor menajere (fracție umedă, respectiv fracție uscată) va rămâne în vigoare tariful actual de 7,11 lei/persoană fără TVA/lună pentru persoanele fizice (abonați casnici și asociații de proprietari), suma fiind rambursabilă proporțional cu cantitatea de deșeuri reciclabile predate operatorului de salubritate ajungând la 100% din tarif atunci când deținătorul de deșeuri predă operatorului deșeuri reciclabile în procent de 50% din întreaga cantitate de deșeuri predate acestuia.

  • 2. Tariful pentru colectarea deșeurilor menajere de la persoanele juridice (agenții economici, instituții publice, etc.) rămâne în vigoare tariful actual de 59,6 lei/mc fără TVA pentru cantitățile minime de deșeuri prevăzute în Anexa la H.C.L Sector 6 nr. 236/28.09.2017, modificată și completată prin H.C.L. Sector 6 266/25.10.2018, cantități minime ce vor fi majorate corespunzător suprafețelor reale pe care își desfășoară activitatea agenții economici, precum și a numărului de angajați.

  • 3. Tariful pentru colectarea, transportul, sortarea și valorificarea deșeurilor reciclabile va fi de 985 lei/tona fără TVA conform fișei de fundamentare anexate (tarif care va fi suportat de către Organizațiile autorizate să implementeze obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, așa cum sunt prevăzute în Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor, republicată la data de 17.01.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                            9                     9       "

Traian Pană

ANEXA NR. 2

la H.C.L Sector 6 nr. 213/27.08.2019

Sancțiuni pentru separarea necorespunzătoare a celor două fluxuri de deșeuri menajere (fracție umedă și fracție uscată)

Separarea necorespunzătoare a celor două fluxuri de deșeuri menajere (fracție umedă și fracție uscată) constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:

  • -  cu amendă între 1000 lei și 2000 lei pentru persoanele fizice;

  • -  cu amendă între 20000 lei și 40000 lei pentru persoanele juridice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,