Hotărârea nr. 212/2019

HCL 212 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a întreprinde demersurile necesare în vederea trecerii imobilelor F7A şi F7B situate pe strada Dealul Ţugulea nr. 27, sector 6, din domeniul public al municipiului Bucureşti, în domeniul privat al municipiului Bucureşti


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a întreprinde demersurile necesare în vederea trecerii imobilelor F7A tronson 1 și 2 și F7B tronson 2 și 3 situate pe strada Dealul Țugulea nr. 27, sector 6, din domeniul public al municipiului București, în domeniul privat al municipiului București


Având în vedere Raportul de specialitate nr. 09/12.08.2019 al Direcției Tehnice din cadrul Direcției Generale Arhitect Șef și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare Avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de:

H.G. nr. 950/14.08.2003 privind trecerea cu plată a unor bunuri imobile din patrimoniul Societății de Construcții CCCF București - S.A. în domeniul public al municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6;

H.C.G.M.B. nr. 275/02.10.2003 privind trecerea cu plată, a unor bunuri imobile din patrimoniul Societății de Construcții CCCF București S.A. în domeniul public al municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6;

Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. g), art. 166 alin. (2) lit. g) și lit. k), art. 355 și art. 361 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Consiliul Local Sector 6


HOTĂRĂȘTE:


Art. 1 (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului București să întreprindă demersurile necesare în vederea trecerii imobilelor F7A tronson 1 și 2 și F7B tronson 2 și 3 situate pe strada Dealul Țugulea nr. 27, sector 6, din domeniul public al municipiului București, în domeniul privat al municipiului București.

(2) Schimbarea regimului juridic al imobilelor prevăzute la alin. (I), este necesară în vederea creării cadrului legal pentru inițierea unui program de vânzare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, către actualii titulari ai contractelor de închiriere.

Art. 2(1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Tehnică din cadrul Direcției Generale Arhitect Șef, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 212

Data: 27.08.2019
București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(cbprimarie6.ro; facebook.com/ PrimariaSectorului6