Hotărârea nr. 211/2019

HCL 211 – Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări externe în baza garanţiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani şi perioadă de graţie de până la 4 ani, în vederea asigurării finanţării şi/sau cofinanţării măsurilor de eficienţă energetică ce se vor implementa la blocurile de locuinţe şi la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii. în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării măsurilor de eficiență energetică ce se vor implementa la blocurile de locuințe și la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3974/21.06.2019 al Direcției Generale Investiții și Referatul de Aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6; în conformitate cu prevederile:

Art. 20 alin. (1) lit. f) și g) și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturile locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 29 alin. (1) lit. f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016;

Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 9 pct. 8 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Art. 1166 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții;

Ofertei indicativă transmisă de reprezentații Băncii Europene de Investiții înregistrată sub nr. 32675/18.08.2016;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, precum și a clădirilor publice;

- Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 251/10.11.2016 privind aprobarea programului local multianual de investiții în scopul reducerii consumului de energie și a emisiei de CO? pentru blocurile de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 118/27.04.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, precum și a clădirilor publice;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 113/18.04.2019 privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării măsurilor de eficiență energetică ce se vor implementa la blocurile de locuințe și la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 88/08.05.2018 privind aprobarea proiectului „Sector 6 - Eficiență energetică pentru clădiri publice (District 6 - Energy Efficiency for Public Buildings - D6 EEPB)” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, ale căror documentații tehnico-economice au fost aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 6;

Având în vedere propunerea de contract primită de la Banca Europeana de Investiții pentru un împrumut în valoare de până la 38,3 milioane euro pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică ce se vor implementa la blocurile de locuințe și la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. b), a art. 155 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. d) și ale art. 166 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Titlul Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii. în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării măsurilor de eficiență energetică ce se vor implementa la blocurile de locuințe și la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„Hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 75.600.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării măsurilor de eficiență energetică ce se vor implementa la blocurile de locuințe și la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului București. ”

Art. II. Articolul 1 al H.C.L. Sector 6 nr. 191/29.09.2016 se modifică și se completează și va avea următorul conținut:

„Art. 1 Se aprobă contractarea directă a unei/unor finanțări rambursabile externe de la Banca Europeană de Investiții în valoare totală de până la 75.600.000 euro (sau echivalent în lei), în baza garanțiilor proprii, cu o maturitate de până la 22 ani, din care perioadă de grație de până la 4 ani, pentru fiecare tranșă trasă din finanțările rambursabile (împrumuturile) contractate.”

Art. III. Anexa nr. 1 prevăzută la Art. 2 alin. (2) din cadrul H.C.L. Sector 6 nr. 191/29.09.2016. cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiește cu Anexa la prezenta hotărâre.

Art. IV. Articolul 3 al H.C.L. Sector 6 nr. 191/29.09.2016 se modifică și se completează și va avea următorul conținut:

„Art. 3 Finanțarea rambursabilă externă aprobată prin prezenta hotărâre va fi contractată de către Sectorul 6 al Municipiului București sub forma mai multor împrumuturi (contracte de finanțare) distincte, fără ca valoarea totală a finanțării contractate să depășească 75.600.000 euro. Valoarea fiecărui împrumut (contract de finanțare) distinct este stabilită la momentid negocierii și încheierii respectivului împrumut (contract de finanțare) în conformitate și cu autorizările primite din partea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale.,,

Art. V. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/ 29.09.2016, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. VI. (1) Primarul Sectorului 6. Direcția Generală Economică și Direcția Generală Investiții, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secetarului Sectorului 6.

Nr.: 211

Data: 27.08.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: pnm6j4ipnmarie6.ro. facebook. com/PrimanaSectorului6

Centralizator obiective de investiții - clădiri rezidențiale

Nr. crt

Adresa blocuri

Valoare investiție TVA inclus (mii RON)

HCLS6 aprobare indicatori

1

Bloc A43, Str. Valea Oltului, nr 20

3,810.11

245/2016; 44/2017

2

Bloc 43, Str. Ghirlandei, nr. 9

4,828.72

246/2016; 44/ 2017

3

Bloc 44, Str. Ghirlandei, nr. 9A

4,736.24

247/2016; 44/ 2017

4

Bloc D48, Aleea Lunca Cernei, nr. 2

3,233.80

248/2016; 44/ 2017

5

Bloc 51, Str. Floare Roșie, nr. 7

6,126.60

12/2017

6

Bloc P1, Aleea Bujoreni, nr. 2

4,868.52

238/2016; 44/2017

7

Bloc P3, Aleea Valea Șiretului, nr. 2

4,910.87

239/2016; 44/ 2017

8

Bloc P8, Str. Pravat, nr. 18

4,927.58

241 /2016; 44/2017

9

Bloc P10, Aleea Valea Florilor, nr. 4

4,955.76

242/2016; 44/2017

10

Bloc P7, Aleea Pravat, nr. 14

4,910.02

237/2016; 44/2017

11

Bloc P5, Str. Pravat, nr. 8

4,867.24

240/2016; 44/2017

12

Bloc P4, Str. Pravat, nr. 6

4,913.96

243/2016; 44/2017

13

Bloc 05, Str. Roșia Montana, nr. 4

6,747.49

244/2016; 44/2017

14

Bloc TS9-TS10, Prelungirea Ghencea, nr. 20-20A

3,169.67

267/2016; 44/2017

15

Bloc G6, Str. Constructorilor, nr. 6

1,286.83

262/2016;44/ 2017

16

Bloc F5, Str. Nera, nr. 1

2,495.09

272/2016; 44/2017

17

BlocA4, Bd. Vasile Milea, nr. 6

1,367.44

269/2016; 44/2017

18

Bloc J2, Bd. Constructorilor, nr. 19

1,794.83

21/2017

19

Bloc G5, Bd. Constructorilor, nr. 4

1,273.13

19/2017

20

Bloc F2, Bd. Constructorilor, nr. 7

1,268.27

20/2017

21

Bloc C10, Str. Valea lalomitei, nr.6

4,281.37

249/2016; 44/2017

22

Bloc 113, Str. Centurii, nr. 9

5,796.86

261/2016;44/ 2017

23

BlocAI, Str. Râul Doma, nr. 2A

1,000.41

275/2016:44/2017

24

Bloc D1, Str. Părăluțelor, nr. 2B

1,176.29

274/2016; 44/ 2017

25

Bloc F4, Str. Obcina Mare, nr. 3

2,533.69

273/2016:44/2017

26

BlocA1-A2, Str. Rusetu, nr. 2

2,362.49

40/2017

27

Bloc 78, Str. Ghirlandei, nr. 32

3,211.66

268/2016:44/2017

28

Bloc G1, Bd. Constructorilor, nr. 9

1,293.40

263/2016; 44/2017

29

Bloc F4, Str. Drumul Taberei, nr. 64

3,797.03

33/2017

30

Bloc B3, Str. Drumul Taberei, nr. 14

1,886.25

31/2017

31

Bloc OS4, Str. Drumul Taberei, nr. 56

4,425.39

32/2017

32

Bloc A, Calea Giulesti, nr. 123

1,745.06

23/2017

33

Bloc E, Calea Giulesti, nr. 133

1,771.90

26/2017

34

Bloc B, Calea Giulesti, nr. 125

1,625.50

25/2017

35

Bloc B1, Calea Giulesti, nr. 62

1,263.90

24/2017

36

Bloc2S14, Str. Brașov, nr. 14

1,868.55

34/2017

37

Bloc C11, Str. Valea lalomitei, nr. 4

6,316.36

42/2017

38

Bloc OD1, Str. Drumul Taberei, nr. 120

7,716.61

27/2017

39

Bloc C37, Aleea Parva, nr. 6

8,429.10

18/2017

40

Bloc OD2, Str. Drumul Taberei, nr. 122

5,231.05

29/2017

41

Bloc OD7, Bd. Timișoara, nr. 31

3,898.18

41/2017

42

Bloc OD4, Str. Drumul Taberei, nr. 38

6,285.36

30/2017

43

Bloc OD5, Str. Brașov, nr. 19

7,473.86

22/2017

44

Bloc 13-14, Str. Dealul Tugulea, nr. 38-40

3,198.55

265/2016; 44/2017

45

Bloc 1, Bd. luliu Maniu, nr.79

4,265.97

270/2016; 44/ 2017

46

Bloc 9, Bd. Uverturii, nr. 51-55

3,557.37

283/2016; 44/ 2017

47

Bloc C68, Str. Vladeasa, nr. 3

1,975.09

284/2016; 44/2017

48

Bloc C48, Str. Vladeasa, nr. 8

2,161.92

285/2016; 44/2017

49

BlocZ13, Str. Sibiu, nr. 37

1,735.91

277/2016; 44/2017

50

Bloc E19, Aleea Romancierilor, nr. 6

1,741.28

276/2016:44/ 2017

51

Bloc 18, Bd. luliu Maniu, nr. 94-100

4.883.78

271/2016;44/ 2017

52

Bloc A41, Aleea Dealul Macinului, nr. 2

3,755.50

266/2016; 44/2017

53

Bloc P14, Bd. Timișoara, nr. 41

4,877.25

280/2016; 44/ 2017

54

Bloc P13, Bd. Timișoara, nr. 43

4,874.90

281/2016; 44/2017

55

Bloc P15, Bd. Timișoara, nr. 39

4,915 62

279/2016; 44/2017

56

Bloc C2, Bd. Timișoara, nr. 53

1.743.10

282/2016; 44/ 2017

57

Bloc C6, Bd. Timișoara, nr. 19

5,571.13

278/2016; 44/2017

58

Bloc C4, Str. Romancierilor, nr. 2

4,509.14'

39/2017

59

Bloc 20, Bd. luliu Maniu, nr. 102-104

6,547.09

15/2017

60

Bloc C7, Str. Drumul Taberei, nr. 92

12,402.18

28/2017

Centralizator obiective de investiții - clădiri rezidențiale

Nr. crt

Adresa blocuri

Valoare investiție TVA inclus (mii RON)

HCLS6 aprobare indicatori

61

Bloc 16, Str. Dealul Tugulea, nr. 24-30

2,422.28

264/2016; 44/ 2017

62

Bloc B1-B4, Intrarea Av. Caranda, nr. 2-8

3,909.61

260/2016; 44/2017

63

Bloc B7, Aleea Poiana Mare, nr. 4

2,267.95

17/2017

64

Bloc B2, Calea Giulesti, nr. 60

2,133.66

14/2017

65

BlocGIO, Bd. Constructorilor, nr. 12

1,478.03

10/2017

66

Bloc T5, Str. Drumul Taberei, nr. 40

2,146.35

11/2017

67

Bloc 62, Str. Partiturii, nr. 8

6,612.36

16/2017

68

Bloc6S14, Bd 1 Mai, nr. 26

1,838.68

9/2017

69

Bloc 1, Calea Giulesti, nr. 115

6,228.66

38/2017

70

Bloc 6, Calea Giulesti, nr. 109

7,630.35

37/2017

71

Bloc 10, Calea Giulesti, nr. 107

5,588.24

36/2017

72

Bloc 7, Calea Giulesti, nr. 44

3,726.81

35/2017

73

Bloc B3, Calea Giulesti, nr. 58

2,161.96

13/2017

74

Bloc M21, Sc. 1-7, Aleea Cetatuia, Nr. 1

13,396.59

178/30.08.2018

75

Bloc 17, Bd. luliu Maniu, Nr. 55

15,066.11

178/30.08.2018

76

Bloc 10A, Bd luliu Maniu, Nr. 59

16,250.02

178/30.08.2018

77

Bloc 5P, Sc. 1-10, Bd. luliu Maniu, nr. 69

14,980.57

178/30.08.2018

78

Bloc OD3, Aleea Poiana Muntelui, Nr. 2

7,933.07

178/30.08.2018

79

Bloc 3, luliu Maniu, Nr. 52-72

5,733.99

178/30.08.2018

80

Bloc C1, Aleea Sandulesti nr. 1

3,884.70

293/18.12.2018

81

Bloc 4+4ANEXA, Calea Giulesti, Nr. 46-48

11,276.71

178/30.08.2018

82

Bloc 105, Sc. A-F, Str. Cupolei, Nr. 2

9,789.86

178/30.08.2018

83

Bloc 12, Str. Dealul Tugulea, nr. 46-50

3,749.49

164/18.07.2018 modif prin

84

Bloc7P, Sc. 1-11, Bd. luliu Maniu, Nr. 65

19,252.98

178/30.08.2018

85

Bloc 16B, Str. Centurii, Nr. 1

1,966.06

178/30.08.2018

86

Bloc 3, Sc. 1-6/c. 7,8, Aleea Politehnicii, Nr. 6/Str Baia de Aries nr. 3

4,103.57

178/30 08.2018

87

Bloc M7, Str. Lacul Zanoaga, nr. 31

3,169.65

164/18.07.2018 modif prin

177/30.08.2018

88

Bloc 22B, Sc. A-D, Bld. luliu Maniu nr. 51

12,233 53

294/ 18.12.2018

89

Bloc P39, Str. Ghirlandei, nr. 8

2,913.90

164/18.07.2018 modif prin

177/30.08.2018

90

Bloc 803, Sc. 1-3, Drumul Taberei nr. 35A

6,830.93

295/ 18.12.2018

TOTAL (mii RON)

435,274.90]

-

r-f—-

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, TRAIAN PANĂ