Hotărârea nr. 209/2019

HCL 209 – Hotărâre de revocare a hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 169/27.06.2019 privind constatarea vacantării postului de consilier local al domnului Luchian Florin


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

de revocare a hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 169/27.06.2019 privind constatarea vacantării postului de consilier local al domnului Luchian Florin

Luând în considerare Referatul constatator nr. S.T. 635/13.08.2019 semnat de către Secretarul Sectorului 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Având în vedere Avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

în temeiul prevederilor art. 602 și ale art. 204 alin. (2) lit. j), alin. (5) și alin. (19) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se revocă hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 169/27.06.2019 privind constatarea vacantării postului de consilier local al domnului Luchian Florin.

Art. 2. Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Nr.: 209

Data: 27.08.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primari.e6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6.ro;

facebook.com/PrimariaSectorului6