Hotărârea nr. 208/2019

HCL 208 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă


HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 549/17.07.2019 al Biroului Asistență Tehnică a Consiliului Local și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând Avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

In baza Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Sector 6 Cap. I pct. 1.9;

în temeiul art. 123 alin. (1) și art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se alege dl consilier local Iacob Emanuel în funcția de președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni.

Art. 2. Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,AVIZEAZĂ

pentru legalitate c0nf. art. 243 alin. (1) lit. a) ,G. nr. 57/2019ULUI 6,

Nr.: 208

Data: 27.08.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 03 7.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6. ro; e-mail: prim6(âprimarie6. ro; facebook. com/ PrimariaSectorului6