Hotărârea nr. 207/2019

HCL 207 – Hotărâre privind validarea doamnei Boțogan Valentina Maria Isabela în funcţia de consilier local


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind validarea doamnei Boțogan Valentina Maria Isabela în funcția de consilier local

Având în vedere Referatul Constatator nr. S.T. 463/20.06.2019 al Secretarului Sectorului 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 6 prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier local al doamnei Berta Vasiliauskaite din cadrul Consiliului Local Sector 6 și se declară vacant locul de consilier local al acesteia, precum și de procesul - verbal al Comisiei de validare a Consiliului Local al Sectorului 6;

Luând în considerare adresa Partidului Uniunea Salvați România, înregistrată la Sectorul 6 al Municipiului București cu nr. 23724/18.06.2019 și la Biroul Asistență Tehnică a Consiliului Local Sector 6 cunr. S.T. 457/18.06.2019;

în temeiul art. 139 alin. (1), art. 204 alin. (17) și art. 602 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și art. 31 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se validează mandatul de consilier local al doamnei Boțogan Valentina Maria Isabela candidată pe lista Partidului Uniunea Salvați Bucureștiul (Partidul Uniunea Salvați România) la alegerile locale din iunie 2016, pe locul rămas vacant, ca urmare a încetării mandatului de consilier local al doamnei Berta Vasiliauskaite.

Art. 2. Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019

SECRETARDemirel Spiridon

Nr.: 207

Data: 23.07.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6. ro; facebook. corn/ PrimariaSectorului6