Hotărârea nr. 206/2019

HCL 206 – Hotărâre privind constatarea vacantării postului de consilier local al doamnei Popescu Mihaela


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind constatarea vacantării postului de consilier local al doamnei Popescu Mihaela

Luând în considerare Ordinul Prefectului nr. 506/25.06.2019, înregistrat la Sectorul 6 al Municipiului București cu nr. 24662/25.06.2019 și la Biroul Asistență Tehnică a Consiliului Local cu nr. S.T. 476/25.06.2019;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de Referatul Constatator semnat de Primarul Sectorului 6 și Secretarul Sectorului 6 nr. S.T. 482/27.06.2019;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (4), art. 204 alin. (2) lit. j) și art. 602 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se constată vacantarea postului de consilier local din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6 al doamnei Popescu Mihaela, în conformitate cu Ordinul Prefectului nr. 506/25.06.2019.

Art. 2. Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ


pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019

Nr.: 206

Data: 23.07.2019


București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730

Tel.: 037.620.4319; Fax: 03 7.620.4446; www. primarie6. ro; e-mail: prim6(f&rimarie6. ro; facebook. com/PrimariaSectorului6