Hotărârea nr. 2/2019

HCL 2 – Hotarare privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanțarea obiectivelor de investiții


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6■Mi


HOTĂRÂRE

privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanțarea obiectivelor de investiții

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 17/04.01.2019 al Direcției Generale Economice și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Ținând cont de prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

In temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. Se aprobă utilizarea sumei de 9.728.203,27 lei, din excedentul anului 2018 din Bugetul Local, pentru finanțarea obiectivelor de investiții.

Art. 2. Se aprobă utilizarea sumei de 1.659.799,02 lei, din excedentul anului 2018 din Bugetul Creditelor Interne, pentru finanțarea obiectivelor de investiții.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,Demirel Spiridon


Nr.: 2

Data: 08.01.2019