Hotărârea nr. 196/2019

HCL 196 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Castranova nr. 19”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă măsurată de 398 mp, proprietate privată persoană fizică


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - “Strada Castranova nr. 19”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuință unifamilială pe un teren în suprafață măsurată de 398 mp, proprietate privată persoană fizică

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20/03.10.2018 al Direcției Generale Arhitect Șef și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - “Strada Castranova nr. 19”, sector 6;

Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 16036/4/4/21.05.2018 și al Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice și Protecția Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6;

Ținând seama de prevederile:

  • - Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare;

  • - P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) litera e), coroborat cu art. 166 alin. (2) literaj), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - “Strada Castranova nr. 19”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuință unifamilială pe un teren în suprafață măsurată de 398 mp, proprietate privată persoană fizică.

Art. 2. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poștală pusă în discuție, devin nule de drept.

Ărt. 4. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Arhitect Șef vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


Nr.: 196

Data: 23.07.2019CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) dinO.U.G 57/2019

SECREDemirel Spiridon
București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www. primarie6. ro; e-mail: prim6(3&rimarie6. ro; facebook. com/PrimariaSectorului6